З науки (дисципліни) Торгівля цінними паперамиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З науки (дисципліни) Торгівля цінними паперамидля студентів напряму підготовки 6508/1, 6503_

Денна форма навчання

№семінарського (практичного, лабораторного) заняття Форма самостійної роботи студента Види семінарських (практичних, лабораторних) занять* Максимальна кількість балів
За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях
Змістовий модуль №1
1 (2) Попередня підготовка з визначених питань Семінар – розгорнута бесіда
2 (4) Попередня підготовка з визначених питань Опрацювання проблемних ситуацій Семінар – розгорнута бесіда   Дискусія з елементами аналізу    
3 (2) Аналіз конкретної ситуації на ринку та підготовка аналітичної записки Семінар – вирішення ситуаційних вправ
4 (2) Аналіз діяльності учасників ринку Міні - кейс
       
Змістовий модуль №2
5 (6) Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Опрацювання проблемних ситуацій Аналіз конкретної ситуації на ринку та підготовка аналітичної Дискусія з елементами аналізу   Семінар - розв’язання проблемних завдань Семінар – вирішення ситуаційних вправ    
6 (4) Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставленої проблеми Аналіз конкретної ситуації на ринку та підготовка аналітичної Семінар – «мозковий штурм»   Семінар – вирішення ситуаційних вправ  
7 (2) Завчасна підготовка за визначеними темами Семінар - дискусія
8 (2) Підготовка доповідей Семінар - дискусія
       
Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях
За виконання модульних (контрольних) завдань**
Модуль №1 Написання модульної контрольної роботи
Модуль №2 Написання модульної контрольної роботи
Усього балів за модульний контроль
За виконання індивідуальних завдань
Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)
1. Аналітичний (критичний)огляд наукових публікацій за заданою тематикою
2. Написання реферату (есе).
3. Підготовка презентації за заданою тематикою
4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою
5. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою
6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)
Усього балів за виконання індивідуальних завдань
Разом балів за СРС

* Види семінарських (практичних, лабораторних занять) затверджуються робочою навчальною програмою науки (дисципліни).

** Кількість модульних (контрольних) робіт з однієї науки (дисципліни) визначає кафедра. За семестр не повинно проводитись більше 2-х модульних (контрольних) робіт.

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

З науки (дисципліни) Торгівля цінними паперами

для студентів напряму підготовки 6509, 6504_

Денна форма навчання

№семінарського (практичного, лабораторного) заняття Форма самостійної роботи студента Види семінарських (практичних, лабораторних) занять* Максималь-на кількість балів
За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях
Змістовий модуль №1
1 (2) Попередня підготовка з визначених питань Семінар – розгорнута бесіда
2 (6) Попередня підготовка з визначених питань Опрацювання проблемних ситуацій Підготовка доповідей Семінар – розгорнута бесіда   Дискусія з елементами аналізу     Семінар - дискусія      
3 (2) Аналіз конкретної ситуації на ринку та підготовка аналітичної записки Семінар – вирішення ситуаційних вправ
4 (4) Аналіз діяльності учасників ринку Міні - кейс
       
Змістовий модуль №2
5 (8) Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу Опрацювання проблемних ситуацій Аналіз конкретної ситуації на ринку та підготовка аналітичної Підготовка доповідей Дискусія з елементами аналізу   Семінар - розв’язання проблемних завдань Семінар – вирішення ситуаційних вправ   Семінар - дискусія      
6 (6) Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставленої проблеми Аналіз конкретної ситуації на ринку та підготовка аналітичної Підготовка доповідей Семінар – «мозковий штурм»   Семінар – вирішення ситуаційних вправ   Семінар - дискусія    
7 (2) Завчасна підготовка за визначеними темами   Семінар - дискусія
8 (2) Підготовка доповідей Семінар - дискусія
       
Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях
За виконання модульних (контрольних) завдань**
Модуль №1 Написання модульної контрольної роботи
Усього балів за модульний контроль
За виконання індивідуальних завдань
Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)
1. Аналітичний (критичний)огляд наукових публікацій за заданою тематикою
2. Написання реферату (есе).
3. Підготовка презентації за заданою тематикою
4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою
5. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою
6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)
Усього балів за виконання індивідуальних завдань
Разом балів за СРС

 

* Види семінарських (практичних, лабораторних занять) затверджуються робочою навчальною програмою науки (дисципліни).

** Кількість модульних (контрольних) робіт з однієї науки (дисципліни) визначає кафедра. За семестр не повинно проводитись більше 2-х модульних (контрольних) робіт.

 

 

Заочна форма навчання

№семінарського Форма самостійної роботи студента Види семінарських (практичних, лабораторних) занять* Максимальна кількість балів
За виконання модульних (контрольних, індивідуальних) завдань
Модуль №1 - №2 Написання модульних контрольних робіт 30 за 1 модуль 30 х 2=60
Індивіду-альне завдання Написання індивідуального завдання за заданою тематикою. Обговорення (захист) матеріалів індивідуального завдання під час ІКР.
Усього балів за виконання модульних (контрольних, індивідуальних) завдань 90
За виконання завдань для самостійного опрацювання
Написання реферату за заданою тематикою. Обговорення (захист) матеріалів презентацій під час ІКР
Підготовка реферативних матеріалів з наукових публікацій у періодичних виданнях. Обговорення (захист) матеріалів під час ІКР
Усього балів за виконання завдань для самостійного опрацювання
Всього балів за СРС у __ семестрі
Протя-гом року Участь у позанавчальній науковій діяльності (конференції, наукові публікації)

ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ СТУДЕНТІВ РІВНЯ «БАКАЛАВР»

Денна форма навчання

Об’єктом оцінювання поточного контролю знань студентів є: виконання завдань та відповіді на семінарських заняттях, рівень виконання модульних завдань, виконання завдань для самостійного опрацювання, участь у позанавчальній науковій діяльності.

 

Виконання завдань та відповіді на семінарських заняттях оцінюється максимально у 60 балів із 100.

Базою оцінювання виступають: відповіді на програмні питання семінарського заняття, доповнення, участь у дискусіях з проблемних питань по темі семінарського заняття; оцінка рівня знань студентів у ході виконання завдань експрес-контролю (бліцопитування, міні-завдання), презентація доповіді з проблемного питання дисципліни, що вивчається.

 

Відповідь на програмне питання семінарського заняттяоцінюються в діапазоні від 0 до 10 балів.

ü відмінний рівень (10 балів) відповідає правильна і вичерпна відповідь на поставлене питання, в якій студент показав всебічне системне знання програмного матеріалу; засвоєння основної та додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, вивчення яких передбачене програмами дисциплін; уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ;

ü добрий рівень (8 балів) відповідає у цілому правильна відповідь на поставлене запитання, в якій студент показав достатній рівень знань з основного програмного матеріалу, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел;

ü задовільний рівень (6 балів) відповідає у цілому правильна відповідь на поставлене запитання, але студент не показав достатній рівень знань з основного програмного матеріалу, не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел;

ü незадовільному рівню (0 балів) відповідає неправильна або неповна відповідь на запитання, в якій студент продемонстрував значні прогалини у знаннях з основного програмного матеріалу; ухилився від аргументувань; показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів.

 

Доповнення оцінюється в діапазоні від 0 до 5 балів.

Участь у дискусіях з проблемних питаньпо темі семінарського заняття оцінюється в діапазоні від 0 до 5 балів.

Оцінка рівня знань студентів у ході виконання завдань експрес-контролю:

1. Опрацювання законодавчого забезпечення функціонування фондового ринку України:

Цивільний кодекс України;

Господарський кодекс України;

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;

Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні»;

Закон України «Про інститути спільного інвестування (корпоративні та пайові інвестиційні фонди)»;

Закон України «Про обіг векселів в Україні»;

Закон України «Про господарські товариства»;

Закон України «Про акціонерні товариства»;

Закон України «Про іпотечні цінні папери».

Указ Президента України «Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку».

2. Опрацювання теоретичного та прослуханого лекційного матеріалу за такими напрямами:Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 132; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.229.51 (0.01 с.)