ТОП 10:

Алгоритми розрахунку показників стану та руху основних засобівПоказник Алгоритм розрахунку показників за фінансовою звітністю
Вартість введених у дію основних засобів форма № 5, ряд. 260, гр. 4
Первісна вартість основних засобів на кінець року форма № 5, ряд. 260 гр. 14
Коефіцієнт оновлення основних засобів пок. 1: пок. 2
Вартість основних засобів, які вибули форма № 5, гр. 8, ряд. 260
Первісна вартість основних засобів на початок року форма № 5, ряд. 260 гр. 3
Коефіцієнт вибуття основних засобів пок. 4: пок. 5
Сума нарахованого зносу на початок року форма № 5, ряд. 260 гр. 4
Сума нарахованого зносу на кінець року форма № 5, ряд. 260 гр. 15
Коефіцієнт зносу основних засобів на початок року пок. 7: пок. 5
Коефіцієнт зносу основних засобів на кінець року пок. 8: пок. 2
Коефіцієнт придатності основних засобів на початок року 1 – пок. 9
Коефіцієнт придатності основних засобів на кінець року 1 – пок. 10

Розпочинається аналіз із визначення забезпеченості виробни­цтва основними засобами. Потім вивчається їх використання з погляду виявлення резервів, після чого здійснюються розрахунки ефективності їх використання.

Таблиця 3.2

Показники ефективності використання основних засобів і алгоритм їх розрахунку

Показник Алгоритм розрахунку показників
1. Виручка від реалізації, тис. грн форма № 2, ряд 035
2. Прибуток (збиток), тис. грн форма № 2, ряд. 170
3. Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн [ряд. 031 гр. 3 + 4 форма № 1]/2
у тому числі 3.1. активної частини [ряд. 130 гр. 3 + 4 форма № 5]/2
4. Частка активної частини основних засобів у загальній їх вартості, % пок. 3.1: пок. 3
5. Фондовіддача основних засобів, грн пок. 1: пок. 3
у тому числі 5.1 активної частини, грн пок. 1: пок 3.1
6. Рентабельність (збитковість) основних засобів, % (пок. 2: пок. 3) × 100
у тому числі 6.1 активної частини, % (пок. 2: пок. 3.1) × 100
7. Перший інтегральний показник ефективності використання основних засобів, грн √пок. 5 × пок. 6 / 100
у тому числі 7.1 активної частини, грн √пок. 5 × пок 6.1 / 100

Практичне заняття

Питання для обговорення

1. 1. Аналіз стану, структури майна підприємства та джерел його формування.

2. 2. Основні аналітичні показники майнового стану підприємства.

3. 3. Значення та завдання оцінки стану та ефективності викорис­тання основних засобів і нематеріальних активів.

4. 4. Аналіз стану, структури та руху основних засобів і немате­ріальних активів.

5. 5. Аналіз ефективності використання основних засобів та немате­ріальних активів.

Питання для самопідготовки

1. 1. Поняття активів (майна) підприємства.

2. 2. Порівняльний аналіз динаміки складу і структури активів підприємства.

3. 3. Показники майнового стану підприємства, їх розрахунок і характеристика.

4. 4. Основні напрямки поліпшення використання майна підпри­ємства, в т. ч. основних засобів і нематеріальних активів, та опти­мізація джерел його формування.

5. 5. Сутність основних засобів і їх призначення у діяльності підприємства.

6. 6. Завдання та методи аналізу основних засобів і нематеріальних активів.

7. 7. Факторний аналіз фондовіддачі.

Тести самоконтролю

1. Побудова аналітичного балансу та проведення його вертикаль­ного і горизонтального аналізу проводиться на етапі:

1) 1) оцінки майнового стану підприємства;

2) 2) експрес-діагностики фінансового стану підприємства;

3) 3) оцінки платоспроможності та ліквідності.

4) 4) ознайомлення з загальними умовами діяльності підприємства.

2. Як відбувається побудова агрегованого балансу:

1) 1) розрахунком середніх арифметичних сум;

2) 2) об’єднанням в групи однорідних статей;

3) 3) розрахунком питомої ваги окремих статей;

4) 4) вилученням регулюючих статей.

3. Експрес-діагностика фінансового стану підприємства здійс­нюється під час проведення:

1) 1) внутрішнього аналізу фінансового стану підприємства;

2) 2) зовнішнього фінансового аналізу;

3) 3) за потребою аналітика;

4) 4) під час аудиторської перевірки.

4. Зміцненню фінансового стану підприємства сприяє:

1) 1) підвищення ефективності використання ресурсів підпри­ємства;

2) 2) підвищення заробітної плати;

3) 3) використання позикових коштів;

4) 4) зміцнення партнерських відносин підприємства.

5. Зміна структури активів підприємства у бік збільшення частки оборотних коштів може свідчити про:

1) 1) згортання виробничої бази;

2) 2) формування мобільнішої структури активів;

3) 3) збільшення кредиторської заборгованості;

4) 4) перекручування результатів оцінки основних засобів підприємства.

6. Чому дорівнюють поточні активи підприємства, якщо власний капітал становить 2 240 тис. грн, позиковий капітал 3 560 тис. грн, а вартість необоротних активів – 2 780 тис. грн:

1) 1) 3 020 тис. грн;

2) 2) 1 460 тис. грн;

3) 3) 4 100 тис. грн;

4) 4) 3 010 тис. грн.

7. Зниження вартості основних засобів зумовить зміну:

1) 1) необоротних активів підприємства;

2) 2) власного капіталу;

3) 3) 1 та 2 разом;

4) 4) поточних зобов’язань підприємства.

8. Причинами зростання валюти балансу можуть бути:

1) 1) зниження попиту на продукцію підприємства;

2) 2) збільшення тривалості виробничого циклу;

3) 3) нарощення обсягів виробництва і реалізації;

4) 4) скорочення фінансового циклу.

9. Назвіть «золоте правило фінансування підприємства»:

1) 1) активи = власні кошти;

2) 2) стійкі пасиви = необоротні активи;

3) 3) дебіторська заборгованість = кредиторська заборгованість;

4) 4) оборотні активи = власний оборотний капітал.

10. Основними напрямками проведення аналізу основних засобів є:

1) 1) аналіз наявності, стану та руху основних засобів;

2) 2) аналіз ефективності використання основних засобів;

3) 3) аналіз ефективності інвестицій в основні засоби;

4) 4) усі відповіді правильні.

Розрахункові завдання

Задача 1.За даними балансу проаналізувати стан, структуру та динаміку майна підприємства за звітний період. Визначити зміни в складі та структурі активів підприємства за період, що аналізується. Результати аналізу оформити в таблиці. Зробити висновки та розробити шляхи оптимізації структури майна підприємства.

Задача 2.За даними балансу підприємства провести аналіз і дати оцінку джерел формування майна підприємства. Розрахувати відхи­лення в розрізі показників. Вказати основні напрями стосовно збільшення частки власного капіталу у формуванні оборотних активів підприємства. Розв’язок задачі оформити аналітичною таблицею.

Задача 3.За даними таблиці 3.3. проаналізувати рух, стан основ­них засобів підприємства. З цією метою розрахувати коефіцієнти оновлення, вибуття, зносу, придатності основних засобів. Визначити відхилення в розрізі показників і за результатами розрахунків зробити висновки. Розв’язок задачі оформити в таблиці.

Таблиця 3.3

Інформація про стан основних засобів підприємства за __________ рр.

Показник Минулий рік Звітний рік Відхилення(+, –)
Вартість введених в дію нових основних засобів, тис. грн 5 123,4 4 775,1  
Первісна вартість основних засобів на кінець року, тис. грн 285 652,2 289 615,8  
Вартість основних засобів, які вибули тис. грн 1 803,7 602,5  
Первісна вартість основних засобів на початок року, тис. грн 284 257,2 285 652,2  
Сума нарахованого зносу на початок року, тис. грн 257 593,3 259 356,9  
Сума нарахованого зносу на кінець року, тис. грн 259 356,9 262 205,8  

Задача 4.За даними фінансової звітності обчислити показники ефективності використання основних засобів підприємства. З цією метою розрахувати рентабельність, фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність і інтегральний показник. Визначити вплив показ­ників ефективності використання основних засобів на розмір виручки від реалізації та прибутку. За результатами аналізу зробити висновки, вказати шляхи покращання використання основних засобів. Розв’язок задачі оформити в аналітичній таблиці 3.4.

Додатково: середньооблікова чисельність працівників за минулий рік – осіб, за звітний рік – осіб.

Таблиця 3.4

Розрахунок показників ефективності використання основних засобів підприємства за ________ рр.

Показник Минулий рік Звітний рік Скориговані показники Відхилення (+, –)
всього в т. ч. за рахунок
обсягу основних засобів ефективності використання основних засобів
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг (без ПДВ та акцизу), тис. грн            
Прибуток, тис. грн            
Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн            
Середньооблікова чисельність працівників, осіб            
Продуктивність праці одного робітника, грн            
Фондовіддача, грн            
Фондомісткість            
Фондоозброєність, грн/осіб            
Рентабельність основних засобів, %            
Інтегральний показник            

Задача 5.За даними попередніх задач і фінансової звітності підприємства розрахувати вплив продуктивності праці одного робіт­ника та фондоозброєності на зміну фондовіддачі основних засобів підприємства. За результатами розрахунків зробити висновки. Розв’язок задачі оформити в аналітичній таблиці 3.5.

Таблиця 3.5

Розрахунок впливу факторів на фондовіддачу основних засобів підприємства за _______ рр.

Показник Минулий рік Звітний рік Скоригований показник Відхилення (+, –)
всього у т. ч. за рахунок
продук­тивності праці фондо­озброєності
Виручка від реалізації (без ПДВ і акцизу), тис. грн            
Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн            
Середньооблікова чисель­ність працівників, осіб            
Продуктивність праці одного робітника, грн            
Фондоозброєність, грн/осіб            
Фондовіддача, грн            

Тематика індивідуальних аналітичних
навчально-дослідних завдань

1. 1. Монографічний аналіз понять «майно», «майновий стан», «майнове положення», «майновий потенціал».

2. 2. Шляхи поліпшення використання майна підприємства, його стану та структури.

3. 3. Оптимізація джерел формування майна за критерієм ефектив­ності та раціональності.

4. 4. Нематеріальні активи: характеристика та перспективи викорис­тання.

5. 5. Інтенсифікація виробництва та впровадження досягнень НТП: сучасний стан та перспективи.

Тематика індивідуальних розрахункових
навчально-дослідних завдань

Задача 1.За даними фінансової звітності і попередніх задач вста­новити залежність між рентабельністю основних засобів, фондовід­дачею та рентабельністю виручки. За результатами розрахунків зро­бити висновки. Розв’язок задачі оформити в аналітичній таблиці 3.6.

Таблиця 3.6

Розрахунок впливу факторів на рентабельність основних засобів підприємства за ________ рр.

Показник Минулий рік Звітний рік Скоригований показник Відхилення (+, –)
всього в т. ч. за рахунок
фондовіддачі рентабельності виручки
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг (без ПДВ і акцизу), тис. грн            
Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн            
Рентабельність виручки, %            
Фондовіддача, грн            
Рентабельність основних засобів, %            

Задача 2.За даними фінансової звітності і рішення попередніх задач визначити вплив на зміну чистого прибутку підприємства таких факторів: середньорічної вартості основних засобів, фондовіддачі та рентабельності виручки. За результатами розрахунків зробити висновки. Розв’язок задачі оформити в аналітичній таблиці 3.7.

Таблиця 3.7

Вплив факторів на зміну чистого прибутку підприємства за __________ рр.

Показник Минулий рік Звітний рік Скоригований показник Відхилення (+, –)
всього у т. ч. за рахунок
СК 1 СК 2 середньорічної вартості основних засобів фондовіддачі рентабельності виручки
Виручка від реалізації (без ПДВ і акцизу), тис. грн                
Прибуток, тис. грн                
Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн                
Рентабельність виручки, %                
Фондовіддача, грн                
Рентабельність основних засобів, %                

Термінологічний словник

Довгострокові фінансові інвестиції– це фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. Це інвестиції, які не можуть бути класифіковані як поточні.

Коефіцієнти оцінки обертання активів – система показників виробничо-комерційної активності підприємства, яка характеризує, наскільки швидко активи обертаються в процесі його господарської діяльності.

Леверидж активів – фінансовий механізм формування активів, який заснований на спроможності власного капіталу залучати до їх фі­нансування різні форми позикового капіталу.

Незавершене будівництво – витрати, здійснені протягом звітного періоду, але віднесені до майбутнього виконання будівельного контракту за умови достатньої впевненості в їх відшкодуванні замовником.

Нематеріальні активи – ідентифікований немонетарний актив без фізичної субстанції, який утримується підприємством з метою вико­ристання у процесі виробництва або поставки товарів і надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для адміністративних цілей.

Основні засоби– матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Основний капітал– капітал, який інвестований у необоротні (довгострокові) активи підприємства.

Оптимізація складу активів – процес визначення співвідношення окремих видів активів, який забезпечує найкращі умови виробничо-комерційної діяльності за високого рівня ліквідності.

Фондовіддача – найважливіший показник ефективності опера­ційних основних засобів підприємства, який відображає результа­тивність їх використання у виробничо-комерційній діяльності.

Цілісний майновий комплекс – господарський об’єкт із закін­ченим циклом виробництва і реалізації продукції, оцінка активів якого в процесі приватизації, продажу, злиття здійснюється в комплексі.

Література: 1; 2; 3; 4; 5; 9; 10; 12; 13; 16; 17; 18; 22.

Тема 4. Аналіз оборотних активів підприємств

Методичні поради до вивчення теми.Відповідно до П(С)БО 2, оборотні активи – це грошові кошти та еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Аналіз оборотних активів проводять у такій послідовності:

На першому етапі оцінюють загальний розмір оборотних активів підприємства та аналізують зміни в їх обсязі впродовж звітного періоду. При проведенні цієї роботи визначається також питома вага оборотних активів у загальному обсязі майна та її зміна протягом періоду. Співставлення темпів росту оборотних активів з темпами інфляції дозволяє визначити номінальний і реальний приріст оборотних активів підприємства.

На другому етапі досліджують структуру оборотних активів підприємства за видами активів, а також іншими кваліфікаційними ознаками (прибутковості, швидкості оборотності, платоспроможності, інфляційної захищеності тощо). Це дозволяє оцінити основні тенденції в зміні складу оборотних активів і ступінь досягнення відповідної мети діяльності (рис. 4.1.).

В ході проведення третього етапу аналізу необхідно кількісно оцінити вплив факторів, які обумовлюють зміни в обсязі оборотних активів підприємства (період обороту та одноденна чиста виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг).

На четвертому етапі аналізу оцінюють зміни в складі джерел фінансування оборотних активів підприємства. Для цього обчислюють розмір власного оборотного капіталу (Власний капітал за мінусом вартості необоротних активів), порівнюють із відповідними показни­ками за попередні періоди. Питома вага власних джерел фінансування оборотних активів використовується для оцінки ступеня фінансової стійкості підприємства, його незалежності від зовнішніх джерел фінансування.


Рис. 4.1. Класифікація оборотних
активів підприємства за основними ознаками

На п’ятому етапі аналізу розраховують показники ефективності використання оборотних активів, проводять їх аналіз та роблять аналітичні висновки (табл. 4.1).

Таблиця 4.1

Система показників оцінки ефективності використання оборотних
активів підприємства та методика їх розрахунку

Показники Алгоритм розрахунку показників
1. Середні залишки оборотних активів ряд. (260 + 270 до 1 року) гр. 3 + 4 форми № 1/2
1.1. Грошових коштів та їх еквівалентів ряд. (220 + 230 + 240) гр. 3 + 4 форми № 1/2
1.2. Коштів у розрахунках ряд. (260 + 270 до 1 року – 100 – 1 10 – 120 – 130 – 140 – 220 – 230 – 240) гр. 3 + + 4 форми № 1/2
1.3. Запасів ряд. (100 + 1 10 + 120 + 130 + 140) гр. 3 + 4 форми № 1/2
2. Виручка від реалізації ряд. 035 форми № 2
2.1. Одноденна виручка від ре­алізації пок. 2: кількість днів у періоді
3. Оборотність оборотних ак­тивів, дні пок. 1: пок. 2.1
3.1. Грошових коштів та їх ек­вівалентів пок. 1.1: пок. 2.1
3.2. Коштів у розрахунках пок. 1.2: пок. 2.1
3.3. Запасів пок. 1.3: пок. 2.1
4. Число оборотів оборотних активів, раз пок. 2: пок. 1
4.1. Грошових коштів та їх ек­вівалентів пок. 2: пок. 1.1
4.2. Коштів у розрахунках пок. 2: пок. 1.2
4.3. Запасів пок. 2: пок. 1.3
5. Вивільнення (–), залучення (+) оборотних активів у зв’язку зі змінами їх оборотності (відхилення в оборотності у днях) × × (одноденна виручка звітного періоду)

Для оцінки ефективності використання оборотних активів доцільно розрахувати також такі показники:

- - віддачу оборотних активів;

- - рентабельність оборотних активів;

- - інтегральний показник ефективності використання оборотних активів.

Методика їх визначення наведена у таблиці 4.2.

Таблиця 4.2Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.237.183.249 (0.017 с.)