БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ У КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ У КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХНавчальна практика є важливим заключним етапом теоретич­ного навчання та підготовки студентів до професійної діяльності в установах банку.

Завдання практики - закріплення і поглиблення одержаних в процесі навчання умінь і навичок майбутньої професії, особистих якостей спеціаліста згідно з кваліфікаційною характеристикою, систе­матизація і закріплення теоретичних знань способом самостійного виконання різних видів банківських операцій та їх обліку.

Орієнтований тематичний план

  Кількість
  годин
Назва теми всього аудиторні самостійне вивчення
1. Організація діяльності комерційного банку
2. Пасивні операції банків та їх облік
3. Організація платіжного обороту, розрахунково-касове обслуговування клієнтів. Облік безготівкових розрахунків у банку
4. Касово-емісійна діяльність банків
5. Активні операції комерційних банків. Організація і облік кредитних операцій
Разом

 

Організація діяльності комерційного банку

Ознайомлення з організацією діяльності банківської установи:

1.Тип кредитної установи, мета діяльності та пріоритетний напрямок в розвитку банку.

2.Склад клієнтури і види послуг.

3.Організаційна структура і функції банку.

4.Комерційна основа діяльності банку.

5.Пасивні та активні операції комерційних банків.

Пасивні операції банків та їх облік

1. Депозитні операції банків та їх облік

2. Закріплення теоретичних знань з формування ресурсів комер­ційних банків. Присвоєння номерів особистих рахунків по депозитах.

3. Оформлення депозитних договорів, ведення обліку депозитів, нарахування і виплата процентів по депозитах. Присвоєння номерів особових рахунків по вкладах. Оформлення і виконання операцій по прийому, передачі, переводу по вкладах. Облік вкладних операцій.

Під час самостійної роботи в установах банків студенту необхід­но обрати юридичну та фізичну особи (які надалі будуть умовними клієнтами вашого банку і всі операції повинні виконуватись на основі умовних реквізитів цих клієнтів) та опрацювати на їх прикладі такі питання:

• порядок складання і оформлення угоди по депозитному обслуговуванню на різних умовах;

• відкриття депозитного рахунка та ведення його;

• нарахування і виплата процентів по депозитному рахунку.

4. Види вкладів, які приймають банки від населення (вклади до за­питання, строкові, спеціальні та інші); порядок відкриття та нумерації особових рахунків по вкладах населення. Оформлення операцій з:

• відкриття депозитних рахунків та вкладу на поточні рахунки окремих громадян,

• виплати вкладу на поточні рахунки, операцій з депозитними вкладами і цільовими на дітей,

• оформлення операцій по нарахуванню і виплаті процентів.

5. Відкриття, ведення поточних рахунків клієнтів банку та їх облік

Відкриття поточних рахунків: порядок оформлення відкриття (закриття) поточних рахунків юридичних і фізичних осіб. Формування юридичних документів для відкриття поточних рахунків клієнтів. Ведення книги реєстрації відкритих поточних рахунків клієнтів.

6. Оформлення угод з розрахунково-касового обслуговування:

• укладання угоди банку з клієнтом на розрахункове касове обслуговування, порядок встановлення розміру комісійного платежу за розрахункове касове обслуговування;

• контроль за своєчасним розрахунком клієнта з банком за ці послуги;

• перевірка правильності і повноти оформлення розрахунково-грошових документів, надходження для видачі коштів з рахунків клієнтів. Обробка документів, прийняття їх до виконання відповідаль­ними працівниками банку;

• розгляд можливості оплати розрахунково-грошових доку­ментів шляхом перевірки залишків коштів на рахунку за черговістю платежів. Перевірка правильності записів і залишків в особових рахунках клієнтів згідно з проведеними документами;

• порядок оформлення виписок із особових рахунків за кожний місяць;

• контроль за видачею грошових коштів по грошових чеках на заробітну плату, відрядження, господарчі та інші витрати. Оформлення видачі грошових коштів чекових книжок;

• оформлення операцій прийому грошей для запису на рахунок клієнта;

• оформлення операцій по безспірному стягненню коштів з рахунків клієнтів;

• оформлення закриття рахунків. Облік операцій на цих рахунках.

7. Відкриття і ведення валютних рахунків клієнтів банку та їх облік Ознайомлення з:

• видами валютних рахунків, які відкриває своїм клієнтам банк;

• порядком відкриття поточного валютного рахунку юридичним особам ~ резидентам;

• режимом поточних рахунків в іноземній валюті та обліком операцій за цими рахунками;

• операціями на поточних рахунках в іноземній валюті відокремленого підрозділу юридичної особи;

• порядком відкриття і ведення поточних валютних рахунків фізичних осіб - резидентам і нерезидентам та обліком операцій за цими рахунками;

• відкриттям та веденням депозитних рахунків в іноземній ва­люті та обліком операцій на цих рахунках.

8. Відкриття у банках рахунків для розрахунків платіжними картками (картрахунків)

Відкриття картрахунка юридичній і фізичній особі та ознайомлення з обліком розрахунків платіжними картками.

Оформлення видачі платіжної картки клієнту або його довіреній особі. Укладання договору та відкриття картрахунка. Облік операцій на цих рахунках.

 

Організація платіжного обороту, розрахунково-касове обслуговування клієнтів. Облік безготівкових розрахунків у банку

1. Розрахунки платіжними дорученнями

Оформлення, контроль і ведення обліку операцій платіжними дорученнями, платіжними дорученнями, акцептованими банком.

Оформлення прийому і оплати платіжних доручень. Особли­вості попередньої і наступної оплати товарів. Прийом платіжних доручень в картотеку і оформлення часткової оплати. Облік операцій за даною формою безготівкових розрахунків.

2. Розрахунки чеками

Оформлення і облік операцій по розрахунках чеками із чекових книжок за товари і послуги, оформлення платежів чеками, порядок прийняття їх банками до оплати, оформлення оплати чеків банком, з депонуванням сум ліміту і без депонування сум ліміту.

Прийом, перевірка оформлення і обробка документів клієнтів по видачі розрахункових чекових книжок. Оформлення і реєстрація розрахункових чекових книжок перед видачею клієнту. Оформлення операцій по стягненню коштів по чеку в банку платника. Оформлення додаткового ліміту. Повернення невикористаного ліміту.

Повернення розрахункової чекової книжки з невикористаними чеками після закінчення строку дії чекової книжки, відмови установи банку гарантувати платежі по чеках до закінчення строку дії чекової книжки.

Оформлення операцій по розрахунках чеками в банку поста­чальника. Порядок видачі і оформлення розрахункових чеків банку для розрахунків за промислові товари і послуги для населення. Видача че­ків за рахунок заощаджень громадян на особових рахунках і за раху­нок готівки. Особливості аналітичного обліку цих операцій.

 

 

3. Розрахунки по акредитивах

Ознайомлення з оформленням і веденням обліку операцій розрахунків по акредитивах в банку платника і банку постачальника. Ведення рахунка "Акредитиви".

Оформлення відкриття акредитиву, перевірка і документообіг. Характеристика рахунка, організація аналітичного обліку за цим рахунком. Облік відкриття акредитиву, порядок оформлення і облік оплати розрахункових документів за рахунок акредитиву в банку платника і постачальника.

4. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями

Ознайомлення з порядком оформлення і веденням обліку операцій по рахунках платіжними вимогами-дорученнями.

Облік в банку платника платіжних вимог-доручень постачаль­ників, перевірка цих документів, акцепт платника, оплата платіжних вимог-доручень, повернення платіжних вимог-доручень при відмові в оплаті. Облік операцій за даною формою безготівкових розрахунків.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 204; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.005 с.)