З дисципліни «Фінансовий облік»
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З дисципліни «Фінансовий облік»Чернігів - 2012

ЧПЕК КНУТД ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін

Фінансовий облік (самостійна робота) для студентів 2 курсу спеціальності 5.03050901 „Бухгалтерський облік” / Уклав Власенко Т.В., викладач ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін – Чернігів, Чернігівський промислово-економічний коледж КНУТД.

Розглянуто і затверджено на засіданні ЦК обліково-аналітичних та економічних дисциплін (Протокол № 5 від 11.12.2012 р.).

 

Зміст

Вступ …………………………………………………………………………………...…......
1 Методичне забезпечення самостійної роботи студентів………………………………
1.1 Методичні рекомендації щодо вивчення тем, в результаті чого студент має набути теоретичні чи практичні знання……………………………………………….
1.2 Цілі навчальної дисципліни………………………………......................................
1.3 Рекомендації щодо роботи з літературою…………………………………………
1.4 Термінологічний словник…………………………………......................................
Самостійна робота № 1…………………………………………………………………….
Самостійна робота № 2…………………………………………………………………….
Самостійна робота № 3…………………………………………………………………….
Самостійна робота № 4…………………………………………………………………….
Самостійна робота № 5…………………………………………………………………….
Самостійна робота № 6…………………………………………………………………….
Самостійна робота № 7…………………………………………………………………….
Самостійна робота № 8…………………………………………………………………….
Самостійна робота № 9…………………………………………………………………….
Самостійна робота № 10…………………………………………………………………...
Самостійна робота № 11…………………………………………………………………...
Самостійна робота № 12…………………………………………………………………...
Самостійна робота № 13…………………………………………………………………...
Самостійна робота № 14…………………………………………………………………...
Самостійна робота № 15…………………………………………………………………...
Самостійна робота № 16…………………………………………………………………...
Самостійна робота № 17………………………………………….......................................
Самостійна робота № 18…………………………………………………………………...
Самостійна робота № 19………………………………………….......................................
Самостійна робота № 20………………………………………….......................................
Самостійна робота № 21………………………………………….......................................
Самостійна робота № 22………………………………………….......................................
Самостійна робота № 23………………………………………….......................................
Самостійна робота № 24………………………………………….......................................
Самостійна робота № 25………………………………………….......................................
Самостійна робота № 26………………………………………….......................................
Самостійна робота № 27………………………………………….......................................
Самостійна робота № 28………………………………………….......................................
Самостійна робота № 29………………………………………….......................................
Самостійна робота № 30………………………………………….......................................
Самостійна робота № 31………………………………………….......................................
Самостійна робота № 32………………………………………….......................................
Самостійна робота № 33………………………………………….......................................
Перелік питань до екзамену……………………………………………………………….
Література…………………………………………………………………………………..

Вступ

Метою дисципліни "Фінансовий облік" є формування у студентів теоретичних знань і набуття практичних навичок з організації, методології і техніки ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, а саме вивчення раціональних методів бухгалтерського обліку в ринкових умовах господарювання, правильного відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, проведення записів до облікових регістрів, складання форм бухгалтерської звітності, формування навичок використання бухгалтерської звітності для контролю та аналізу господарської діяльності.

Основними завданнями дисципліни є вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.

Предметом дисципліни є методологія і методика ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, а саме: необоротних активів, запасів, дебіторської заборгованості, грошових коштів, фінансових інвестицій, власного капіталу, зобов’язань, витрат, доходів і фінансових результатів з метою складання фінансової звітності та надання користувачам повної правдивої неупередженої інформації про майно, джерела його формування, фінансовий стан, рух грошових коштів, власний капітал та результати діяльності. Підсумковим результатом дисципліни є складння екзамену в шостому семестрі.

Фінансовий облік являється одним із основних профілюючих дисциплін і вивчається в тісному зв'язку з такими дисциплінами, як "Бухгалтерський облік", "Економіка підприємства", "Фінанси підприємства", "Економічний аналіз", "Контроль і ревізія" та іншими дисциплінами.

1 Методичне забезпечення самостійної роботи студентів

1.1 Методичні рекомендації щодо вивчення тем, в результаті чого студент має набути теоретичні чи практичні знання.

Дисципліна вивчається протягом трьох семестрів (в четверотому, п’ятому та шостому). Програма складється з 20 тем.

Тема 1 Основи побудови фінансового обліку

Бухгалтерський облік: сутність, значення, принципи та завдання. Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.

Облікова політика підприємства та порядок її формування.

Тема 2 Облік основних засобів

Поняття основних засобів, їх оцінка. Облік руху основних засобів. Облік зносу (амортизації) основних засобів.

Тема 3 Облік нематеріальних активів

Економічна сутність, визнання та завдання обліку нематеріальних активів. Класифікація нематеріальних активів. Оцінка нематеріальних активів.

ТЕМА 3 Облік довгострокових фінансових інвестицій

Економічна сутність, визнання і значення фінансових інвестицій, їх класифікація. Види фінансових інвестицій. Методи оцінки фінансових інвестицій.

Тема 4 Облік виробничих запасів

Поняття та оцінка запасів. Облік виробничих запасів. Поняття та облік оборотних малоцінних і швидкозношуваних предметів. Облік готової продукції. Поняття та класифікація товарів. Документування господарських операцій, пов’язаних з рухом товарів. Організація синтетичного та аналітичного обліку руху товарів.

Тема 6 Облік витрат виробництва

Поняття, визнання витрат та завдання їх обліку. Склад витрат на виробництво. Класифікація витрат за різними класифікаційними ознаками.

Групування витрат на виробництво за економічними елементами, статтями витрат.

Тема 7 Облік готової продукції

Поняття та класифікація готової продукції. Завдання обліку готової продукції та її реалізації. Документальне оформлення і облік відвантаження готової продукції зі складу покупцям.

Поняття та оцінка товарів. Документування господарських операцій з руху товарів. Характеристика рахунку 28 "Товари" та субрахунків до нього.

Тема 8 Облік грошових коштів

Облік касових операцій та операцій з іншими грошовими коштами. Облік операцій по рахунках в банках.

Тема 9 Облік поточних фінансових інвестицій

Економічна сутність, визнання і значення фінансових інвестицій, їх класифікація. Види фінансових інвестицій.

Тема 10 Облік дебіторської заборгованості

Поняття, визнання та оцінка дебіторської заборгованості. Види дебіторської заборгованості.

Тема 11 Облік власного капіталу

Економічна сутність, визнання та класифікація власного капіталу. Порівняльна характеристика П(С)БО і МСФЗ. Складові власного капіталу та їх характеристика. Облік складових власного капіталу

Тема 12 Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів

Поняття і класифікація забезпечень в бухгалтерському обліку. Облік цільового фінансування та цільових надходжень. Поняття страхових резервів та порядок їх формування. Облік страхових резервів.

Тема 13 Облік довгострокових зобов’язань

Облік довгострокових зобов'язань: довгострокових векселів виданих; довгострокових зобов'язань за облігаціями; довгострокових зобов'язань з оренди; інших довгострокових зобов'язань. Облік доходів майбутніх періодів.

Тема 14 Облік поточних зобов’язань

Облік поточної заборгованості: визначення, види, оцінка та класифікація.

Тема 15 Облік праці та її оплати

Поняття, види заробітної плати. Форми оплати праці. Облік розрахунків з оплати праці.

Тема 16 Облік відрахувань на соціальне страхування

Облік розрахунків по єдиному соціальному внеску. Порядок нарахування, сплати і використання єдиного соціального внеску.

Тема 17 Облік доходів і витрат діяльності підприємства

Економічна сутність доходів. Структура П(С)БО 15 "Дохід" та основні терміни. Визнання, склад, класифікація і оцінка доходів.

Тема 18 Облік фінансових результатів діяльності підприємства

Поняття фінансових результатів та порядок їх формування. Облік результатів звичайної діяльності. Формування і облік фінансових результатів від операційної, інвестиційної, фінансової та іншої звичайної діяльності. Облік фінансових результатів від надзвичайних подій.

Тема 19 Облік розрахунків з бюджетом

Облік розрахунків з бюджетом за податками і платежами. Поняття податків. Види податків та порядок їх розрахунку.

Тема 20 Фінансова звітність підприємства

Фінансова звітність підприємств її суть, мета і значення. Загальні вимоги до фінансової звітності визначені П(С)БО 1.

Склад, призначення та зміст фінансової звітності. Організація підготовки та подання фінансових звітів. Порядок складання фінансової звітності.

Цілі навчальної дисципліни

Після вивчення курсу студент повинен знати:

— законодавчу і нормативно-правову базу організації бухгалтерського обліку в Україні;

— принципи, методи і процедури обліку на підприємствах різних форм власності;

— порядок організації бухгалтерського обліку необоротних активів; запасів; грошових коштів, розрахунків та інших активів; власного капіталу, довгострокових та поточних зобов’язань; витрат діяльності, доходів за видами діяльності; фінансових результатів, а також порядку складання фінансової звітності;

— способи забезпечення зіставності показників фінансової звітності.

Студент повинен вміти:

— складати первинні бухгалтерські документи відповідно до вимог чинного законодавства;

— відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку;

— складати регістри синтетичного й аналітичного обліку;

— застосовувати форми бухгалтерського обліку;

— складати баланс та звіт про фінансові результати;

— давати оцінку обліковій політиці підприємства;

— використовувати дані бухгалтерського обліку для прийняття ефективних управлінських рішень, здійснення контролю й аналізу показників фінансово-господарської діяльності підприємств.

 

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

(денна форма навчання)

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.012 с.)