Ліцензування банківських операцій 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ліцензування банківських операційЗ метою підвищення надійності та стабільності банківської системи України, забезпечення інтересів кредиторів, вкладників комерційних банків і відповідно до ст. 17 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Положення про порядок видачі банкам ліцензій на здійснення банківських операцій, затвердже­ного постановою Правління Національного банку України за № 181 від 6 травня 1998 р. [5], Національний банк України на­дає ліцензії (дозволи) на здійснення банківських операцій. По­ложення регламентує порядок і умови надання ліцензії (дозволу) на здійснення банківських операцій комерційним банкам і їх ус­тановам, а також порядок і умови, за яких Національний банк України може відмовити в наданні ліцензії та відкликати її.

Ліцензування — порядок надання дозволу на здійснення окремих Мета

чи всіх банківських операцій комерційному банку, який з моменту ліцензування

реєстрації Національним банком України набув статусу юридичної ^опвоаиійособи.

Ліцензування банківської діяльності здійснюється з метою допущення на ринок банківських послуг України комерційних банків та банківських установ, умови діяльності яких відповіда­ють встановленим Національним банком України обов'язковим вимогам та діяльність яких не загрожує інтересам їх клієнтів.

Комерційні банки (юридичні особи) мають право здійснюва­ти банківські операції тільки після одержання відповідної ліцен­зії Національного банку.

Філії комерційних банків здійснюють банківські операції у межах повноважень, наданих головним банком, і дозволу тери­торіального управління Національного банку за місцем знаход­ження філії банку.

Операціями банків, що підлягають ліцензуванню, вважають­ся банківські операції, перелічені у ст. З Закону України «Про банки і банківську діяльність», та інші операції з дозволу Націо­нального банку України.

(з доведенням здатності чіткого і якісного функціонування цьо­го підрозділу в межах банку (філії):

рішення виконавчого органу банку про відкриття такого підроз­ділу;

— затверджене виконавчим органом банку положення про відо­кремлений підрозділ, яке має містити перелік операцій, які він здійснюватиме;

договір про оренду приміщення, де має бути розташований відо­кремлений підрозділ;

договір про охорону безбалансового відділення територіальним підрозділом Управління державної служби охорони при МВС України;

договір на перевезення цінностей інкасацією Національного банку України або власними силами в супроводі працівників міліції підрозділів державної служби охорони.

Територіальне управління Національного банку може відмо­вити банківській установі в наданні такого дозволу, якщо в ре­зультаті перевірки вищезазначених документів з'ясувалось, що вони не відповідають вимогам Національного банку України, тобто:

— приміщення відділення не відповідає вимогам з технічного оснащення і організації охорони;

— відділення не забезпечено засобами машинної обробки бан­ківської інформації, засобами і каналами зв'язку для складан­ня щоденного балансу банку (філії) і якісного проведення розрахунків, системою програмного забезпечення;

— відділення не забезпечено кадрами відповідної кваліфікації.

Територіальне управління Національного банку повинно по­вернути пакет документів для одержання дозволу на відкриття безбалансового відділення у разі, якщо відділення здійснювати­ме повний комплекс банківських операцій і в подальшому ко­мерційний банк подає пакет документів на відкриття не безба­лансового відділення, а філії.

Територіальне управління Національного банку може скасу­вати свій дозвіл на відкриття територіально відокремленого без­балансового відділення у разі:

— систематичного порушення правил ведення касової роботи;

— якщо підкріплення операційної каси, вилучення надлишків готівки, перевезення інших цінностей проводиться з пору­шенням встановлених Національним банком вимог;

— виявлення, що безбалансове відділення виконує банківські операції, які не передбачені положенням про відокремлений підрозділ;

— якщо приміщення відділення не відповідає вимогам технічно­го оснащення і організації охорони, не забезпечене засобами

Національний банк України надає банкам ліцензію на здійснення таких операцій:

— касове обслуговування клієнтів;

— перевезення грошово-валютних цінностей та інкасація гро­шових коштів;

— відповідальне зберігання цінностей клієнтів банку;

— ведення рахунків клієнтів (резидентів) у грошовій одиниці України;

— відкриття та ведення рахунків банків-кореспондентів (рези­дентів) у грошовій одиниці України;

— проведення операцій з касового виконання Державного бю­джету України, в тому числі ведення бюджетних рахунків клі­єнтів та рахунків державних позабюджетних фондів;

— проведення операцій з касового виконання місцевого бюдже­ту, ведення бюджетних рахунків клієнтів та рахунків місцевих позабюджетних фондів;

— надання та одержання кредитів на міжбанківському ринку;

— кредитування юридичних і фізичних осіб та фінансовий лі­зинг;

— факторинг;

— вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб;

— залучення депозитів юридичних осіб;

— залучення депозитів фізичних осіб;

— емісія цінних паперів;

— ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іно­земній валюті та клієнтїв-нерезидентів у грошовій одиниці України;

— неторговельні операції з валютними цінностями;

— ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і не­резидентів) в іноземній валюті;

— ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

— відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених бан­ках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ни­ми;

— відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезиден­тах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

— залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

— залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

— валютні операції на міжнародних ринках;

— операції з банківськими металами на валютному ринку Украї-

ни;

— операції з банківськими металами на міжнародних ринках;

— фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів;

— видача поручительств, гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі;

— купівля, продаж цінних паперів та операції з ними;

— управління грошовими коштами та цінними паперами за до­рученням клієнтів;

— купівля, продаж державних цінних паперів та операції з ними.

Національний банк України надає новоствореним банкам лі­цензії на здійснення банківських операцій у разі додержання ними ря­ду обов'язкових умов. Щоб одержати ліцензію, банк повинен ма­ти професійно придатних керівних осіб банку (голову прав-лін-ня, його заступників, головного бухгалтера та його заступника, членів правління), кандидатури яких відповідають встановленим Національним банком кваліфікаційним вимогам щодо освіти, досвіду роботи та ділової репутації. На ці керівні посади не мо­жуть бути призначені особи, які займали керівні посади в бан­ках, що були визнані відповідно до чинного законодавства Украї­ни банкрутами, та особи, які притягувалися до кримінальної ідповідальності або були звільнені за вимогою Національного ^анку. Окрім того, у структурі банку мають бути підрозділи, які виконуватимуть відповідні банківські операції, підрозділ внут­рішнього аудиту, укомплектовані професійно придатними, квалі­фікованими кадрами.

Банк повинен мати відповідні внутрішні документи, що рег­ламентують здійснення ним діяльності, яка ліцензується Націо­нальним банком. Умовою отримання ліцензії є також забезпече­ність банку необхідним банківським обладнанням, комп'ютерною ехнікою, програмними продуктами та засобами зв'язку, відповід­ними приміщеннями.

Новоствореному банку ліцензія надається лише на декілька операцій, до виконання яких він готовий і які забезпечать його нормальне функціонування та умови для розвитку.

Для розширення переліку операцій банк має дотримуватись ще деяких вимог.

• Статутний фонд діючого банку повинен бути зареєстрований і фактично сплачений у розмірі, не менше встановленого На­ціональним банком України.

• Формування резервного та страхового фонду банку має від­повідати вимогам чинного законодавства та нормативних ак­тів Національного банку, статуту банку.

• Стабільна беззбиткова діяльність, додержання банком еконо­мічних нормативів, встановлених Національним банком Украї-

ни, протягом півріччя, що передує його зверненню до Націо­нального банку, також є обов'язковим.

Стан кредитного портфеля банку не повинен загрожувати ін­тересам його кредиторів та вкладників (сума безнадійних до повернення кредитів не повинна перевищувати розмірів фак­тично сформованих резервного та страхового фондів банку).

Висновок зовнішнього аудитора про діяльність банку за звіт­ний період, що передує зверненню банку до Національного банку щодо надання ліцензії, має бути позитивним.

Здійснення операцій, які ліцензуються Національним бан­ком, не повинно негативно вплинути на діяльність банку (відсутність надмірної концентрації надання ризикових бан­ківських послуг одному сектору економіки, здатність банку у разі розширення його діяльності забезпечувати формування резервів у розмірах, необхідних для покриття можливих збитків).

Банк не повинен мати порушень вимог чинного законодав­ства, нормативних актів Національного банку України і внут­рішніх документів банку протягом року, що передує звернен­ню банку до Національного банку з клопотанням на одер­жання ліцензії.

Комерційний банк для одержання ліцензії на здійснення бан­ківських операцій подає до Національного банку України такі доку­менти:

— клопотання банку про надання ліцензії на здійснення банківських операцій (з переліком операцій, які банк бажає виконувати);

бізнес-план банку на перший фінансовий рік його діяльності;

відомості, що підтверджують професійну придатність керівни­ків відповідних підрозділів;

висновок територіального управління Національного банку Украї­ни щодо технічної готовності та забезпеченості кваліфікова­ними кадрами.

Для розширення ліцензії на здійснення банківських операцій банк подає до Національного банку України такі документи:

— клопотання про надання ліцензії на здійснення банківських опе­рацій (з переліком операцій, які банк бажає виконувати) за підписом голови правління банку;

бізнес-план на наступний рік діяльності банку з урахуванням здійснення операцій, на які він має намір розширити ліцен­зію. Бізнес-план обов'язково повинен містити:

опис операцій та їх економічної доцільності;

коло клієнтів, яких банк має намір залучити з метою обслу­говування;

економічне обгрунтування прогнозних показників балансово­го звіту та звіту про прибутки і збитки банку (опис джерел

залучення та спрямування коштів, фінансових результатів ді­яльності, формування резервів у розмірах, необхідних для по­криття можливих збитків, прогнозний розрахунок додержан­ня економічних нормативів);

розрахунковий балансовий звіт і розрахунок звіту по прибут­ках та збитках банку на наступний фінансовий рік (з ураху­ванням операцій, які проводитиме банк після розширення лі­цензії);

опис кадрових змін та структури банку;

- балансовий звіт банку та звіт про прибутки і збитки на остан­ню звітну дату, що передує зверненню банку до Національ­ного банку України про розширення ліцензії, та на 1 січня поточного року, завірені територіальним управлінням Націо­нального банку за місцезнаходженням банку;

- висновок зовнішнього аудитора про діяльність банку за звітний рік, що передує зверненню банку до Національного банку України. Має містити, згідно з угодою між комерційним бан­ком та зовнішнім аудитором, інформацію про:

достовірність даних бухгалтерської звітності банку на дату складання звіту;

відповідність бухгалтерської звітності вимогам нормативних актів Національного банку України;

відповідність результатів фінансово-господарської діяльності банку його звітності;

дотримання банком вимог чинного законодавства України та нормативних актів Національного банку України;

правильність визначення прибутку, що підлягає оподатку­ванню;

зловживання керівних осіб банку, якщо це мало місце;

допущення фактів діяльності та проведення операцій, на здій­снення яких банк не мав ліцензії Національного банку, якщо вони мали місце;

стан системи та оцінку роботи внутрішнього аудиту комер­ційного банку;

іншу інформацію за згодою комерційного банку;

відповідні внутрішні документи банку, що регламентують здій­снення банком операцій, на які банк бажає розширити лі­цензію;

відомості, що підтверджують професійний рівень керівників від­повідних підрозділів, які здійснюватимуть операції, на які банк бажає розширити ліцензію, та керівника підрозділу внутрішнього аудиту або особи, яка його здійснює;

висновок територіального управління Національного банку Украї­ни про фінансовий стан банку, дотримання ним чинного зако­нодавства та нормативних актів Національного банку Украї-

ни, його технічну готовність і забезпеченість кваліфіковани­ми спеціалістами для виконання відповідних операцій, а та­кож обгрунтовані пропозиції щодо можливості розширення ліцензії на здійснення кожної операції;

довідку Державної податкової адміністрації про відсутність за­боргованості банку перед бюджетом та відсутність порушень податкового законодавства протягом шести місяців, які пере­дують зверненню банку щодо розширення ліцензії;

звіт за всіма операціями, які дозволені банку ліцензією, за ос­танні шість місяців. У звіті потрібно зазначити, скільки ра­хунків відкрив банк клієнтам, в яких валютах, кількість об­мінних пунктів, кількість відкритих банком кореспондентсь­ких рахунків типу «ностро» і «лоро», а також класифікацію кредитного портфеля банку.

Положенням передбачено і ще деякі особливі умови для одержан­ня банком ліцензії на здійснення окремих операцій. Ці умови перед­бачають більш жорсткі вимоги щодо розміру статутного капіта­лу, підготовки персоналу, матеріально-технічного забезпечення, досвіду (тривалості) функціонування банку тощо.

Одночасно з пакетом документів комерційний банк подає до територіального управління Національного банку України кло­потання про надання висновку щодо їх відповідності встановле­ним вимогам. При поданні пакета документів територіальне уп­равління перевіряє його комплектність. За відсутності хоча б од­ного з документів територіальне управління протягом трьох днів з моменту одержання документів має повернути комерційному банку пакет документів з супровідним листом з обгрунтуванням підстав його повернення.

У двотижневий термін з дня одержання повного пакета доку­ментів територіальне управління розглядає його та готує висно­вок щодо можливості надання банку ліцензії на здійснення пе­релічених у клопотанні банківських операцій та готовності бан­ку до їх здійснення. У разі необхідності територіальне управління Національного банку може на місці перевірити достовірність ін­формації, викладеної в поданих документах.

Після розгляду пакета документів банку для одержання ліцен­зії територіальне управління Національного банку надсилає його разом зі своїм висновком до Національного банку України.

Підрозділ банківського нагляду розглядає подані документи разом з висновком територіального управління на предмет їх від­повідності чинному законодавству, нормативним актам Націо­нального банку України, вимогам, на підставі яких здійснюється ліцензування.

У разі необхідності подані документи розглядаються іншими департаментами Національного банку України.

Рішення щодо можливості надання ліцензії банкам приймається протягом одного місяця з дня одержання Національним банком Украї-

ни клопотання про одержання ліцензії та всіх документів, необхідних для одержання ліцензії.

Новостворені банки разом з документами, які подаються для їх реєстрації, у разі готовності до здійснення діяльності, на яку вони бажають одержати ліцензію, можуть подавати клопотання і про надання ліцензії на здійснення банківських операцій, додав­ши усі необхідні документи.

Після розгляду пакета документів управління реєстрації та лі­цензування банків готує висновок щодо можливості надання банку ліцензії на здійснення певних операцій з переліком опе­рацій і подає пакет документів з висновком на розгляд Комісії з питань нагляду і регулювання діяльності банків (далі — Комісія) для прийняття рішення про надання ліцензії.

Національний банк може відмовити банку в наданні ліцензії, якщо за результатами розгляду поданого пакета документів, а для діючого банку також аналізу діяльності за рік, що передує його зверненню до Національного банку, встановлено, що надана не­достовірна або неповна інформація, що здійснення операцій мо­же негативно вплинути на діяльність банку, або якщо банк не виконав умов Положення про порядок видачі банкам ліцензій на здійснення банківських операцій. Рішення про відмову в наданні ліцензії повідомляється банку в письмовій формі із зазначенням причин відмови.

Ліцензія набуває чинності з моменту прийняття відповідного рішення Комісією за поданням департаменту банківського на­гляду і здійснення відповідного запису в Книзі реєстрації нада­них ліцензій.

Ліцензія має бути виписана на спеціальному бланку, підпи­сана заступником голови Правління Національного банку Украї­ни, який за розподілом обов'язків між членами правління здій­снює загальне керівництво банківським наглядом, і скріплена гербовою печаткою.

Територіальні управління Національного банку України надають дозвіл відкритим філіям банків на здійснення банківських операцій у місячний термін. Для одержання дозволу на здійснення банківсь­ких операцій відкрита філія повинна подати територіальному уп­равлінню Національного банку України за місцем знаходження філії клопотання про надання їй дозволу на здійснення банківсь­ких операцій, нотаріально завірену копію ліцензії банку — юри­дичної особи на здійснення банківських операцій, довіреність, надану банком філії на здійснення банківських операцій, інфор­мацію головного банку про наявність у філії необхідного бан­ківського обладнання, комп'ютерної техніки, програмних про­дуктів, приміщення, які відповідають вимогам, встановленим Національним банком України, а також інформацію про квалі­фікацію і професійну придатність керівника та головного бухгал­тера філії і посадових осіб, зазначених у пункті 3.2 вищезазначе­ного Положення.

У разі необхідності територіальне управління Національного банку України може на місці перевірити достовірність інформа­ції, викладеної в поданих документах.

Територіальне управління Національного банку може відмо­вити філії у наданні дозволу, якщо за результатами розгляду по­даного пакета документів та діяльності філії за рік, що передує її зверненню до територіального управління, встановлені факти по­дання недостовірної або неповної інформації, негативного впли­ву від здійснення операцій на діяльність філії або банку, невико­нання філією умов щодо передбаченого технічного оснащення.

Ліцензія на здійснення банківських операцій (окремих або всіх) відкликається згідно з Положенням про застосування Націо­нальним банком України заходів впливу до комерційних банків за порушення банківського законодавства, затвердженим постано­вою Національного банку України за № 38 від 4 лютого 1998 р. Підставою для розгляду питання щодо позбавлення ліцензії є по­дання відповідних департаментів Національного банку України.

Ліцензія може бути відкликана у разі:

— виявлення недостовірних даних, на підставі яких була нада­на ліцензія;

— затримки початку проведення діяльності, на яку надана лі­цензія, більш як на один рік з моменту надання ліцензії;

— виникнення становища, яке загрожує інтересам кредиторів та вкладників банку;

— виявлення порушень, допущених банком щодо вимог бан­ківського і антимонопольного законодавства та нормативних актів Національного банку України;

— порушення економічних нормативів, які встановлені Націо­нальним банком України, протягом трьох місяців підряд або шести місяців протягом року;

— здійснення операцій, на які не було надано ліцензії;

— надання недостовірної інформації та звітності або несвоєчас­ного їх подання;

— невиконання у встановлений термін вимог Національного банку України щодо діяльності банку та умов, на підставі яких була надана ліцензія;

— порушення уповноваженими банками або установами упов­новажених банків порядку і умов торгівлі валютними цінно­стями на міжбанківському валютному ринку України, вста­новлених Національним банком України;

— відмови купівлі та продажу іноземної валюти на міжбанківсь­кому валютному ринку України за дорученням і за рахунок резидентів з метою забезпечення виконання зобов'язань ре­зидентів.

Рішення про відкликання в банку ліцензії на право здійснен­ня окремих банківських операцій приймається Комісією з питань

нагляду та регулювання діяльності банків. Вона має право на строк до трьох місяців зупиняти дію всіх або окремих пунктів лі­цензії, забороняти або обмежувати проведення операцій, право на здійснення яких дає той чи інший пункт ліцензії.

Комісія при територіальному управлінні Національного бан­ку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків має право:

— на строк до трьох місяців зупиняти дію окремих пунктів лі­цензії (дозволу банку — юридичної особи на здійснення фі­лією визначених банківських операцій);

— забороняти або обмежувати проведення окремих банківських операцій, які виконують комерційні банки (філії);

— відкликати в комерційного банку ліцензію на здійснення ок­ремих банківських операцій за умов, визначених Комісією з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національ­ного банку України.

Відкликання ліцензії на здійснення банківських операцій є край­нім заходом Національного банку України. До його застосуван­ня Національний банк використовує інші заходи застережного характеру відповідно до чинного законодавства та своїх норма­тивних актів.

У разі прийняття рішення про відкликання ліцензії на здій­снення однієї або декількох банківських операцій комерційний банк повинен у день одержання зазначеного рішення відпо­відно припинити здійснення нових операцій та забезпечити виконання зобов'язань банку за банківськими операціями, за якими відкликано ліцензію перед кредиторами і вкладниками згідно з укладеними договорами. Банк зобов'язаний у триден­ний термін повернути Національному банку України раніше одержану ліцензію для заміни додатку з іншим переліком опе­рацій.

Підрозділи банківського нагляду Національного банку Украї­ни та його територіальних управлінь ведуть постійний контроль за додержанням банком вимог Національного банку щодо при­пинення здійснення операцій, за якими відкликано ліцензію. Якщо банк не припинив здійснення цих операцій, Правління Національного банку України може прийняти рішення про відкликання ліцензій на всі види банківських операцій.

Рішення про відкликання ліцензії на всі банківські операції прий­мається Правлінням Національного банку України на підставі пропозицій Комісії з питань нагляду і регулювання діяльності банків. У разі прийняття такого рішення Правління Національ­ного банку України одночасно приймає рішення про ліквідацію комерційного банку.

Рішення Правління Національного банку України про від­кликання ліцензії на здійснення всіх банківських операцій пові­домляється всім банкам України, а також публікується у цент­ральній пресі.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 207; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.136.189 (0.007 с.)