Реєстрація комерційних банків 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Реєстрація комерційних банківКомерційний банк вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з часу його реєстрації Національним банком України в Реєстрі банків, валютних бірж і фінансово-кредитних установ.

Для реєстрації комерційного банку, коли на тимчасовому рахунку, відповідно до установчого договору, зібрано кошти в сумі, не меншій ніж передбачено статтями 30, 31, 52 Закону України «Про господарські товариства», орган управління бан­ку (рада або спостережна рада банку) або уповноважена уста­новчими зборами (зборами учасників) особа в двотижневий строк після аудиторської перевірки фінансового стану засновників бан­ку подає до територіального управління Національного банку України за місцем створення банку такі документи:

1) заяву про реєстрацію банку за підписом голови ради (спо­стережної ради) або уповноваженої особи, яка призначена відпо­відальною за реєстрацію банку установчими зборами (зборами учасників);

2) установчий договір, підписаний засновниками (учасника­ми) банку та засвідчений їхніми печатками. Підписи фізичних осіб — засновників (учасників) засвідчуються в нотаріальному порядку.

В установчому договорі визначаються:

вид товариства;

мета діяльності;

склад засновників (учасників), їх найменування та місцезна­ходження (телефони, платіжні реквізити, паспортні дані фізич­них осіб);

особа, уповноважена укладати угоди і діяти від імені заснов­ників (учасників);

розмір, порядок та строки утворення статутного капіталу банку;

відповідальність сторін за виконання взятих на себе зобов'я­зань;

порядок розподілу прибутків і покриття збитків банку;

порядок ліквідації та реорганізації банку;

3) статут банку, затверджений установчими зборами (збора­ми учасників) і підписаний головою правління банку. Статут банку повинен відповідати вимогам законів України «Про бан­ки і банківську діяльність», «Про господарські товариства» та інших чинних законодавчих актів. У ньому зазначаються:

повна і скорочена назва банку та його місцезнаходження (поштова адреса);

перелік основних законів, на підставі яких створюється і діє банк;

положення про те, що банк є юридичною особою і набуває цього статусу з часу реєстрації його Національним банком Ук­раїни в Реєстрі банків, валютних бірж і фінансово-кредитних установ;

положення про те, що банк виконує вимоги нормативних актів Національного банку України, користується єдиними правилами бухгалтерського обліку в банках на базі комплексної автомати­зації і комп'ютеризації, подає Національному банку України звітність та інформацію у встановлених ним обсягах і формах;

перелік операцій, які здійснюються банком на підставі ліцензії Національного банку України;

розмір, порядок та строки формування статутного капіталу банку із зазначенням переліку засновників (учасників) банку, розміру вкладу і часток кожного, рівень відповідальності за не­своєчасну сплату часток у статутному капіталі банку.

Статут банку, заснованого як акціонерне товариство, пови­нен містити відомості про:

види акцій, що випускаються;

номінальну вартість акцій;

співвідношення акцій різних видів;

кількість акцій, що купуються засновниками;

наслідки невиконання зобов'язань щодо викупу акцій;

порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу;

розмір та порядок утворення резервного фонду;

перелік інших фондів, які утворюються банком;

порядок розподілу прибутків та покриття збитків;

положення про банківську таємницю;

положення про внутрішній аудит банку;

положення про перевірки банку аудиторською організацією;

положення про органи управління банку, їх структуру, по­рядок утворення, компетенцію та порядок прийняття ними рішень (загальні збори акціонерів, збори учасників банку, рада банку, правління банку);

положення про органи контролю за діяльністю банку, поря­док їх діяльності (ревізійна комісія);

положення про контрольні функції Національного банку України, про перевірки банку іншими державними органами в межах їх компетенції;

порядок реорганізації або ліквідації банку із зазначенням, що в разі ліквідації банку документи ліквідованого банку пере-' даються до територіального управління Національного банку України,

порядок внесення змін і доповнень до статуту банку, інші положення, що не суперечать чинному законодавству України,

4) протокол установчих зборів (зборів учасників), підписа­ний головою та секретарем зборів, у якому вказується місце і дата проведення зборів, їх правочинність, порядок денний, по­рядок голосування Протокол повинен містити

рішення про створення банку, прийняття статуту, обрання ради (спостережної ради банку) і ревізійної комісії, призначен­ня голови правління, головного бухгалтера банку і особи, відпо­відальної за реєстрацію банку в Національному банку України, інші положення відповідно до чинного законодавства України.

Установчі документи (установчий договір статут і протокол установчих зборів) банку погоджуються з органами Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених чинним законодавством,

5) економічне обґрунтування і мета створення банку, вклю­чаючи розрахунковий балансовий звіт (за формою № 11) і звіт про прибутки та збитки комерційного банку (за формою № 2-КБ) на кінець першого року його діяльності за підписом голови правління і головного бухгалтера банку,

6) висновок аудиторської організації (аудитора), яка має ліцензію Аудиторської палати України, про фінансовий стан та платоспроможність засновників (акціонерів), учасників банку, наявність у них власних коштів у розмірі, який забезпечує виконання їх зобов'язань щодо формування статутного капіталу бан­ку та достовірність балансових даних бухгалтерської і фінансо­вої звітності, наданої на дату перед здійсненням внеску до ста­тутного капіталу, щодо тих засновників (акціонерів), учасників банку, які мають частку в загальному оголошеному статутному капіталі 5 і більше відсотків Достовірність висновків про фінан­совий стан засновників (акціонерів), учасників банку, що мають 5 і більше відсотків у статутному капіталі банку, може також перевірятися підрозділами Національного банку України

Фізичні особи подають довідки органів державної податко­вої служби про наявність доходів, достатніх для внесення коштів, визначених в установчих документах банку, якщо їх розмір перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на день сплати коштів,

7) бухгалтерську і фінансову звітність засновників (акціо­нерів), учасників банку на перше число місяця, в якому здійснюється кожний внесок до статутного капіталу банку, не­залежно від розміру їх участі в статутному капіталі банку Для засновників (акціонерів), учасників, які зареєстровані в тому ж місяці, в якому здійснено внесок до статутного капіталу, фінан­сова і бухгалтерська звітність подається на перше число місяця після сплати внеску,

8) документи про наявність професійно придатних перших керівних осіб банку (голови правління та головного бухгалтера), кандидатури яких відповідають таким вимогам

наявність вищої фінансово-економічної або юридичної ос­віти — для голови правління, а також вищої економічної або бухгалтерської освіти — для головного бухгалтера,

стаж роботи в фінансово-кредитних установах за відповідним фахом не менше п'яти років, у тому числі на керівних поса­дах — не менше трьох років,

відсутність письмово підтверджених зауважень та фактів по­рушень чинного законодавства, нормативних актів Національ­ного банку України і внутрішніх документів банку за час роботи в банківських установах з боку територіального управління На­ціонального банку України, яке здійснює нагляд за їх діяльні­стю (на підставі актів перевірок підрозділів банківського нагля­ду Національного банку України)

Відомості про голову правління, головного бухгалтера банку подаються у вигляді

витягу з трудової книжки та копії диплома про освіту, за­свідчених територіальним управлінням Національного банку Ук­раїни за місцезнаходженням банку або в нотаріальному порядку,

трьох рекомендацій від осіб, які працюють у банківській си­стемі, кандидатури яких погоджено Національним банком Ук­раїни та його територіальними управліннями (в тому числі одна — за місцем попередньої роботи, якщо це банківська установа),

анкети, заповненої кандидатом,

інформації територіального управління Національного бан­ку України, що здійснює нагляд за діяльністю банківських уста­нов, у яких працювали зазначені особи, про відсутність у їх ро­боті зловживань та порушень чинного законодавства, нормативних актів Національного банку України і внутрішніх документів банку (якщо вони працювали в інших регіонах України).

У кожному конкретному випадку, якщо на керівні посади (голова правління, головний бухгалтер) призначаються іноземні громадяни, рішення про погодження рекомендованої засновни­ками кандидатури Національним банком України приймається з урахуванням поданих документів (їх копій, засвідчених у вста­новленому порядку), що підтверджують наявність економічної освіти (не нижче ступеня магістра), стажу роботи на керівних посадах у банківській системі за відповідним фахом не менше трьох років та інформації Центрального банку або іншого орга­ну відповідної держави, який здійснює контроль за діяльністю комерційних банків або комерційного банку, в якому працював цей кандидат, про відсутність у його роботі правопорушень.

Керівниками (голова правління, головний бухгалтер) банку не можуть бути особи, зазначені в статті 23 Закону України «Про господарські товариства».

Крім того, не можуть бути призначені на керівні посади в комерційних банках такі особи:

які не виконали зобов'язань з оплати боргу щодо будь-якого банку або іншої фізичної чи юридичної особи;

незаконні дії яких у минулому призвели до банкрутства або ліквідації банку чи іншої юридичної особи;

які перебувають у родинних зв'язках з членами ради банку (батьки, діти, подружжя);

які притягувалися до кримінальної відповідальності або були звільнені за вимогою Національного банку України;

9) копію платіжного документа про внесення плати за реєст­рацію банку на рахунок № 64934992701 в Операційному уп­равлінні Національного банку України. МФО 300001. Розмір плати встановлено Постановою Верховної Ради України від 21.12.94 р. № 317/94-ВР «Про внесення змін до Постанови Вер­ховної Ради України від 20.03.91 р. «Про порядок введення в дію Закону України «Про банки і банківську діяльність»;

10) копію звіту про проведення відкритої підписки на акції з підтвердженням Державної комісії з цінних паперів та фондово­го ринку про його прийняття і доданням переліку акціонерів банку. У переліку вказується повне найменування акціонера, його місцезнаходження, платіжні реквізити, паспортні дані (для фізич­них осіб) та кількість акцій, на які він підписався, їх загальна вартість і частка в статутному капіталі банку;

11) угоду про надання приміщення для розміщення банку за підписом уповноваженої за установчим договором особи або договір оренди приміщення у разі його укладення;

12) установчі документи засновників (акціонерів), учасників банку (оригінали або копії, засвідчені в нотаріальному порядку);

13) копію свідоцтва про державну реєстрацію засновників (акціонерів, учасників), засвідчену в нотаріальному порядку;

14) копію рішення органів Антимонопольного комітету Ук­раїни про надання згоди на створення відповідного комерцій­ного банку з метою обмеження проявів монополізму окремих банків та сприяння захисту конкуренції у банківській сфері у випадках, передбачених чинним законодавством.

У разі потреби Національний банк України має право вима­гати від засновників банку подання додаткових документів, які містять необхідну для прийняття рішення щодо реєстрації ко­мерційного банку інформацію (установчі документи засновників (акціонерів), учасників банку (оригінали або копії, засвідчені в нотаріальному порядку), довідки державних податкових адміні­страцій про подання засновниками банку бухгалтерської та ста­тистичної звітності до державних податкових адміністрацій, а також інформацію про відсутність заборгованості за платежами до бюджету).

Територіальне управління Національного банку України за місцезнаходженням комерційного банку в двотижневий строк з дати отримання від банку повного пакета документів готує вис­новок про:

загальну оцінку фінансового стану, платоспроможність і ре­путацію засновників (акціонерів, учасників) банку, наявність власних коштів для внесення до статутного капіталу банку і підтвердження внесення на тимчасовий рахунок банку коштів до статутного капіталу кожним засновником (акціонером, учас­ником) у передбачених законом розмірах;

наявність приміщення, придатного для розміщення банку та будівництва касового вузла (перевіряється на місці);

професійну придатність і репутацію голови виконавчого орга­ну (правління) і головного бухгалтера банку та погодження їх призначення (якщо заявлений статутний капітал банку стано­вить менше 5 млн. ЄВРО за офіційним курсом грошової одиниці України, визначеним Національним банком України на день підписання установчого договору про створення банку);

відповідність установчих документів банку вимогам чинного законодавства і нормативних актів Національного банку України.

Пакет цих документів, включаючи статут банку в чотирьох примірниках і висновок територіального управління Національ­ного банку України, подається до Національного банку України.

Документи для реєстрації банку розглядаються Департамен­том реєстрації та ліцензування банків, Департаментом безвиїз­ного нагляду, Юридичним департаментом та, в разі потреби, — іншими департаментами і подаються Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України (далі — Комісія).

Рішення про реєстрацію комерційного банку, створеного за участю іноземного капіталу, приймає Правління Національного банку України, а комерційного банку, створеного за участю ка­піталу, що належить резидентам України, — Комісія.

До розгляду питання про реєстрацію банків на засіданні Правління Національного банку України або на засіданні Комісії кандидати на посади голови правління та головного бухгалтера комерційного банку, заявлений статутний капітал якого стано­вить 5 і більше млн. ЄВРО за офіційним курсом грошової оди­ниці України, визначеним Національним банком України на день підписання установчого договору про створення банку, прохо­дять співбесіду з членами Комісії згідно з анкетою співбесіди. За відсутності осіб, які мають проводити співбесіду, їх заміняють особи, які тимчасово виконують Їх службові обов'язки.

Анкета співбесіди додається до пакета документів із реєст­рації банку, результати співбесіди враховуються при розгляді питання про реєстрацію банку.

Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальному управлінні Національного банку України (якщо заявлений статутний капітал банку становить менше 5 млн. ЄВРО), а також Комісія Національного банку України (якщо заявлений статутний капітал банку становить 5 і більше млн. ЄВРО) приймає рішення про професійну придатність кан­дидатів на посади голови правління та головного бухгалтера — з урахуванням загальної оцінки всіх поданих документів та діло­вих якостей рекомендованого кандидата.

Після прийняття Національним банком України відповід­ного рішення комерційному банку видається свідоцтво про реє­страцію.

Реєстрація комерційного банку здійснюється шляхом вне­сення відповідного запису до Реєстрі банків, валютних бірж і фінансово-кредитних установ у місячний строк із дня одержання всіх передбачених документів. Рішення про реєстрацію банку доводиться до відома ради (спостережної ради) банку і терито­ріального управління Національного банку України за місцем розташування банку листом за підписом директора Департаменту реєстрації та ліцензування банків з доданням статуту зареєстро­ваного банку, титульна сторінка якого засвідчена печаткою На­ціонального банку України і підписом заступника Голови Прав­ління. Статут банку прошивається і засвідчується на звороті пе­чаткою Управління справами Національного банку України.

Після реєстрації комерційного банку в територіальному уп­равлінні Національного банку України, за його місцезнаходжен­ням відкривається кореспондентський рахунок, на який із тим­часового рахунку перераховуються зібрані кошти, що утворю­ють статутний капітал комерційного банку.

Національний банк України у Положенні «Про порядок ство­рення і реєстрації комерційних банків» передбачив випадки, коли він може відмовити в реєстрації комерційному банку. Відобра­зимо ці випадки у вигляді схеми (рис. 18).

У разі відмови в реєстрації банку кошти з тимчасового ра­хунку повертаються засновникам, акціонерам (учасникам) бан­ку за їх заявою у тижневий строк.

 
 

 

 


Рис. 18

 

Рішення про відмову в реєстрації комерційного банку може бути оскаржено в судовому порядку

У відповідності з нормативними актами, на території Украї­ни можуть створюватися банки за участю іноземного капіталу Реєстрація таких банків має особливості Розглянемо їх

Банком за участю іноземного капіталу вважається банк за участю іноземних юридичних і фізичних осіб, які придбали акції (частки в статутному капіталі) банку як при первинному розмі­щенні, так і на вторинному ринку

Для реєстрації банку за участю іноземних юридичних осіб, окрім документів, передбачених для реєстрації комерційного банку, засновником якого є українські юридичні особи, пода­ються такі документи

рішення уповноваженого органу іноземного засновника, ак­ціонера (учасника) про участь у створенні комерційного банку в Україні,

письмова згода контрольного органу країни, резидентом якої є іноземний засновник, акціонер (учасник), на участь у створенні в Україні комерційного банку, якщо це передбачено зако­нодавством країни іноземного засновника, акціонера (учасника),

витяг з торговельного (банківського) реєстру країни, де іно­земний засновник, акціонер (учасник) офіційно зареєстрований,

копії установчих документів іноземних засновників, акціо­нерів (учасників),

копії установчих документів засновників, акціонерів (учас­ників) іноземних засновників, акціонерів (учасників),

висновок іноземного аудитора про фінансовий стан заснов­ників, акціонерів (учасників), підтверджений у встановленому порядку аудиторською фірмою (аудитором) України,

повідомлення керівництва центрального банку іноземної дер­жави або уповноваженого органу про здійснення достатнього контролю за діяльністю своїх банків — засновників (акціонерів), учасників українського банку за участю іноземного капіталу та відповідна згода на участь у створенні банку на території Ук­раїни,

інформація обслуговуючого іноземного банку щодо плато спроможності іноземних засновників (учасників) — не банків Іноземним громадянином подаються такі документи підтвердження банку, в якому він має власний рахунок, про платоспроможність громадянина,

рекомендації не менш як двох іноземних юридичних осіб або громадян із відомою платоспроможністю

Документи подаються мовою оригіналу з перекладами українською мовою, засвідченими в нотаріальному порядку за місцем їх видачі і легалізованими в консульських установах Ук­раїни (якщо інше не передбачено міжнародними угодами)

Комерційний банк у випадку необхідності може внести зміни і доповнення до статуту

Комерційний банк зобов'язаний оперативно, але не пізніше ніж у місячний строк після прийняття загальними зборами ак­ціонерів, зборами учасників (надалі — збори) рішення про вне­сення змін та доповнень до статуту, подати до Національного банку України для їх реєстрації пакет необхідних документів

Територіальному управлінню Національного банку України за місцезнаходженням комерційного банку подаються

клопотання про реєстрацію змін і доповнень до статуту бан­ку за підписом голови правління банку,

рішення зборів банку (протокол, засвідчений печаткою бан­ку) про збільшення статутного капіталу банку, а також про вне­сення змін і доповнень до статуту Рішення про збільшення ста­тутного капіталу банку може бути прийняте за умови повної сплати кожним акціонером (учасником) банку своєї частки в попередньо зареєстрованому статутному капіталі банку Банк, створений як відкрите акціонерне товариство, додатково подає рішення зборів банку (протокол, засвідчений печаткою банку) про затвердження результатів відкритої підписки на акції банку,

зміни і доповнення до статуту банку за підписом голови ви­конавчого органу (правління) банку або уповноваженої особи, засвідчені печаткою банку, в чотирьох примірниках,

перелік двадцяти найбільших акціонерів (учасників) банку, в якому вказуються найменування акціонера (учасника), його місцезнаходження, платіжні реквізити, паспортні дані фізичних осіб та кількість акцій (часток), на які він підписався, їх загаль­на вартість і частка в статутному капіталі банку,

висновки аудиторської організації про здійснення додаткових внесків до статутного капіталу банку його акціонерами, учасниками або про придбання акцій (часток) на вторинному ринку за рахунок власних коштів акціонерів (учасників) банку — юри­дичних осіб, які ввійшли до переліку двадцяти найбільших ак­ціонерів (учасників),

довідки органів державної податкової служби про наявність коштів у нових фізичних осіб-акціонерів (учасників) банку, які ввійшли до переліку двадцяти найбільших акціонерів (учасників) банку та які здійснили додаткові внески до статутного капіталу банку, якщо заявлений розмір їх внесків (вартість акцій) перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на день сплати коштів. Фізичні особи — акціоне­ри (учасники) банку, які придбали акції (частки) банку на вто­ринному ринку, подають довідки органів державної податкової служби або інші документи, що підтверджують джерела поход­ження коштів, якщо розмір їх часток (вартість акцій) перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановле­них на день сплати коштів;

бухгалтерська і фінансова звітність двадцяти найбільших ак­ціонерів (учасників) банку — юридичних осіб, які здійснили до­даткові внески до статутного капіталу банку або придбали акції (частки) на вторинному ринку, на перше число місяця, в якому здійснено кожний внесок до статутного капіталу банку. Ті ак­ціонери (учасники), які зареєстровані в тому місяці, в якому здійснено внесок або придбано акції (частки) на вторинному ринку, бухгалтерську і фінансову звітність подають на перше число місяця після сплати внеску;

копії первинних платіжних документів про здійснення кож­ним із двадцяти найбільших акціонерів (учасників) банку додат­кових внесків до статутного капіталу банку (не менше ЗО або 50% додаткових внесків до статутного капіталу або вартості акцій, на які акціонер підписався, відповідно до статей 30, 31, 52 Зако­ну України «Про господарські товариства»);

копія свідоцтва про реєстрацію попереднього випуску акцій, виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, засвідчена в нотаріальному порядку;

засвідчена банком копія звіту про проведення відкритої підписки на акції за встановленими Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку вимогами, а також її підтвердження про прийняття цього звіту;

установчі документи нових акціонерів (учасників) банку, а також тих акціонерів (учасників), в установчі документи яких внесено зміни, з переліку двадцяти найбільших акціонерів (учас­ників) банку (оригінали або копії, засвідчені в нотаріальному порядку);

установчі документи засновників нових акціонерів (учасників) банку, які ввійшли до переліку двадцяти найбільших акціонерів, учасників (оригінали або копії, засвідчені в нотаріальному по­рядку);

копія свідоцтва про державну реєстрацію нових акціонерів (учасників) банку з переліку двадцяти найбільших акціонерів (учасників) банку, засвідчена в нотаріальному порядку;

копія платіжного документа про внесення плати за реєстра­цію змін та доповнень до статуту банку на рахунок № 6493499270 і в Операційному управлінні Національного банку України, МФО 300001. Розмір плати встановлено Постановою Верховної Ради України від 21.12.94 р. № 317/94-ВР «Про внесення змін до По­станови Верховної Ради України від 20.03.91 р. «Про порядок введення в дію Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Якщо банк змінює область місцезнаходження, то, крім заз­начених вище документів, банк також подає до територіального управління за місцем нового розташування такі документи:

статут банку та зміни і доповнення до нього, зареєстровані Національним банком України (копії, засвідчені в нотаріально­му порядку);

договір оренди приміщення на строк не менше п'яти років або документ, який засвідчує право власності на приміщення,

яке відповідає встановленим вимогам;

довідку Державної податкової адміністрації про відсутність у

банку заборгованості перед бюджетом;

висновок територіального управління Національного банку України за місцем попереднього розташування про фінансовий стан банку, дотримання ним чинного законодавства та норма­тивних актів Національного банку України, відсутність заборго­ваності за кредитами (відсотками за кредит), отриманими від Національного банку України, та згоду на зміну місцезнаход­ження банку.

Двадцять найбільших акціонерів (учасників) банку визнача­ються банком самостійно. З метою виконання вимог статті 22 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у частині складу акціонерів (учасників) банку та розміру їх часток у ста­тутному капіталі банку, а також вимог статті 24 зазначеного вище Закону в частині джерел коштів, що внесені акціонерами (учас­никами) до статутного капіталу, банк самостійно здійснює кон­троль за виконанням вищезазначених вимог усіма акціонерами (учасниками) на підставі їх установчих документів і, за необхід­ності, Їх засновників, аудиторських висновків, а також бухгал­терської і фінансової звітності акціонерів (учасників) банку. Банк самостійно здійснює контроль за дотриманням вимог статей 16, 33, 38 і 52 Закону України «Про господарські товариства» в час­тині повноти і строків оплати кожним засновником (акціоне­ром), учасником своєї частки (вартості акцій) у статутному ка­піталі Підрозділи банківського нагляду Національного банку України здійснюють перевірки дотримання банками вимог чин­ного законодавства Інформація про результати перевірки в тиж­невий строк надається Департаменту реєстрації та ліцензування банків Національного банку України

Реєстрація змін і доповнень здійснюється у місячний строк з часу одержання усіх передбачених документів

Територіальні управління Національного банку України приймають рішення про реєстрацію змін та доповнень до ста­тутів банків, визначених Комісією, за винятком змін та допов­нень у зв'язку з реорганізацією банку (зміна виду товариства), рішення про реєстрацію яких приймає Національний банк Ук­раїни Національний банк України приймає рішення про реєстрацію змін та доповнень до статутів усіх інших банків

У разі прийняття Національним банком України рішення про реєстрацію змін та доповнень до статуту банку пакет доку­ментів і висновок територіального управління Національного бан­ку України про відповідність поданих змін і доповнень вимогам чинного законодавства і нормативних актів Національного бан­ку України, підготовлений у двотижневий строк з часу отриман­ня повного пакета документів, подаються до Національного банку України

Повідомлення про прийняте територіальним управлінням На­ціонального банку України рішення про реєстрацію змін та до­повнень до статуту банку надсилається разом з одним примірни­ком змін та доповнень до статуту банку Національному банку України для внесення відповідного запису до Реєстру банків, валютних бірж і фінансово-кредитних установ Титульна сто­рінка змін та доповнень до статуту банку засвідчується підписом начальника та гербовою печаткою територіального управління Національного банку України Зміни та доповнення до статуту банку прошиваються та засвідчуються на звороті печаткою загального відділу територіального управління Національного банку України Розглянутий пакет документів разом із висновками за­лишається в територіальних управліннях Персональну відпові­дальність за якість розгляду, відповідність вимогам чинного за­конодавства України змін та доповнень до статутів банків, за якими прийнято рішення про їх реєстрацію, несе начальник територіального управління Національного банку України

Зміни та доповнення до статуту банку набувають чинності після внесення відповідного запису до Реєстру банків, валютних бірж і фінансово-кредитних установ Запис здійснюється за да­тою прийняття територіальним управлінням Національного банку України рішення про реєстрацію змін до статуту банку Про здійснення запису щодо реєстрації змін до статуту банку Націо­нальний банк України повідомляє банк і територіальне управ­ління Національного банку України листом за підписом дирек­тора Департаменту реєстрації та ліцензування банків Якщо рішення про реєстрацію змін та доповнень до статуту банку прий­має Національний банк України, він повідомляє про це банк і територіальне управління Національного банку України листом за підписом директора Департаменту реєстрації та ліцензування банків, а також надсилає примірник змін, титульна сторінка якого засвідчена печаткою Національного банку України і підписом заступника Голови Правління Зміни та доповнення до статуту банку прошиваються і засвідчуються на звороті печаткою Уп­равління справами Національного банку України

Про відмову в реєстрації змін та доповнень до статутів тери­торіальні управління Національного банку України або Націо­нальний банк України (якщо рішення про реєстрацію змін та доповнень приймається Національним банком України) повідом­ляють банкам письмово із зазначенням підстав відмови

У разі зміни голови виконавчого органу банку (правління), головного бухгалтера банку в тижневий строк після прийняття рішення про це до територіального управління Національного банку України за місцезнаходженням банку подається протокол зборів (або іншого компетентного органу банку) про звільнення попередніх голови виконавчого органу банку (правління) або головного бухгалтера, а також протокол зборів (або іншого ком­петентного органу), на яких призначені нові кандидатури, і відо­мості про останніх

Пакет цих документів та висновок територіального управлі­ння Національного банку України про їх професійну придатність і відповідність визначеним вимогам надсилаються Національ­ному банку України для погодження

У разі зміни керівництва банків, визначених Комісією, кандидати на посади голови правління та головного бухгалтера про­ходять співбесіду та погодження У решті банків погодження зазначених керівників банків здійснюється комісіями з питань нагляду та регулювання діяльності банків територіальних управлінь Національного банку України в такому ж порядку Роз­гляд документів, поданих на погодження кандидатів на керівні посади банків, а також їх погодження територіальними управ­ліннями Національного банку України здійснюється в двотиж­невий строк із часу отримання повного пакета документів Про своє рішення територіальне управління повідомляє Нацюнальний банк України в тижневий строк із наданням витягу з проте колу засідання комісії з питань нагляду та регулювання діяль­ності банків територіального управління та копії пакета доку­ментів, засвідчених територіальним управлінням Національного банку України

Банки зобов'язані в триденний строк електронною поштою або факсом повідомляти територіальне управління Національ­ного банку України та Національний банк України про зміну адреси (з поданням у місячний строк документів, необхідних для внесення змін до статуту банку), номерів телефонів, теле­тайпа, факсуПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 192; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.186.30 (0.081 с.)