ТОП 10:

Коефіцієнт загальної ліквідності.606 Банкрутство – це:

1) відсутність грошових коштів на рахунках підприємства;

2) нездатність підприємства погашати свої найбільш термінові зобов’язання;

3) нездатність підприємства погашати свої зобов’язання;

4) нездатність підприємства погашати кредиторську заборгованість.

607 Майбутня вартість грошей – це:

1) сума інвестованих у теперішній час коштів, в яку вони перетворяться в певний період часу з урахуванням певної ставки відсотка;

2) сума грошових коштів, приведена до теперішнього моменту часу з урахуванням певної ставки відсотка;

3) сума грошових коштів, покладена на рахунок в банк і зведена до певного періоду у майбутньому за відповідною відсотковою ставкою;

4) сума грошових коштів, які інвестор буде отримувати у майбутньому.

608 Основні засоби – це:

1) матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або поставки товарів, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року;

2) нематеріальні активи, які є об’єктом власності підприємства;

3) кошти, авансовані в оборотні активи та засоби обігу;

4) немає вірної відповіді.

609 Прості відсотки нараховуються:

1) від постійної бази нарахування;

2) від змінної бази нарахування;

3) від змішаної бази нарахування;

4) за простою відсотковою ставкою.

610 Складні відсотки нараховуються:

1) від постійної бази нарахування;

2) від змінної бази нарахування;

3) від змішаної бази нарахування;

4) за складною відсотковою ставкою.

611 Ряд послідовних фіксованих платежів, що здійснюються через рівні проміжки часу називається:

1) майбутньою вартістю грошових потоків;

2) теперішньою вартістю грошових потоків;

3) теперішньою вартістю ануїтету;

Ануїтетом.

612 Грошові кошти підприємств підлягають зберіганню в банку:

1) обов’язково;

2) не обов’язково;

3) за бажанням підприємства;

Обов’язково, за виключенням ліміту готівки в касі підприємства.

613 Акредитиви бувають:

1) покриті, непокриті;

2) відзивні, безвідзивні;

3) прості, переказні;

Правильні варіанти відповідей 1 і 2.

614 Платіжна вимога-доручення заповнюється:

1) постачальником;

2) постачальником та покупцем, у випадку згоди останнього сплатити за нею;

3) банком постачальника;

4) банком покупця.

615 Одержана в установі банку готівка, яка пов’язана з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів, може зберігатись в касі підприємства впродовж:

1) одного дня;

2) трьох днів;

3) 2-х днів;

4) немає вірної відповіді.

616 Платіжна вимога застосовується в:

1) міжміських розрахунках за товарно-матеріальні цінності;

2) порядку попередньої оплати;

3) разі здійсненні примусового стягнення коштів на підставі рішень судів та інших державних та недержавних органів;

4) немає вірної відповіді.

617 Платіжна вимога приймається банком до виконання впродовж:

1) 30 днів від дати складання;

2) 3 днів від дати складання;

3) 10 днів від дати складання;

4) немає вірної відповіді.

618 Строк дії розрахункового чека, який видається фізичній особі для одноразового розрахунку:

1) один місяць;

2) три місяці;

3) шість місяців;

4) немає вірної відповіді.

619 Період окупності інвестицій – це:

1) період, протягом якого буде діяти інвестиційних проект;

2) період, протягом якого будуть здійснювати початкові капіталовкладення;

3) період, протягом якого будуть надходити грошові потоки;

Період, який необхідний для повернення початкових капіталовкладень.

620 Дотримання порядку ведення операцій з готівкою перевіряють:

1) органи Державної податкової адміністрації України;

2) Державна фінансова інспекція України;

3) органи Міністерства внутрішніх справ;

Усі відповіді вірні.

621 Операційний цикл – це:

1) час між придбанням товарів та отриманням виторгу за реалізовану продукцію;

2) це час від оплати за придбані матеріали до отримання грошей за реалізовані товари;

3) час між закупівлею сировини і матеріалів і відвантаженням готової продукції;

4) час між виникненням дебіторської заборгованості і її погашенням.

622 Доміцильований вексель – це:

1) документ, що регулює вексельні відносини трьох сторін: кредитора (трасанта), боржника (трасата) і отримувача платежу (ремітента);

2) вексель, у якому застережено, що даний вексель підлягає сплаті третьою особою – доміцилянтом – у визначеному місці;

3) вексель, що оплачується негайно після прийняття їх дебітором;

4) вексель, гарантований заставою, який передається кредиторові, банку або продавцю до моменту сплати боргу.

623 Комерційний кредит – це кредит між:

1) підприємствами;

2) комерційними банками й підприємствами;

3) державою та комерційними банками;

4) державою та підприємствами.

624 Авальний кредит – це:

1) надання суб’єктами господарювання взаємного кредиту у вигляді відстрочки платежу за продані товари й надані послуги;

2) позика, коли банк бере на себе відповідальність за зобов’язаннями підприємства у формі поручительства або гарантії;

3) взаємна передача суб’єктами господарювання матеріальних цінностей на умовах оренди;

4) надання банком кредиту на умовах відстрочки платежу.

625 На які цілі не може надаватись кредит підприємству?

1) покриття збитків від господарської діяльності;

2) викуп приватизованого підприємства;

3) фінансування оборотного капіталу;

4) немає вірної відповіді.

626 Якщо коефіцієнт завантаження оборотних активів дорівнює 2, то коефіцієнт оборотності оборотних активів дорівнює:

1) 4;

2) 1;

3) 2;

4) 0,5.

627 Фінансовий цикл – це:

1) час між придбанням товарів та отриманням виторгу за реалізовану продукцію;

2) це час від оплати за придбані матеріали до отримання грошей за реалізовані товари;

3) час між закупівлею сировини і матеріалів і відвантаженням готової продукції;

4) час між виникненням дебіторської заборгованості і її погашенням.

628 Якщо коефіцієнт оборотності оборотних активів визначений за рік дорівнює 2, то тривалість одного обороту оборотних активів буде дорівнювати;

1) 90 днів;

2) 180 днів;

3) 30 днів;

4) 360 днів.

629 Система фінансування, за умовами якої підприємство-постачальник товарів перевідступає короткострокові вимоги за торговельними операціями комерційному банку – це:

1) авальний кредит;

2) факторинг;

3) акцептний кредит;

4) немає вірної відповіді.

630 Форма короткострокового кредиту, що полягає в списанні коштів з поточного рахунку клієнта понад їх залишок на рахунку, – це:

1) кредитна лінія;

2) кредит під облік векселів;

3) овердрафт;

4) авальний кредит.

631 Якщо тривалість одного обороту оборотних активів в році становить 90 днів, то чому дорівнює коефіцієнт завантаження оборотних активів?

1) 1;

2) 4;

3) 0,25;

4) 0,5.

632 Якщо виторг від реалізації в поточному періоді становив 10 000 грн, а абсолютна зміна коефіцієнта завантаження – 0,5, то яку суму оборотних активів потрібно додатково залучити (вивільнити) підприємству?

1) 20 000 грн;

2) -20 000 грн;

3) -5 000 грн;

Грн.

633 Середній період інкасації дебіторської заборгованості – це:

1) відношення середнього залишку дебіторської заборгованості та одноденного виторгу від реалізації продукції;

2) відношення середнього залишку дебіторської заборгованості та виторгу від реалізації продукції;

3) добуток середнього залишку дебіторської заборгованості та одноденного виторгу від реалізації продукції;

4) добуток середнього залишку дебіторської заборгованості та коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості.

634 Якщо виторг від реалізації підприємства становить 1 000 грн, а середня величина дебіторської заборгованості за період становить 200 грн, то коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості дорівнює:

1) 5;

2) 0,2;

3) 10;

4) 6.

635 Якщо виторг від реалізації підприємства становить 1 000 грн, а середні залишки грошових коштів за період – 500 грн, то коефіцієнт оборотності грошових коштів дорівнює:

1) 0,5;

2) 2;

3) 4;

4) 0,25.

636 Податкову накладну заповнюють:

1) у двох примірниках;

2) у трьох примірниках;

3) у чотирьох примірниках;

4) повинен бути лише оригінал.

637 До якої групи показників належить показник маневреності власного капіталу?

1) прибутковості;

2) фінансової стійкості;

3) ліквідності;

4) ділової активності підприємства.

638 Групування витрат за економічними елементами стосується:

1) фінансової діяльності;

2) операційної діяльності;

3) інвестиційної діяльності;

4) надзвичайної діяльності.

639 На зміну граничного рівня витрат не впливає такий фактор:

1) зміна рентабельності реалізованої продукції;

2) зміна структури продукції;

3) зміна собівартості окремих виробів;

4) зміна цін на продукцію.

640 Граничний рівень витрат визначається як:

1) співвідношення собівартості і чистого прибутку;

2) добуток витрат і доходу від операційної діяльності;

3) співвідношення витрат і доходу від операційної діяльності;

4) співвідношення собівартості і нерозподіленого прибутку.

641 Прямі витрати це:

1) витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до певного об’єкта;

2) витрати, що призводять до збільшення активів або зменшення зобов’язань;

3) витрати, що безпосередньо пов’язані з технологічним процесом;Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.254.115 (0.009 с.)