ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика рахунків з обліку основних засобівПри документальному оформленні господарських операцій та пов'язаних з ними змін на підприємстві відбувається рух облікової інформації між первинною документацією, регістрами синтетичного і аналітичного обліку та звітністю.

Для обліку та узагальнення інформації про наявність і рух власних чи отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, існує активний рахунок 10 "Основні засоби".

На дебеті рахунка 10 "Основні засоби" відображають надходження (придбання, створення, безоплатне отримання) і зарахування на баланс підприємства основних засобів, облікованих за первісною вартістю; суму витрат, пов'язаних із поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція), яке зумовлює збільшення майбутніх економічних вигод, очікуваних на початку від використання об'єкта; суму дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів; на кредиті – вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у випадку часткової ліквідації об'єкта основних засобів; суму уцінення основних засобів. Рахунок 10 "Основні засоби" має такі субрахунки:

101 "Земельні ділянки";

102 "Капітальні витрати на поліпшення земель";

103 "Будинки та споруди";

104 "Машини та обладнання"

105 "Транспортні засоби";

106 "Інструменти, прилади та інвентар";

107 "Робоча і продуктивна худоба";

108 "Багаторічні насадження";

109 "Інші основні засоби".

Характеристика субрахунків до рахунку 10 "Основні засоби":

101 "Земельні ділянки" - ведеться облік земельних ділянок, якими володіє та які використовує підприємством у своїй операційній діяльності;

102 "Капітальні витрати на поліпшення земель" - до цієї групи ОЗ відносяться витрати неінвентарного характеру (не пов’язані зі зведенням споруд) на культурно-технічні заходи щодо поверхневого у поліпшення земель для сільськогосподарського користування, здійснювані за рахунок капітальних вкладень (планування земельних ділянок, корчування площ під ріллю, очищення полів каменів і валунів, зрізування купин, розчистка заростей, очищення водосховищ тощо) Такі капітальні вкладення включають до основних засобів щороку в сумі витрат, що мають відношення до прийнятих в експлуатацію площ, незалежно від закінчення всього комплексу робіт;

103 "Будівлі та споруди" - ведеться облік наявності та руху будівель, споруд, їх структурних компонентів і передавальних пристроїв, а також житлових будинків;

104 "Машини та обладнання" - Ведеться облік за видами машин та обладнання;

105 "Транспортні засоби" - до транспортних засобів належать засоби пересування, призначені для переміщення людей і вантажів, а також магістральні трубопроводи, призначенням яких є транспортування рідких і газоподібних речовин від постачальника до місця їх зберігання (використання);

106 "Інструменти, прилади та інвентар" - до інструментів відносяться: ріжучі, ударні, давлючі та ущільнюючі знаряддя праці включаючи ручні механізовані знаряддя, які працюють за допомогою електроенергії, стисненого повітря тощо, а також будь-які пристрої для оброблення матеріалів, здійснення монтажних робіт тощо. До виробничого інвентарю і приладдя належать предмети виробничого призначення, котрі використовуються для полегшення виробничих операцій під час роботи, обладнання для охорони праці, тари для зберігання рідких і сипучих речовин;

107 "Робоча й продуктивна худоба" - До цієї групи належать: робоча худоба – коні, воли, верблюди, віслюки та інші робочі тварини; продуктивна худоба – корови, бики-плідники, буйволи, яки, жеребці-плідники та племінні кобили тощо;

108 "Багаторічні насадження" - до цієї групи основних засобів відносяться всі штучні багаторічні насадження незалежно від їх віку;

109 "Інші ОЗ" - всі інші основні засоби, що не обліковуються на зазначених вище субрахунках рахунку 10.

Рахунок 10 “Основні засоби” кореспондує з рахунками:

• По дебету – з кредитом рахунків 15, 16, 37, 41, 42, 46, 48, 53, 71, 73, 74;

• По кредиту – з дебетом рахунків 13, 16, 37, 42, 84, 85, 94, 97, 99.

Для обліку витрат при придбанні необоротних активів за плату (купівля), будівництві (спорудженні) тощо застосовується рахунок 15 “Капітальні інвестиції”. Рахунку 15 "Капітальні інвестиції" має такі субрахунки:

151 "Капітальне будівництво";

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів";

153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів";

154 "Придбання (створення) нематеріальних активів";

155 "Формування основного стада."

На дебеті рахунка 15 "Капітальні інвестиції" відображають збільшення понесених витрат на придбання чи створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів, на кредиті — їхнє зменшення (введення в дію, прийняття в експлуатацію придбаних або створених нематеріальних активів та ін.).

На субрахунку 151 "Капітальне будівництво" відображають витрати на будівництво, що здійснюється господарським і підрядним способом, для власних потреб підприємства. На цьому субрахунку обліковують і обладнання, що потребує монтажу в процесі будівництва, і авансові платежі для фінансування будівництва.

На субрахунку 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" обліковують витрати на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 "Основні засоби" (крім об'єктів будівництва та основного стада).

На субрахунку 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" обліковують витрати на придбання або виготовлення власними силами інших необоротних матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи”.

На субрахунку 154 “Придбання (створення) нематеріальних активів” обліковують витрати на придбання або створення власними силами нематеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 12 "Нематеріальні активи".

Рахунок 15 “Капітальні інвестиції кореспондує з наступними рахунками:

• по дебету – з кредитом рахунків 13, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 31, 33, 37, 39, 41, 42, 46, 47, 48, 50, 53, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 71, 73, 74, 94, 95;

• по кредиту – з дебетом рахунків 10, 11, 12, 28, 30, 31, 37, 42, 48, 50, 60, 64, 85, 97, 99.

 

Питання для самоконтролю:

1 На яких рахунках обліковуються основні засоби?

2 Дайте характеристику рахунків, на яких ведеться облік основних засобів.

Самостійна робота №4

Тема:Облік основних засобів.

Мета:засвоїти особливості переоцінки основних засобів.

 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення:

1 Облік операцій переоцінки основних засобів.

 

Література:

1 Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів / за редакцією проф. Ф. Ф. Бутинця. – 6 – е вид. доп. і перероб. – Житомир: П. П. “Рута”, 2005. – 756 с.

2 Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. За редакцією Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. – 5 – те видання, доповнене і переробленею. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка»(Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект – Захід», 2006. – 1088 с.

3 Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – К:Алерта, 2006. – 1080 с.

4 Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: 3-тє видання. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 608 с.

5 Бухгалтерський облік: Навч. пос./ за заг. ред. Вериги Ю.А. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 396 с.

6 Бухгалтерський фінансовий облік: терія та практика: Навчально-практичний посібник/ Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільїна та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 536 с.

7 Бухгалтерський облік в Україні. Від теорії до практики: У 2 т. / за ред. А.М. Коваленко. – Дніпропетровськ: ВКК «Баланс-Клуб», 2010.

8 Фінансовий облік. Навчальний посібник/За ред. В.К. Орлової, М.С. Орлів, С.В. Хоми. – 2-ге видання, доповнене і перероблене. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 510 с.

9 Шара Є.Ю., Андрієнко О.М., Жидеєва Л.І. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік. Навчальний посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2011. – 424 с.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.005 с.)