ТОП 10:

Яка з перелічених країн першою здійснила перехід до золотого монометалізму?1) Німеччина;

2) Росія;

3) Англія;

4) Франція.

430 Одна з особливостей Ямайської валютної системи полягає у тому, що…

1) світовими грошима проголошено умовну одиницю євро;

2) монети вийшли з обігу;

3) долар втратив своє місце у системі міжнародних розрахунків;

4) золото перетворилося на товар.

431 Країни отримали право вільного вибору режиму валютного курсу після запровадження…

1) Бреттон-Вудської валютної системи;

2) Ямайської валютної системи;

3) Латинського монетного союзу;

4) системи подвійної валюти.

432 Маастрихтський договір про Європейський Союз розроблено на основі…

1) Плану Делора;

2) Римського договору;

3) Плану Вернера;

4) Плану Уайта.

433 Одним з критеріїв для входження в Європейський валютний союз є…

1) таргетування інфляції на рівні 2 %;

2) бюджетний дефіцит на рівні не більше 3 % ВВП;

3) рівень державного боргу не більше 3 % ВВП;

4) бюджетний дефіцит на рівні не більше 60 % ВВП.

434 У готівковий обіг євро запроваджено…

1) з 1994 р.;

2) з 1998 р.;

3) з 1999 р.;

4) з 2002 р.

435 Міжнародний валютний фонд створений…

1) 1867 р. на Паризькій конференції;

2) 1922 р. на Генуезькій конференції;

3) 1944 р. на Бреттон-Вудській конференції;

4) 1976 р. на Ямайській конференції.

436 До цілей створення МВФ не належить…

1) сприяння розвитку міжнародного співробітництва у валютно-фінансовій сфері;

2) підтримання стабільних валютних курсів держав-учасниць;

3) сприяння підтриманню рівноваги платіжних балансів держав-учасниць;

4) заборона доступу держав-учасниць до ресурсів МВФ.

437 До складу Групи Світового банку не входить…

1) Міжнародна асоціація розвитку;

2) Міжнародний центр урегулювання інвестиційних суперечок;

3) Міжнародна фінансова корпорація;

4) Банк міжнародних розрахунків.

438Коли і з якою метою створено Європейський банк реконструкції та розвитку?

1) 1991 р. для підтримки створення та розвитку приватного сектора;

2) 1930 р. для сприяння співробітництву між центральними банками;

3) 1958 р. для сприяння розвитку найменш розвинених районів країн Європейського Союзу;

4) 1946 р. для надання середньо- і довготермінових кредитів під гарантії урядів.

439 Базельський комітет банківського нагляду працює під керівництвом…

1) Європейського банку реконструкції та розвитку;

2) Банку міжнародних розрахунків;

3) Європейського інвестиційного банку;

4) Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

440 Основні принципи організації фінансів підприємств в умовах ринкової економіки:

1) фінансової відповідальності, комерційного розрахунку, безперервності, стабільності;

2) принцип комерційного розрахунку, фінансово-господарської незалежності, фінансової відповідальності;

3) комерційного розрахунку, рівнозначності і пропорційності, економічної обґрунтованості;

4) наукової обґрунтованості, цільового спрямування.

441 Виторг від реалізації продукції (робіт, послуг) – це:

1) сума грошових коштів, які надійшли на рахунок або в касу підприємства за реалізовану продукцію, виконані роботи або надані послуги;

2) сума грошових коштів, які надійшли на рахунок підприємства за реалізовану продукцію, виконані роботи або надані послуги;

3) платежі готівкою підприємств, підприємців і фізичних осіб між собою за реалізовану продукцію (виконані роботи, надані послуги);

4) дохід підприємства за вирахуванням податків.

442 Прямі матеріальні витрати та прямі витрати на оплату праці включаються:

1) до складу загальновиробничих витрат;

2) до складу виробничої собівартості продукції (робіт, послуг);

3) до складу інших операційних витрат;

4) до складу адміністративних витрат.

443 Фінансова звітність не може забезпечити такі інформаційні потреби користувачів:

1) щодо участі в капіталі підприємства;

2) забезпеченості зобов’язані підприємства;

3) трудового потенціалу підприємства;

4) визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу.

444 Кредитна лінія - це:

1) межа, яка встановлює максимальні й мінімальні розміри та терміни видачі кредиту одному позичальнику;

2) короткостроковий кредит, який надає банк надійному підприємству понад залишок його коштів на поточному рахунку ( в межах заздалегідь обумовленої суми) через дебетування його поточного рахунку;

3) кредит, що надається цілком і відразу після укладення кредитної угоди;

4) згода банку-кредитора надати кредит у майбутньому в розмірах, які не перевищують заздалегідь обумовленої суми за певний період часу без проведення додаткових переговорів.

445 Назвіть показники, які використовуються для обчислення суми податку на прибуток:

1) чистий прибуток, сума амортизаційних відрахувань;

2) сума валових доходів, сума валових витрат;

3) сума валових доходів, сума валових витрат, сума нарахованих амортизаційних відрахувань;

4) скоригований валовий дохід, сума валових доходів, сума валових витрат, сума нарахованих амортизаційних відрахувань.

446 До форм фінансової звітності, що відповідає міжнародним стандартам, не належить:

1) Форма 1 “Баланс”;

2) Примітки до фінансових звітів;

3) Звіт про позикові кошти підприємства;

4) Форма 3 “Звіт про рух грошових коштів”.

447 Який з податків відносять до прямих:

1) податок на прибуток;

2) ПДВ;

3) акцизний збір;

4) мито.

448 Нерозподілений прибуток – це:

1) сума прибутку (збитку) від реалізації продукції, фінансової діяльності і доходів від інших позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат за цими операціями;

2) різниця між балансовим прибутком і сумою податків;

3) частина чистого прибутку, яка залишається у розпорядженні підприємства після виплати дивідендів, формування резервного капіталу, поповнення статутного фонду та використання на інші потреби;

4) сума валового прибутку підприємства.

449 До показників, які характеризують забезпеченість підприємства основними засобами належать:

1) фондоозброєність;

2) оборотність виробничих запасів;

3) рентабельність основних засобів;

4) фондовіддача.

450 Платіжне доручення – це:

1) документ, що містить доручення чекодавця банку щодо перерахування з його рахунка певної суми грошових коштів;

2) письмове боргове зобов’язання, яке дає право вимагати від боржника сплати відповідної суми грошових коштів;

3) письмове доручення власника рахунка переказати відповідну суму грошових коштів зі свого рахунка на рахунок отримувача коштів;

4) комбінований документ, який містить вимогу постачальника та доручення платника.

451 Фінансові ресурси підприємств – це:

1) надходження грошових коштів від реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг);

2) грошові нагромадження і доходи у фондовій та нефондовій формі, що створюються в процесі розподілу й перерозподілу виторгу і прибутку та використовуються у статутних цілях підприємства;

3) сукупність основних засобів підприємства;

4) сума грошових коштів, що надходить на розрахунковий рахунок або в касу підприємства за відвантажену продукцію.

452 За яким критерієм поділяють капітал на основний і оборотний?

1) за величиною вартості його структурних елементів;

2) за формою участі у процесі виробництва та особливостями перенесення власної вартості на продукцію, що виробляється;

3) за сферою функціонування;

4) за галузями економіки.

453 До оборотних засобів належать:

1) сировина, матеріали, напівфабрикати, запасні частини;

2) електронно-обчислювальна техніка;

3) транспортні засоби;

4) прилади та інструменти.

454 Основне джерело формування фінансових ресурсів на діючому підприємстві – це:

1) виторг від реалізації продукції (послуг);

2) надходження коштів від емісії акцій, облігацій та інших видів цінних паперів;

3) кредити;

4) внески засновників.

455 При побудові агрегованого балансу:

1) збільшують кількість статей балансу;

2) зменшують кількість статей балансу;

3) кількість статей балансу залишається незмінною;

4) правильної відповіді немає.

456 Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається як:

1) відношення грошових коштів до поточних зобов’язань;

2) відношення запасів та витрат до поточних активів;

3) відношення власних оборотних коштів до запасів та витрат;

4) відношення дебіторської заборгованості до грошових коштів.

457 Об’єктами довгострокового кредитування підприємства є:

1) виробничі запаси;

2) незавершене виробництво;

3) капітальні вкладення;

4) витрати майбутніх періодів.

458 Показник, що дозволяє оцінити, яка частка чистого грошового потоку спрямована на фінансування реальних інвестицій та довгострокових фінансових вкладень – це:

1) коефіцієнт ефективності грошового потоку;

2) коефіцієнт реінвестування грошового потоку;

3) коефіцієнт співвідношення грошових потоків;

4) коефіцієнт абсолютної ліквідності.

459 Власні джерела формування фінансових ресурсів:

1) статутний капітал, амортизаційні відрахування, стійкі пасиви, чистий прибуток;

2) фінансові ресурси, мобілізовані на фінансовому ринку – надходження коштів від емісії акцій, облігацій та інших видів цінних паперів, кредити;

3) фінансові ресурси, отримані в порядку розподілу грошових надходжень – кошти, що надійшли від галузевих структур, концернів, асоціацій, страхові відшкодування

4) кошти, отримані з державного чи місцевих бюджетів

460 До засобів обігу належать:

1) сировина, основні й допоміжні матеріали, напівфабрикати;

2) паливо, тара, незавершене виробництво;

3) прилади та інструменти;

Готова продукція.

461 При складанні та аналізі порівняльного балансу використовують такі прийоми:

1) горизонтального та вертикального аналізу;

2) операційного та наступного;

3) трендового аналізу;

4) маржинального аналізу.

462 Хто є реальним платником ПДВ та акцизного збору?

1) виробник товару;

2) торговельне підприємство;

3) споживачі товарів і послуг;

4) усі відповіді правильні.

463Факторинг - це:

1) система фінансування, за умовами якої підприємство-постачальник товарів перевідступає короткострокові вимоги за торговельними операціями комерційному банку;

2) діяльність комерційного банку за дорученням;

3) позичка, за якої банк бере на себе відповідальність за зобов’язаннями підприємства у формі поручительства або гарантії;

4) система фінансування, за умовами якої надаються в оренду на тривалий строк предмети довгострокового користування.

464Фондомісткість – це показник, який

1) дає можливість визначити вартість основних засобів на одну гривню виробленої продукції;

2) показує величину основних засобів на одного працівника

3) відображає суму виробленої продукції на одну гривню основних засобів

4) немає вірної відповіді

465 До прямих податків відносять:

1) ПДВ;

2) податок на прибуток підприємств, податок з власників транспортних засобів;

3) податок на прибуток підприємств, податок з власників транспортних засобів, акцизний збір;

4) варіанти відповідей 1 і 2.

466 Амортизація – це:

1) поступова втрата основними засобами споживчої вартості в процесі експлуатації;

2) систематичний розподіл вартості основних засобів протягом строку їх корисного використання (експлуатації);

3) показник, за яким обчислюється ефективність використання основних засобів;

4) показник, за яким обчислюється ефективність використання оборотних коштів.

467 Фінанси підприємств – це:Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.226.179 (0.012 с.)