Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку з надходження основних засобів 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку з надходження основних засобівN Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Облік капітальних інвестицій
Придбання устаткування, що потребує монтажу 205 "Будівельні матеріали" 631 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Відображення суми податку на додану вартість (ПДВ) 641 "Розрахунки за податками" 631 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Передача устаткування у монтаж 152 "Капітальні інвестиції" 205 "Будівельні матеріали"
Придбання устаткування, що не потребує монтажу, інструменту, інвентарю, меблів тощо 152 "Капітальні інвестиції" 631 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Відображення сум ПДВ 641 "Розрахунки за податками" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"
Відображення затрат на проектні, будівельно-монтажні роботи за рахунками підрядників і проектних організацій 152 "Капітальні інвестиції" 631 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Відображення сум ПДВ в рахунках підрядників і проектних організацій 641 "Розрахунки за податками" 631 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Затрати на транспортування і монтаж безоплатно отриманих основних засобів 152 "Капітальні інвестиції" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"
Сума ПДВ в рахунках на послуги транспортування 641 "Розрахунки за податками" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"
Витрати на будівництво об'єкта господарським способом: матеріали послуги допоміжних виробництв (машин, механізмів тощо) оплата праці працівників, зайнятих у будівництві відрахування на соціальні заходи 152 "Капітальні інвестиції" 152 "Капітальні інвестиції" 152 "Капітальні інвестиції" 152 "Капітальні інвестиції" 205 "Будівельні матеріали"   23 "Виробництво"   66 "Розрахунки з оплати праці" 65 "Розрахунки за страхуванням"
Послуги машин і механізмів сторонніх організацій на об'єкті будівництва господарським способом 152 "Капітальні інвестиції" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"
Відображення суми ПДВ у рахунку за послуги машин і механізмів 641 "Розрахунки за податками" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"
Затрати на поліпшення, реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання об'єктів основних засобів 152 "Капітальні інвестиції" 631 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Сума ПДВ 641 "Розрахунки за податками" 631 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Затрати на реконструкцію і модернізацію об'єкта оренди (будівлі) 152 "Капітальні інвестиції" 631 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Відображення ПДВ 641 "Розрахунки за податками" 631 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Облік надходження основних засобів
Зарахування об'єктів капітальних інвестицій після введення в експлуатацію 10 "Основні засоби" 15 "Капітальні інвестиції"
Одержання від учасника (засновника) підприємства об'єкта основних засобів 10 "Основні засоби" 46 "Неоплачений капітал"
Відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів 10 "Основні засоби" 424 "Безоплатно одержані необоротні активи"
Зарахування витрат на транспортування і монтаж до складу первісної вартості безоплатно отриманих основних засобів 10 "Основні засоби" 15 "Капітальні інвестиції"
Оприбуткування раніше не врахованих на балансі основних засобів 10 "Основні засоби" 746 "Інші доходи від звичайної діяльності"
Переведення помилково не зарахованих малоцінних і швидкозношуваних предметів, що знаходяться на складі, до складу основних засобів 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"
Включення до складу основних засобів предметів, які знаходяться в експлуатації та які помилково були зараховані до складу малоцінних і швидкозношуваних предметів 106 "Інструменти, прилади та інвентар" 74 "Інші доходи"

 

3. Документування і облік операцій, пов`язаних з використанням необоротних активів (переміщення, ремонт, нарахування амортизації, орендні операції)

Облік основних засобів в оренді

Орендар відображає в бухгалтерському обліку одержаний у фінансову оренду об'єкт за первісною вартістю, яка визначається на початок строку оренди за найменшою з наступних оцінок: справедливою вартістю активу або теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів.

Затрати орендаря на поліпшення об'єкта фінансової оренди, що визнаються ним капітальними інвестиціями і відображаються за дебетом рахунку капітальних інвестицій із наступним збільшенням первісної вартості об'єкта фінансової оренди, якщо інше не передбачено орендною угодою.

Об'єкт операційної оренди відображається орендарем на позабалансовому рахунку обліку орендованих основних засобів за вартістю, вказаною в угоді про оренду.

Орендоване майно цілісного майнового комплексу обліковується орендарем за вартістю, визначеною в акті передачі та договорі оренди.

Вартість орендованих у складі цілісних майнових комплексів основних засобів відображається за дебетом рахунку обліку основних засобів із зазначенням, що ці об'єкти є орендованими, і кредитом субрахунку обліку іншого додаткового капіталу. Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій з надходження основних засобів наведена у таблиці 7.2:

Таблиця 7.2

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку з оренди

Основних засобів

N Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Отримані основні (транспортні) засоби в оренду: операційну фінансову зарахування до складу основних засобів об'єкта фінансової оренди 15 «Капітальні інвестиції» 105 «Транспортні засоби» На позабалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» здійснюється запис про одержання в операційну оренду із зазначенням вартості та інших характеристик 531 «Зобов'язання з фінансової оренди» 15 «Капітальні інвестиції»
Передано устаткування в операційну оренду   В аналітичному обліку на рахунку 10 «Основні засоби» зазначається факт знаходження об'єкта в операційній оренді

Облік амортизації основних засобів

Об'єктом амортизації є первісна або переоцінена вартість основних засобів (крім вартості землі і незавершених капітальних інвестицій), зменшена на їх ліквідаційну вартість.

Ліквідаційна вартість приймається в сумі, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) основних засобів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією).

Кожна частина об'єкта основних засобів, вартість якої є суттєвою стосовно первісної та/або балансової вартості об'єкта, може амортизуватися окремо. З цією метою воно розподіляє суму, первісно визнану щодо об'єкта основних засобів, на його суттєві частини.

Якщо підприємство амортизує окремо деякі частини об'єкта основних засобів, воно також окремо амортизує решту об'єкта, яка складається з таких частин об'єкта, що окремо є несуттєвими.

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

Строк корисного використання (експлуатації) - це очікуваний період часу, протягом якого основні засоби будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг). Строк корисного використання визначається підприємством самостійно з урахуванням його потужності (продуктивності), фізичного та морального зносу, правових або інших обмежень щодо строків використання об'єкта. За обсяг продукції (робіт, послуг), який буде виготовлено (виконано) підприємством з використанням об'єкта основних засобів, приймається запланований підприємством обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство планує виробити (виконати) з використанням цього об'єкта.

Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання.

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням методів, визначених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»:

1) прямолінійного, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів;

2) зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість;

3) прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється, виходячи із строку корисного використання об'єкта, і подвоюється;

4) кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця строку корисного використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання;

5) виробничого, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів.

Сума нарахованої амортизації відображається за дебетом рахунків обліку витрат діяльності, виробництва і капітальних інвестицій у кореспонденції з рахунком обліку зносу (амортизації) необоротних активів (рахунок 13).

Нарахування амортизації проводиться щомісячно підприємством, на балансі якого відображено вартість об'єкта основних засобів.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання.

Місячна сума амортизації при застосуванні прямолінійного методу визначається діленням річної суми амортизації на 12.

Місячна сума амортизації при застосуванні методів зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості та кумулятивного визначається діленням суми амортизації за повний рік корисного використання на 12.

Річна (місячна) сума амортизації після зміни залишкової вартості об'єкта основних засобів в результаті їх переоцінки, часткової ліквідації, модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції тощо, зміни строку корисного використання (експлуатації) та методів нарахування амортизації визначається виходячи відповідно із нової залишкової вартості, нового строку корисного використання (експлуатації) та нового методу її нарахування з місяця, наступного за місяцем таких змін.

Розрахунок амортизаційних відрахувань прикладається до регістрів бухгалтерського обліку.

Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію. Нарахування амортизації поновлюється, починаючи з місяця, наступного за місяцем введення об'єкта в експлуатацію після реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій з надходження основних засобів наведена у таблиці 7.3:

Таблиця 7.3

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 245; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.203.18.65 (0.012 с.)