ТОП 10:

Система економічних відносин, що пов’язані із формуванням, розподілом івикористанням фінансових ресурсів в процесі їх кругообігу;

2) кошти, які зберігаються в касі бухгалтерії підприємства;

3) кошти, що є на рахунку підприємства в банку;

4) варіанти відповідей 2 і 3.

468 Овердрафт – це:

1) короткостроковий кредит, який банк надає пред’явнику векселів, обліковуючи їх до настання строку виконання зобов’язань за ними і сплачуючи пред’явнику номінальну вартість векселів за мінусом дисконту;

2) короткостроковий кредит, який надає банк надійному підприємству понад залишок його коштів на поточному рахунку (в межах заздалегідь обумовленої суми) через дебетування його поточного рахунка;

3) кредит, який надається цілком відразу після укладення кредитної угоди;

4) немає вірної відповіді.

469 До оборотних активів у сфері обігу належать:

1) сировина і матеріали, готова продукція;

2) грошові кошти і кошти в розрахунках;

3) варіанти відповідей 1 і 2;

4) паливо, тара.

470 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу визначається як відношення:

1) чистого прибутку до обсягів реалізації;

2) чистого прибутку до середньої величини власного капіталу;

3) середньої величини власного капіталу до чистого прибутку;

4) чистого прибутку до виручки від реалізації.

471 Назвіть складові формування прибутку від операційної діяльності згідно П(С)БО:

1) реалізація нематеріальних активів;

2) одержані дивіденди;

3) реалізація основних засобів;

4) реалізація продукції (виконання робіт, надання послуг);

472 До фінансових бюджетів відносять:

1) бюджет прямих матеріальних витрат;

2) бюджет витрат на збут;

3) бюджет продаж;

Бюджет грошових коштів.

473 Які із перелічених нижче витрат належать до постійних?

1) витрати на сировину та матеріали;

2) витрати на покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби;

3) витрати на оплату праці робітників, зайнятих у виробництві продукції;

Витрати на орендну плату.

474 Витрати майбутніх періодів належать до:

1) оборотних виробничих засобів;

2) засобів обігу;

3) основних засобів;

4) немає вірної відповіді.

475 До нормованих оборотних коштів належать:

1) оборотні кошти у виробничих запасах;

2) незавершеному виробництві, залишках грошових коштів на рахунку;

3) залишки грошових коштів в касі;

4) вкладення в короткострокові цінні папери.

476 Вексель – це:

1) доручення банку-покупця банку постачальника здійснити оплату рахунків постачальника;

2) письмове зобов’язання відповідної форми, яке надає право його власнику вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін;

3) форма розрахунку, за якої банк-емітент за дорученням свого клієнта повинен здійснити платіж;

4) комбінований документ, який містить вимогу постачальника і доручення платника.

477 Термін обороту виробничих запасів відображає:

1) час, за який оборотні кошти здійснюють один оборот;

2) час перетворення товарно-матеріальних цінностей на готову продукцію;

3) час обороту грошових коштів;

4) середній термін одержання платежу.

478 До непрямих податків належать:

1) податок на прибуток підприємств, акцизний збір;

2) ПДВ, мито;

3) податок з власників транспортних засобів;

4) єдиний податок.

479 Виплати основної суми боргу та відсотків за кредитом – це:

1) вихідний грошовий потік від операційної діяльності;

2) вихідний грошовий потік від інвестиційної діяльності;

3) вихідний грошовий потік від фінансової діяльності;

4) немає вірної відповіді.

480 До показників ділової активності відносять:

1) рентабельність власного капіталу;

2) оборотність дебіторської заборгованості;

3) коефіцієнт абсолютної ліквідності;

4) коефіцієнт автономії.

481 До фінансової діяльності відносять:

1) отримання позик;

2) сплата податків та зборів;

3) реалізація продукції (робіт, послуг);

4) реалізація основних засобів.

482 Звіт про рух грошових коштів, що складається в Україні є:

1) річною формою фінансової звітності;

2) квартальною формою фінансової звітності;

3) місячною формою фінансової звітності;

4) не регламентований в часі.

483 До показників оцінки фінансової стійкості відносять:

1) коефіцієнт фінансової незалежності;

2) рентабельність продажу;

3) коефіцієнт абсолютної ліквідності;

4) оборотність дебіторської заборгованості.

484 Коефіцієнт фінансової стабільності – це співвідношення:

1) позикового та власного капіталу;

2) власного та позикового капіталу;

3) пасивів та власного капіталу

4) активів та позикового капіталу.

485 Як називають витрати виробництва, виражені в грошовій формі?

1) ціна виробництва;

2) вартість виробництва;

3) виробнича собівартість;

4) немає вірної відповіді.

486 Як визначаються суми амортизаційних відрахувань звітного періоду?

1) множенням середньорічної вартості основних виробничих засобів на норму амортизаційних відрахувань;

2) множенням норм амортизації на балансову вартість груп основних засобів на початок звітного періоду;

3) множенням балансової вартості основних засобів на початок звітного кварталу на коефіцієнт індексації балансової вартості основних засобів;

4) немає правильної відповіді.

487 Основні засоби – це:

1) транспортні засоби, паливо;

2) сировина та матеріали;

3) готова продукція;

Будівлі та споруди.

488 До операційних бюджетів відносять:

1) бюджет продажу;

2) бюджет грошових потоків;

3) бюджет прибутків і збитків;

4) прогнозний баланс.

489 До методів фінансового планування належать:

1) порівняльний;

2) економіко-математичного моделювання;

3) горизонтальний;

4) вертикальний.

490 Коефіцієнт фінансової незалежності визначається як співвідношення:

а) позикового капіталу та усіх пасивів;

б) пасивів та власного капіталу;

в) власного капіталу та пасивів;

г) власного та позикового капіталу.

491 Принцип комерційного розрахунку – це:

1) спосіб господарювання, що полягає в постійному порівнюванні (у грошовому виразі) витрат та результатів діяльності;

2) спосіб господарювання, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства в фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці;

3) спосіб господарювання, що гарантується державою та полягає в забезпеченні рівності прав доступу до різного роду ресурсів;

4) спосіб господарювання, який передбачає вільний вибір сфери на напрямів діяльності, партнерів по бізнесу, самостійне прийняття рішення, що і як виробляти, кому реалізувати продукцію тощо.

492 Статутний капітал – це:

1) зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників до капіталу підприємства;

2) це окрема позиція пасиву балансу, що складається з обов’язкових резервів;

3) усі відповіді вірні;

4) сукупна вартість усіх пасивів підприємства.

493 Статутний капітал призначений для:

1) фінансування оборотних та основних засобів;

2) фінансування відтворення основних засобів;

3) покриття збитків, подолання тимчасових фінансових труднощів;

4) виплати основної та додаткової заробітної плати працівникам.

494 В управлінні фінансами на підприємстві беруть участь такі служби:

1) бухгалтерія, відділ фінансового планування, фінансово-аналітичний відділ;

2) відділ фінансового планування, відділ продажу, відділ маркетингу;

3) фінансово-аналітичний відділ, відділ фінансового планування, відділ маркетингу, бухгалтерія;

4) відділ по роботі з цінними паперами, відділ маркетингу, відділ продаж.

495 До власних джерел формування фінансових ресурсів підприємств належать такі:

1) статутний капітал, амортизаційні відрахування, виторг від реалізації продукції (робіт, послуг), прибуток;

2) статутний капітал, кредити, виторг від реалізації продукції (робіт, послуг), прибуток;

3) виторг від реалізації продукції (робіт, послуг), прибуток, надходження коштів від емісії акцій;

4) статутний капітал, виторг від реалізації продукції (робіт, послуг), кошти, залучені від випуску облігацій, прибуток;

496 До залучених джерел формування фінансових ресурсів підприємств відносять такі:

1) кредити, амортизаційні відрахування;

2) кошти, мобілізовані на фінансовому ринку;

3) стійкі пасиви;

4) отримані субсидії, кошти, що надійшли від галузевих структур, амортизаційні відрахування.

497 Грошові фонди підприємства – це:

1) відокремлена частина грошових коштів, які мають цільове спрямування;

2) кошти, втілені в необоротні та оборотні активи для започаткування та здійснення господарської діяльності;

3) кошти нерозподіленого прибутку, що спрямовуються на здійснення заходів по розвитку соціальної сфери та матеріальному заохоченню працівників підприємства;

4) немає вірної відповіді.

498 Коефіцієнт фінансової залежності:

1) обернений до коефіцієнта фінансової незалежності(автономії);

2) немає зв’язку з коефіцієнтом фінансової незалежності (автономії);

3) розраховується аналогічно коефіцієнту фінансової незалежності (автономії);

4) правильної відповіді немає.

499 Коефіцієнт фінансового ризику визначається як співвідношення:

1) власного і позикового капіталу;

2) позикового і власного капіталу;

3) пасивів і власного капіталу;

4) пасивів і позикового капіталу.

500 Середньозважена вартість капіталу визначається як:

1) добуток позикового капіталу та його вартості;

2) добуток власного капіталу та його вартості;

3) сума вартості і-того джерела капіталу поділена на кількість таких джерел;

4) підсумований добуток вартості і-того джерела капіталу та його питомої ваги у загальній структурі.

501 Рентабельність основної діяльності визначається як:

1) співвідношення прибутку реалізації продукції до витрат на її виробництво;

2) співвідношення виторгу від реалізації продукції до витрат на виробництво продукції;

3) співвідношення чистого прибутку до середньої величини основного капіталу;

4) співвідношення середньої величини власного капіталу до прибутку.

502 Власний капітал підприємства – це:

1) різниця між сукупною вартістю активів підприємства та вартістю його зобов’язань перед іншими особами;

2) кошти, втілені в необоротні та оборотні активи для започаткування та здійснення господарської діяльності;

3) грошові нагромадження нагромадження підприємства, що використовуються у його статутних цілях;

4) сукупність основних засобів підприємства.

503 Основне призначення амортизаційного фонду:

1) фінансування відтворення основних і нематеріальних активів;

2) подолання тимчасових фінансових ускладнень;

3) усі відповіді вірні;

4) формування оборотних активів підприємства.

504 Що не включається до складу прибутку від звичайної діяльності:

1) прибуток від участі в капіталі;

2) прибуток від фінансової діяльності;

3) фінансовий результат від надзвичайних подій;

4) податок на прибуток від звичайної діяльності підприємства.

505 Сталі (стійкі) пасиви – це:

1) мінімальна (стійка) заборгованість із заробітної плати працівникам підприємства, мінімальна (стійка) заборгованість відрахувань на обов’язкове державне пенсійне страхування, на соціальне страхування;

2) резерв майбутніх платежів;

3) банківські кредити;

4) варіанти відповідей 2 і 3.

506 Виробничий важіль – це:

1) потенційна можливість впливати на прибуток підприємства шляхом зміни його виробничої потужності;

2) це потенційна можливість впливати на прибуток підприємства шляхом зміни фондовіддачі та продуктивності праці;

3) це потенційна можливість пливати на прибуток підприємства шляхом зміни структури його капіталу;

4) потенційна можливість впливати на прибуток підприємства, змінюючи собівартість продукції та її обсяг.

507 Фінансовий важіль – це:

1) потенційна можливість впливати на прибуток шляхом зміни обсягу і структури власного і позикового капіталу;

2) потенційна можливість впливати на прибуток підприємства шляхом зміни фондовіддачі та продуктивності праці;

3) потенційна можливість впливати на прибуток шляхом зміни рентабельності підприємства;

4) потенційна можливість впливати на прибуток шляхом зміни ліквідності та платоспроможності підприємства.

508 Позитивний ефект фінансового важеля досягається коли:

1) величина позикового капіталу менша за величину власного;

2) ставка оподаткування прибутку дорівнює нулю;

3) економічна рентабельність дорівнює нулю;

4) економічна рентабельність більша за середній рівень відсотка на позиковий капітал.

509 Що не включається до складу прибутку від звичайної діяльності:

1) прибуток від участі в капіталі;

2) прибуток від фінансової діяльності;

3) фінансовий результат від надзвичайних подій;

4) податок на прибуток від звичайної діяльності підприємства.

510 Для того, щоб розрахувати вплив змін цін на зміну прибутку від реалізації продукції необхідно:

1) від виторгу фактично реалізованої продукції відняти фактичну реалізацію за базовими цінами;

2) від базового виторгу відняти фактичну реалізацію за базовими цінами;

3) від фактичного виторгу відняти базовий;

4) правильної відповіді немає.

511 Для того, щоб розрахувати вплив собівартості на зміну прибутку від реалізації продукції, необхідно:

1) від собівартості фактично реалізованої продукції відняти собівартість реалізованої продукції у базовому періоді;

2) від собівартості фактичної реалізації за базовими витратами відняти собівартість фактично реалізованої продукції;

3) від виторгу у базовому періоді відняти собівартість реалізованої продукції у звітному періоді;

4) від прибутку у звітному періоді відняти собівартість реалізованої продукції у базовому періоді.

512Для того, щоб обчислити вплив обсягу реалізації на зміну прибутку від реалізації продукції, необхідно:

1) від прибутку у звітному періоді відняти прибуток у базовому періоді, розрахований за базовими цінами і витратами;

2) звітний прибуток скоригувати на приріст виторгу від реалізації продукції;

3) від фактичного виторгу відняти базовий;

4) базове значення прибутку від реалізації скорегувати на приріст виторгу від реалізації продукції при незмінних цінах на продукцію.

513 В ціну продукції включаються такі податки:

1) ПДВ, акцизний збір;

2) ПДВ, акцизний збір, податок на прибуток підприємств;

3) податок на прибуток підприємств;

4) податок на прибуток підприємств, ПДВ.

514 До загальновиробничих витрат не належать:

1) вартість сировини та основних матеріалів, купівельних напівфабрикатів;

2) заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції;

3) витрати га опалення, освітлення, водопостачання та інше утримання виробничих приміщень; - належать

4) усі відповіді вірні.

515 Прямі витрати – це:

1) сукупність економічно однорідних витрат;

2) витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об’єкта витрат економічно доцільним шляхом;

3) усі відповіді вірні;

4) немає вірної відповіді.

516 Відношення виторгу від реалізації у звітному періоді до виторгу від реалізації у звітному періоді за базовими цінами – це:

1) рентабельність продукції;

2) вплив зміни цін на зміну прибутку від реалізації;

3) вплив зміни обсягу реалізації на прибуток від реалізації;

4) загальний індекс цін.

517 Фіксовані ціни – це:

1) ціни, що встановлюються адміністративно, переважно на послуги першої необхідності та товари (послуги), які монопольно виготовляються чи надаються державою;

2) ціни, що встановлюються державою для регулювання рівня рентабельності товарів першої необхідності;

3) ціни, що встановились на ринку в результаті дії попиту та пропозиції;

4) немає вірної відповіді.

518 Регульовані ціни – це:

1) ціни, що регулюються на ринку попитом і пропозицією;

2) ціни, що встановлюються державою для регулювання рівня рентабельності товарів першої необхідності;

3) ціни, що встановлюються адміністративно, переважно на послуги першої необхідності та товари (послуги), які монопольно виготовляються чи надаються державою;

4) немає вірної відповіді.

519 Вільні ціни – це:

1) ціни, що встановлюються на ринку під дією попиту та пропозиції;

2) ціни, що встановлюються державою для регулювання рівня рентабельності товарів першої необхідності;

3) ціни, що встановлюються адміністративно, переважно на послуги першої необхідності та товари (послуги), які монопольно виготовляються чи надаються державою;

4) немає вірної відповіді.

520 До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) не включають:

1) прямі матеріальні витрати;

2) прямі витрати на оплату праці;

3) витрати на збут;

4) загальновиробничі витрати.

521 Перелік і склад калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) встановлює:

1) підприємство самостійно;

2) Міністерство фінансів України;

3) Міністерство економіки України;

4) Державна податкова адміністрація України.

522 Відношення собівартості фактично реалізованої продукції до собівартості фактичної реалізації за базовими витратами – це:

а) величина приросту прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни собівартості;

б) загальний індекс цін;

в) величина впливу обсягу реалізації на зміну прибутку від реалізації продукції;

г) загальний індекс собівартості.

523 Інформація про виторг від реалізації продукції відображається у:

1) Звіті про рух грошових коштів;

2) Звіті про фінансові результати;

3) Балансі;

4) немає вірної відповіді.

524 Інформація про собівартість продукції (робіт, послуг) відображається в:

1) Звіті про рух грошових коштів;

2) Звіті про фінансові результати;

3) Балансі;

4) немає вірної відповіді.

525 Валовий прибуток це:

1) виторг від реалізації продукції за мінусом витрат на її виробництво;

2) прибуток до оподаткування;

3) прибуток після оподаткування та сплати дивідендів;Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.125.162 (0.017 с.)