Прийому-передачі на зберігання комерційним банком майна довірителів довірчого товариства 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Прийому-передачі на зберігання комерційним банком майна довірителів довірчого товаристваСкладено "___' ________ 200_ р ___________________

(місце складання договору)

Ми, що нижче підписалися, довірче товариство

______________________________,(далі —Товариство),

в особі ______________________________ з одного боку,

(посада прізвище їм я по батькові)

та комерційний банк (далі — Банк) в особі __________________________________ з другого боку,

(посада прізвище їм я по батькові)

склали цей акт про зазначене нижче Товариство передає, а Банк приймає на зберігання майно

(опис майна)

Загальна вартість майна складає ______________________

(сума прописом)

Передача вищеназваного майна проводиться згідно з умовами догово­ру між Банком і Товариством від '___" __________ 200_ р

Майно передав Майно прийняв

Товариство Банк

(підпис) (підпис)

м п м п


Додаток 37

ДОГОВІР № ___ про повну індивідуальну матеріальну відповідальність

м._______________ "___"_________ 200_ р.

З метою забезпечення зберігання матеріальних цінностей _______

(найменування установи банків)

в особі______________________________________

(керівник установи банку або його заступник, прізвище, ім'я, по батькові)

який іменується надалі "керівництво", виступаючи від імені установи банку, з одного боку, і працівник ______________________

(найменування установи банку, прізвище, ім'я, по батькові)

який іменується надалі "працівник", з іншого боку, уклали цей договір

про нижченаведене:

1. Працівник, що займає посаду ____________________

(найменування посади)

або виконує роботу ______________________________,

(найменування роботи)

безпосередньо пов'язану із зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей (непотрібне закресли­ти), бере на себе повну матеріальну відповідальність за безпеку збере­ження довірених йому установою банку цінностей І в зв'язку з викладе­ним зобов'язується:

а) обережно поводитися з переданими йому на зберігання або на

інші цілі матеріальними цінностями і вживати заходи щодо запобігання

шкоди;

б) своєчасно повідомляти адміністрацію установи банку про усі об­ставини, що загрожують безпеці зберігання довірених йому цінностей;

в) суворо дотримуватися встановлених правил здійснення операцій

з цінностями і їх зберігання;

г) не розголошувати ніде, ніколи і ні за яких обставин відомі йому

операції щодо зберігання цінностей, їх відправки, перевезення, охоро­ни, сигналізації, а також службові доручення щодо каси.

2. Керівництво зобов'язується:

а) створювати працівнику умови, необхідні для нормальної роботи і

забезпечення повного збереження довірених йому матеріальних цінно­стей;

б) знайомити працівника з чинним законодавством щодо матері­альної відповідальності працівників за заподіяну підприємству, установі, організації шкоду, а також з інструкціями і правилами зберігання, прий­мання, видачі, обробки, перерахування і перевезення цінностей, діючих у банківській системі країни;

в) проводити у встановленому порядку ревізії цінностей.

3. У разі незабезпечення з вини працівника збереження довірених йому матеріальних цінностей визначення розміру заподіяної підприєм­ству, установі, організації шкоди і його відшкодування проводиться відпо­відно до чинного законодавства.

4. Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщо шкода заподіяна не з його вини.

5. Дія цього договору поширюється на весь час роботи з довірени­ми працівнику матеріальними цінностями підприємства, установи, орга­нізації.

6. Цей договір укладений у двох примірниках, перший з яких має бути у керівництва, а другий — у працівника.

Адреси сторін договору:

Керівництво Працівник

підпис підпис

Додаток 38

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР №

м.______________ "___" _______ 200_ р.

Акціонерно-комерційний банк______________________

(далі — Банк), в особі ____________________________,

що діє на підставі Статуту, _________________________

з однієї сторони, та ______________________________

(далі — Позичальник), в особі ________________________

що діє на підставі ______________________________,

з другої сторони, уклали цей договір про таке.

Предмет договору

1.1. Банк надає позичальнику кредит на _______________

(зазначити, які цілі, номер та дата договору)

у сумі _______________________________________

(сума цифрами та літерами) строком ____ місяців з ________ по ________ 200_ року

із оплатою ________ відсотків річних.

Умови забезпечення кредиту

2.1. В забезпечення зобов'язань за договором Банком прийняті:

(вказати конкретно: укладений договір застави, договір поруки (гарантія),

цінні папери, що здані на зберігання в Банк, інші документи).

2.2. Кредит, наданий Банком, забезпечується всім належним Пози­чальнику майном та коштами, на які може бути звернено стягнення в порядку, встановленому законодавством України.

Банк зобов'язується

3.1. Відкрити Позичальнику рахунок №_____для видачі кредиту.

3.2. Забезпечити Позичальника консультативними послугами з пи­тань виконання договору.

3.3. На підставі даних бухгалтерської звітності (місячної, кварталь­ної) аналізувати кредитоспроможність Позичальника, перевіряти забез­печеність та цільове використання кредиту і вносити пропозиції про подальші відносини з Позичальником.

Позичальник зобов'язується

4.1. Використати кредит на зазначені у договорі цілі і забезпечити

повернення одержаного кредиту та сплату нарахованих відсотків із свого рахунку № ________в ________________________

(установа банку Позичальника) в такі строки __________________________________

відповідно до строкових зобов'язань. Відсотки за кредит Позичальник сплачує платіжним дорученням на рахунок доходів Банку № _____ до 25 числа кожного місяця.

4.2. Кошти для погашення заборгованості в першу чергу направля­ти для оплати відсотків за кредит, потім — простроченої заборгова­ності. Сума, що залишилася, направляється для погашення кредиту.

4.3. За порушення строків повернення кредиту і відсотків за кредит сплачувати Банку додатково до встановленої відсоткової ставки за кре­дит пеню в розмірі____ відсотків за кожний день прострочення пла­тежу.

4.4. Самостійно надавати Банку до___________________

(вказати строк)

бухгалтерський баланс, планові, звітні документи, зміни і доповнення до угод поставки, реалізації об'єктів, що кредитуються, та інші матері­али для видачі, перевірки забезпечення кредиту і контролю за його використанням і поверненням.

4.5. Періодично (________) інформувати Банк про хід виконання

угоди.

4.6. Надати Банку право самостійно стягувати відсотки у разі на­стання строків платежів і пені за несвоєчасну сплату відсотків.

4.7. Надати банку право після перевірки цільового використання

кредиту стягувати штраф _____ відсотків від суми коштів, що вико­ристані не за цільовим призначенням.

Банк має право

5.1. Дозволяти за клопотанням Позичальника в окремих випадках у разі наявності вільних кредитних ресурсів перенесення строків повер­нення кредиту зі стягненням підвищеної відсоткової ставки в розмірі ___ відсотків річних.

5.2 Проводити перевірку на місці забезпечення банківських кре­дитів, а у разі потреби — і попередню перевірку заставних можливос­тей позичальника та третіх осіб, які гарантують повернення кредиту

5.3. Проводити перевірку цільового використання кредитів на місці у позичальника. У разі виявлення нецільового використання кредитів стягувати з позичальника штраф у розмірі ______ відсотків суми

нецільового використання

5.4 У разі недотримання Позичальником умов кредитного договору розірвати договір і достроково стягнути кредит зі сплатою штрафу у розмірі ______ відсотків суми кредиту.

5.5 У разі недостатнього забезпечення кредитними ресурсами об­межити надання кредиту за відкритою кредитною лінією, повідомивши про це Позичальника за 7 днів до призупинення кредитування

Позичальник має право

6 1 Порушувати перед Банком питання про перенесення строків платежу у разі виникнення тимчасових фінансових або інших усклад­нень з незалежних від нього причин, пов'язаних з виконанням контрактів, угод за кредитним договором

6 2 Достроково погашати кредит і сплачувати відсотки за кредит 6 3. Достроково розірвати договір, повністю повернувши одержа­ний кредит, включаючи відсотки за його користування, повідомивши про це Банк не пізніше ніж за 7 днів

Особливі умови

7.1. У разі відсутності коштів на рахунку Позичальника відшкодуван­ня боргів банку проводиться шляхом ____________________

(вказати конкретно звернення стягнення на предмет застави, стягнення з гаранта, поручителя тощо у встановленому чинним законодавством порядку)

7 2 У разі зміни кредитної політики згідно з рішеннями Верховної Ради України, Національного банку України, а також Банку в договір за погодженням з Позичальником вносяться в десятиденний строк відповідні зміни з моменту введення нових положень При розбіжнос­тях сторін Банк пред'являє кредит до стягнення У разі відсутності коштів кредит виноситься на рахунок прострочених кредитів з нарахуванням відсотків і пені відповідно до п. 4 2

7 3. Плата за кредит підлягає коригуванню при зміні облікової став­ки Національного банку України

7 4 У разі зміни національної грошової одиниці сума кредиту підля­гає перерахунку відповідно до чинного законодавства

75 Спірні питання за цим договором розглядаються згідно з чинним законодавством в арбітражному порядку

7.6 Позичальник зобов'язується у триденний строк повідомити Банк про зміну юридичної та фактично, адреси, номера телефону

7.7 зміни в договорі оформляються додатковою угодою сторін, є невід ємною частиною угоди.

7.8 Строк дії цього договору встановлюється з дня надання клієнту.до повного погашення кредиту та відсотків за ним.

7.9 Особливі умови____________________________________________________

 

Додаток 39

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № ____ про надання ломбардного кредиту

м._______ "__"_____ 200_ р.

Регіональне управління Національного банку України по м.____

в особі начальника управління________________________

далі — "Національний банк України", що діє на підставі Положення про регіональне управління Національного банку України та доручення Національного банку України, з однієї сторони, та комерційний банк __________________________________, далі — "Банк"

в особі голови Правління ___________________________,

що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цю угоду про таке.

Предмет угоди

1.1. Національний банк України надає Банку ломбардний кредит у сумі ____________ на строк до _______ (але не більше ніж

на ЗО днів) на умовах забезпечення цінними паперами.

1.2. На період користування ломбардним кредитом Банк надає На­ціональному банку України право блокування обігу цінних паперів в об­сязі одержаного кредиту.

Умови кредитування

2.1. Ломбардний кредит надається відповідно до Тимчасового по­ложення про порядок рефінансування Національним банком України комерційних банків під забезпечення державних цінних паперів.

2.2. Валюта кредиту зараховується Національним банком України на кореспондентський рахунок Банку.

2.3. За користування ломбардним кредитом Банк сплачує Націо­нальному банку України відсотки в розмірі__________ одночасно

з поверненням ломбардного кредиту.

2.4. За прострочену заборгованість за ломбардним кредитом Банк сплачує Національному банку України відсотки в розмірі _______.

2.5. При настанні строку погашення заборгованості за ломбардним кредитом відповідно до цього кредитного договору стягнення відсотків здійснюється Національним банком України з кореспондентського ра­хунку Банку, в порядку, встановленому чинним законодавством. У разі відсутності або недостатності коштів на кореспондентському рахунку комерційного банку залишок заборгованості за ломбардним кредитом

та відсотки за ним погашаються за рахунок коштів від реалізації Націо­нальним банком України цінних паперів, наданих йому в забезпечення кредиту.

Отримані Національним банком України кошти направляються без­посередньо на погашення простроченого боргу. У разі, якщо кошти від реалізації цінних паперів перевищують суму боргу, залишок коштів пе­рераховується на кореспондентський рахунок Банку.

У разі порушення Банком умов цього договору Національний банк України стягує ломбардний кредит достроково та розглядає питання про можливість надання ломбардного кредиту у майбутньому.

2.6. Після погашення ломбардного кредиту Національний банк Ук­раїни здійснює розблокування рахунків ДЕПО комерційного банку.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 178; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.38.214 (0.039 с.)