Права на використання економічних та інших привілей
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Права на використання економічних та інших привілейМається на увазі право на користування податковими, господарськими та іншими привілеями та привілеями користування майном. Визначаються на підставі документів, що засвідчують ці права. Право користування податковими привілеями визначається на підставі інформації, наданої податковою інспекцією.

Деякі з нематеріальних активів підлягають обов’язковій державній реєстрації, а саме: патент на винахід; свідоцтво на корисну модель; патент на промисловий зразок; товарний знак; знак обслуговування.

Реєстрація інших видів нематеріальних активів здійснюється за власним бажанням власника.

Обов’язковій державній реєстрації підлягають нематеріальні активи згідно зі спеціальними законами, що її регулюють.

1. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3769-XІІ від 3.12.1993 р., зі змінами.

2. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» № 3770-XІІ від 23.12.1993 р., зі змінами. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з набуттям і здійсненням права власності на промислові зразки в Україні.

— ДСТУ 3574-97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення»;

— ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення».

3. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-XІІ від 15.12.1993 р., зі змінами. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні.

4. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» № 3116-XІІ від 21.04.1993 р., зі змінами. Цей Закон регулює майнові і особисті немайнові відносини, що виникають у зв’язку з набуттям, здійсненням та захистом прав на сорти рослин.

5. Закон України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-XІІ від

23.12.1993 р., зі змінами. Цей Закон охороняє особисті немайнові права і майнові права авторів та їх правонаступників, пов’язані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва — авторське право, і права виконавців, виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення — суміжні права.

6. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» № 752-XІV від 16.06.1999 р., зі змінами. Цей Закон визначає правові засади охорони прав на зазначення походження товарів в Україні та регулює відносини, що виникають у зв’язку з їхнім набуттям, використанням та захистом.

7. Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» № 621/97–ВР 05.11.1997 р. зі змінами. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з набуттям і здійсненням права власності на топографії інтегральних мікросхем в Україні.

 

Оцінка нематеріальних активів

Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Нематеріальні активи враховуються в активі балансу в розділі 1 “Необоротні активи”. До підсумку балансу включається залишкова вартість об’єкта нематеріальних активів (визнається як різниця між первинною вартістю та нарахованою сумою зносу).

Первинна вартість складається з ціни (вартості) придбання (крім отриманих торгових знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, придатного для використання за призначенням.

Не включаються до первинної вартості нематеріальних активів витрати на сплату відсотків за кредит, використаний повністю або частково на придбання (створення) таких нематеріальних активів.

Первісна вартість НА збільшується на суму витрат, пов’язаних з удосконаленням цих НА і підвищенням їх можливостей та терміну використання, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод.

Витрати, що здійснюються для підтримки об’єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду.

Бухгалтерський облік нематеріальних активів здійснюється за первісною вартістю, яка визначається в залежності від джерела надходження.

Первісна вартість придбаного нематеріального активу за грошові кошти складається з ціни (вартості) придбання (за вирахуванням знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, придатного для використання за призначенням.

Первісна вартість нематеріального активу, придбаного в результаті обміну на подібний об'єкт, дорівнює залишковій вартості переданого нематеріального активу (первісна вартість за мінусом зносу). Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю нематеріального активу, отриманого в обмін на подібний об’єкт, є його справедлива вартість із включенням різниці між справедливою і залишковою вартістю до фінансових результатів (витрат) звітного періоду;

Первісна вартість нематеріального активу, придбаного в обмін (або частковий обмін) на неподібний об'єкт, дорівнює справедливій вартості переданого нематеріального активу, збільшеній (зменшеній) на сума грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну;

5) якщо нематеріальний актив отриманий в результаті внеску у Статутний капітал або безоплатно отриманий, то первісною вартістю є справедлива вартість нематеріального активу.

Первісною вартістю безоплатно отриманих нематеріальних активів є їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат на їх отримання та доведення до стану, придатного для використання за призначенням.

Первісною вартістю НА, що внесені до Статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками ((учасниками) підприємства їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат на їх отримання та доведення до стану, у якому він придатний для використання за призначенням

Нематеріальні активи, отримані внаслідок об’єднання підприємств, оцінюються за їх справедливою вартістю.

Первісна вартість нематеріального активу, створеного підприємством, включає прямі матеріальні витрати та витрати на оплату праці, вартість оплати реєстрації юридичного права, амортизація патентів, ліцензій та інші витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням та приведенням нематеріального активу до стану, придатного для використання за призначенням (оплата реєстрації юридичного права, амортизація патентів, ліцензій тощо).

Первісна вартість НА збільшується на суму витрат, пов’язаних з удосконаленням цих НА і підвищенням їх можливості та строку використання, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод.

 

Питання для самоконтролю

1 Яка структура П(С)БО 8.

2 Які питання висвітлені в П(С)БО 8.

3 Що являють собою нематеріальні активи?

4 Назвіть види нематеріальних активів.

5 Правове регулювання виникнення права власності на нематеріальні активи.

6 Ліцензії на право використання нематеріальними активами.

7 В яких випадках нематеріальні активи визнаються активами?

8 Які витрати, пов’язані з нематеріальними активами, не визнаються активами і належать відображенню в складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені?

 

 

Самостійна робота № 10

Тема:Облік нематеріальних активів.

Мета:ознайомитися з організацією синтетичного та аналітичного обліку нематеріальних активів, засвоїти порядок проведення переоцінки та інвентаризації.

Питання, що виносяться на самостійне вивчення:

1 Загальна характеристика рахунків з обліку нематеріальних активів.

2 Переоцінка та удосконалення нематеріальних активів.

3 Інвентаризація нематеріальних активів.

 

 

Література:

1 Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів / за редакцією проф. Ф. Ф. Бутинця. – 6 – е вид. доп. і перероб. – Житомир: П. П. “Рута”, 2005. – 756 с.

2 Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. За редакцією Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. – 5 – те видання, доповнене і переробленею. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка»(Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект – Захід», 2006. – 1088 с.

3 Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – К:Алерта, 2006. – 1080 с.

4 Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: 3-тє видання. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 608 с.

5 Бухгалтерський облік: Навч. пос./ за заг. ред. Вериги Ю.А. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 396 с.

6 Бухгалтерський фінансовий облік: терія та практика: Навчально-практичний посібник/ Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільїна та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 536 с.

7 Бухгалтерський облік в Україні. Від теорії до практики: У 2 т. / за ред. А.М. Коваленко. – Дніпропетровськ: ВКК «Баланс-Клуб», 2010.

8 Фінансовий облік. Навчальний посібник/За ред. В.К. Орлової, М.С. Орлів, С.В. Хоми. – 2-ге видання, доповнене і перероблене. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 510 с.

9 Шара Є.Ю., Андрієнко О.М., Жидеєва Л.І. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік. Навчальний посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2011. – 424 с.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.40.250 (0.008 с.)