Банківська статистика: проблеми регулювання 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Банківська статистика: проблеми регулювання■ Законодавчі акти про регулювання банківської статистики

^ Порядок надання статистичної інформації

^ Перелік файлів та форм звітності банків, що надаються Національному банку України

^ Відповідальність за достовірність інформації

Процес переходу до ринкової економіки потребує постійної, надійної та докладної інформації, яка характеризує стан грошо­во-кредитного ринку та діяльність банківської системи України. Така інформація потрібна Національному банку України як цен­тральному банку держави для виконання регулюючих та нагля­дових функцій.

Законодавчими підставами для регулювання банківської ста­тистики є Закон України «Про державну статистику» від 17 ве­ресня 1992 р., Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р., постанова Правління Національного бан­ку України за № 436 від 12 грудня 1997 р. «Про затвердження «Правил організації фінансової та статистичної звітності банків України», роз'яснення Національного банку України. Правила організації фінансової та статистичної звітності банків України містять вимоги щодо складання форм банківської звітності від­повідно до нового Плану рахунків бухгалтерського обліку комер­ційних банків, затвердженого постановою Правління Національ­ного банку України за № 388 від 21 листопада 1997 р. Банківську статистичну звітність надають регіональні управління Національ­ного банку України, комерційні банки, що мають статус юридич­ної особи, дирекції та філії банків, що є резидентами і нерези­дентами України, а також філії іноземних банків в Україні.


Інформація щодо порядку, періодичності, строків та способів надання форм міститься в переліках файлів та форм звітності те­риторіальних управлінь, установ Національного банку України і комер­ційних банків. Зразки форм фінансової та статистичної звітності та інструкції щодо їх заповнення затверджено постановою Правління Національного банку України за № 209 від 1 липня 1997 р.

Більша частина інформації надається електронною поштою у вигляді файлів з набором значень економічних показників. Ці файли розроблені на базі показників форм звітності, які затверджено вищезазначеною постановою, з урахуванням змін та доповнень до форм, внесених відповідно до остаточних варіантів планів ра-

хунків, згруповані за періодичністю надання та економічною сут­тю показників.

Перелік файлів та форм звітності банків, що надаються Національному банку України

Файл Форма звітності
    Періо-       Періо-
    дичність Схема     дич-
Назва (час надання надання (розріз) Назва Номер ність фор-
    ЦРП)       мува­ння
Дані про залишки на рахунках Д КБ-РУ 1. Баланс комерційного банку 1Д-КБ  
    (№) РУ-ЦРП (облас­ний) додат­ково 2. Звіт про відкриті ва­лютні позиції на кі­нець операційного дня 3. Розшифровка валют­них рахунків за вида­ми валют 540 550Д  
      філія — 4. Довідка про залучені Двічі
      РУ кошти та їх залишки для визначення роз­міру обов'язкових резервів   на мі­сяць
Дані про обороти та залишки на М КБ-РУ 1. Баланс комерційного банку 1-КБ  
  рахунках (до 10 числа) РУ-ЦРП (облас­ний) додат­ково філія — РУ 2. Оборотно-сальдовий баланс комерційного банку 3. Оборотно-сальдовий баланс філій укра­їнських комерційних банків, що розташо­вані за межами Украї­ни 4. Балансовий звіт ко­мерційного банку 5. Обороти за місяць за рахунками в інозем­них валютах 10-КБ 10Н  
Дані за оборотами про суми та відсот- Д КБ-РУ РУ- 1. Звіт про суми і відсот­кові ставки за креди- зюд  
  кові ставки за кре- (II00) ЦРП тами    
  дитами та депози-   (облас- 2. Звіт про суми і відсот- 350Д  
  тами   ний) кові ставки за депози­тами    
Дані за оборотами про суми та відсот­кові ставки за кре­дитами М (до 11 числа) КБ-РУ РУ-ЦРП (облас­ний) Звіт про суми і відсотко­ві ставки за кредитами  
4
             
Дані за оборотами про суми та відсот­кові ставки за де­позитами М (до 11 числа) КБ-РУ РУ-ЦРП (облас­ний) Звіт про суми і відсотко­ві ставки за депозитами  
Дані про залишки за коштами до за- М КБ-РУ РУ- 1. Звіт про залишки за­боргованості за кре-  
  питання, кредит- (до 11 ЦРП дитами, наданими    
  ними та депозит- числа) (облас- клієнтам (класифіка-    
  ними рахунками   ний) ція за галузями еко­номіки) 2. Звіт про залишки за­боргованості за кре­дитами, наданими клієнтам (класифіка­ція за секторами еко­номіки) 3. Звіт про залишки за­боргованості за кре­дитами, наданими клієнтам (класифіка­ція за цільовим спря­муванням) 4. Звіт про залишки за­боргованості за кре­дитами, наданими клієнтам (класифіка­ція за формами влас­ності) 5. Звіт про залишки за депозитними зобов'я­заннями (класифіка­ція за галузями еко­номіки) 6. Звіт про залишки за депозитними зобов'я­заннями (класифіка­ція за секторами еко­номіки) 7. Звіт про залишки за депозитними зобов'я­заннями (класифіка­ція за формами влас­ності) 353 360 362  
Дані про цінні па­пери в портфелі банку М (до 11 числа) КБ-РУ РУ-ЦРП (облас­ний) Звіт про стан портфеля цінних паперів  
Дані про прибутки та збитки банків К (до 11 числа) КБ-РУ РУ-ЦРП (облас- Звіт про прибутки та збитки комерційного банку 2-КБ  
      ний)    
4
Дані про касове виконання Дер­жавного бюджету Д Філія — РУ РУ- ЦРП (філій-ний) Доходи Державного бюджету України 412Д-К  
Дані про касове виконання Дер­жавного бюджету м (5 чис­лах Філія — РУ РУ- ЦРП (філій-ний) Доходи Державного бюджету України 412-К  
Дані про класифі­ковані активи за формами власності К (до 20 числа) КБ-РУ РУ-ЦРП (облас­ний) Звіт про класифіковані активи  
Дані про касові обороти балансо­вих символів фор­ми 748 Д (16™) Філія — РУ РУ- НБУ (філій-ний) Звіт про касові обороти банку 747Д  
Дані про касові обороти символів форми 748 М (1 чис­ла} Філія — РУ РУ- НБУ (філій-ний) Звіт про касові обороти банку  
Дані про залишки за коштами до за­питання, кредит­ними та депозит­ними рахунками М (до 11 числа) КБ-РУ РУ-ЦРП (облас­ний) 1. Звіт про залишки за­боргованості за кре­дитами, наданими клієнтам (класифіка­ція за видами еконо­мічної діяльності) 2. Звіт про залишки за депозитними зобов'я­заннями (класифіка­ція за видами еконо­мічної діяльності) 320 361  
Дані про кількість клієнтів банку та кількість відкри­тих рахунків клі­єнтів Р (Злю­щого) КБ-РУ РУ-ЦРП (облас­ний) Звіт про кількість клієн­тів та особових рахунків  
Дані про заборго­ваність за пролон­гованими, прост­роченими та сум­нівними кредита­ми М (до 11 числа) КБ-РУ РУ-ЦРП (облас­ний) 1. Звіт про прострочені активи, за якими не нараховуються відсот­ки 2. Звіт про заборгова­ність за прострочени­ми кредитами, за ■•;

 


Розділ 14. Банківська статистика: проблеми регулювання ■■

 

 

 

 

 

 

4
        якими ще нарахову­ються відсотки 3. Звіт про заборгова­ність за пролонгова­ними кредитами  
Дані про кредит­ний портфель та залишки за депо­зитами М (до 15 числа) КБ — РУ РУ-ЦРП (облас­ний) 1. Звіт про кредитний портфель 2. Звіт про залишки за депозитами 301 341  
Дані про залишки заборгованості за кредитами рези­дентам Т (вівто- КБ —РУ РУ — ЦРП (облас­ний) Звіт про заборгованість за кредитами клієнтів-резидентів України, включаючи нараховані та прострочені відсотки (в розрізі галузей еконо­міки та форм власності) 314Г  
  рок до 10°)  
Дані про залишки за депозитними зобов'язаннями резидентів Т (вівто- КБ —РУ РУ— ЦРП (облас­ний) Звіт про залишки за де­позитними зобов'язан­нями клієнтів-резиден-тів України (в розрізі галузей економіки та форм власності) 352Г  
  рок до  
Додаткові дані для розрахунку обо­в'язкових резервів Д (16м) КБ —РУ РУ — НБУ (облас­ний) Довідка про залучені кошти та їх залишки для визначення розміру обов'язкових резервів Двічі на мі­сяць
Дані про сплату пені за перевищен­ня нормативного терміну проход­ження платежів к (до 15 числа) КБ —РУ РУ — ЦРП (облас­ний) Дані про сплату комер­ційними банками пені за перевищення норма­тивного терміну проход­ження платежів  
ЗО Дані про розраху­нок резерву на можливі втрати за позичками комер­ційних банків К (до 20 числа) КБ —РУ РУ — ЦРП (консо-лідов.) Розрахунок резерву на можливі втрати за по­зичками комерційних банків  
Дані про стан за­боргованості вит­рат за заробітною платою Т (1.6.11. Філія — РУ РУ — НБУ (філій-ний) Інформація про затрим­ки виплати заробітної плати по Україні  
  16,21, м  
Дані про кількість пунктів обміну іноземної валюти та про суми іно­земної валюти, купленої, проданої в обмінних пунк­тах М (до 10 числа) Філія — РУ РУ — ЦРП (філій-ний) 1. Дані про кількість пунктів обміну іно­земної валюти 2. Звіт про оборот готів­кової валюти в обмін­них пунктах  

Особлива частина

 

 

Дані про прогно­зовані платежі з обслуговування зовнішнього боргу за одержаним дов­гостроковим нега­рантованим креди­том Р (20 січня) Філія — РУ РУ- ЦРП (філій-ний) Звіт про прогнозовані платежі з обслуговуван­ня зовнішнього боргу за одержаним довгостро­ковим негарантованим кредитом  
Дані про залучен­ня та обслугову­вання іноземного довгострокового гарантованого та негарантованого кредиту К (до 20 числа) Філія — РУ РУ- ЦРП (філій-ний) Звіт про залучення та обслуговування інозем­ного довгострокового гарантованого/негаран-тованого кредиту  
Дані про планові платежі з одержан­ня і погашення іноземних довго­строкових гаранто­ваних та негаран-тованих кредитів Р (до 20 числа) Філія — РУ РУ- ЦРП (філій-ний) Прогнозовані операції з одержання і погашення іноземних довгостроко­вих гарантованих/нега-рантованих кредитів  
Дані про поруш­ників законодавчо встановлених строків розрахун­ків за експортно-імпортними опе­раціями М (до 10 числа) Фшія — РУ РУ — ЦРП (філій-ний) Звіт про порушників за­конодавчо встановлених строків розрахунків за експортно-імпортними операціями (90 днів)  
Дані про надані дозволи на про­довження строку завершення розра­хунків за експорт­но-імпортними операціями М (до 10 числа) Філія — РУ РУ- ЦРП (філій-ний) Звіт про надані дозволи на продовження строку завершення розрахунків за експортно-імпортни­ми операціями  
Дані про виявлені банками порушен­ня, що можуть свідчити про зло­чинну діяльність П, Р (10 січ- КБ —РУ РУ — ЦРП (консолі­дований) Звіт про виявлені банка­ми порушення, що мо­жуть свідчити про зло­чинну діяльність  
  ня, 10 липня)  
Дані про курс ва­лют та обсяги опе­рацій іноземною валютою Д   КБ —РУ РУ — ЦРП (облас­ний) 1. Інформація про курс та обсяги операцій з іноземною валютою 2. Інформація про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою 3. Інформація про обся­ги операцій з безго­тівковою іноземною валютою 520 521  

< Розділ 14. Банківська статистика: проблеми регулювання = 313

Дані про рух кош- Д КБ —РУ Дані про рух коштів у  
  тів у гривнях на коррахунках іно­земних банків в українських бан- РУ — ЦРП (облас­ний) гривнях на кореспон­дентських рахунках іно­земних банків в укра­їнських банках    
  ках          
Економічні норма- д КБ —РУ Звіт про дотримання 611* Міся-
  тиви (ібю) РУ — ЦРП (консолі­дований) економічних нормативів   чна, на що­ден­ній осно­ві
К Картотека кредитів м М 1. Звіт про надані бан­ком «великі» кредити  
    д д (у розрізі «великих» кредитів) 2. Звіт про надані бан­ком «великі» кредити (у розрізі «великих» кредитів) Що­денна (на мо­мент вида­чі
    м М 3. Звіт про надані бан- кре­диту)
    м М ком кредити інсаиде-рам (у розрізі пози­чальників) 4. Звіт про надані бан­ком «великі» кредити (у розрізі позичальни-  
    Т т ків) Звіт про залишки забор­гованості за кредитами клієнтів-резидентів України, включаючи на­раховані та прострочені відсотки (в розрізі видів  
    т т економічної діяльності) Звіт про залишки за де­позитними зобов'язан­нями клієнтів-резиден­тів України (в розрізі видів економічної діяль­ності та форм власності)  
  Поштова форма     Звіт про окремий зов­нішній державний борг та про приватний борг, гарантований державою Квар­таль­на (до 15 чис­ла)

 

 

  Поштова форма     Звіт про стан окремого зовнішнього державного боргу та приватного боргу, гарантованого державою Річна (31 січ­ня)
- Поштова форма     Звіт про дотримання нормативів відкритої ва­лютної позиції 542 М (до 14
  чис­ла)
  Файл Д   Звіт про зважену від­криту валютну позицію на кінець операційного дня  
  Файл к   Звіт про списану безна­дійну заборгованість  
  Файл к   Звіт про зміни в резер­вах  
  Прогноз готівко­вого обігу к к к к к к к Філія — РУ РУ — НБУ (філій-ний) 1. Прогнозні розрахун­ки касових оборотів 2. Розрахунок прогнозу касових оборотів з надходження торго­вельної виручки 3. Розрахунок прогнозу касових оборотів з ви­дач на заробітну плату та інших видів оплати праці 4. Розрахунок прогнозу касових оборотів з ви­дачі з рахунків колек­тивних сільськогос­подарських підпри­ємств 5. Розрахунок прогнозу касових оборотів з операцій підприємств зв'язку 6. Календар видачі го­тівки на заробітну плату 7. Основні показники до прогнозних розрахун­ків 724 726 729 730  
    м Філія — РУ РУ- НБУ (філій- ний) Інформація про резуль­тати перевірок дотри­мання касової дисцип­ліни  

Звітність складається в одиницях, встановлених для кожної форми окремо, з округленням сум до одиниць таким чином, щоб були збережені правильність підсумків та повний збір даних ста­тистичних звітів і балансу.

Для одержання ряду деталізованих показників потрібно вико­ристовувати дані аналітичного обліку. Дані ряду форм звіряються з балансовими даними, отже, джерелом інформації для заповнен­ня таких форм є дані синтетичних (балансових) і аналітичних ра­хунків бухгалтерського обліку. Балансові та позабалансові рахунки — мультивалютні, тобто облік операцій в іноземній валюті здійснюється за тими ж рахунками, що й операції в національній валюті. Перерахування в національну валюту здійснюється за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на день здійснення операцій. Дані щодо сум у іноземній валюті у формах наводяться в гривневому еквіваленті.

Форми звітності, які одержуються з файлів економічних по­казників, а також поштові форми, підписують керівник банку і го­ловний бухгалтер або їх заступники, які несуть повну відповідаль­ність за достовірність, повноту та своєчасність надання інфор­мації, і після цього відповідні файли надсилають на встановлену адресу електронною поштою або поштою. У разі виявлення по­милки в звіті після його відправлення банк надсилає повторно ви­правлені файли чи форми, підписані відповідальними особами.

Література

1. Андросов А. Финансовая отчетность банка. — М., 1995.

2. Банківська статистика / Укл. Головач А., Головач Н., Захожай В. — К„ 1999.

3. Воронова Л., Іванік Н., Шамшетдінов Ю. Інформаційно-статистична діяльність НБУ // Вісник Національного банку України. — 1997. —

№ 8.

4. Ґедзь Т., Савчук Г. Реформування банківської звітності // Вісник Національного банку України. — 1999. — № 1.

5. Иванов Л. Бухгалтерская информация и оценка банковской деятельности // Бухгалтерский учет. — М., 1995. — № 6.

6. Международная система учета и статистики в банках Украйни / Сост. Конфулина В. — Харьков, 1998.

7. Черкасов В.Е. Финансовьій анализ в коммерческом банке. — М., 1995.


316

Розділ 15
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 112; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.90.95 (0.023 с.)