Грошові розрахунки підприємствМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Грошові розрахунки підприємствВиди рахунків, що відкриваються підприємствам в установах банку. Порядок відкриття в банку поточних рахунків у національ­ній, іноземній валюті та інших рахунків. Напрями використання кош­тів з поточних рахунків.

Практичне завдання: оформлення документів на відкриття рахунків, заповнення платіжних документів, формування виписки банку.

Фінансові результати діяльності та їх формування

Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг - основний вид грошових надходжень підприємств. Грошові потоки підприємств. Внутрішні та зовнішні грошові потоки. Фактори, що впливають на величину виручки від реалізації продукції. Особливості формування доходу від реалізації на підприємствах окремих галузей економіки. Методи прогнозування та планування виручки від реалізації. Виручка від реалізації товарної (основної) продукції.

Виручка від іншої реалізації. Виручка від позареалізаційних операцій. Розподіл грошових надходжень. Валовий дохід. Валові витрати.

Чистий прибуток та його розподіл.

Практичне завдання: визначення ціни товару, фінансових ре­зультатів від основної (операційної) діяльності підприємства, розра­хунок кінцевого фінансового результату та заповнення ф.2 Звіт про фінансові результати діяльності, проведення розподілу чистого при­бутку. Розв'язування задач по формуванню фінансових результатів.

Прибуток підприємства та його формування

Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства.

Валовий прибуток. Фактори, що впливають на формування валового прибутку. Формування собівартості реалізованої продукції та її вплив на прибуток. Встановлення цін на продукцію і формування прибутку. Визначення прибутку від операційної та звичайної діяль­ності підприємства до оподаткування і після нього.

Методи розрахунку прибутку. Прогнозування і планування прибутку підприємства.

Практичне завдання: розрахунок прибутку в розрізі різних видів діяльності підприємства, розподіл прибутку, точка беззбитковості та її розрахунок, визначення порогу рентабельності, прибутку, запасу фінансової міцності по підприємству та вплив зміни окремих показників на результати діяльності підприємства.

Фінансове забезпечення відтворення необоротних активів

Склад і структура основних фондів підприємства. Показники стану та ефективності використання основних фондів.

Підходи до оцінки стану та ефективності використання основ­них фондів. Амортизація і знос основних фондів. Методи амортизації основних фондів. Формування і використання амортизаційного фонду як, джерела відтворення основних фондів. Інші джерела фінансування відтворення основних фондів.

Практичне завдання: розрахунок показників ефективності вико­ристання необоротних активів, аналіз методів розрахунку амортизації, їх переваги та недоліки.

Фінансування оборотних активів підприємств

Склад і структура оборотних коштів підприємства, їх значення в забезпеченні кругообігу капіталу підприємства. Класифікація і принципи організації оборотних коштів.

Методи визначення потреби в оборотних коштах. Метод прямого обчислення потреби в оборотних коштах і сфери його застосування.

Поняття норм і нормативів оборотних коштів. Структура джерел формування оборотних коштів підприємства: власні, пози­чені та залучені джерела.

Практичне завдання: економічний метод обчислення потреби в оборотних коштах. Нормування оборотних коштів за виробничими запасами і МШП. Нормування оборотних коштів за незавершеним виробництвом і витратами майбутніх періодів. Порядок нормування оборотних коштів за готовими виробами на складі. Розрахунок джерел фінансування оборотних коштів.

Показники ефективності використання оборотних коштів, їх стану. Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства.

6. Фінансове планування

Фінансова стратегія підприємства. Зміст, мета і завдання фінан­сового планування. Зміст фінансового плану та порядок його складання. Зміст і значення оперативного плану.

Фінансові аспекти розробки розділів бізнес-плану підприємства.

Оперативне фінансове планування. Платіжний календар, касо­вий план, план короткотермінових кредитів. Сутність, зміст і призначення оперативних фінансових планів.

Практичне завдання: методика здійснення окремих етапів фінан­сового планування. Баланс доходів і витрат підприємства та його складання. Розділи та статті доходів і видатків.

Кредитування діяльності підприємств

Особливості кругообігу коштів підприємств як передумова кредитних

відносин. Форми і види кредитів, які використовуються в господарській діяльності підприємств.

Банківський кредит - основна форма залучення підприєм­ствами позичкових коштів. Класифікація кредитів залежно від термі­нів, об'єктів кредитування. Принципи кредитування.

Визначення потреб у кредитах. Кредитоспроможність підпри­ємства та її показники. Банківський контроль в процесі кредитування.

Гарантії своєчасності і повноти сплати кредиту. Кредитна заявка.

Зміст і порядок укладення кредитного договору. Методи перевірки забезпечення кредиту.

Позичкові рахунки. Позичковий процент, критерії його диференціації і джерела сплати. Залучення банками тимчасово вільних коштів підприємств.

Практичне завдання: оформлення документів для отримання кредиту (заявки на отримання кредиту, кредитного договору та догово­ру застави), розв'язування виробничих ситуацій та нараховування відсотків за користування кредитом.

 

Лізингове кредитування

Суть та зміст лізингу. Переваги лізингу над іншими формами кредитування. Необхідність лізингу в сучасних умовах. Предмет договору лізингу. Законодавство про лізинг.

Суб'єкт, об'єкт та предмет лізингу. Право власності на предмет лізингу. Права та обов'язки лізингодавця. Права та обов'язки лізингоодержувача. Лізингові платежі. Особливості оподаткування лізингових операцій. Механізм лізингової операції.

Оперативний лізинг та його характеристика. Фінансовий лізинг та його характеристика.

Практичне завдання: оформлення документів для лізингового кредиту (лізингового договору та договору застави), розрахунок лізингових платежів, розв'язування виробничих ситуацій з лізингового кредитування.

 

 

9. Банкрутство підприємств

Фінансова криза на підприємстві, причини її виникнення. Фінансова санація підприємств, її економічний зміст і порядок про­ведення.

Санаційний аудит. Розробка програми санації. Банкрутство підприємства: причини і наслідки.

Внутрішньогосподарський механізм фінансової стабілізації. Мобілізація внутрішніх фінансових джерел санації. Державна фінан­сова підтримка санації підприємства.

Санація з реорганізацією (реструктуризацією). Приватизаційні аспекти санації суб'єктів господарювання. Реалізація програми фінан­сової санації підприємства як окремий етап санаційного процесу.

Практичне завдання: методичні прийоми визначення ймовірно­сті банкрутства підприємств на матеріалах конкретного підприємства.

10. Фінансовий стан та його оцінка

Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення.

Загальна характеристика майна (коштів) підприємства, його складу, розміщення і структури.

Оцінка ліквідності оборотних активів підприємства.

Суть платоспроможності та її оцінка за даними балансу. Показ­ники платоспроможності підприємства.

Суть фінансової стійкості підприємства. Система показників фі­нансової стійкості підприємства та її значення.

Оцінка рентабельності роботи підприємства.

Оцінка фінансового результату від діяльності підприємства. Оцінка факторів, що впливають на прибуток.

Практичне завдання: на матеріалах конкретного підприємства визначення показників фінансового стану підприємства: фінансової сталості; ліквідності балансу; фінансових коефіцієнтів; фінансових результатів; коефіцієнтів рентабельності; ділової активності.

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

 

ПОДАТКОВА СИСТЕМА

Основні завдання практики - набуття умінь і навичок:

• із нарахування податків і зборів;

• документального оформлення розрахунків по податках і зборах.

Орієнтовний тематичний план

Назва теми Кількість годин
    всього аудиторні самостійне вивчення
1. Податок на додану вартість
2. Акцизний збір і мито
3. Податок на прибуток підприємств
4. Фіксований сільськогосподарський податок
5. Податок з доходів фізичних осіб
6. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва
7. Плата за землю
8. Плата за ресурси та послуги
9. Збори до фондів державного соціального страхування
10. Інші податки
Разом

1. Податок на додану вартість

Заповнити податкові накладні. Зробити записи в "Реєстр отри­маних та виданих податкових накладних". Заповнити "Податкову де­кларацію з податку на додану вартість", додаток 5 "Розшифровки по­даткових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів".

Визначити суму ПДВ до сплати в бюджет. Вказати термін по­дання звітності та термін сплати податку. Провести камеральну пере­вірку декларації.

Фінансова відповідальність за порушення податкового законо­давства.

2. Акцизний збір і мито

Нарахувати акцизний збір на алкогольні вироби, тютюнові ви­роби. Заповнити розрахунок акцизного збору. Вказати термін подання звітності та термін сплати акцизного збору. Фінансова відповідаль­ність за порушення податкового законодавства.

Визначити суму мита при різних видах переміщень через мит­ний кордон.

3. Податок на прибуток підприємств

Скоригувати валовий дохід. Визначити скориговані валові витрати. Визначити розмір прибутку, що підлягає оподаткуванню. Нарахувати податок на прибуток і скласти "Декларацію з податку на прибуток підприємств", додаток К 1/1 "Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів, Розрахунок амортизаційних відрахувань".

Вказати термін подання податкової звітності та термін сплати податку.

4. Фіксований сільськогосподарський податок

Скласти "Податковий розрахунок фіксованого сільськогосподар­ського податку", "Розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попе­редній рік".

Скласти уточнюючий розрахунок в зв'язку зі скороченням чи збільшенням відповідних площ протягом звітного періоду.

Вказати термін подання звітності та термін сплати податку. Провести камеральну перевірку розрахунку.

5. Податок з доходів фізичних осіб

Провести утримання податку з доходів фізичних осіб. Заповнити форму 1 ДФ "Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум отриманого з них податку".

Заповнити "Декларацію про доходи". Вказати термін подання податкової звітності та термін сплати податку. Фінансова відповідаль­ність за неподання або не своєчасне подання декларації про доходи фізичних осіб.

6. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва

Суб'єкти малого підприємництва, на які поширюється спрощена система оподаткування. Заповнити "Звіт суб'єкта малого під­приємництва - фізичної особи - платника єдиного податку", "Розраху­нок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва -юридичною особою".

Вказати термін подання звітності та термін сплати податку.

7. Плата за землю

Ставки плати за землю. Пільги з плати за землю. Розрахувати суму земельного податку. Заповнити "Податковий розрахунок земель­ного податку", "Податкову декларацію орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності".

Вказати термін подання звітності та термін сплати податків. Фінансова відповідальність за неподання податкової звітності у строки, визначені законодавством.

8. Платежі за ресурси та послуги

Скласти "Розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду", "Розрахунок збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики". Розв'язування задач на визначення плати за інші види ресурсів (плата за користування надрами).

 

9. Збори до фондів соціального страхування

Провести нарахування на фонд оплати праці. Скласти "Розра­хунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України по тимчасовій непраце­здатності", "Розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до фонду загальнообов'язкового державного со­ціального страхування України на випадок безробіття", "Розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України".

Вказати терміни подання розрахунково-звітної документації по фондах соціального страхування та термін сплати платежів.

Інші податки

За даними завдання зробити розрахунки та скласти "Податковий розрахунок комунального податку", "Податковий розрахунок податку з реклами", "Податковий розрахунок ринкового збору", "Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища", "Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів".

Вказати терміни подання податкової звітності та терміни сплати податків.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 141; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.022 с.)