ДВНЗ « КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДВНЗ « КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТДВНЗ « КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені Вадима Гетьмана»

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра міжнародних фінансів

 

 

Затверджую:

Проректор з навчальної роботи

_________________ А.М.Колот

“_____” ______________ 2013 р.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань

з навчальної дисципліни“Торгівля цінними паперами”

(для всіх напрямів підготовки)

 

 

Укладачі:

кандидат економічних наук, доцент Отченаш К.Г.

 

 

УХВАЛЕНО:

На засіданні кафедри міжнародних фінансів

Протокол № 7 від 18.02. 2013 р.

Завідувач кафедри

_______________Мозговий О.М.

 

Погоджено:

 

Начальник навчально-

методичного відділу________________Гуть Т.В..

 

 

КНЕУ-2013

ВСТУП

 

Торгівля цінними паперами є специфічним видом підприємницької діяльності, що сприяє ефективному перерозподілу капіталу між різними секторами економіки за допомогою фондовому ринку. Як вид професійної діяльності торгівля цінними паперами передбачає здійснення різноманітних операцій з цінними паперами (фінансовими інструментами) з метою задоволення потреб продавців-покупців капіталу в умовах ринкової кон’юнктури на первинному та вторинному, біржовому та позабіржовому сегментах фондового ринку.

У сучасних умовах використання інструментарію фондового ринку, в тому числі і торгівлі цінними паперами, є одним з ефективних методів залучення порівняно дешевих інвестиційних ресурсів у реальний сектор економіки.

Мета дисципліни – сформувати у студентів знання про діяльність з торгівлі цінними паперами та розуміння загальних засад проведення операцій з цінними паперами на фондовому ринку, види, умови та особливості проведення цих операцій, принципи регулювання, контролю та нагляду за здійсненням операцій з цінними паперами, розкрити особливості біржової та позабіржової торгівлі цінними паперами в країнах з розвинутими фондовими ринками та фондовими ринками, що розвиваються.

Завдання дисципліни:

· розкрити сутність діяльності з торгівлі цінних паперів, дати визначення основних видів діяльності з цінними паперами, їх характеристику, розкрити особливості укладення та виконання угод з цінними паперами на фондовому ринку;

· розкрити сутність біржової та позабіржової торгівлі цінними паперами, дати класифікацію видів біржових угод, охарактеризувати основних учасників операцій з цінними паперами та механізми взаємодії між професійними учасниками ринку у процесі проведення цих операцій;

· розкрити сутність, мету і завдання регулювання, контролю та нагляду за здійсненням операцій з цінними паперами на фондового ринку, показати місце і роль державного регулювання ринку цінних паперів, роль саморегулівних організацій професійних учасників, охарактеризувати методи і форми регулювання;

· охарактеризувати світові тенденції технологізації торгівлі цінними паперами на фондових ринках в умовах глобалізації економіки.

Предмет дисципліни – торгівля цінними паперами як вид підприємницької діяльності, правові та інституційні засади її здійснення, система нагляду та контролю здійснення торгівлі цінними паперами як виду професійної діяльності на фондовому ринку.

Вивчаючи торгівлю цінними паперами на фондових ринках, технології та системи торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, студенти повинні знати:

· види операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на фондовому ринку, їх характеристики, властивості та особливості здійснення;

· особливості здійснення біржової торгівлі цінними паперами, взаємодію учасників біржової торгівлі між собою та з учасниками інфраструктури фондового ринку;

· засади функціонування фондових ринків, форми та методи регулювання;

· принципи державного регулювання, контролю та нагляду за здійсненням операцій з цінними паперами на фондовому ринку, особливості та механізми саморегулювання діяльності з цінними паперами на фондових ринках;

· перспективи та тенденції технологізації торгової діяльності з цінними паперами на розвинутих фондових ринках і фондових ринках, що розвиваються, зокрема, українського;

а також уміти:

· укладати і виконувати різноманітні угоди з цінними паперами на фондових ринках;

· приймати рішення з питань, що стосуються торгівлі цінними паперами на фондовому ринку;

· проводити фундаментальний та технічний аналізи на ринку цінних паперів у процесі діяльності з торгівлі цінними паперами;

· застосовувати здобуті знання в умовах функціонування українського фондового ринку.

Досягненню мети та ефективній реалізації завдань вивчення дисципліни підпорядкована логіка її викладання, структура і зміст.

Загальний бюджет навчального часу для вивчення дисципліни встановлюється відповідно до тематичного плану й складає 144 год.

Міждисциплінарні зв’язки навчальної програми: торгівля цінними паперами як навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Фінанси», «Банківські операції», «Фондовий ринок», «Депозитарна діяльність». Відповідно, даний курс рекомендується вивчати студентам старших курсів, які володіють необхідними базовими знаннями.

Викладені у межах дисципліни поняття та концепції використовуються у подальшому в курсах «Депозитарна діяльність», «Фондовий ринок», «Міжнародні біржові технології».

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Спеціальності 6501,6503,6508/1 (3 кред)

 

Тема (№) л с ікр срс
      6508/|1 6508/|1
Тема 1. Регламентування підприємницької діяльності в Україні (деякі загальні норми)
Тема 2. Цінні папери як фінансові інструменти фондового ринку
Тема 3. Учасники фондового ринку
Тема 4. Регулювання діяльності торговців цінними паперами  
Тема 5. Контрольно-ревізійна діяльність та правозастосування на фондовому ринку
Тема 6. Окремі аспекти діяльності торговців цінними паперами
Тема 7. Фінансові обчислення та оцінка вартості цінних паперів
 

 

Спеціальності 6509,6507 (4 кред)

Тема (№) л с ікр срс
  6509 д/з 6509 д/з д/з д/з
Тема 1. Регламентування підприємницької діяльності в Україні (деякі загальні норми) 2/1 2/- 2/2 10/15
Тема 2. Цінні папери як фінансові інструменти фондового ринку 3/1 6/1 2/2 10/15
Тема 3. Учасники фондового ринку 4/2 6/1 4/4 10/15
Тема 4. Регулювання діяльності торговців цінними паперами 5/2 8/1 4/4 10 /20
Тема 5. Контрольно-ревізійна діяльність та правозастосування на фондовому ринку 3/1 6/1 4/4 10 /15
Тема 6. Окремі аспекти діяльності торговців цінними паперами 3/- 2/1 2/4 10/15
Тема 7. Фінансові обчислення та оцінка вартості цінних паперів 2/1 2/1 2/2 10/15
  22/8 32/6 20/20 70/110

Спеціальності 6504 (5 кред)

Тема (№) л с ікр срс
Тема 1. Регламентування підприємницької діяльності в Україні (деякі загальні норми)
Тема 2. Цінні папери як фінансові інструменти фондового ринку
Тема 3. Учасники фондового ринку
Тема 4. Регулювання діяльності торговців цінними паперами
Тема 5. Контрольно-ревізійна діяльність та правозастосування на фондовому ринку
Тема 6. Окремі аспекти діяльності торговців цінними паперами
Тема 7. Фінансові обчислення та оцінка вартості цінних паперів
 

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Регламентування підприємницької діяльності в Україні

Правочини, форми і види правочинів.

Поняття і види договору. Істотні умови договору. Договори купівлі – продажу, міни, доручення, комісії. Договори управління майном. Застава. Позовна давність.

Вимоги до договорів, що укладаються професійними учасниками ФР.

Вимоги до укладення договорів щодо ЦП з нерезидентами. Легалізація документів.

Основні засади регулювання підприємницької діяльності.

Господарські товариства. Поняття і види господарських товариств. Установчі документи товариства. Філії та представництва.

Реорганізація та ліквідація товариства. Припинення товариства. Банкрутство.

Вчинення нотаріальних дій.

Нотаріальне посвідчення. Договори, що підлягають нотаріальному посвідченню.

 

Тема 2. Цінні папери як фінансові інструменти фондового ринку

Інші фінансові інструменти.

Похідні цінні папери (деривативи). Види похідних цінних паперів (деривативів). Регулювання випуску та обігу деривативів.

Депозитарні розписки. Приватизаційні цінні папери.

 

Інвестори.

Інвестори в цінні папери, їх види. Стратегічні та інституційні інвестори.

Види інституційних інвесторів.

Емітенти цінних паперів.

Емітенти цінних паперів - поняття та класифікація.

Акціонерні товариства на фондовому ринку. Емітенти облігацій. Держава як емітент.

Комерційний банк як емітент цінних паперів.

Розкриття інформації на фондовому ринку.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Для напрямів підготовки 6501,6503,6508/1 (3 кред)

 

Семінарське заняття №1 на тему: «Регламентування підприємницької діяльності в Україні (деякі загальні норми)» (2год)

Заняття проводиться у формі розгорнутої бесіди.

 

Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття:

засвоєння основ базових знань щодо:

нормативно-правового регулювання суспільно-правових відносин на ринку цінних паперів, а саме: основних видів правочинів та договорів, які укладаються торговцями цінними паперами при здійсненні ними професійної діяльності, їх істотних умов, особливостей укладення та необхідності нотаріального посвідчення чи легалізації документів; організаційно-правових форм господарських товариств, порядку їх утворення, реорганізації та ліквідації, особливостей банкрутства професійних учасників фондового ринку.

План семінарського заняття:

1. Надати визначення поняття і виду договору, його істотних умов (договори купівлі – продажу, міни, доручення, комісії, договори управління майном). Вимоги до договорів, що укладаються професійними учасниками фондового ринку.

Вимоги до укладення договорів щодо цінних паперів з нерезидентами. Легалізація документів.

2. Поняття і види господарських товариств. Установчі документи товариства. Реорганізація та ліквідація товариства. Припинення товариства. Банкрутство.

3. Вчинення нотаріальних дій. Нотаріальне посвідчення. Договори, що підлягають нотаріальному посвідченню.

 

Контроль систематичності та активності роботи на практичному занятті – за вибором викладача передбачається проведення наступного виду робіт:

обговорення базового понятійного апарату даної теми;

написання короткої самостійної роботи для закріплення одержаної інформації (за 15 хвилин до закінчення заняття).

 

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій, тощо. 2. Підготовка до семінарського заняття 1. Усне опитування.   2. Письмова контрольна робота (поточна).

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний Добрий Задовільний Незадовільний

 

 

Семінарське заняття №2 на тему: «Цінні папери як фінансові інструменти фондового ринку» (4 год)

Заняття проводиться у формі розгорнутої бесіди та дискусії з елементами аналізу.

Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття:

засвоєння основ базових знань щодо:

сутності поняття «цінні папери» та їх ознаки; основні види; характеристик окремих груп цінних паперів; порівняльного аналізу різних видів т а груп цінних паперів.

План семінарського заняття:

1. Поняття та класифікація цінних паперів, форми їх існування та випуску. Основі групи цінних паперів.

2. Охарактеризувати правовий режим окремих видів цінних паперів.

3. Визначити момент переходу прав власності на цінні папери.

 

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій, тощо. 2. Підготовка до семінарського заняття 1. Усне опитування.   2. Письмова контрольна робота (поточна).

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний Добрий Задовільний Незадовільний

Семінарське заняття №3 на тему: «Учасники фондового ринку: загальні відомості» (2 год)

Вид інноваційної технології, яка застосовується на занятті – семінар – вирішення ситуаційних вправ.

Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття: засвоєння основ базових знань щодо основних учасників фондового ринку – інвесторів, емітентів, діяльності саморегулівних організацій, а також ролі держави як учасника ринку цінних паперів.

План семінарського заняття:

1. Інвестори в цінні папери: індивідуальні та інституційні.

2. Емітенти цінних паперів – поняття та класифікація. Акціонерні товариства на фондовому ринку. Емітенти облігацій. Держава як емітент. Емісійна діяльність комерційних банків.

3. Поняття та роль саморегулівних організацій на фондовому ринку, порядок їх утворення, делегування їм державою повноважень та підстави їх ліквідації.

4. Держава як учасник ринку цінних паперів. Органи, що здійснюють регулювання і нагляд за фондовим ринком. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

 

 

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій, тощо. 2. Аналіз конкретної ситуації на ринку та підготовка аналітичної записки. 1. Усне опитування.   2. Розгляд підготовлених аналітичних матеріалів, їх обговорення.

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний Добрий Задовільний Незадовільний

 

 

Семінарське заняття №4 (2 год)

Тема семінарського заняття:

«Професійні учасники ринку цінних паперів»

Вид інноваційної технології, яка застосовується на занятті – міні-кейс.

Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття:

розуміння специфіки здійснення різних видів професійної діяльності на фондовому ринку (різних професійних учасників ринку).

План семінарського заняття:

1. Розглянути види професійної діяльності на ринку цінних паперів. Визначити професійних учасників фондового ринку по кожному із видів професійної діяльності.

2. Проаналізувати призначення та діяльність кожного із професійних учасників фондового ринку. Діяльність з торгівлі цінними паперами. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів. Депозитарна діяльність. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку

3. Розглянути обмеження на суміщення видів професійної діяльності на фондовому ринку

 

 

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій, тощо. 2. Аналіз діяльності різних професійних учасників та підготовка аналітичної записки. 1. Усне опитування.   2. Розгляд підготовлених аналітичних матеріалів, їх обговорення.

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний Добрий Задовільний Незадовільний

 

 

Семінарське заняття №5 на тему: «Регулювання діяльності торговців цінними паперами» (6 год)

Заняття проводиться у формі дискусії з елементами аналізу, розв’язання проблемних питань та вирішення ситуаційних вправ.

Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття:

засвоєння основних принципів щодо:

регулювання діяльності торговців цінними паперами, виходячи з наявності таких блоків: допуск на ринок (дозвільні процедури); встановлення правил та нормативів діяльності; основні процедури внутрішнього обліку та звітності перед регулятором.

План семінарського заняття:

1. Допуск на ринок (дозвільні та ліцензійні процедури, сертифікація спеціалістів, участь у саморегулівних організаціях). Види діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерська та брокерська діяльність, андерайтинг, управління цінними паперами). Умови видачі ліцензії (вимоги до заявника). Кваліфікаційні вимоги до персоналу. Ліцензійні умови провадження діяльності. Участь у саморегулівних організаціях. Сертифікація спеціалістів. Припинення діяльності торговця цінними паперами, анулювання ліцензії.

2. Правила здійснення діяльності торговцями цінними паперами -вимоги до правочинів, які укладає торговець цінними паперами, в залежності від видів діяльності (дилерська та брокерська діяльність, андерайтинг, управління цінними паперами).

3. Обмеження ризиків діяльності з торгівлі цінними паперами:показники, що обмежують ризики по операціях з цінними паперами, їх розрахунок в залежності від видів діяльності з торгівлі цінними паперами.

5. Облік та звітність торговців цінними паперами.Організація системи внутрішнього обліку торговців. Функції та завдання бек-офісу. Укладання та виконання договорів. Формування звітних даних т торговця цінними паперами.

6. Формування адміністративних даних торговцями цінними паперами.Регулярна інформація, порядок та періодичність її надання. Нерегулярні дані, порядок їх подання.

 

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій, тощо. 2. Підготовка до семінарських занять. 3. Аналіз діяльності різних професійних учасників та підготовка аналітичної записки. 1. Усне опитування.   2. Тестування. 3. Розгляд підготовлених аналітичних матеріалів, їх обговорення.

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний Добрий Задовільний Незадовільний

 

 

Семінарське заняття №6 на тему: «Контрольно-ревізійна діяльність та правозастосування на фондовому ринку» (4 год)

Заняття проводиться у формі «мозковий штурм», вирішення ситуаційних вправ.

Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття:

засвоєння базових знань щодо:

здійснення контрольно-ревізійної діяльності щодо професійних учасників фондового ринку (проведення планових та позапланових перевірок;

основних видів порушень, які допускають у діяльності професійні учасники;

застосування санкцій в залежності від виду порушення.

План семінарського заняття:

1. Види порушень та шляхи їх виявлення. Вимоги та обмеження, встановлені законодавством для торговців цінними паперами. Моніторинг діяльності торговців цінними паперами. Контроль діяльності торговців цінними паперами. Планові і позапланові перевірки.

2. Документування порушень та розгляд справ про правопорушення уповноваженими особами. Акт про правопорушення. Протокол про адміністративне правопорушення. Розгляд справ про правопорушення та застосування санкцій. Уповноважені особи.

3. Санкції, які застосовуються до учасників фондового ринку. Фінансові санкції (штрафи). Винесення попередження. Призупинення та анулювання ліцензій.

4. Законодавство про фінансовий моніторинг. Система фінансового моніторингу. Державний фінансовий моніторинг. Первинний фінансовий моніторинг. Суб’єкти первинного фінансового моніторингу. Правила проведення фінансового моніторингу. Контроль за дотриманням вимог законодавства про фінансовий моніторинг. Відповідальність за порушення законодавства про фінансовий моніторинг.

 

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій, тощо. 2. Підготовка до семінарських занять. 3. Аналіз діяльності різних професійних учасників та підготовка аналітичної записки. 1. Усне опитування.   2. Тестування. 3. Розгляд підготовлених аналітичних матеріалів, їх обговорення.

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний Добрий Задовільний Незадовільний

 

 

Семінарське заняття №7 на тему: «Окремі аспекти діяльності торговців цінними паперами» (2год)

 

Заняття проводиться у формі дискусії.

Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття:

засвоєння базових знань щодо:

особливостей обліку прав власності на цінні папери в залежності від форми їх випуску;

особливостей діяльності торговців цінними паперами на організованому ринку;

особливості бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами та їх оподаткування.

План семінарського заняття:

1. Облік прав власності на цінні папери. Особливості обліку переходу прав власності на цінні папери. Перехід та реалізація прав власності на цінні папери. Підтвердження права власності. Облік цінних паперів та їх власників у Національній депозитарній системі. Порядок взаємодії торговця цінними паперами з реєстроутримувачем і зберігачем цінних паперів. Знерухомлення цінних паперів.

2. Торгівля цінними паперами на організаційно оформленому ринку. Фондова біржа – організатор торгівлі на фондовому ринку. Завдання та функції фондової біржі. Члени фондової біржі. Організація процесу торгівлі цінними паперами.

3. Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами. Бухгалтерський облік операцій з акціями. Бухгалтерський облік операцій з векселями. Бухгалтерський облік облігацій.

4. Особливості оподаткування операцій з цінними паперами. Оподаткування прибутку. Оподаткування дивідендів. Оподаткування доходів фізичних осіб. Оподаткування податком на додану вартість (ПДВ). Стягнення державного мита. Відповідальність за порушення податкового законодавства.

 

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій, тощо. 2. Підготовка до семінарських занять. 1. Усне опитування.   2. Тестування.

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний Добрий Задовільний Незадовільний

Семінарське заняття №8 на тему: «Фінансові обчислення та оцінка вартості цінних паперів» (2год)

 

Заняття проводиться у формі дискусії.

Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття:

засвоєння базових знань щодо:

основних методів оцінки вартості цінних паперів.

План семінарського заняття:

1. Функціональна залежність між вартістю, часом та ризиком. Аналіз ризику по цінних паперах. Кількісний та якісний аналіз. Систематичний (недиверсифікований) ризик. Несистематичний (диверсифікований) ризик. Формула (ефект) Фішера.

2. Процеси нарощування та дисконтування вартості. Вартість грошей у часі. Теперішня та майбутня вартість. Оцінка доцільності інвестування в ЦП. Прості та складні проценти. Ставка дисконтування. Компонування.

3. Апарат фінансових обчислень. Визначення дійсної чистої вартості. Визначення внутрішньої норми доходності. Ануїтет. Фінансові розрахунки при ануїтетних платежах. Визначення прибутковості операцій.

4. Оцінювання вартості цінних паперів. Оцінка вартості пайових ЦП. Ринкові коефіцієнти. Оцінка вартості боргових ЦП. Оцінка вартості похідних ЦП.

 

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій, тощо. 2. Підготовка до семінарських занять. 1. Усне опитування.   2. Тестування.

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний Добрий Задовільний Незадовільний

 

 


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

для напрямів підготовки 6504 (5 кред)

 

Семінарське заняття №1 на тему: «Регламентування підприємницької діяльності в Україні (деякі загальні норми)» (2год)

Заняття проводиться у формі розгорнутої бесіди.

 

Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття:

засвоєння основ базових знань щодо:

нормативно-правового регулювання суспільно-правових відносин на ринку цінних паперів, а саме: основних видів правочинів та договорів, які укладаються торговцями цінними паперами при здійсненні ними професійної діяльності, їх істотних умов, особливостей укладення та необхідності нотаріального посвідчення чи легалізації документів; організаційно-правових форм господарських товариств, порядку їх утворення, реорганізації та ліквідації, особливостей банкрутства професійних учасників фондового ринку.

План семінарського заняття:

1. Надати визначення поняття і виду договору, його істотних умов (договори купівлі – продажу, міни, доручення, комісії, договори управління майном). Вимоги до договорів, що укладаються професійними учасниками фондового ринку.

Вимоги до укладення договорів щодо цінних паперів з нерезидентами. Легалізація документів.

2. Поняття і види господарських товариств. Установчі документи товариства. Реорганізація та ліквідація товариства. Припинення товариства. Банкрутство.

3. Вчинення нотаріальних дій. Нотаріальне посвідчення. Договори, що підлягають нотаріальному посвідченню.

 

Контроль систематичності та активності роботи на практичному занятті – за вибором викладача передбачається проведення наступного виду робіт:

обговорення базового понятійного апарату даної теми;

написання короткої самостійної роботи для закріплення одержаної інформації (за 15 хвилин до закінчення заняття).

 

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій, тощо. 2. Підготовка до семінарського заняття 1. Усне опитування.   2. Письмова контрольна робота (поточна).

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний Добрий Задовільний Незадовільний

Семінарське заняття №2 на тему: «Цінні папери як фінансові інструменти фондового ринку» (6 год)

Заняття проводиться у формі розгорнутої бесіди, дискусії з елементами аналізу

Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття:

засвоєння основ базових знань щодо:

сутності поняття «цінні папери» та їх ознаки; основні види; характеристик окремих груп цінних паперів; порівняльного аналізу різних видів т а груп цінних паперів.

План семінарського заняття:

1. Поняття та класифікація цінних паперів, форми їх існування та випуску. Основі групи цінних паперів.

2. Охарактеризувати правовий режим окремих видів цінних паперів.

3. Визначити момент переходу прав власності на цінні папери.

 

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій, тощо. 2. Підготовка до семінарського заняття 1. Усне опитування.   2. Письмова контрольна робота (поточна).

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний Добрий Задовільний Незадовільний

Семінарське заняття №3 на тему: «Учасники фондового ринку: загальні відомості» (2 год)

Заняття проводиться у формі вирішення ситуаційних вправ.

 

Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття:

засвоєння основ базових знань щодо:

основних учасників фондового ринку – інвесторів, емітентів, діяльності саморегулівних організацій, а також ролі держави як учасника ринку цінних паперів.

План семінарського заняття:

1. Інвестори в цінні папери: індивідуальні та інституційні.

2. Емітенти цінних паперів – поняття та класифікація. Акціонерні товариства на фондовому ринку. Емітенти облігацій. Держава як емітент. Емісійна діяльність комерційних банків.

3. Поняття та роль саморегулівних організацій на фондовому ринку, порядок їх утворення, делегування їм державою повноважень та підстави їх ліквідації.

4. Держава як учасник ринку цінних паперів. Органи, що здійснюють регулювання і нагляд за фондовим ринком. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

 

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій, тощо. 2. Аналіз конкретної ситуації на ринку та підготовка аналітичної записки. 1. Усне опитування.   2. Розгляд підготовлених аналітичних матеріалів, їх обговорення.

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний Добрий Задовільний Незадовільний

 

 

Семінарське заняття №4 на тему: «Професійні учасники ринку цінних паперів» (4год)

Заняття проводиться у формі міні-кейсу.

 

Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття:

розуміння специфіки здійснення різних видів професійної діяльності на фондовому ринку (різних професійних учасників ринку).

План семінарського заняття:

1. Розглянути види професійної діяльності на ринку цінних паперів. Визначити професійних учасників фондового ринку по кожному із видів професійної діяльності.

2. Проаналізувати призначення та діяльність кожного із професійних учасників фондового ринку. Діяльність з торгівлі цінними паперами. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів. Депозитарна діяльність. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку

3. Розглянути обмеження на суміщення видів професійної діяльності на фондовому ринку

 

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій, тощо. 2. Аналіз діяльності різних професійних учасників та підготовка аналітичної записки. 1. Усне опитування.   2. Розгляд підготовлених аналітичних матеріалів, їх обговорення.

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний Добрий Задовільний Незадовільний

 

 

Семінарське заняття №5 на тему: «Регулювання діяльності торговців цінними паперами» (8 год)

Заняття проводиться у формі дискусії з елементами аналізу, розв’язання проблемних питань, вирішення ситуаційних вправ.

 

Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття:

засвоєння основних принципів щодо:

регулювання діяльності торговців цінними паперами, виходячи з наявності таких блоків: допуск на ринок (дозвільні процедури); встановлення правил та нормативів діяльності; основні процедури внутрішПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 143; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.229.51 (0.013 с.)