ТОП 10:

Витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до певного об’єкта.642Горизонтальний фінансовий аналіз – це:

1) порівняння кожної позиції звітності з відповідним показником за попередній період;

2) визначення структури фінансових показників з оцінкою впливу різних факторів на кінцевий результат;

3) порівняння кожної позиції звітності з відповідними показниками за кілька попередніх періодів та визначення основної тенденції динаміки показників, очищеної від впливу індивідуальних особливостей окремих періодів;

4) розрахунок співвідношень між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення взаємозв’язків показників.

643 Для здійснення аналізу фінансового стану підприємств використовують таке інформаційне забезпечення:

1) офіційна фінансова звітність;

2) матеріали управлінського обліку;

3) статистична інформація;

Усі відповіді вірні.

644 Співвідношення активів та власного капіталу – це:

1) коефіцієнт фінансової залежності;

2) коефіцієнт концентрації власного капіталу;

3) коефіцієнт автономії;

4) коефіцієнт критичної оцінки.

645 Трендовий аналіз фінансової діяльності підприємств – це:

1) порівняння кожної позиції звітності з відповідним показником за попередній період;

2) визначення структури фінансових показників з оцінкою впливу різних факторів на кінцевий результат;

3) порівняння кожної позиції звітності з відповідними показниками за кілька попередніх періодів та визначення основної тенденції динаміки показників, очищеної від впливу індивідуальних особливостей окремих періодів;

4) внутрішньогосподарський аналіз різних показників звітності підприємства та його дочірніх підприємств, а також міжгосподарський аналіз показників даної фірми проти показників конкурентів або середньогалузевих та середніх показників.

646 Узагальнений звіт про активи і пасиви підприємства на певну дату – це

Баланс

2) Звіт про власний капітал

3) Звіт про фінансові результати

4) Звіт про рух грошових коштів

647. Фінансову стійкість підприємства характеризує показник:

1) коефіцієнт автономії;

2) частка виробничих запасів у поточних активах;

3) коефіцієнт швидкої ліквідності;

4) оборотність власного капіталу,3,1,1,0,2

648. Фінансова стійкість підприємства може бути охарактеризована як:

1) абсолютна фінансова стійкість, нормальний стійкий фінансовий стан, нестійкий фінансовий стан, кризовий фінансовий стан;

2) абсолютна, кризова фінансова стійкість;

3) стійке, нестійке фінансове становище;

4) абсолютне, нестійке фінансове становище,3,1,1,0,2

649. Визначення структури фінансових показників з оцінкою впливу різних факторів на кінцевий результат – це:

1) трендовий фінансовий аналіз;

2) горизонтальний фінансовий аналіз;

3) вертикальний фінансовий аналіз;

4) порівняльний фінансовий аналіз,3,1,1,0,2

650. Якщо матеріальні витрати становлять 20 грн, витрати на оплату праці – 30 грн, відрахування на соціальні заходи – 10 грн, амортизація – 5 грн, інші витрати – 10 грн, то чому буде дорівнювати собівартість продукції?

1) 60 грн;

2) 50 грн;

3) 75 грн;

4) 70 грн,3,1,1,0,2

651. Середній період інкасації дебіторської заборгованості це:

1) відношення середнього залишку дебіторської заборгованості та одноденного виторгу від реалізації продукції;

2) відношення середнього залишку дебіторської заборгованості та виторгу від реалізації продукції;

3) добуток середнього залишку дебіторської заборгованості та одноденного виторгу від реалізації продукції;

4) добуток середнього залишку дебіторської заборгованості та коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості.

652 Для кого складається бізнес-план підприємства?

1) внутрішніх користувачів;

2) зовнішніх користувачів;

3) інвесторів;

Усі відповіді правильні.

653 Бюджет грошових коштів складається з таких розділів:

1) доходи і витрати;

2) активи та пасиви;

3) надходження та виплати грошових коштів;

4) напрями витрачання грошових коштів в розрізі господарської діяльності.

654 Накладні витрати – це:

1) витрати, які безпосередньо пов’язані з технологічним процесом виробництва;

2) витрати майбутніх періодів;

3) витрати на управління та обслуговування виробництва та збуту;

4) витрати, які вимагають оплати грошима чи іншими активами.

655 Метод оптимізації планових рішень передбачає:

1) розрахунок потреби підприємства у фінансових ресурсах та визначення джерел цих ресурсів на підставі фінансових норм та техніко-економічних нормативів;

2) обчислення планових показників на підставі аналізу фактичних фінансових показників;

3) балансування підсумкових показників доходів і витрат фінансового плану;

4) розроблення альтернатив планових розрахунків та вибір найкращого варіанту.

656 Вимоги до формування бюджетів, що розробляються підприємствами, встановлюються

1) підприємствами самостійно;

2) Міністерством фінансів;

3) Міністерством економіки;

4) немає правильної відповіді.

657 Метод розрахунку планових показників, за якого планова величина розраховується на основі аналізу досягнутої величини фінансового показника, що приймається за базу та індексів його зміни в плановому періоді – це:

1) балансовий ;

2) економіко-математичного моделювання;

3) розрахунково-аналітичний;

Нормативний.

658 Управління витратами на підприємстві здійснюється за:

1) місцем їх виникнення та за центрами відповідальності;

2) рівнями їх нарахування;

3) напрямами розподілу;

4) напрямами їх здійснення.

659 До оперативних фінансових планів належать:

1) платіжний календар;

2) баланс доходів та витрат;

3) план фінансування капітальних вкладень;

4) бізнес-план.

660 Основною метою оперативного фінансового планування є:

1) визначення складу доходів підприємства;

2) визначення напрямів використання фінансових ресурсів;

3) забезпечення цільового використання фінансових ресурсів;Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.005 с.)