Журнал господарських операцій з обліку інших грошових коштів 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Журнал господарських операцій з обліку інших грошових коштів№ п/п Зміст операції Д-т К-т
Придбано путівки в санаторії та будинки відпочинку 301,311
Відображено вартість путівок у санаторії та будинки відпочинку, які було продано працівникам підприємства
Придбано за готівкові кошти і за рахунок поточного рахунка грошові документи (поштові марки, проїзні документи) 301,311
Здано виручку від реалізації продукції інкасатору
Зараховано виручку на поточний рахунок у банку

Облік грошових документів, які зберігаються в касі підприємства, ведеться за їх номінальною вартістю. Аналітичний облік грошових документів ведеться за їх видами.

Облік дебіторської заборгованості

У процесі своєї діяльності кожне підприємство значну частину виробленої продукції реалізує покупцям.

Форми та порядок розрахунків з покупцями і замовниками за відвантажену їм продукцію та виконані роботи визначаються заздалегідь укладеними договорами. Договір — це юридичний і економічний документ, що визначає номенклатуру і обсяг поставки чи роботи, строки, ціни, вид транспортування, форму розрахунків, а також санкції за невиконання умов договору.

При встановленні господарських відносин між сторонами виникають певні права і зобов’язання. З юридичної точки зору ці права і зобов’язання виникають у момент укладення договору. У бухгалтерському обліку виникнення заборгованості пояснюється тим, що майже ніколи не збігається момент оплати за продукцію та момент відвантаження продукції. Наслідки такої невідповідності виникнення у однієї сторони в складі господарських засобів активів – у вигляді дебіторської заборгованості, а в іншої сторони виникнення кредиторської заборгованості – зобов’язань погасити цю заборгованість.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансових звітах визначає П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Згідно стандарту дебітори – це юридичні та фізичні особи, які заборгували в результаті минулих подій певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.

Дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів підприємства на певну дату.

Наприкінці звітного періоду дебіторська заборгованість аналізується і групується за даними аналітичного обліку на дійсну (звичайну), сумнівну і безнадійну. Нормальна дебіторська заборгованість повинна бути сплачена в строк, передбачений договором.

Сумнівна — це прострочена дебіторська заборгованість, щодо якої існує ймовірність непогашення боржником.

Безнадійна – поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість у її неповерненні боржником або щодо якої минув строк позовної давності.

Поточна дебіторська заборгованість визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, робіт, послуг та оцінюється за первісною вартістю.

При реалізації продукції оформляються відповідні первинні документи, до яких належать: накладні, рахунки-фактури, акти прийому виконаних робіт (послуг), податкові накладні, ТТН. Один примірник залишається в бухгалтерії підприємства-постачальника і є підставою для списання продукції зі складу та відображення дебіторської заборгованості. Другий екземпляр передається покупцю.

Для обліку розрахунків із покупцями за відвантажену продукцію і замовниками за виконані роботи (послуги) передбачений рахунок 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками». Рахунок має субрахунки:

361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»

362 «Розрахунки з іноземними покупцями».

На дебет рахунка 36 відноситься відпускна договірна ціна реалізованої продукції чи виконаних робіт, включаючи податок на додану вартість і акцизний збір: Дт 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» Кт 70 «Дохід від реалізації».

Сума податків, що виникають у процесі реалізації, зменшує дохід підприємства і відображається на рахунках: Дт 70 «Дохід від реалізації» Кт 64 «Розрахунки за податками і платежами».

За кредитом рахунка 36 обліковується оплата покупцями і замовниками заборгованості за продукцію чи роботи. Згідно з виписки банку з поточного рахунка в національній чи іноземній валюті: Дт 31 «Рахунки в банках» Кт 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками».

Дебетове сальдо за рахунком 36 показує дебіторську заборгованість покупців і підрядчиків за відвантажену їм продукцію і виконані роботи, табл.. 10.2.

Таблиця 10.2

Кореспонденція рахунків за розрахунками з покупцями

№ п/п Зміст господарських операцій Д-т К-т Сума
Відображено відвантаження товару вітчизняному покупцю 600,0
Відображено податкове зобов’язання з ПДВ у складі вартості відвантаженого товару 100,0
Отримано грошові кошти від покупця 600,0
Отримана попередня оплата від покупця 1740,0
Відображено податкове зобов’язання з ПДВ 290,0
Відображено відвантаження послуг вітчизняному покупцю 1740,0
Податкове зобов’язання з ПДВ віднесено на зменшення доходу 290,0
Взаємозалік заборгованостей 1740,0

Аналітичний облік розрахунків за рахунком 36 організується окремо щодо кожної юридичної чи фізичної особи, якій відвантажено продукцію чи виконано роботи.

Відповідно до П(С)БО 10 за поточною дебіторськоє заборгованістю передбачено створювати резерв сумнівних боргів як частину загальної заборгованості, щодо якої існує невпевненість у їх погашенні боржником. Створюючи резерв сумнівних боргів, бухгалтер, дотримуючись принципу обачності, запобігає завищенню оцінки активів підприємства.

Створення та використання цього резерву ведеться на рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів». Цей рахунок використовується для коригування оцінки дебіторської заборгованості покупців і замовників за товарних операціями та інших дебіторів за нетоварними операціями.

За кредитом рахунка 38 «Резерв сумнівних боргів» обліковується створення резерву: Дт 944 «Сумнівні та безнадійні борги» Кт 38 «Резерв сумнівних боргів». За дебетом – списання сумнівної заборгованості в кореспонденції з рахунками дебіторської заборгованості або зменшення нарахованих резервів у кореспонденціїї з рахунками обліку доходів.

Сума резерву, що створюється визначається одним з двох методів: прямим або за коефіцієнтом сумнівності. Перший метод застосовується на невеликих підприємствах, де можна з даних аналітичного обліку визначити тих дебіторів, відносно яких існує ймовірність непогашення. На підприємствах з великою кількістю дебіторів резерв сумнівних боргів визначається на основі класифікації заборгованості за товари і послуги за строками її непогашення. Коефіцієнт сумнівності встановлюється за даними попереднього періоду.

Якщо резерв створено, прострочена сумнівна дебіторська заборгованість списується на дебет рахунка 38 «Резерв сумнівних боргів»:

Дт 38 «Резерв сумнівних боргів»

Кт 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

Кт 37 «Розрахунки з різними дебіторами».

Безнадійна дебіторська заборгованість в кінці звітного періоду відноситься на дебет рахунка 944 «Сумнівні та безнадійні борги» і врештірешт впливає на зменшення доходів.

Списання безнадійної дебіторської заборгованості здійснюється на позабалансовий рахунок 071 «Списана дебіторська заборгованість» і обліковується протягом не менше трьох років з дати списання для спостереження за можливістю її стягення у випадку зміни майнового стану боржника.

 

Питання для самоконтролю

1. На яких рахунках обліковуються операції з грошовими коштами підприємства?

2. Як відкрити поточний рахунок в банківській установі?

3. Чи може суб`єкт підприємницької дяльності не мати поточного рахуну в банківській установі?

4. В якому документі окреслені права і обов`язки осіб, які мають право складати і підписувати касові і банківські документи?

5. Які первинні документи використовують для відображення операцій з грошовими коштами підприємства?

6. Чи є встановлений ліміт готівкових розрахунків для підприємства за робочий день?

7. Що таке „ліміт залишку готівки в касі підприємства” і хто його встановлює?

8. Скільки рахунків в установах банку може відкрити одне підприємство?

9. Чи обов`язково завіряти банківські документи печаткою підприємства?

10. Наведіть приклади інших грошових коштів.

11. Що таке дебіторська заборгованість? Який П(С)БО призначений для обліку дебіторську заборгованість.

12. Які первинні документи використовуються при реалізації продукції, наданні робіт, послуг?

13. На яких рахунках здійснюється облік реалізації продукції і дебіторської заборгованості;

14. Що таке резерв сумнівних боргів, на якому рахунку він облікоується?

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 169; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.007 с.)