ТОП 10:

Обмін національних валют країн на золото через валюти провідних країн (США і Велика Британія), розмінні на грошовий метал.249. Коли в Україні було введено в обіг національну грошову одиницю гривню та її соту частину копійку?

1) у жовтні 1991 р.;

2) у вересні 1996 р.;

3) у грудні 1991 р.;

4) у березні 1992 р.

250. З яких секторів складається грошовий обіг?

1) кредитного обігу та безготівкового обігу;

2) сектора, який характеризує рух грошей у процесі обміну, фіскально-бюджетного та кредитного обігу;

3) фіскально-бюджетного та фінансового обігу;

4) готівкового, безготівкового та фіскально-бюджетного обігу.

251. Яка з перелічених ознак не є характерною для руху грошей, що обслуговує відносини обміну?

1) нееквівалентність;

2) еквівалентність;

3) прямолінійність;

4) безповоротність.

252. Яка з перелічених ознак є характерною для фіскально-бюджетного сектора грошового обігу?

1) еквівалентність;

2) безповоротність;

3) поворотність;

4) платність.

253. Сукупність запасів грошей у всіх формах, які перебувають у розпорядженні суб’єктів грошового обігу в певний момент, – це...

1) грошова маса;

2) грошова база;

3) грошовий агрегат;

4) грошова система.

254. Вихідними потоками сектора “сімейні господарства” в моделі грошового обігу є...

1) податкові платежі, заощадження, споживання;

2) податкові платежі, державні закупівлі, інвестиції;

3) споживання, заощадження, іноземні інвестиції;

4) платежі за експортні поставки, податкові платежі, споживання.

255. До складу якого грошового агрегату в Україні належать кошти в цінних паперах власного боргу банків?

1) M0;

2) M1;

3) M2;

M3.

256. До складу грошового агрегату M2 в Україні не належать...

1) сума готівки в касах юридичних осіб;

2) кошти в цінних паперах власного боргу банків;

3) строкові депозити;

4) кошти на поточних рахунках у банках.

257. Яку функцію виконують кошти, що є в складі грошового агрегату M2 (в Україні)?

1) засобу нагромадження;

2) засобу обігу;

3) засобу платежу;

4) міри вартості.

258. Які з перелічених елементів є в складі грошової бази?

1) резерви комерційних банків на рахунках в НБУ; сума готівки в касах банків; сума готівки поза банками;

2) сума готівки в касах банків; сума готівки поза банками; депозити в НБУ;

3) сума готівки поза банками; кошти на всіх видах строкових рахунків; кошти на вкладах за трастовими операціями банків;

4) резерви комерційних банків на рахунках в НБУ; сума готівки в касах банків; кошти на вкладах за трастовими операціями банків.

259. Яке з наведених рівнянь дає змогу визначити швидкість обігу грошей?

1) Км = М3 / ВВП;

2) Md = f1(Y) + f2(i);

3) Md = k·P·Y;

4) M·V = P·Q.

260. Попит на гроші для укладання угод прямо пропорційний до…

1) номінального ВВП;

2) ставки процента;

3) швидкості обігу грошей;

4) всі відповіді вірні.

261. Грошова пропозиція залежить від…

1) грошової бази;

2) ставки процента;

3) номінального ВВП;

4) усіх перелічених чинників.

262. Збільшення коефіцієнта депонування сприяє…

1) зменшенню готівкових грошей у населення;

2) збільшенню готівкових грошей у населення;

3) не впливає на зміну кількості готівкових грошей у населення;

4) правильна відповідь відсутня.

263. Між цінами на облігації і процентною ставкою…

1) обернена залежність;

2) прямазалежність;

3) нема залежності;

4) правильна відповідь відсутня.

264. Представниками “кембріджської школи” були

1) Й. Шумпетер, П. Самуельсон;

2) І. Фішер, М. Фрідмен;

3) А. Маршалл, А. Пігу;

4) Дж. Берклі, Дж. Стюарт.

265. На ринку капіталів продають і купують…

1) боргові зобов’язання та цінні папери, термін погашення яких – до одного року;

2) боргові зобов’язання і цінні папери, термін погашення яких – більше одного року, та акції;

3) і перші, і другі;

4) правильна відповідь відсутня.

266. Ринокцінних паперів охоплює…

1) кредитні відносини та відносини спільного володіння;

2) відносини, що виникають з приводу акумуляції кредитними установами коштів і надання їх у позику;

3) обидві відповіді правильні;

4) правильна відповідь відсутня.

267. Попит на гроші необхідно розглядати як…

1) запас грошей;

2) потік грошей;

3) запас і потік грошей;

4) правильна відповідь відсутня.

268. Які мотиви попиту на гроші виділяв Дж. М. Кейнс?

1) трансакційний, нагромадження, узгодження;

2) прибутковості, обачності, спекулятивний;

3) трансакційний, обачності, спекулятивний;

4) прибутковості; нагромадження, узгодження.

269. Втрати володіння грошима – це втрати, яких зазнає суб’єкт ринку внаслідок…

1) підвищення рівня доходу, який дають облігації;

2) зниження рівня доходу, який дають облігації;

3) купівлі товарів і послуг;

4) правильна відповідь відсутня.

270. Яким чином класифікують інструменти грошового ринку залежно від виду зобов’язання?

1) депозитні і позичкові зобов’язання;

2) депозитні і кредитні зобов’язання;

3) боргові і неборгові зобов’язання;

4) забезпечені і незабезпечені зобов’язання.

271. Яким орієнтирам грошової політики віддають перевагу прихильники монетаризму?

1) розширення обсягів кредитування;

2) збільшення обсягів державних інвестицій;

3) підтримка збалансованості бюджету;

4) контроль за кількістю грошей в обігу.

272. Формувати запас грошей для задоволення непередбачених потреб економічних суб’єктів спонукає...

1) трансакційний мотив попиту на гроші;

2) операційний мотив попиту на гроші;

3) мотив обачності;

4) спекулятивний мотив попиту на гроші.

273. Попит на гроші як на активи залежить від...

1) норми відсотка;

2) величини отриманих доходів економічних суб’єктів;

3) загального рівня номінального ВВП;

4) ціни товарів.

274. Ціною на грошовому ринкує...

1) процентний дохід;

2) рента;

3) прибуток;

4) фіксинг.

275. Якого виду інфляції не існує?

1) помірна;

2) галопуюча;

3) гіперінфляція;

4) проста.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.1.126 (0.009 с.)