Порядок формування фінансових результатів та відображення їх в облікуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок формування фінансових результатів та відображення їх в облікуЗакінчується 7 клас рахунком 79 «Фінансові результати». Цей рахунок призначений для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати підприємства.

Фінансовий результат визначається за кожним видом діяльності шляхом зіставлення доходів і витрат звітного періоду.

За кредитом рахунка 79 «Фінансові результати» відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом — суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток.

Сальдо рахунка при його закритті списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» і потрапляє до бухгалтерського балансу.

Рахунок 79 «Фінансові результати» має такі субрахунки:

791 «Результат основної діяльності»

792 «Результат фінансових операцій»

793 «Результат іншої діяльності».

Закриття рахунка 79 «Фінансові результати» здійснюється по закінченні звітного періоду (місяця чи календарного року).

Фінансовий результат від операційної діяльності включає в себе фінансовий результат від реалізації, а також інші операційні доходи і витрати.

Для обліку операцій, пов’язаних з реалізацією, використовуються рахунки: 70 «Доходи від реалізації», 90 «Собівартість реалізації».

Для обліку операцій з реалізації готової продукції використовуються такі субрахунки: 701 «Дохід від реалізації готової продукції», 901 «Собівартість реалізованої готової продукції».

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов:

1. Покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

2. Підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

3. Сума доходу може бути достовірно визначена;

4. Є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Бухгалтерські записи відображення операцій з реалізації готової продукції:

1. Відображено виручку від реалізації готової продукції: Дт 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» Кт 701 «Дохід від реалізації готової продукції».

2. Відображено нарахування ПДВ: Дт 701 «Дохід від реалізації готової продукції» Кт 641 «Розрахунки за податками»

2а. відображення ПДВ у разі отримання попередньої оплати: Дт 643 «Податкові зобов’язання» Кт 641 «Розрахунки за податками»

2б. Відображення ПДВ у разі відвантаження попередньо оплаченої продукції: Дт 701 «Дохід від реалізації» Кт 643 «Податкові зобов’язання»

3. Списання виробничої собівартості готової продукції (за обліковими цінами): Дт 901 «Собівартість реалізованої готової продукції» Кт 26 «Готова продукція».

В кінці звітного періоду сальдо рахунків 70 і 90 списується на субрахунок 791 «Результат основної діяльності» записами:

а) Списання чистого доходу: Дт 701 «Дохід від реалізації» Кт 791 «Результат основної діяльності»

б) Списання собівартості реалізації: Дт 791 «Результат основної діяльності» Кт 901 «Собівартість реалізованої готової продукції».

Для відображення всіх інших доходів від основної діяльності (крім доходів від реалізації) використовуються такі рахунки: Рахунки 71 «Іншій операційний дохід» та 94 «Інші витрати операційної діяльності».

У кінці звітного періоду (місяця, року) сальдо рахунків 71 і 94 списуються на субрахунок 791 «Результат основної діяльності».

Бухгалтерські записи за відображення операцій, пов’язаних із одержанням доходів від іншої операційної діяльності, відображаються наступними проводками:

1. Відображено дохід від реалізації оборотних активів: Дт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» Кт 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів».

1а. Нараховане ПДВ від вартості реалізації оборотних активів: Дт 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» Кт 641 «Розрахунки за податками».

1б. Списано реалізовані оборотні активи: Дт 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів» Кт рахунків запасів (20, 22 та інші).

2. Відображено реалізацію іноземної валюти: Дт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» Кт 711 «Дохід від реалізації іноземної валюти».

2а. Списано реалізовану іноземну валюту: Дт 942 «Собівартість реалізованої іноземної валюти» Кт 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» або 314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті»

3. Одержано дохід від операційної оренди: Дт 37 «Розрахунки з іншими дебіторами» Кт 713 «Дохід від операційної оренди активів».

4. Одержано дохід від операційних курсових різниць: Дт 362 «Розрахунки з іноземними покупцями», 612 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті» Кт 714 «Дохід від операційної курсової різниці».

5. Одержані економічні санкції (штрафи, пені, неустойки): Дт 31 «Рахунки в банках», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з іншими дебіторами» Кт 715 «Одержані штраф, пені, неустойки».

6. Списано кредиторську заборгованість по закінченні строку позовної давності: Дт 63 «Розрахунки з постачальниками та відрядниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями» Кт 717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості».

7. Одержання коштів цільового фінансування: Дт 48 «Цільове фінансування та цільові надходження» Кт 718 «Одержані гранти та субсидії».

8. Віднесення іншого операційного доходу на фінансові результати: Дт 71 «Інший операційний дохід» Кт 791 «Результат основної діяльності».

9. Списання інших витрат операційної діяльності на фінансові результати: Дт 791 «Результат основної діяльності» Кт 94 «Інші витрати операційної діяльності».

Для відображення операцій від іншої діяльності використовуються такі рахунки: 74 «Інші доходи» 97 «Інші витрати», які відображають відповідно доходи та витрати від інших операцій підприємства, які виникли у процесі його діяльності. До таких операцій належать: реалізація фінансових інвестицій реалізація необоротних активів доходи від неопераційних курсових різниць дохід від безоплатно отриманих оборотних активів інші доходи.

Сальдо рахунків 74 і 97 списуються на субрахунок 793 «Результат іншої діяльності», що дає змогу визначити фінансовий результат від іншої діяльності.

Бухгалтерські записи з відображення операцій від іншої діяльності мають вигляд:

1. Реалізація фінансових інвестицій:

1а. Відображено реалізацію фінансових інвестицій: Дт 37 «Розрахунки з іншими дебіторами» Кт 741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій».

1б. Списано реалізовані фінансові інвестиції: Дт 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій» Кт 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» Кт 35 «Поточні фінансові інвестиції».

2. Реалізація необоротних активів:

2а. Відображено реалізацію: Дт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» Кт 742 «Дохід від реалізації необоротних активів».

2б. Нараховано ПДВ з продажної вартості необоротних активів: Дт 742 «Дохід від реалізації необоротних активів» Кт 641 «Розрахунки за податками».

2в. Списано балансову вартість реалізованих необоротних активів: Дт 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів» Кт 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні активи».

2г. Списання зносу реалізованих необоротних активів: Дт 13 «Знос необоротних активів» Кт 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів».

3. Одержання доходу від неопераційних курсових різниць: Дт 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», 33 «Інші кошти», 36 «Розрахунки з покупцями» Кт 744 «Дохід від курсових різниць».

4. Дохід від безоплатно отриманих оборотних активів: Дт 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» Кт 745 «Дохід від безоплатного отриманих активів».

5. Віднесено суму до оцінки об’єкта, які раніше були уцінені до складу доходу: Дт 10 «Основні засоби» Кт 746 «Інші доходи від звичайної діяльності».

6. Дохід від фінансової оренди активів: Дт 37 «Розрахунки з іншими дебіторами» Кт 746 «Інші доходи від звичайної діяльності».

6а. В кінці звітного періоду віднесення сум інших доходів на фінансові результати від іншої діяльності: Дт 74 «Інші доходи» Кт 793 «Результат іншої діяльності».

6б. Списання інших витрат від іншої діяльності на фінансові результати: Дт 793 «Результат іншої діяльності» Кт 97 «Інші витрати».

Для обліку доходів від фінансових інвестицій в інші підприємства планом рахунків призначено рахунки: 72 «Дохід від участі в капіталі» 73 «Інші фінансові доходи».

Рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі» використовується для відображення прибутку, одержаного від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких здійснюється за методом участі в капіталі. Метод участі в капіталі передбачає збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на суму відповідно збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування.

У цьому випадку рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі» буде кореспондувати безпосередньо з дебетом рахунка 14 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі».

Рахунок 73 «Інші фінансові доходи» використовується для відображення дивідендів, процентів та інших доходів, одержаних від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).

Наприкінці звітного періоду сальдо рахунків 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 95 «Фінансові витрати», 96 «Втрати від участі в капіталі» списуються на субрахунок 792 «Результат фінансових операцій», що дає змогу визначити результат від фінансової діяльності підприємства.

Питання для самоконтролю

1. Яким чином можно класифікувати доходи підприємства?

2. Яким чином можно класифікувати витрати підприємства?

3. Який клас рахунків призначений для обліку доходів підприємства? Окресліть його основні характеристики.

4. Які класи рахунків призначені для обліку витрат підприємства?

5. Від чого залежить облікова політика підприємства в частині обліку витрат?

6. Яким чином можно класифікувати фінансові результати діяльності підприємства?

7. Які рахунки призначені для обліку результатів діяльності підприємства?

8. Вкажіть на якому рахунку обліковується фінансовий результат діяльності підприємства за минулі роки.

9. Вкажіть на якому рахунку обліковується фінансовий результат діяльності підприємства за поточний рік.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.22.242 (0.022 с.)