Сучасний стан і особливості розвитку фондового ринку в УкраїніМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сучасний стан і особливості розвитку фондового ринку в УкраїніХарактеристика сучасного стану і особливостей розвитку фондового ринку України. Вплив приватизації на формування і розвиток фондового ринку України. Характеристика факторів розвитку українського фондового ринку. Основні проблеми функціонування фондового ринку в Україні, які потребують законодавчого врегулювання для підвищення інвестиційної привабливості вітчизняної економіки.

 

Література за напрямом

1. Річні звіти Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. - К.: ДКЦПФР, 1996 – 2010 роки.

2. Баторшина А. Ф. Чинники розвитку фондових ринків у трансформаційних економіках / А. Ф. Баторшина // Формування ринкової економіки: Міжвідомчий науковий збірник. – Випуск 14. – К.: КНЕУ, 2005. – С.134-140.

3. Баторшина А. Ф. Деякі аспекти функціонування ринку цінних паперів на шляху загальноекономічних перетворень / А. Ф. Баторшина // Формування ринкової економіки: Міжвідомчий науковий збірник. – Випуск 13. – К.: КНЕУ, 2005. – С. 219-228.

4. Булатов В. В. Фондовый рынок в структурной перестройке экономики / В. В. Булатов. – М.: Наука, 2006. – 416 с.

5. Концепція функціонування та розвитку фондового ринку України // Голос України. – 2005. - № 206-207.

6. Мозговий О. М. Фондовий ринок: Навч.-метод.посіб. для самост. вивч. дисц. / О. М. Мозговий. – К.: КНЕУ, 2001. – 96 с.

7. Перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні / З. Г. Ватаманюк, О. В. Баула // Фінанси України. – № 5. – 2007. – С. 75-85.

8. Рубцов Б. Б. Современные фондовые рынки. / Б. Б. Рубцов. – М.: «Альпина БизнесБукс», 2007. – 925 с.

9. Тьюлз Р. Фондовый рынок: Пер. с англ. – 6-е изд. / Р. Тьюлз, Э. Бредли, Т. Тьюлз. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 648 с.

10. Шапран А. І. Тенденції розвитку фондового ринку / А. І. Шапран // Фондовий ринок. - 2006, №4. с. 10-12.

11. Офіційний сайт інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.stockmarket.gov.ua.

 

 

Основні види цінних паперів та їх емітенти

Основні види цінних паперів: акції та облігації; цінні папери інститутів спільного інвестування; іпотечні та похідні. Охарактеризувати співвідношення сегментів корпоративних та державних цінних паперів в Україні. Охарактеризувати особливості іпотечних цінних паперів та цінних паперів інститутів спільного інвестування.

Розглянути особливості емісії та розміщення акцій, інших корпоративних цінних паперів та окремі елементи цього процесу: прийняття рішення про випуск, реєстрація проспекту емісії, підписка (передплата) цінні папери.

Розкриття інформації емітентами цінних паперів. Регулярна та особлива інформація емітента.

Особливості здійснення корпоративних операцій з цінними паперами акціонерних товариств при: деномінації (консолідації, дробленні), анулюванні ЦП, збільшенні статутного капіталу за рахунок індексації основних фондів, тощо.

Особливості емісії цінних паперів інститутами спільного інвестування. Особливості емісії іпотечних та похідних цінних паперів.

Література за напрямом

1. Брусникин Н. Ю. Причины отсутствия практики использования инструментов фондового рынка в привлечении инвестиций предприятиями / Н. Ю. Брусникин // Финансы и кредит. – 2005, № 4, с. 2-4.

2. Глущенко С. В. Становлення вторинного ринку корпоративних цінних паперів в Україні / С. В. Глущенко // Наукові праці НДФІ. – 2006. – № 7. – С. 65-74.

3. Корнєєв О. К. Особливості вітчизняного ринку акцій і корпоративних відносин на сучасному етапі / О. К. Корнєєв // Ринок цінних паперів України. – 2003, № 7-8. –С. 29-34.

4. Лысенков Ю. М. Международный фондовый рынок: Инструментарий; Участники; Информационное обеспечение / Ю. М. Лысенков, Н. В. Фетюхина, Е. Р. Зельцер. – К.: Київ. ін-т банкірів банку «України», 2005. – 140 с.

5. Мозговий О. М. Фондовий ринок: Навч.-метод.посіб. для самост. вивч. дисц. / О. М. Мозговий. – К.: КНЕУ, 2001. – 96 с.

6. Мозговий О. М. Світові ринки акцій: досвід для України / О. М. Мозговий, А. Ф. Баторшина // Ринок цінних паперів України. – К.: КНЕУ, УІРФР.– 2004. – № 11-12. – С. 47-54.

7. Павлов В. І. Цінні папери в Україні. – 2-ге вид. / В. І. Павлов, І. І. Пилипенко, І. В. Кривов’язнюк. – К.: Кондор, 2004. – 400 с.

8. Чирва Н. В. Державні цінні папери на фондовому ринку / Н. В. Чирва, П. К. Лузік // Фінанси України. – 2005. – № 7. – С.68-95.

9. Офіційний сайт про емітентів цінних паперів України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.smida.gov.ua.

 

Учасники фондового ринку, їх характеристика та особливості діяльності в Україні

Особливості фондового ринку в Україні: первинний та вторинний ринок; функціонування біржового (організованого) та позабіржового (неорганізованого) сегментів; їх співвідношення.

Види професійної діяльності на фондовому ринку, вимоги до професійних учасників, можливість суміщення видів професійної діяльності на фондовому ринку.

Взаємодія професійних учасників щодо обслуговування випуску та обігу цінних паперів, особливості обліку прав власності на цінні папери.

Організаційна структура фондової біржі.

Особливості діяльності комерційних банків на фондовому ринку, запобігання додаткових ризиків, які виникають у процесі їх діяльності на фондовому ринку.

 

Література за напрямом

1. Биржевая деятельность: Учебник/ Под. ред. А. Г. Грязновой, Р. В. Корнеевой, В. А. Галанова. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 240 с.

2. Мозговий О. М. Інституційна складова розвитку національного ринку цінних паперів / О. М. Мозговий, А. Ф. Баторшина // Ринок цінних паперів України – К.: КНЕУ, УІРФР. – 2005. – №. 5-6. – С. 47-58.

3. Глущенко С. В. Системи обліку прав на фондовому ринку / С. В. Глущенко, А. М. Коверзнєв // Фінанси України. – 2005. – № 4. – С. 125–129.

4. Лысенков Ю. М. Международный фондовый рынок: Инструментарий; Участники; Информационное обеспечение / Ю. М. Лысенков, Н. В. Фетюхина, Е. Р. Зельцер. – К.: Київ. ін-т банкірів банку «України», 2005. – 140 с.

5. Професійна діяльність на ринку цінних паперів: депозитарна діяльність:Навчально-методичний посібник. – Вид. 3-є.– К.: АДС УМКЦентр, 2011. – 488 с.

6. Професійна діяльність на ринку цінних паперів: торгівля цінними паперами:Навчально-методичний посібник. – Вид. 5-е.– К.: АДС УМКЦентр, 2011. - 268 с.

7. Скринько Н. М. Біржовий та позабіржовий ринки цінних паперів, проблеми взаємодії у єдиній економічній системі / Н. М. Скринько, В. С. Шафран // Фондовий ринок. – 2005. – № 23. – С. 2-4.

8. Чалдаева Л. А. Экономические основы построения фондовой биржи / Л. А. Чалдаева // Финансы и кредит. – 2003. – № 12(26). – С. 9-15.

Регулювання професійної діяльності на фондовому ринку в Україні

Система та методи державного регулювання фондового ринку в Україні.

Аналіз впливу системи права, що склалася в країні, на інфраструктуру та правовідносини на фондовому ринку.

Характеристика існуючих у світі моделей регулювання фондового ринку з точки зору таких факторів: вплив моделі регулювання на структуру державних органів, які регулюють фондовий ринок; взаємозв’язок регулятивної інфраструктури фондового ринку та рівня централізації управління економікою в країні; рівень розвиненості саморегулювання у регулятивній інфраструктурі фондового ринку та його співвідношення з державним регулюванням.

Аналіз світової практики щодо інформаційної відкритості емітентів цінних паперів як конкурентної переваги. Проаналізувати фактори, які спричиняють небажання вітчизняних емітентів надавати інвесторам повну інформацію про свою діяльність. Проранжувати фактори за такими цільовими функціями: втрата контролю над підприємством; розкриття комерційної інформації перед конкурентами; інші (у разі наявності).

Проблема поєднання загальної лібералізації підприємницької діяльності (“свободи бізнесу”) в економіці Україні з необхідністю посилення державного регулювання і контролю на фондовому ринку.

Проаналізувати факти шахрайства з фінансовими ресурсами на фондовому ринку, та заходи, здійснювані державними регулюючими органами щодо попередження та боротьби з ними.

Література за напрямом

1. Барановський О. І. Фінансова безпека фондового ринку / О. І. Барановський // Фінанси України. – 2007. – № 1. – С. 23–38.

2. Баторшина А. Ф. Дослідження ефективності фондового ринку України / А. Ф. Баторшина // Міжнародна економічна політика: Науковий журнал. – № 4. – К: КНЕУ, 2006. – С. 101-121.

3. Головко А. Т. Інфраструктура фондового ринку і тенденції її розвитку / А. Т. Головко //Фінанси України. – 1996. - №10.

4. Клименко В. В. Державне регулювання фондового ринку / В. В. Клименко // Фінанси України. – 2006. – № 10. – С. 57–62.

5. Лук’яненко Д. Г. Фінансово-інвестиційна асиметрія глобального економічного розвитку / Д. Г. Лук’яненко, О. М. Мозговий // Ринок цінних паперів України. – 2006.– №11-12. – с. 3-8.

6. Мозговий О. М. Інституційна складова розвитку національного ринку цінних паперів / О. М. Мозговий, А. Ф. Баторшина // Ринок цінних паперів України – К.: КНЕУ, УІРФР. – 2005. – №. 5-6. – С. 47-58.

7. Мозговий О. М. Ринок цінних паперів і регуляторна структуризація в умовах глобалізації / О. М. Мозговий, Д. Г. Лук’яненко // Ринок цінних паперів України. – 2005. - № 9-10. с. 3-11.

8. Перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні / Ватаманюк З. Г., Баула О. В // Фінанси України. – № 5. – 2007. – С. 75-85.

9. Ревтюх В. В. Фондовий ринок України: аналіз сучасного стану та перспективи розвитку в порівнянні зі світовими тенденціями / В. В. Ревтюх, В. С. Шафран // Фондовий ринок. – 2005. – № 2. – С. 7–9.

10. Фондовий ринок України : законодавче регулювання: Навчально-методичний посібник. - Вид. 6-е. - К.: АДС УМКЦентр, 2011. - 880 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.51.151 (0.019 с.)