ТОП 10:

Доходи, отримані у галузях невиробничої сфери.Бюджет.

7. Яка з перерахованих фінансових категорій є найпростішою:

1)бюджет;

2)ціна;

3)податок;

4)валютний курс.

8. Які функції виконують фінанси:

1)розподільну і фіскальну;

2)розподільну і контрольну;

3)фіскальну і контрольну;

4)фіскальну і регулюючу.

9. Сутність розподільчої функції фінансів полягає у:

1)розподілі і перерозподілі податків;

2)розподілі прибутку юридичних і фізичних осіб;

3)розподілі та перерозподілі валового внутрішнього продукту;

4)правильної відповіді немає.

10. Об’єктом розподілу у фінансових відносинах виступають:

1)централізовані фонди грошових коштів;

2)децентралізовані фонди грошових коштів;

3) доходи та прибутки юридичних і фізичних осіб;

4)валовий внутрішній продукт.

11. Формування первинних і вторинних доходів у державі відбувається за допомогою:

1)контрольної функції фінансів;

2)стимулюючої функції фінансів;

3)регулюючої функції фінансів;

4)розподільчої функції фінансів.

12. Первинні доходи – це:

1)доходи підприємств невиробничої сфери;

2)доходи підприємств виробничої сфери;

3)доходи бюджетних організацій;

4)ВВП і національний дохід.

13. Вторинні доходи – це:

1)заробітна плата працівників, прибутки підприємств у сфері матеріального виробництва, доходи державного сектору;

2)зовнішні запозичення;

3)національний продукт;

Доходи, отримані у галузях невиробничої сфери.

14. Сутність контрольної функції фінансів полягає у:

1)контролі за видатками юридичних і фізичних осіб;

2)контролі за доходами фізичних і юридичних осіб;

3)дотриманні умов розподілу та перерозподілу ВВП;

4)правильної відповіді немає.

15. Перші принципи оподаткування сформулював:

1)Дж.М. Кейнс;

2)Д.Рікардо;

3)А.Сміт;

4)Ж.Боден.

16. З якими економічними категоріями найбільш тісно пов’язані фінанси:

1)облік, контроль, гроші, ціна, заробітна плата, доходи, кредит;

2)бюджет, доходи, видатки, стимули, санкції, гроші;

3)кредит, заробітна плата, ціна, гроші, доходи, видатки;

4)гроші, доходи, видатки, податки, інвестиції.

17. В результаті реалізації розподільчої функції фінансів формуються первинні(основні) доходи:

1)держави, підприємств, населення;

2)держави, виробничих підприємств, населення;

3)держави, виробничих підприємств, працівників у сфері виробництва;

4)держави, підприємств, домогосподарств.

18. Яка економічна категорія є найближчою до фінансів :

1) ціна;

2) податок;

3) гроші;

4) кредит.

19. Суб’єктами фінансових відносин є:

1) держава, суб’єкти господарювання, населення;

2) держава, органи управління суб’єкти господарювання;

3) населення, підприємства, держава;

4) влада, населення, держава.

20. В залежності від джерел формування фінансові ресурси поділяються на:

1) державні і місцеві;

2) централізовані і децентралізовані;

3) внутрішні і зовнішні;

4) власні і позичені.

21. Централізовані фінансові ресурси використовуються на:

1) фінансування потреб розширеного відтворення;

2) фінансування органів влади та управління;

3) фінансування суспільних функцій і завдань;

4) фінансування загальнодержавних заходів і завдань.

22. До децентралізованих фондів фінансових ресурсів відносять:

1) Державний бюджет, місцеві бюджети;

2) прибуток, статутний капітал;

3) резервний фонд КМУ, підприємства;

4) Пенсійний фонд, фонди соцстраху.

23. До централізованих фондів грошових ресурсів належать:

1)Державний бюджет, фонди міністерств;

2)державні фонди соціального страхування;

3)амортизаційні фонди, фонди оплати праці;

Правильні відповіді 1 і 2.

24. Що з переліченого не включають у фінансову систему України:

1)державні фінанси;

2)фінанси підприємницьких структур;

3)фінанси домогосподарств;

Суспільні фінанси.

25. Яка ланка фінансової системи відіграє провідну роль:

1)державні фінанси;

2)фінанси підприємницьких структур;

3)фінансовий ринок;

4)державний кредит.

26. Виділіть головні напрями фінансового впливу на процеси суспільного розвитку:

1)фінансування, стимулювання, забезпечення;

2)стимулювання, забезпечення, регулювання;

3)регулювання, стимулювання, інвестування;

4)стимулювання, кредитування, інвестування.

27. Яка ланка фінансової системи вважається основною:

1) державні фінанси;

2) фінанси суб’єктів господарювання;

3) фінанси домогосподарств;

4) фінансовий ринок.

28. Організаційна структура фінансової системи –це:

1) сукупність фінансових органів та інститутів, що управляють грошовими потоками;

2)сукупність грошових фондів, що знаходяться у розпорядженні економічних суб’єктів;

3) сукупність фінансово-кредитних установ;

4) апарат управління фінансовою системою.

29. У фінансовій системі виділяють наступні сфери фінансових відносин:

1) державні фінанси і фінансовий ринок;

2) фінанси суб’єктів господарювання, державні фінанси;

3) міжнародні фінанси, державні фінанси, фінанси суб’єктів господарюванн, фінансовий ринок;

4) макро- і мікроекономіка.

30. Фінансовий ринок як забезпечуюча сфера фінансової системи поділяється на такі ланки:

1)ринок грошей і ринок кредитів;

2)ринок грошей, ринок капіталів;

3)ринок цінних паперів і ринок кредитів;

4)правильної відповіді немає.

31. Основними методами фінансового механізму є:

1)норми, нормативи, тарифні ставки, методичні вказівки;

2)факторинг, оренда, лізинг, ціна;

3)закони, інструкції, накази, постанови;

4)планування, страхування, інвестування, кредитування.

32. До інструментів фондоутворення можна віднести:

1)прибуток, стимули, санкції;

2)кредит, заставу, асигнування;

3)внески, податки, відрахування;

4)ліміти, паї, збори.

33. Інвестування як фінансовий метод передбачає:

1)формування і використання цільових фондів фінансових ресурсів суспільного призначення;

2)вкладення матеріальних і нематеріальних цінностей з метою отримання прибутку;

3)фінансування витрат виробника товарів і послуг на принципах платності, строковості, повернення, забезпеченості, цільового використання коштів;

4)фінансування суб’єктів господарювання на безповоротній основі.

34. Самофінансування полягає у:

1)використанні суб’єктами господарювання внутрішніх джерел кредитних ресурсів;

2)забезпеченні від фінансових ризиків;

3)використанні власних коштів (в основному прибутку) для фінансування потреб суб’єктів господарювання;

4)всі відповіді правильні.

35. Інформаційне забезпечення фінансового механізму організації економіки включає:

1)закони України, постанови Кабінету Міністрів України, накази, листи міністерств і відомств;

2)статути юридичних осіб, бізнес-плани господарюючих суб’єктів;

3)звіти підприємств, статистичні дані, матеріали обстеження;

4)тарифні ставки, методичні вказівки, інструкції, нормативи.

36. Елементами правового забезпечення фінансового механізму організації економіки не є:

1)закони України, постанови Верховної Ради України;

2)звіти підприємств, бізнес-плани господарюючих суб’єктів;

3)накази, листи міністерств і відомств;

4)статути юридичних осіб.

37. Фінансово-правові норми – це:

1)обов’язкові правила поведінки з приводу мобілізації, розподілу і використання фінансових ресурсів, виражені в категоричній формі і забезпечені силою закону;

2)вказівки державних органів з приводу мобілізації, розподілу і використання фінансових ресурсів, що мають законодавче забезпечення;

3)зобов’язуючі розпорядження державних органів з питань розподілу і використання фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання;

4)усі відповіді правильні.

38. Які внутрішні чинники мають вплив на фінансову політику:

1)форми власності на основні засоби виробництва;

2)структура економіки;

3)соціальний склад населення;

Усе перераховане.

39. Яка структура фінансового механізму?

1)фінансові методи; податок; прибуток; правове та інформаційне забезпечення;

2)фінансові методи; фінансові важелі; правове, нормативне та інформаційне забезпечення;

3)фінансові важелі; оподаткування; страхування; фінансування; інформаційне забезпечення;

4)фінансові методи і фінансові важелі; податок; лізинг.

40. Що є предметом фінансового планування?

1) фінансова діяльність держави, господарських структур і окремих громадян;

2) фінансові ресурси та фінансові показники;

3) створення, розподіл і перерозподіл фінансових ресурсів;

4)усі відповіді вірні.

41. Яка структура господарського механізму?

1)фінансовий механізм; юриспруденція;

2)фінансовий механізм; ціноутворення; індикативне планування;

3)фінансовий механізм; ціноутворення; індикативне планування; юриспруденція;

4)юриспруденція; ціноутворення; індикативне планування.

42. Фінансове право – це:

1)сукупність юридичних норм;

2)сукупність різного роду нормативних актів держави;

3)сукупність правил поведінки суб’єктів фінансової системи;

4)сукупність законодавчих актів держави.

43. Які органи в державі визначають стратегію управління фінансами?

1)Президент, Міністерство фінансів, Національний банк;

2)Національний банк, Президент, Кабінет міністрів;

3)Верховна Рада, Президент, Кабінет міністрів;

4)Верховна Рада, Міністерство фінансів, Кабінет міністрів.

44. Нормативне забезпечення фінансового механізму включає:

1)норми, нормативи, рішення місцевих органів самоврядування, інструкції, накази;

2)положення, методичні вказівки, норми, нормативи, інструкції;

3)посадові обов’язки, установчий договір, статут юридичної особи, методичні вказівки, положення;

4)накази, норми, нормативи, положення, постанови.

45. Які є види фінансово-правових норм з точки зору повноважень суб’єктів фінансового права?

1) цивільні, господарські, адміністративні;

2) уповноважуючі, забороняючі, зобов’язуючі;

3) загальнодержавні, галузеві, територіальні;

4) усі разом.

46. За характером заходів і часом їх здійснення фінансова політика поділяється на:

1)тактику та стратегію;

2)поточну та перспективну;

3)бюджетну та податкову;

4)економічну та соціальну.

47. Фінансова стратегія держави – це:

1)напрями, форми і методи використання фінансових ресурсів;

2)курс фінансової політики розрахований на перспективу та вирішення глобальних завдань;

3)система розробки та реалізації управлінських рішень пов’язаних з рухом фінансових ресурсів;

4)процес визначення фінансової політики на ряд років.

48. Прикладом фінансової тактики можуть бути:

1)зміна ставок заробітної плати;

2)зміна податкових ставок;

3)зміна облікової ставки Нацбанку;

Усі відповіді вірні.

49. Фінансовий механізм – це:

1)набір фінансових інструментів;

2)сукупність форм та методів організації фінансової діяльності суб’єктів фінансової системи;

3)порядок виділення та використання коштів і контроль за дотриманням фінансової дисципліни;

4)сукупність організаційно-економічних, правових заходів, що використовуються у фінансовій діяльності.

50. Фінансове забезпечення здійснюється у таких формах:

1)державне фінансування, акціонування, кредитування;

2)самофінансування, кредитування, бюджетне асигнування;

3)самофінансування, кредитування, інвестування;

4)бюджетне фінансування, кредитування, самозабезпечення.

51. Фінансове планування розглядається як:

1)метод формування стратегічних цілей фінансової діяльності;

2)розробка фінансової політики;

3)процес розробки системи фінансових планів і бюджетів;

4)інструмент перерозподілу фінансових ресурсів держави.

52. До основних методів фінансового планування належать:

1)балансовий;

2)економіко-математичне прогнозування і моделювання;

3)нормативний;

4)усі відповіді вірні.

53. Які види фінансово контролю використовують залежно від взаємовідносин суб’єкта та об’єкта контролю:

1)зовнішній і внутрішній;

2)державний і муніципальний;

3)обстеження, ревізії, перевірки;

4)попередній, поточний, наступний.

54. Які є методи фінансового контролю:

1)перевірки, обстеження і ревізії;

2) візуальні, документальні, органоліптичні;

3) загальні, універсальні, особливі;

4) усі відповіді вірні.

55. Ким можуть продаватися цінні папери:

1)безпосередньо емітентами;

2)посередницькими конторами і брокерами;

3)безпосередньо емітентами і посередниками;

4)інвестиційними фонами і брокерами?

56. Які цінні папери мають фіксований дохід:

1)вексель;

2)акція;

3)ф’ючерс;

Облігація.

57. Де продаються цінні папери?

1)на звичайному ринку; на фондовому ринку;

2)на фондовому ринку; на позабіржовому ринку;

3)на фондовому ринку; на звичайному ринку; на позабіржовому ринку;

4)на позабіржовому ринку; на звичайному ринку.

58. Фінансовий ринок:

1)відображає стан розвитку економіки;

2)є інтенсифікатором переливу капіталів;

3)забезпечує покриття дефіциту бюджету;

Усі відповіді вірні.

59. Де є більшим обіг цінних паперів в Україні?

1) на фондовій біржі;

2) на позабіржовому ринку;

3) однаковий;

4) на ПФТС.

60. Що таке дивіденди?

1)доходи на акції;

2)доходи на облігації;

3)доходи на векселі;

4)доходи на строкові інструменти.

61. Що відбувається на первинному ринку цінних паперів?

1)перепродаж цінних паперів;

2)розміщення цінних паперів;

3)передача цінних паперів довірчим товариствам;

4)розміщення та перепродаж цінних паперів.

62. Які з перерахованих елементів не є складовими фінансового ринку?

1)грошовий ринок;

2)ринок кредитів;

3)ринок цінних паперів;

Ринок депозитів.

63. В Україні у цивільному обороті можуть бути такі групи цінних паперів:

1)пайові, боргові;

2)іпотечні, похідні;

3)приватизаційні, товаророзпорядчі;

Усі разом.

64. Суб’єктами фінансового ринку є:

1)держава, підприємства, інвестори, посередники;

2)посередники, держава, інвестори, емітенти;

3)емітенти, біржі, підприємства, інвестори;

4)банки, біржі, торгово-інформаційні системи, брокери.

65. Відсотки – це доходи на:

1)облігації;

2)казначейські зобов’язання;

3)депозитні сертифікати;

4)усі разом.

66. Частина коштів, що залишається у розпорядженні підприємства після відшкодування всіх витрат і виконання зобов’язань перед державою, кредитними установи та іншими юридичними особами, – це:

1) чистий дохід;

2) валовий дохід;

3) чистий прибуток;

4) валовий прибуток.

67. Заохочення до поліпшення якісних і кількісних показників роботи працівників фірми у вигляді премій, надбавок тощо передбачає:

1) матеріальне постачання;

2) матеріальне стимулювання;

3) матеріальна відповідальність;

4) матеріальна зацікавленість.

68. Сума грошей, сплачена за одиницю товару чи послуги, – це:

1) податок;

2) ціна;

3) зарплата;

4) вартість.

69. Що є фактором зростання доходів підприємства:

1) зростання продуктивності праці;

2) зниження витрат;

3) зростання обсягів виробництва;

4) усі відповіді вірні.

70. Який із чинників впливу на прибуток в сучасних умовах є ключовим:

1) кількість продукції ;

2) якість продукції;

3) витрати виробництва;

Ціна.

71. Основною формою фінансового забезпечення виробничих підприємств в умовах ринку є:

1) самофінансування;

2) бюджетне фінансування;

3) змішане фінансування;

4) усі відповіді вірні.

72. Які фонди не є характерними для підприємств виробничої сфери:

1) резервний, розвитку виробництва;

2) заробітної плати, матеріального заохочення;

3) виплати дивідендів, соціального розвитку;

Загальний, спеціальний.

73. Які елементи витрат за економічною ознакою не включають виробничі підприємства:

1) поточні, капітальні;

2) матеріальні, амортизацію;

3) заробітну плату, нарахування на заробітну плату;

4) інші витрати.

74. Покращення структури оборотних коштів підприємства означає:

1) зниження витрат виробництва;

2) скорочення дебіторської заборгованості;

3) підвищення продуктивності праці;

4) зниження незавершеного виробництва.

75. Рух матеріальних ресурсів в економіці опосередковується рухом:

1) трудових ресурсів;

2) технічних ресурсів;

3) фінансових ресурсів;

4) усі відповіді вірні.

76. Об’єктом розподілу на підприємстві виступає:

1)дохід;

2) виручка;

3) виторг;

Усі відповіді вірні.

77. Загальні обсяги фінансових ресурсів підприємств представлені:

1) власним та додатковим капіталом;

2 ) грошовими фондами та коштами нефондового характеру;

3)основними та оборотними активами;

4) статутним капіталом та кредиторською заборгованістю.

78. Яка відповідь найточніше розкриває економічну суть рентабельності:

1) відношення прибутку до витрат виробництва;

2) рівень дохідності підприємства;

3) перевищення прибутку над збитками;

4) перевищення доходів над витратами.

79. Оборотні кошти підприємства - це:

1) предмети праці та витрати обігу;

2 ) кошти авансовані у оборотні засоби та засоби обігу;

3) гроші в касі , на рахунках у банку та в розрахунках;

4) оборотні активи.

80. Оборотні виробничі засоби – це:

1) оборотні кошти у виробничих запасах;

2) оборотні кошти у незавершеному виробництві;

3) оборотні кошти у готовій продукції;

Усі відповіді вірні.

81. Під амортизацією розуміють:

1) поступову, у процесі функціонування, втрату основними фондами своєї споживчої вартості;

2) фізичний та моральний знос основних засобів;

3) процес переносу вартості спожитих основних засобів на витрати виробництва;

4) витрати на реконструкцію та технічне переозброєння основних засобів.

82. Які джерела формування оборотних коштів не можна відносити до власних?

1) кредиторську заборгованість ;

2) статутний капітал;

3) додатковий капітал;

4) нерозподілений прибуток.

83. Які показники характеризують ефективність використання оборотних коштів?

1) фондовіддача, фондомісткість;

2) коефіцієнт оборотності, тривалість одного оберту;

3) коефіцієнт завантаження, змінності;

4) коефіцієнти ритмічності.

84. Які фонди створюються у виробничій сфері ?:

1) фонди оплати праці;

2) фонди соціального розвитку;

3) фонди матеріального заохочення;

Усі перераховані.

85. Що не входить у фінанси виробничої сфери?:

1) фінанси промисловості;

2) фінанси сільського господарства;

3) фінанси транспорту і зв’язку, які обслуговують виробничу сферу;

Усім перерахованим.

87. Яка структура ціни?

1) собівартість продукції, вартість матеріалів, заробітна плата, прибуток;

2) собівартість продукції, прибуток;

3) вартість матеріалів, прибуток, податки;

Усе разом.

93. Рентабельність продукції – це відношення прибутку до:

1) собівартості;

2) вкладеного капіталу;

3) витрат виробництва;

4) основних та оборотних засобів.

94. Рентабельність виробництва – це відношення прибутку до:

1) вкладеного капіталу;

2) витрат виробництва;

3) основних та оборотних засобів.

4) усі відповіді вірні.

95. Для установ та організацій невиробничої сфери в Україні є найбільш характерним:

1) бюджетне фінансування;

2) самофінансування;

3) змішане фінансування;

4) усі відповіді вірні.

96. Для громадських організацій, політичних партій основною формою фінансового забезпечення є:

1) бюджетне фінансування;

2) самофінансування;

3) змішане фінансування;

4) усі відповіді вірні.

97. Яка форма власності характерна для громадських організацій, політичних партій:

1) суспільна ;

2) приватна;

3) колективна;

4) змішана.

98. Бюджетні установи та організації здійснюють свої видатки за рахунок:

1) власних коштів ;

2) власних та залучених коштів;

3) власних, залучених та запозичених коштів;

4) усі відповіді вірні.

99. Для бюджетних установ та організацій основним фінансовим документом є:

1) бізнес-план;

2) платіжний календар;

3) бюджет;

4) кошторис.

100. Джерелом фінансових ресурсів невиробничої сфери є:

1) кошти бюджетів;

2) кошти одержані за надані платні послуги;

3) кошти виробничої сфери;

4) усі перелічені кошти.

101. Податок – це:

1) обов’язковий платіж, що встановлюється державою і сплачується на її користь у відповідності до діючого законодавства;

2) внесок до централізованих фондів держави;

3) плата за користування послугами держави;

4) усі відповіді вірні.

102. Податки виконують функції:

1) фіскальну, контрольну, стимулюючу;

2) фіскальну, регулюючу, стимулюючу;

3) розподільчу, стимулюючу, фіскальну;

4) регулюючу, контрольну, розподільчу.

103. Податки можна поділити на:

1) прямі, непрямі, змішані;

2) загальнодержавні, місцеві, регіональні;

3) регулюючі, закріплені, власні;

Всі відповіді невірні.

104. До прямих податків загальнодержавного рівня належать:

1) податок на додану вартість, акцизний збір, мито;

2) комунальний податок, податок з реклами;

3) податок на прибуток підприємств, податок з доходів фізичних осіб, податок власників транспортних засобів;

4) збір за паркування автотранспорту, ринковий збір.

105. До непрямих податків загальнодержавного значення в Україні належать:

1) податок на додану вартість, акцизний збір, мито;

2) податок на прибуток підприємств, податок з доходів фізичних осіб, податок з власників транспортних засобів;

3) комунальний податок, податок з реклами;

4 ) збір за паркування автотранспорту, ринковий збір.

106. Податкова система характеризується як:

1) сукупність податків;

2) сукупність податків і зборів;

3) сукупність обов’язкових платежів;

4) усі відповіді вірні.

107. Хто встановив математичну залежність доходів держави від ставок оподаткування:

1) Вагнер;

2) Сміт;

3) Нітті;

Лаффер.

108. Чи сприяє висока частка податків у ВВП економічному зростанню:

1) так;

2) ні;

3) сприяє, коли ця частка менше 30%;

4) сприяє, коли ця частка менше 50%?

109. Високий рівень оподаткування:

1) підвищує підприємницьку активність;

2) зменшує підприємницьку активність;

3) не впливає на розвиток підприємництва;

Міські, селищні, сільські.

127. Які встановлено обмеження щодо видатків місцевих бюджетів на обслуговування боргу:

1) до 10% видатків загального фонду;

2) до 10% видатків спеціального фонду;

3) до 10% видатків фонду розвитку;

4) до 10% видатків бюджету.

128. У який термін подається звіт про виконання Державного бюджету України:

1) до 1 березня наступного року;

2) до 1 квітня наступного року;

3) до 1 травня наступного року;

4) до 1 червня наступного року.

129. Який вид бюджетної класифікації видатків безпосередньо пов’язаний з поточними видатками:

1) програмна;

2) функціональна;

3) економічна;

4) відомча.

130. Скільки є видів зведених бюджетів:

1) два;

2) три;

3) чотири;

П’ять.

131. Що не може бути причиною зміни бюджетного періоду:

1) введення воєнного стану;

2) оголошення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях;

3) оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайних екологічних ситуацій;

Не затверджується.

133. За складання проекту закону про Державний бюджет відповідає:

1) голова Комітету з питань бюджету ВР України;

2) міністр фінансів України;

3) прем’єр-міністр України;

4) Кабінет Міністрів України.

134. Кабінет міністрів доводить місцевим органам влади показники міжбюджетних відносин після ухвалення закону про Державний бюджет:

1) у першому читанні;

2) у другому читанні;

3) у третьому читанні;

4) у четвертому читанні.

135. Проект закону про Державний бюджет підлягає обов’язковій публікації у газеті:

1) Бізнес;

2) Голос України;

3) Урядовий кур’єр;

4) Вільна Україна.

136. Постанову про схвалення проекту закону про Державний бюджет України приймає:

1) Верховна Рада України;

2) Кабінет Міністрів;

3) Міністерство фінансів;

4) Президент України.

137. Яка класифікація видатків сприяє підвищенню відповідальності та результативності використання бюджетних коштів:

1) функціональна;

2) відомча;

3) економічна;

Програмна.

138. Розробку основних напрямів бюджетної політики на наступний рік здійснює:

1) Верховна Рада України;

2) Президент України;

3) Кабінет Міністрів;

4) Міністерство фінансів.

139. Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період схвалює:

1) Верховна Рада України;

2) Кабінет Міністрів;

3) Президент;

4) Прем’єр-міністр.

140. Проект закону про Державний бюджет України розробляє:

1) Кабінет міністрів;

2) Верховна Рада;

3) Міністерство фінансів;

4) Державне казначейство.

141. Яка економічна категорія має більш широкий зміст:

1) державні доходи;

2) державні фінансові ресурси;

3) доходи Державного бюджету;

4) доходи бюджетної системи.

142. Принцип субсидіарності означає:

1) використання коштів на цілі, визначеними бюджетними призначеннями;

2) досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів;

3) максимально можливе наближення надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача;

4) надання фінансової допомоги.

143. Принцип збалансованості означає:

1) використання коштів на цілі, визначеними бюджетними призначеннями;

2) формування надходжень до бюджету і витрат, здійснюються відповідно до затверджених методик та правил;

3) повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету;

4) урівноваження між доходами та видатками.

144. Принцип повноти означає:

1) до складу бюджетів підлягають внесенню всі надходження до бюджетів та їх витрати, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів;

2) кошти бюджетів повинні використовуватися на цілі, визначені бюджетними призначеннями;

3) формування надходжень до бюджету і витрат, здійснюється відповідно до затверджених методик та правил;

4) наповнення бюджету до необхідного рівня видатків.

145. Бюджетна класифікація не включає:

1) класифікацію боргу;

2) класифікацію резервних фондів;

3) класифікацію фінансування бюджету;

4) відомчу класифікацію.

146. Економічна класифікація видатків не включає їх розподілу:

1) за бюджетними програмами;

2) кредитування за вирахуванням погашення;

3) на поточні;

4) на капітальні.

147. Зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає показники бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів :

1) районів та бюджетів міст республіканського значення;

2) районів, селищних та сільських бюджетів;

3) районів;

4) регіонів.

148. Кабінет Міністрів України доводить Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим держадміністраціям та виконавчим органам місцевих рад показники міжбюджетних відносин після:

1) ухвалення Закону про Держбюджет;

2) прийняття Закону про Держбюджет у першому читанні;

3) прийняття Закону про Держбюджет у другому читанні;

4) прийняття Закону про Держбюджет у третьому читанні.

149. Імперативний характер видатків Державного бюджету визначається:

1) фактом існування держави;

2) необхідністю відтворювальних процесів в економіці;

3) антициклічною спрямованістю;

4) бюджетним дефіцитом.

150. Яка функція податків дозволяє створити бюджетний фонд держави:

1) економічна;

2) фіскальна;

3) стимулююча;

4) усі разом.

151. Секвестр бюджету використовується з метою:

1) бюджетного контролю;

2) зниження видатків у процесі виконання бюджету;

3) міжбюджетного регулювання;

4) економії бюджетних коштів.

152. Поточні бюджетні видатки пов’язані з:

1) фінансуванням інвестиційної діяльності;

2) фінансуванням інноваційної діяльності;

3) фінансуванням мережі бюджетних організацій, установ та соцзахистом населення;

4) фінансуванням капітальних вкладень.

153. Державна відповідальність по зобов’язаннях за запозиченнями місцевих бюджетів є:

1) повною;

2) ніякою;

3) лише в частині загального фонду;

4) лише в частині спецфонду.

154. Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період розробляються:

1) на 1 квітня поточного року;

2) на 1 травня поточного року;

3) на 1 червня поточного року;

4) на 1 липня поточного року.

155. Надання позичок з одного бюджету іншому:

1) допускається;

2) не допускається;

3) допускається в окремих випадках;

Забороняється.

156. Неподатковими надходженнями визнаються:

1) доходи від власності та підприємницької діяльності;

2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності;

3) інші неподаткові надходження;

Всі відповіді правильні.

157. Дефіцит бюджету – це:

1) перевищення видатків бюджету над його доходами;

2) перевищення видатків спеціального фонду бюджету над його доходами;

3) перевищення доходів бюджету над його видатками;

4) перевищення видатків загального фонду бюджету над його доходами.

158. Видами бюджетів є:

1) Державний бюджет і місцеві бюджети;

2) центральні та місцеві бюджети;

3) централізовані та децентралізовані бюджети;

4) Державний бюджет, місцеві бюджети та бюджети місцевого самоврядування.

159. Місцеві бюджети – це:

1) бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні , бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування;

2) обласні, районні та бюджети територіальних громад;

3) бюджети регіонів та населених пунктів;

4) бюджети територіальних громад.

160. Форми звітності про виконання бюджету Державне казначейство встановлює:

1) самостійно;

2) за погодженням з Міністерством фінансів;

3) за погодженням з Рахунковою палатою;

4) за погодженням з Мінфіном та Рахунковою палатою.

161. Кошторис бюджетної установи:

1) фінансовий план бюджетної установи, який передбачає обсяг асигнувань і напрямки використання коштів бюджету;

2) основний фінансовий документ, який надає повноваження бюджетній установі щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень;

3) план, який передбачає помісячний розподіл бюджетних видатків за економічною класифікацією;

4) інструмент управління грошовими потоками бюджетної установи.

162. Зведений бюджет використовується для:

1) аналізу і прогнозування економічного і соціального розвитку держави;

2) визначення складових бюджетної класифікації;

3) забезпечення принципу субсидіарності;

4) розробки бюджетної політики.

163. До витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів не належать:

1) погашення місцевого боргу ;

2) капітальні видатки;

3) внески органів АРК та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності;

Усе разом.

195. Зведений бюджет міста з районним поділом об’єднує:

1) показники міського бюджету, районних бюджетів, бюджетів міст і сіл;

2) показники міського бюджету та бюджетів районів, які входять до його складу;

3) міський бюджет, бюджети районів, бюджети міст районного підпорядкування;

4) немає вірної відповіді.

196. Групами видатків бюджету за економічною ознакою є:

1) поточні видатки, видатки розвитку;

2) поточні видатки, капітальні видатки;

3) видатки на товари і послуги, виплата відсотків, субсидій і поточні трансфертні виплати, створення державних запасів і резервів, придбання землі і нематеріальних активів;

Товарні.

221. Грошові знаки, наділені вимушеним номіналом, зазвичай, не розмінні на метал, які випускає держава для покриття своїх видатків, – це…

1) казначейські білети;

2) банкноти;

3) державні цінні папери;

4) чеки.

222. Фідуціарна емісія – це…

1) емісія грошових знаків, забезпечених золотом;

2) емісія грошових знаків, не забезпечених золотом;

3) емісія грошових знаків, забезпечених золотом і сріблом;

4) усі відповіді не вірні.

223. Вексель – це…

1) письмове боргове зобов’язання, яке дає його власнику незаперечне право вимагати від боржника обумовлену в ньому суму платежу після закінчення визначеного терміну;

2) цінний папір, що дає дохід у вигляді відсотка;

3) відрізний талон цінного паперу, який дає право його власникові одержати в обумовлений термін певний дохід у вигляді процентів чи дивіденди;

4) цінний папір без визначеного часу обігу, що засвідчує участь його власника у статутному фонді акціонерного товариства.

224. Грошовий документ визначеної форми, який є наказом власника поточного рахунка банку виплатити готівкою або перевести на поточний рахунок іншої особи зазначену суму, – це…

1) платіжне доручення;

2) чек;

3) простий вексель;

4) переказний вексель.

225. Властивість грошей одного і того ж номіналу незалежно від форми мати однакову вартість – це...

1) стабільність;

2) подільність;

3) портативність;

Однорідність.

226. Функціями грошей є...

1) розподіл вартості, надання ділової інформації, засіб платежу, сповільнення інфляції;

2) міра вартості, засіб обігу, засіб платежу, надання ділової інформації;

3) розподіл вартості, міра вартості, засіб платежу, засіб нагромадження;

Засіб платежу.

228. Що означає абстрактність векселя?

1) що зазначена в ньому сума боргу може бути стягнута через суд у разі відмови боржника від його погашення;

2) що причина виникнення боргу в ньому не зазначена;

3) можливість його обліку в банку;

4) його вільний обмін на грошові кошти.

229. Згода платника оплатити вексель, прийняття ним зобов’язань за векселем – це…

1) індосамент;

2) акцепт;

3) алонж;

4) аваль.

230. В якій функції гроші обслуговують процес ціноутворення?

1) засіб обігу;

2) засіб платежу;

3) засіб нагромадження;

Міра вартості.

231. Хто вистаПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.101 с.)