ТОП 10:

Дохід на звичайну акцію; - після сплати2) коефіцієнт котирування акції;

3) прибутковість звичайних акцій;

4) немає вірної відповіді.

552 Інформаційним підґрунтям для оцінки формування прибутку підприємства служать дані бухгалтерської звітності за:

1) формою 1;

2) формою 2;

3) формою 3;

4) формою 4.

553 До високоліквідних активів підприємства відносяться:

1) грошові кошти в касі та на рахунках в банку;

2) грошові кошти в касі;

3) грошові кошти та дебіторська заборгованість;

4) поточні фінансові інвестиції, дебіторська заборгованість та інші оборотні активи.

554 Чистий грошовий потік розраховується:

1) відніманням від вхідного грошового потоку вихідного грошового потоку;

2) коригуванням прибутку від реалізації продукції на сальдо позареалізаційних доходів та витрат;

3) відніманням від чистого прибутку податків та зборів;

4) немає вірної відповіді.

555 За масштабом обслуговування господарського процесу розрізняють такі види грошових потоків:

1) грошовий потік структурної одиниці, грошовий потік по підприємству в цілому, грошовий потік окремого проекту;

2) грошовий потік від операційної діяльності, грошовий потік від фінансової діяльності, грошовий потік від інвестиційної діяльності;

3) вхідний грошовий потік, вихідний грошовий потік, чистий грошовий потік;

4) дефіцитний грошовий потік, надлишковий грошовий потік.

556 До вхідних грошових потоків від операційної діяльності належать:

1) надходження грошових коштів від реалізації продукції (робіт, послуг);

2) надходження грошових коштів від реалізації продукції (робіт, послуг), надходження від оренди;

3) отримані банківські кредити;

4) позики інших підприємств.

557 До вихідних грошових потоків від операційної діяльності належать:

1) витрати на сировину та матеріали;

2) витрати на сировину, матеріали, податкові платежі;

3) сплата дивідендів;

4) сплата основної суми боргу та відсотків за користування кредитом.

558 Грошовий потік від фінансової діяльності характеризується рухом грошових коштів у зв’язку із:

1) залученням додаткового акціонерного і пайового капіталу;

2) придбанням та реалізацією основних засобів;

3) придбанням сировини та матеріалів і реалізацією продукції;

4) варіанти відповідей 1 і 2.

559 Грошовий потік від інвестиційної діяльності пов’язаний із:

1) зміною розміру та структури капіталу підприємства;

2) придбанням сировини та матеріалів і реалізацією продукції;

3) придбанням та реалізацією основних засобів;

4) варіанти відповідей 1 і 2.

560 Звіт про рух грошових коштів в Україні складається:

1) прямим методом;

2) непрямим методом;

3) на вибір підприємства;

4) немає вірної відповіді.

561 У структурі Звіту про рух грошових коштів грошові потоки подано в розрізі таких видів діяльності:

1) операційної діяльності, фінансової діяльності, інвестиційної діяльності;

2) звичайної діяльності та надзвичайних подій;

3) вхідних та вихідних грошових потоків;

4) окремих структурних підрозділів підприємства.

562 Теперішня вартість грошей – це:

1) сума грошей, які інвестор мав би отримати в майбутньому, проте отримав їх авансом;

2) це сума майбутніх грошових надходжень, зведена до теперішнього моменту часу з урахуванням певної відсоткової ставки;

3) прогнозована сума грошових надходжень у майбутньому, прирівняна до теперішніх затрат;

4) сума грошових коштів у майбутньому зведена до початкових капіталовкладень інвестора.

563 Інформаційною базою для оперативного аналізу грошових потоків є:

1) Звіт про рух грошових коштів;

2) бюджет грошових коштів;

3) платіжний календар;

4) баланс, звіт про фінансові результати.

564 Коефіцієнт ліквідності грошового потоку показує:

1) наскільки валовий вхідний грошовий потік підприємства забезпечує покриття його вихідного грошового потоку;

2) наскільки всі поточні фінансові зобов’язання підприємства є забезпеченими наявними засобами платежу на певну дату;

3) наскільки всі короткострокові фінансові зобов’язання можуть бути покриті за рахунок високоліквідних активів;

4) наскільки вся заборгованість за короткостроковими фінансовими зобов’язаннями може бути покрита за рахунок його поточних (оборотних) активів.

565 Коефіцієнт абсолютної платоспроможності показує:

1) наскільки всі поточні фінансові зобов’язання підприємства є забезпеченими наявними засобами платежу на певну дату;

2) наскільки всі короткострокові фінансові зобов’язання можуть бути покриті за рахунок високоліквідних активів;

3) наскільки вся заборгованість за короткостроковими фінансовими зобов’язаннями може бути покрита за рахунок його поточних (оборотних) активів;

4) немає вірної відповіді.

566 Показник, що дозволяє оцінити, яка частка чистого грошового потоку спрямована на фінансування реальних інвестицій та довгострокових фінансових вкладень, – це:

1) коефіцієнт ефективності грошового потоку;

2) коефіцієнт реінвестування грошового потоку;

3) коефіцієнт абсолютної ліквідності;

4) коефіцієнт достатності чистого грошового потоку підприємства.

567 Початкові капіталовкладення – це:

1) сума грошових коштів, що поступили на рахунки підприємства на початок аналізованого періоду;

2) теперішня вартість майбутніх грошових надходжень підприємства;

3) майбутня вартість грошових надходжень підприємства;

4) сума грошових коштів, спрямованих на здійснення проекту капітального інвестування.

568 Чиста теперішня вартість – це:

1) майбутня вартість грошових потоків за мінусом початкових капіталовкладень;

2) теперішня вартість грошових потоків за мінусом теперішньої вартості початкових капіталовкладень;

3) різниця між теперішньою і майбутньою вартість грошових потоків;

4) різниця між початковими капіталовкладеннями і майбутньою вартістю грошових потоків.

569 Усі планові вхідні та вихідні грошові потоки в розрізі видів діяльності підприємства відображає:

1) бюджет грошових коштів;

2) Звіт про рух грошових коштів;

3) платіжний календар;

4) немає вірної відповіді.

570 Індекс прибутковості – це:

1) майбутня вартість грошових потоків поділити на початкові капіталовкладення;

2) теперішня вартість грошових потоків поділена на теперішню вартість початкових капіталовкладень;

3) відношення теперішньої вартості грошових потоків до їх майбутньої вартості;

4) відношення початкових капіталовкладень і майбутньої вартості грошових потоків.

571 До ненормованих оборотних коштів належать:

1) оборотні кошти у виробничих запасах та незавершеному виробництві;

2) оборотні кошти у витратах майбутніх періодів;

3) кошти в касі та на банківських рахунках;

4) немає правильної відповіді.

572 Внутрішня норма рентабельності – це:

1) ціна джерел фінансування, при які чиста теперішня вартість дорівнює нулю;

2) ставка дисконтування при якій індекс прибутковості більший за одиницю;

3) ставка дисконтування, при якій теперішня вартість грошових потоків більша за початкові капіталовкладення;

4) ставка дисконтування, при якій чиста теперішня вартість дорівнює початковим капіталовкладенням.

573 До оборотних виробничих засобів належать:

1) сировина, основні й допоміжні матеріали, напівфабрикати;

2) устаткування;

3) прилади та інструменти;

4) готова продукція.

574 Якщо внутрішня норма рентабельності більша за ставку дисконтування, то:

а) проект збитковий;

б) проект прибутковий;

в) проект з низько збитковим;

г) індекс прибутковості менший за одиницю.

575 Комплексне оцінювання активу – це:

а) визначення його ліквідаційної вартості;

б) визначення величини грошових потоків за активом, які будуть отримані в майбутньому;

в) визначення його ліквідності, дохідності та ризиковості;

г) відношення теперішньої вартості грошових потоків за активом і витрат на його придбання.

576 Сумарний грошових потік за фінансовим активом визначається як:

1) сума всіх грошових потоків за активом;

2) сума всіх грошових потоків за активом та його ліквідаційної вартості;

3) майбутня вартість грошових надходжень за фінансових активом;

4) сума грошових коштів, спрямованих на придбання фінансового активу.

577 До засобів обігу підприємства належать:

1) сировина, матеріали;

2) грошові кошти, готова продукція на складі;

3) паливо, тара;

4) усі відповіді вірні.

578 Відношення вартості оборотних коштів до вартості майна підприємства – це:

1) коефіцієнт реальної вартості оборотних коштів у майні підприємства;

2) коефіцієнт завантаження оборотних коштів;

3) коефіцієнт ефективності оборотних коштів;

4) рентабельність оборотних коштів.

579 Відношення власного оборотного капіталу до власного капіталу – це:

1) коефіцієнт фінансової стійкості;

2) коефіцієнт мобільності власного капіталу;

3) коефіцієнт покриття власного капіталу;

4) коефіцієнт фінансової стабільності.

580 Норматив оборотних засобів – це:

1) економічно обґрунтований розрахунок максимальної потреби фінансових ресурсів, необхідних підприємству для придбання товарно-матеріальних цінностей, які забезпечують безперервність відтворювальних процесів;

2) залишок оборотних активів на кінець періоду;

3) економічно обґрунтований розрахунок мінімальної потреби фінансових ресурсів, необхідних підприємству для придбання товарно-матеріальних цінностей, які забезпечують безперервність відтворювальних процесів;

4) немає вірної відповіді.

581 Співвідношення власного та позиченого капіталу – це:

1) коефіцієнт фінансової стабільності;

2) коефіцієнт фінансової стійності;

3) коефіцієнт фінансового ризику;

4) коефіцієнт концентрації власного капіталу.

582 Незавершене виробництво та напівфабрикати власного виробництва належать до:

1) оборотних виробничих засобів;

2) засобів обігу;

3) основних засобів;

4) немає вірної відповіді.

583 Співвідношення позикового та власного капіталу – це:

1) коефіцієнт фінансового ризику;

2) коефіцієнт фінансової стабільності;

3) коефіцієнт концентрації позикового капіталу;

4) коефіцієнт фінансової незалежності.

584 Паливо, тара, запасні частини належать до:

1) оборотних виробничих засобів;

2) засобів обігу;

3) основних засобів;

4) немає вірної відповіді.

585 Готова продукція належить до:

1) оборотних виробничих засобів;

2) засобів обігу;

3) основних засобів;

4) немає вірної відповіді.

586 Дебіторська заборгованість належить до:

1) оборотних виробничих засобів;

2) засобів обігу;

3) основних засобів;

4) немає вірної відповіді.

587 Коефіцієнт оборотності оборотних коштів визначається як:

1) відношення терміну обороту оборотних коштів до середньої вартості оборотних коштів;

2) відношення виторгу від реалізації продукції до середньої вартості оборотних коштів;

3) відношення вартості основних засобів до середнього обсягу реалізованої продукції;

4) немає вірної відповіді.

588 Оборотність виробничих запасів відображає:

1) час, за який оборотні кошти здійснюють один оборот;

2) час перетворення товарно-матеріальних цінностей на готову продукцію;

3) час обороту грошових коштів;

4) немає вірної відповіді.

589 Коефіцієнт завантаження показує:

1) скільки прибутку припадає на 1 грн. оборотних коштів;

2) скільки оборотних коштів авансовано в 1 грн. реалізованої продукції;

3) питому вагу вартості оборотних коштів у загальній вартості майна підприємства;

4) немає вірної відповіді.

590 Час перетворення товарно-матеріальних цінностей на готову продукцію відображає:

1) оборотність виробничих запасів;

2) тривалість обороту дебіторської заборгованості;

3) коефіцієнт оборотності;

4) немає правильної відповіді.

591 Норма оборотних коштів в днях за окремими видами сировини, матеріалів та напівфабрикатів встановлюється виходячи з:

1) середньостатистичних показників запасів за галузями економіки;

2) часу, необхідного для створення транспортного, підготовчого, технологічного, поточного та страхового запасів;

3) необхідного обсягу товарно-матеріальних цінностей для здійснення виробничого процесу;

4) немає вірної відповіді.

592 Теперішня вартість фінансового активу – це:

1) сума теперішньої вартості грошових потоків за фінансовим активом та ліквідаційної вартості, приведеної до теперішнього моменту часу;

2) різниця між теперішньою вартістю грошових потоків за фінансовим активом та витратами на його придбання;

3) відношення теперішньої вартості грошових потоків за фінансовим активом та витрат на його придбання;

4) сума грошових потоків за фінансовим активом та його ліквідаційної вартості.

593 Що не враховується при визначення ринкової ціни (теперішньої вартості) облігації?

1) кількість періодів до її погашення;

2) ліквідаційна вартість;

3) майбутня вартість грошових потоків;

4) відсоткові платежі за облігацією.

594 Відношення вартості виготовленої продукції за звітний період до балансової вартості основних засобів на кінець звітного періоду – це показник:

1) фондоозброєності;

2) фондомісткості;

3) фондовіддачі;

4) немає вірної відповіді.

595 Обсяг реалізації продукції, при якому прибуток підприємства дорівнює нулю, – це:

1) точка беззбитковості підприємства;

2) валова маржа підприємства;

3) коефіцієнт валової маржі підприємства;

4) коефіцієнт операційного важеля.

596 До показників, які характеризують забезпеченість підприємства основними засобами належать:

1) фондомісткість, фондоозброєність, коефіцієнт вартості основних засобів у майні підприємства;

2) фондовіддача, рентабельність основних засобів;

3) абсолютна сума прибутку на одну гривню основних засобів;

4) усі відповіді правильні.

597 Валова маржа (маржинальний дохід) – це:

1) виторг від реалізації за мінусом постійних витрат;

2) виторг від реалізації за мінусом змінних витрат;

3) валовий прибуток плюс змінні витрати;

4) прибуток від реалізації продукції за мінусом змінних витрат.

598 Запас міцності (абсолютний показник зони безпечності) – це:

1) величина, на яку фактичний обсяг реалізації продукції більший за критичний обсяг реалізації;

2) відношення фактичного обсягу реалізації продукції до його критичної величини;

3) різниця між критичним та плановим обсягом реалізації продукції;

4) відношення критичного обсягу реалізації продукції до планового.

599 Амортизація основних засобів загальновиробничого призначення відноситься до:

1) інших прямих витрат;

2) загальновиробничих витрат;

3) інших операційних витрат;

4) немає вірної відповіді.

600 Що не береться до уваги при оцінювання ринкової вартості акції?:

1) витрати на придбання акції;

2) розмір дивідендів за акцією;

3) ставка дисконтування грошових потоків за акцією;

4) термін володіння акцією.

601 За призначенням основні засоби поділяють на:

1) виробничі і невиробничі;

2) активні та пасивні;

3) матеріальні;

4) грошові.

602 Відношення вартості введених в дію нових основних засобів до балансової вартості основних засобів – це:

1) коефіцієнт приросту основних засобів;

2) коефіцієнт оновлення основних засобів;

3) фондовіддача;

4) фондомісткість.

603 Якщо від ліквідаційної вартості активів корпорації відняти її зобов’язання і дану різницю поділити на кількість розміщених акцій, то ми отримаємо:

1) дійсну вартість акції;

2) теперішню вартість грошових потоків за акцією;

3) ринкову вартість капіталу корпорації;

4) ринкову оцінку власного капіталу корпорації.

604 Відношення високоліквідних та абсолютно ліквідних активів до поточних зобов’язань – це;

1) коефіцієнт абсолютної ліквідності;

2) коефіцієнт швидкої ліквідності;

3) коефіцієнт загальної ліквідності;

4) коефіцієнт платоспроможності.

605 Відношення поточних активів до поточних пасивів – це:

1) коефіцієнт абсолютної ліквідності;

2) коефіцієнт швидкої ліквідності;

3) коефіцієнт платоспроможності;Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.125.162 (0.018 с.)