ТОП 10:

До якого типу грошових реформ належить грошова реформа в Україні 1996 р.?1) формального типу;

2) конфіскаційного типу з деномінацією грошового обігу;

3) паралельна неконфіскаційного типу;

4) одномоментна неконфіскаційного типу.

277. За який термін відбувається введення в обіг нових грошей за одномоментних грошових реформ?

1) за один день;

2) за два дні;

3) від семи до п’ятнадцяти днів;

4) від п’яти до семи днів.

278. До якого типу належить грошова реформа, за якої купюри одного зразка замінюють купюрами іншого зразка, а масштаб цін не змінюється?

1) конфіскаційного;

2) паралельного;

3) формального;

4) реформа з деномінацією грошового обігу.

279. У разі використання якого типу грошових реформ зниження запасу грошей, доходів і цін відбувається за єдиним коефіцієнтом для всіх економічних суб’єктів однаково, незалежно від поданих до обміну запасів старих грошей чи інших критеріїв?

1) конфіскаційного;

2) неконфіскаційного;

3) формального;

4) паралельного.

280. Дляякого типу грошових реформ характерна зміна масштабу цін?

1) формального;

2) з деномінацією грошового обігу;

3) паралельного;

4) конфіскаційного типу без деномінації грошового обігу.

281. Яке з перелічених тверджень не відповідає головним завданням грошової реформи в Україні 1996 р.?

1) заміна українського карбованця на гривню;

2) зміна масштабу цін;

3) оголошення недійсними старих грошових знаків і вилучення їх з обігу;

4) створення стабільної грошової системи.

282. Грошова реформа формального типу передбачає...

1) оголошення недійсними старих грошових знаків і вилучення їх з обігу;

2) заміну купюр одного зразка купюрами іншого зразка без зміни масштабу цін;

3) зміну масштабу цін;

4) перебудову чинної системи грошово-валютних і кредитних відносин.

283. Функціонування рубля в грошовому обігу на території України припинено…

1) з листопада 1992 р.;

2) з вересня 1996 р.;

3) з грудня 1994 р.;

4) з серпня 1991 р.

284. Який рівень деномінації українського карбованця щодо гривні було обрано в процесі проведення грошової реформи в Україні 1996 р.?

1) 100 : 1;

2) 1 000 : 1;

3) 10 000 : 1;

4) 100 000 : 1.

285. Коли введено в дію Монетний двір Національного банку України?

1) 1991 р.;

2) 1994 р.;

3) 1998 р.;

4) 1996 р.

286. Головними функціями кредиту є…

1) інформаційна, ревізійна, контрольно-стимулювальна;

2) перерозподільна, емісійна, контрольно-стимулювальна;

3) емісійна, інформаційна, платіжна;

4) інформаційна, платіжна, ревізійна.

287. Засновником капіталотворчої теорії кредиту вважають…

1) А. Сміта;

2) Дж. Кейнса;

3) Дж. Ло;

4) Д. Рікардо.

288. Представниками натуралістичної теорії кредиту є…

1) А. Ган, Г. Маклеод;

2) А. Сміт, Дж. Міль;

3) А. Маршалл, Дж. М. Кейнс;

4) Дж. Ло, М. Фрідман.

289. Типи кредитних відносин визначають…

1) за об’єктом кредиту;

2) за рівнем процентної ставки;

3) за суб’єктами кредиту;

40 правильна відповідь відсутня.

290. Натуралістична теорія кредиту в економічних процесах відводила банкам роль…

1) активну;

2) пасивну;

3) нейтральну;

4) правильна відповідь відсутня.

291. На думку представників капіталотворчої теорії кредиту, базовими операціями банків є…

1) активні;

2) пасивні;

3) комісійно-посередницькі;

4) всі відповіді вірні.

292. На рівень позикового процента впливають такі мікроекономічні чинники…

1) облікова ставка центрального банку, рівень інфляції, розмір кредиту;

2) розмір кредиту, термін кредиту, рівень ризику;

3) рівень інфляції, цільовий характер, попит і пропозиція на кредитному ринку;

4) пропозиція на кредитному ринку, облікова ставка центрального банку, рівень інфляції.

293. Реальна процентна ставка залежить від…

1) попиту і пропозиції кредитних ресурсів;

2) інфляції;

3) цільового призначення кредиту;

4) терміну кредитування.

294. На рівень депозитного процента впливають такі макроекономічні чинники…

1) вид вкладу, термін вкладу, рівень облікової ставки центрального банку;

2) рівень облікової ставки, стан грошового ринку, вид вкладу;

3) рівень облікової ставки, попит і пропозиція на грошовому ринку, рівень інфляції;

4) стан грошового ринку, термін вкладу, вид вкладу.

295. Дисконтний процент сплачують…

1) повною сумою кредитної угоди наприкінці дії кредитної угоди;

2) частинами в процесі виконання кредитної угоди;

3) повною сумою відразу під час надання кредиту;

4) правильна відповідь відсутня.

296. Кредит якого виду не можуть надавати банки?

1) комерційний;

2) споживчий;

3) іпотечний;

4) авальний.

297. Кредитна лінія – це…

1) перелік стандартних однотипних кредитів, які надає банк;

2) зобов’язання банку надавати кредит упродовж певного проміжку часу та в межах заздалегідь обумовленої суми;

3) короткостроковий кредит, що його надає банк надійному клієнту понад залишок його коштів на поточному рахунку в цьому банку в межах заздалегідь обумовленої суми;

4) позика, рішення про видачу якої банк приймає окремо за кожною позикою.

298. Позики, за якими банк переносить терміни повернення на пізніший час, називають…

1) пролонгованими;

2) онкольними;

3) овердрафтними;

4) бланковими.

299. Кредити банків без забезпечення називають…

1) ломбардними;

2) паралельними;

3) бланковими;

4) онкольними.

300. За кількістю кредиторів кредити поділяють на…

1) консорціумні;

2) іпотечні;

3) лізингові;

4) комерційні.

301. За ступенем ризику розрізняють банківські кредити…

1) стандартні;

2) бланкові;

3) онкольні;

4) овердрафтні.

302. Споживчий кредит можна надавати у формі…

1) лише грошовій;

2) лише товарній;

3) грошовій і товарній;

4) правильна відповідь відсутня.

303. Іпотечний кредит – це кредит, який видають під заставу…

1) рухомого майна;

2) нерухомого майна;

3) цінних паперів;

4) усі відповіді правильні.

304. У товарній формі видають такі види кредиту…

1) комерційний кредит, овердрафт, револьверний кредит;

2) комерційний кредит, споживчий кредит (у разі реалізації товарів у кредит через магазини), лізинг;

3) комерційний кредит, споживчий кредит (у разі реалізації товарів у кредит через магазини), іпотека;

4) овердрафт, іпотека.

305. Придбання права вимоги у грошовій формі на дебіторську заборгованість з прийняттям банком ризику виконання такої вимоги передбачає…

1) лізинг;

2) авальний кредит;

3) факторинг;

4) овердрафт.

306. До принципів кредитування не належить...

1) забезпеченість;

2) цільове призначення;

3) перерозподіл вартості;

4) платність.

307. До функцій кредиту не належить...

1) перерозподільна;

2) захисна;

3) контрольно-стимулювальна;

4) капіталізація вільних грошових доходів.

308. У якому з перелічених випадків кредит не надається у товарній формі?

1) у разі продажу товарів з відтермінуванням платежу;

2) при оренді майна;

3) при наданні кредитів міжнародними фінансовими організаціями;

4) при наданні речей у прокат.

309. Які з перелічених типів кредитних відносин характеризують споживче кредитування?

1) надання кредиту на виробництво товарів народного споживання;

2) банк надає позику юридичній особі на оновлення основних засобів;

3) торговельна організація продає товари з відтермінуванням платежу;

4) один товаровиробник продає товари іншому з відтермінуванням платежу.

310. Який вид кредиту завжди реалізується у товарній формі?

1) банківський;

2) комерційний;

3) міжнародний;

4) державний.

311. Банківський кредит, який автоматично поновлюється в межах обумовленого кредитним договором розміру – це...

1) овердрафт;

2) револьверний кредит;

3) онкольний кредит;

4) контокорентний кредит.

312. Онкольний кредит – це...

1) кредит не погашений клієнтом у передбачений кредитним договором термін;

2) кредит, що має бути повернений позичальником за першою вимогою кредитора;

3) кредит, строк погашення якого ще не настав;

4) кредит, строк погашення якого на прохання клієнта банк переніс на пізніший термін.

313. Комерційний кредит – це кредит...

1) який надається банком для проведення комерційних операцій;

2) який надається однією підприємницькою структурою іншій у вигляді продажу товару з відтермінуванням платежу;

3) який надається центральним банком комерційним банкам;

4) який надається одним комерційним банком іншому.

314. Голову НБУ призначають на посаду терміном на…

1) три роки;

2) п’ять років;

3) чотири роки;

4) сім років.

315. Готівку в обігу відображають…

1) в активі балансу центрального банку;

2) в пасиві балансу центрального банку;

3) на позабалансових рахунках;

4) правильна відповідь відсутня.

316. До активу балансу НБУ належить така стаття…

1) готівка в обігу;

2) цінні папери в портфелі НБУ;

3) депозити уряду;

4) цінні папери власного боргу.

317. Головним завданням центрального банку є…

1) отримання прибутку;

2) фінансування державного дефіциту;

3) регулювання державного боргу;

4) забезпечення стабільності національної грошової одиниці.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.017 с.)