ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Економічна сутність, поняття та характеристика грошових коштівГроші виникли в процесі розвитку товарного виробництва, коли продукти праці використовувались дуже широко для обміну й виникла можливість купити інші для задоволення потреб.

Гроші — це загальний еквівалент вартості, який вимірюється витратами праці, визнаними суспільством.

За допомогою грошових знаків установлюються ціни на всі товари та послуги.

Суспільна користь грошових коштів визначається тим, що готівка:

— опосередковує рух товару від товаровиробника до споживача товару;

— обслуговує рух індивідуальних капіталів;

— поза сферою обігу готівка здатна зберігати свою споживчу вартість.

Будучи безпосереднім втіленням абстрактної суспільно-необхідної праці, гроші є явищем суспільним, вони не речі, а уречевлена форма відносин між людьми, які виникають з приводу обміну продуктами праці в процесі відтворення. Готівкові кошти змінюються в міру розвитку втілених у них суспільних відносин. Суспільний характер грошей є однією з найхарактерніших їхніх ознак, яка визначає їх як самостійну економічну категорію.

Функції грошей: міра вартості; засіб платежу; засіб обігу; засіб нагромадження; світові гроші.

З метою ведення бухгалтерського обліку грошові кошти — це готівка, кошти на рахунках у банках, інші грошові кошти (у національній та іноземній валютах).

До них належать: касова готівка; кошти на поточних рахунках у банках у національній валюті; кошти на поточних рахунках у банках в іноземній валюті; грошові документи; інші кошти, які відповідають визначенню грошових коштів.

Грошові кошти обліковуються на рахунках класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи». Вони призначені для узагальнення інформації про наявність, надходження, вибуття грошових коштів у касах, на поточних рахунках. Грошові кошти знаходять своє відображення у другому розділі активу Балансу «Оборотні активи», у статті «Грошові кошти та їх еквіваленти».

Не включаються до складу грошових коштів гроші, які обмежені у використанні протягом поточного періоду, вони відображаються у складі інших необоротних активів.

Кошти в іноземній валюті та розрахунки іноземною валютою на рахунках класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи» обліковуються в гривнях у сумі, яка визначається шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України на дату здійснення грошової операції. Кошти в іноземній валюті різних іноземних держав обліковуються окремо по кожній валюті, але в перерахунку на національну валюту України.

 

Питання для самоконтролю:

1 Дайте визначення грошей.

2 Яка економічна сутність грошових коштів?

3 Назвіть завдання грошового обігу і розрахунків.

4 Що таке паперові гроші?

5 Що таке готівкові розрахунки?

6 Дайте визначення корпоративної картки.

 

 

Самостійна робота № 28

 

Тема: Облік грошових коштів.

Мета: засвоїти порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку грошових коштів, які знаходяться на рахунках в банку.

 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення:

1 Синтетичний та аналітичний облік коштів на рахунках.

 

Література:

1 Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів / за редакцією проф. Ф. Ф. Бутинця. – 6 – е вид. доп. і перероб. – Житомир: П. П. “Рута”, 2005. – 756 с.

2 Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. За редакцією Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. – 5 – те видання, доповнене і переробленею. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка»(Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект – Захід», 2006. – 1088 с.

3 Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – К:Алерта, 2006. – 1080 с.

4 Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: 3-тє видання. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 608 с.

5 Бухгалтерський облік: Навч. пос./ за заг. ред. Вериги Ю.А. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 396 с.

6 Бухгалтерський фінансовий облік: терія та практика: Навчально-практичний посібник/ Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільїна та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 536 с.

7 Бухгалтерський облік в Україні. Від теорії до практики: У 2 т. / за ред. А.М. Коваленко. – Дніпропетровськ: ВКК «Баланс-Клуб», 2010.

8 Шара Є.Ю., Андрієнко О.М., Жидеєва Л.І. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік. Навчальний посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2011. – 424 с.

 

Синтетичний та аналітичний облік коштів на рахунках

Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. за № 291, для обліку операцій на рахунках у банках використовується рахунок 31 «Рахунки в банках», який призначено для обліку наявності та руху грошових коштів, що перебувають на рахунках у банках і можуть бути використані для поточних операцій.

Рахунок 31 «Рахунки в банках» має такі субрахунки:

— 311 «Поточні рахунки в національній валюті»;

— 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»;

— 313 «Інші рахунки в національній валюті»;

— 314 «Інші рахунки в банку в іноземної валюті».

За дебетом рахунка 31 «Рахунки в банках» відображається находження грошових коштів, за кредитом — їх використання.

Основою для запису господарських операцій на рахунку 31 «Рахунки в банках» є виписка з відповідного рахунка. Договорами між банками та клієнтами передбачається, що власникам рахунків банки видають виписки з відповідних рахунків та копії розрахункових документів. Виписки повинні перевірятися власниками рахунків на предмет відповідності проведених сум доданим до них документам. Виписка є основою для записів господарських операцій у журналі № 2 та відомості 2.

Аналітичний облік операцій на рахунку 31 «Рахунки в банках» здійснюються згідно з виписками банків. Банківська виписка — це документ, який замінює реєстр аналітичного обліку, тому обов’язково повинен містити такі реквізити: дату, номер, короткий зміст операції і суми за дебетом і кредитом, а також залишки коштів на початок і кінець звітного періоду.

 

Питання для самоконтролю:

1 Які рахунки використовуються для обліку грошових коштів у касі?

2 Назвіть рахунки, які кореспондують з рахунком 31 «Рахунки в банках».

3 Дайте характеристику рахунків і субрахунків з обліку каси.

4 Як відображаються на рахунках бухгалтерського обліку операції з руху грошових коштів?

 

 

Самостійна робота № 29

 

Тема: Облік грошових коштів.

Мета: засвоїти особливості обліку інших коштів.

 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення:

1 Облік інших коштів.

 

 

Література:

1 Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів / за редакцією проф. Ф. Ф. Бутинця. – 6 – е вид. доп. і перероб. – Житомир: П. П. “Рута”, 2005. – 756 с.

2 Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. За редакцією Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. – 5 – те видання, доповнене і переробленею. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка»(Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект – Захід», 2006. – 1088 с.

3 Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – К:Алерта, 2006. – 1080 с.

4 Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: 3-тє видання. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 608 с.

5 Бухгалтерський облік: Навч. пос./ за заг. ред. Вериги Ю.А. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 396 с.

6 Бухгалтерський фінансовий облік: терія та практика: Навчально-практичний посібник/ Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільїна та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 536 с.

7 Бухгалтерський облік в Україні. Від теорії до практики: У 2 т. / за ред. А.М. Коваленко. – Дніпропетровськ: ВКК «Баланс-Клуб», 2010.

8 Шара Є.Ю., Андрієнко О.М., Жидеєва Л.І. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік. Навчальний посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2011. – 424 с.

 

Облік інших коштів

Бухгалтерський облік інших грошових коштів здійснюють на активному рахунку 33 «Інші кошти». На цьому рахунку здійснюється узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів, що містяться в касі підприємства, та коштів у дорозі.

Рахунок 33 «Інші кошти» має субрахунки:

331 «Грошові документи в національній валюті»;

332 «Грошові документи в іноземній валюті»;

333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»;

334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті».

До інших грошових коштів, що містяться в касі підприємства, відносять: поштові марки, оплачені проїзні документи та путівки до санаторіїв, будинків відпочинку, талони на харчування в підприємствах громадського харчування, марки державного мита, векселі, облігації тощо.

Аналітичний облік документів ведеться за їхніми видами.

До грошових коштів у дорозі належить виручка за реалізовану продукцію, внесена до кас банків, ощадних кас, чи здана інкасатором для подальшого зарахування її на поточний рахунок. Аналітичний облік грошових коштів у дорозі ведеться теж за їхніми видами.

Абонементні квитки — це спеціальні документи на проїзд у громадському транспорті із зазначенням виду, категорії, календарного періоду його використання. Їх можна купити за готівку або за безготівковим розрахунком. Щоб отримати абонементні квитки, виписують у бухгалтерії платіжне доручення про оплату їхньої вартості. Видача квитків здійснюється згідно з накладною. На дебеті рахунка 33 «Інші кошти» відображається надходження грошових документів.

У довільній формі на підприємстві ведуть книгу обліку руху проїзних квитків, у якій зазначають такі реквізити: прізвища працівників, які одержують проїзні квитки, дата їх видачі чи повернення, підписи працівників, номер маршрутного листа з відображення мети виробничої поїздки, пункт призначення, маршрут пересування. По закінченню терміну використання проїзних квитків їхню вартість відносять на витрати операційної діяльності. Підставою для відображення витрат є акт про списання проїзних квитків.

Путівки на санаторно-курортне лікування та відпочинок можна одержати у відповідних закладах охорони здоров’я на підставі укладених угод з ними або від Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Підприємство може передавати своїм працівникам придбані путівки за рахунок власних коштів. Мають місце випадки видачі путівок, коли їх вартість частково компенсується працівником, а частково погашається підприємством або працівник може повністю компенсувати вартість отриманої путівки. Путівка може надаватися працівнику безкоштовно на фінансування особистих потреб (як додаткове благо).

При наданні путівки підприємством-роботодавцем вартість безкоштовно отриманої путівки включається в оподаткований дохід працівника.

Законодавством передбачено звільнення від ПДВ тільки операцій з продажу путівок, які передбачені на санаторно-курортне лікування та відпочинок дітей у тих закладах, які входять до переліку, встановленого постановою КМУ від 05.08.1997 р. за № 835. Таким чином, у підприємства під час придбання інших путівок виникає податковий кредит з ПДВ, а в разі їх передачі своїм працівникам виникають податкові зобов’язання.

Суму зобов’язань з ПДВ визначають, виходячи з фактичної ціни операцій, але не нижче від ціни придбання путівки (без ПДВ).

При придбанні грошових документів та їх використанні складається кореспонденція:

1. Придбання підприємством путівок для реалізації пра­цівникам:

Дебет 331 "Грошові документи в національній валюті";

Кредит 685 "Розрахунки з іншими кредиторами".

2. Оплата вартості придбаних путівок:

Дебет 685 "Розрахунки з іншими кредиторами";

Кредит 311 "Поточні рахунки в національній валюті".

3. Отримання пільгових путівок від органів соціального страхування:

Дебет 331 "Грошові документи в національній валюті";

Кредит 652 "Розрахунки за соціальним страхуванням".

4. Надання працівникові путівки:

Дебет 377 "Розрахунки з іншими дебіторами";

Кредит 331 "Грошові документи в національній валюті".

5. Списання вартості путівки за рахунок коштів фонду соціального страхування:

Дебет 652 "Розрахунки за соціальним страхуванням";

Кредит 377 "Розрахунки з іншими дебіторами".

6. При оплаті працівником частини (або повної) вартості путівки:

Дебет 301 "Каса в національній валюті";

Кредит 377 "Розрахунки з іншими дебіторами".

2. Використання бланків суворої звітності:

Дебет 93 "Витрати на збут";

Кредит 33 "Інші кошти".

1. Оприбуткування придбаних підзвітними особами про­їзних документів:

Дебет 331 "Грошові документи в національній валюті";

Кт 372 "Розрахунки з підзвітними особами".

2. Видача проїзних документів працівникам:

Дебет 661 "Розрахунки за заробітною платою";

Дебет 91 "Загальновиробничі витрати";

Дебет 92 "Адміністративні витрати";

Дебет 93 "Витрати на збут";

Кредит 331 "Грошові документи в національній валюті".

До грошових коштів у дорозі належать кошти, що перераховані для придбання іноземної валюти, та іноземна валюта призначена для продажу.

Грошові кошти в дорозі виникають при внесенні покуп­цями коштів за придбану продукцію, товари, роботи і послуги у відділення банків та через каси поштових відділень для зара­хування їх на поточні рахунки підприємства.

Операції з виникнення та списання коштів в дорозі відоб­ражаються такими обліковими записами:

1. Перерахування фізичною особою-покупцем коштів на рахунок підприємства через відділення банку або касу пошти за придбану готову продукцію (товари, роботи, послуги):

Дебет 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті";

Кредит 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

2. Отримання коштів на поточний рахунок підприємства:

Дебет 311 "Поточні рахунки в національній валюті" ;

Кредит 333" Грошові кошти в дорозі в національній валюті".

Аналітичний облік грошових документів ведеться за їх видами.

Облік операцій за рахунком 33 «Інші кошти» ведеться в журналі № 1, відомості № 3.

 

Питання для самоконтролю:

1 Назвіть основні види грошових документів.

2 Охарактеризуйте синтетичний та аналітичні рахунки з обліку інших грошових коштів.

 

 

Самостійна робота № 30

 

Тема: Облік грошових коштів.

Мета: засвоїти порядок проведення інвентаризації каси та інших грошових коштів.

 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення:

1 Інвентаризація каси.

2 Інвентаризація грошових коштів на рахунках у банку та інших грошових коштів.

 

Література:

1 Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів / за редакцією проф. Ф. Ф. Бутинця. – 6 – е вид. доп. і перероб. – Житомир: П. П. “Рута”, 2005. – 756 с.

2 Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. За редакцією Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. – 5 – те видання, доповнене і переробленею. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка»(Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект – Захід», 2006. – 1088 с.

3 Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – К:Алерта, 2006. – 1080 с.

4 Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: 3-тє видання. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 608 с.

5 Бухгалтерський облік: Навч. пос./ за заг. ред. Вериги Ю.А. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 396 с.

6 Бухгалтерський фінансовий облік: терія та практика: Навчально-практичний посібник/ Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільїна та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 536 с.

7 Бухгалтерський облік в Україні. Від теорії до практики: У 2 т. / за ред. А.М. Коваленко. – Дніпропетровськ: ВКК «Баланс-Клуб», 2010.

8 Шара Є.Ю., Андрієнко О.М., Жидеєва Л.І. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік. Навчальний посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2011. – 424 с.

 

Інвентаризація каси

Інвентаризація каси проводиться з метою контролю за схоронністю коштів і виявлення надлишків і нестач грошових коштів у касі підприємства. Відповідно до підпункту 1.2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637 (далі – Положення № 637), каса – це приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів.

Пунктом 7 Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69 (далі – Інструкція № 69), визначено, що основними завданнями інвентаризації каси, зокрема, є:

– виявлення фактичної наявності коштів;

– установлення лишку або нестачі коштів шляхом зіставлення фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку;

– перевірка дотримання умов та порядку збереження грошових коштів.

Строки проведення інвентаризації встановлюються керівником підприємства. Як правило, інвентаризація каси проводиться підприємствами планово 1 раз на квартал та позапланово – у випадках порушення фінансової дисципліни з боку касира й при заміні касира.

Підставою для проведення інвентаризації каси на підприємстві є наказ керівника, складений у довільній формі (п. 4.10 Положення № 637).

Матеріально-відповідальні особи повинні документально «закрити касу»:

1) скласти звіти касира за поточний день (другі примірники, що є відривною частиною аркуша касової книги (копію записів у касовій книзі за день) та додати до них всі первинні касові документи (прибуткові та видаткові касові ордери);

2) написати розписку (її текст наведений у заголовній частині акта про результати інвентаризації наявних коштів (форми згідно з додатком 1 до Положення №637) про повне оприбуткування коштів, що надійшли до каси підприємства на дату інвентаризації, про списання коштів, які вибули, та про повне документальне оформлення таких касових операцій.

Комісія починає інвентаризацію каси з перерахунку коштів, із записом останніх номерів прибуткового та видаткового касових ордерів. Якщо на підприємстві застосовується РРО, то звіряється сума наявної готівки із сумою, зазначеною у звіті РРО (в РК та КОРО) тощо.

Процедура інвентаризації каси полягає в тому, що комісія перевіряє наявність та перераховує залишок не тільки готівкових коштів, а й цінних паперів, чекових книжок та інших грошових документів.

Залишок готівки у касі перевіряється шляхом покупюрного перерахування та звіряється з бухгалтерськими документами (касовою книгою).

Перевищення ліміту в касі при інвентаризації може бути тільки у день виплати заробітної плати, відпускних і грошей на відрядження.

Комісія перевіряє:

– правильність оприбуткування та списання грошових коштів у касі;

– оформлення та ведення касової книги, яка повинна бути пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою підприємства та підписами керівника та головного бухгалтера, та інші вимоги щодо ведення касової книги, зазначені в пункті 4 Положення № 637;

– прибуткові та видаткові касові ордери;

– журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових документів;

– книги обліку прийнятих та виданих касиром грошей.

При інвентаризації каси необхідно перевірити: чи укладений договір з касиром про повну матеріальну відповідальність і чи оснащене приміщення каси необхідними засобами по забезпеченню схоронності коштів (технічне зміцнення й охоронно-пожежна сигналізація), де зберігаються дублікати ключів від сейфів. Ключі повинні зберігатися в опечатаних пакетах у керівника організації.

Готівка, виявлена в касі, що не підтверджена касовими документами, є надлишком, який оприбутковується в касі та зараховується в дохід підприємства. Сума нестачі стягується з винної особи.

Бланки суворого обліку, що використовуються на підприємстві, також є об’єктом інвентаризації, мета якої — перевірити дотримання правил їх збереження та використання. Для цього інвентаризаційна комісія застосовує такі методи:

1) перевіряє фактичну наявність бланків суворого обліку;

2) перевіряє зберігання та використання бланків суворої звітності;

3) перевіряє правильність їх загальної вартості (як номінальної, так і фактичної);

4) контролює правильність ведення журналу реєстрації бланків суворого обліку, відповідність його даних до фактичного їх руху на підприємстві;

5) перевіряє списання використаних бланків довіреностей за актом.

Відповідно до ст. 164 КпАП за несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризації грошових коштів, порушення правил ведення касових операцій, невжиття заходів щодо відшкодування з винних осіб збитків від недостач стягується штраф у розмірі від:

– 8 до 15 нмдг (від 136 до 255 грн.);

– 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн.), якщо ті самі дії вчинені особою протягом року.

Підставою для відрахування із заробітної плати працівника розміру заподіяної шкоди, яка не перевищує середнього місячного заробітку, є розпорядження керівника підприємства, що видається не пізніше ніж через два тижні з дня виявлення заподіяної працівником шкоди.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.205.144 (0.018 с.)