Тема 1. Загальноприйняті принципи і системи обліку

Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Загальноприйняті принципи і системи облікуМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

до вивчення дисципліни

«ОБЛІК В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ»

( 6503 «Міжнародна економіка»)

 

 

Укладачі: к е.н., доцент Лук’яненко Л.І.

к.е.н., доцент Небильцова О.В.

 

 


ВСТУП

В сучасній економіці домінують тенденції інтернаціоналізації і глобалізації, за рахунок зростання між країнами обміну товарами, послугами, інвестиціями, валютами. Це потребує міжнародної гармонізації і стандартизації національних систем обміну та фінансової звітності, що в певній мірі забезпечується впровадженням МСФЗ. Разом із тим гармонізація не призводить до певної уніфікації, що обумовлено дією усталених факторів, пов’язаними з національними суверенітетами, відмінностями в умовах організації бізнесу, особливостями фінансових та фіскальних систем, соціокультурними традиціями.

Об’єктом дисципліни є національні системи обліку і фінансової звітності, а її предметом – процедури фінансового та управлінського обліку, що сформувались і застосовуються у зарубіжних країнах.

Мета дисципліни – набуття студентами необхідних знань та практичних навичок з обліку в зарубіжних кранах, з урахуванням загальноприйнятих принципів та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Для досягнення мети навчальний процес спрямовано на вивчення як загальних питань обліку зарубіжних країн, що сформувались у межах англо-американської, західноєвропейської, південноамериканської, ісламської та міжнародної, так і поглиблений аналіз систем обліку країн з розвинутою ринковою економікою.

Програма дисципліни розроблена для бакалаврського рівня підготовки.

Вивчення дисципліни «Облік в зарубіжних країнах» ґрунтується на використанні інноваційних навчальних технологій. Викладення лекційного матеріалу передбачає проведення проблемних лекцій та розгляд окремих дискусійних питань. На практичних заняттях використовуються ситуаційні завдання, круглі столи, робота в малих творчих групах.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- особливості побудови обліку у різних країнах світу;

- сутність та структуру МСФЗ, їх зв’язок з національними стандартами обліку;

- фінансову звітність зарубіжних країн, її склад, призначення і вимоги до неї;

- методику складання фінансової звітності у США та країнах Західної Європи;

- фінансовий аналіз показників діяльності фірми на базі фінансової звітності;

- облік і контроль касових операцій в касі і на рахунках в банку;

- облік створення і використання фонду дрібних сум;

- облік поточних фінансових інвестицій;

- види дебіторської заборгованості, повернення товарів, наданих знижок і ПДВ;

- методи оцінки ТМЗ;

- нарахування амортизації різними методами;

- облік довгострокових інвестицій у боргові зобов’язання;

- методику складання консолідованої фінансової звітності тощо.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

  Назва теми Кількість годин
Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання
Л П І ПК СРС Л П І ПК СРС Л П І ПК СРС
Тема 1. Загальноприйняті принципи і системи обліку - - -
Тема 2. Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація - - -
Тема 3. Облік грошових коштів - - - -
Тема 4. Облік розрахунків з дебіторами - - 0,5 -
Тема 5. Облік товарно-матеріальних запасів - - 1,5 -
Тема 6. Облік довгострокових активів - - 1,5 -
Тема 7. Облік фінансових вкладень та консолідована звітність - - - -
Тема 8. Облік короткострокових зобов’язань - - - -
Тема 9. Облік довгострокових зобов’язань - - 0,5 -
Тема 10. Облік власного капіталу і розподілу прибутку в товариствах. - - - - -
Тема 11. Облік власного капіталу і розподілу прибутку в корпораціях - - - - -
Виконання вибіркового завдання - - - - - - - - - - - -
Модульний контроль - - - - - - - - - - - -
Підготовка до іспиту - - - - - - - - - - - -
Разом годин:

Зміст дисципліни зА темами

 

Тема 1. Загальноприйняті принципи і системи обліку

Роль обліку в системі управління. Користувачі облікової інформації. Поняття про фінансовий та управлінський облік, загальні принципи побудови, порівняльна характеристика. Необхідність уніфікації та стандартизації обліку у міжнародному масштабі. Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку. Міжнародні організації по стандартизації обліку. Склад і загальна характеристика міжнародних стандартів фінансової звітності, їх зв’язок з національними стандартами обліку. Системи обліку. Форми організації бізнесу в зарубіжних країнах. Технологічний процес і процедури фінансового обліку: рахунки, етапи облікового циклу, система облікових регістрів.

Тема 2. Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація.

Призначення, склад і загальна методика складання фінансової звітності. Бухгалтерський баланс, його побудова, зміст і оцінка статей. Звіт про прибутки та збитки, його зміст і формати. Методика складання звіту про прибутки та збитки. Звіт про рух грошових коштів, його призначення, зміст та методика складання. Звіт про власний капітал, його призначення та зміст. Додатки до фінансової звітності. Методика аналізу фінансової звітності. Горизонтальний і структурний (вертикальний) аналіз. Аналіз фінансового стану підприємства на основі відносних показників. Аналіз показників платоспроможності (ліквідності), заборгованості (структури капіталу), рентабельності, оборотності засобів (ділової активності).

Тема 3. Облік грошових коштів.

Склад грошових коштів, характеристика рахунків для їх обліку. Порядок відображення грошових коштів у звітності. Облік та контроль касових операцій і грошей у касі. Облік створення і використання фонду дрібних сум. Ваучерна система обліку і контролю витрат грошових коштів. Документальне оформлення, облік і контроль операцій по банківських рахунках. Порядок складання узгоджувальної таблиці облікових записів підприємства і банку. Особливості обліку грошових коштів в умовах використання електронної системи розрахунків.

 

Тема 4. Облік розрахунків з дебіторами.

Класифікація та оцінка дебіторської заборгованості. Облік рахунків до одержання. Облік наданих знижок і повернення проданих товарів, облік податку на додану вартість. Методика розрахунку та облік сумнівної дебіторської заборгованості. Облік векселів одержаних. Облік одержаних векселів, не сплачених у встановлений термін. Облік дисконтованих векселів.

 

Тема 5. Облік товарно-матеріальних запасів.

Поняття та склад товарно-матеріальних запасів. Системи обліку товарно-матеріальних запасів: система постійного та система періодичного обліку. Облік руху запасів в системі рахунків. Методи оцінки запасів, їх порівняльна характеристика і вплив на фінансові результати. Оцінка і відображення товарно-матеріальних запасів при складанні балансу.

 

Тема 6. Облік довгострокових активів.

Склад, класифікація та оцінка довгострокових активів. Облік надходження основних засобів. Методи розрахунку та облік амортизації основних засобів. Облік модернізації і ремонту основних засобів. Облік вибуття основних засобів. Облік переоцінки основних засобів. Облік природних ресурсів та їх виснаження. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка . Облік надходження амортизації і вибуття нематеріальних активів.

 

Тема 7. Облік фінансових вкладень та консолідована звітність.

Види фінансових вкладень, їх характеристика і порядок оцінки. Облік довгострокових інвестицій у боргові зобов’язання (облігації). Облік довгострокових інвестицій у акції. Методика і техніка складання консолідованої фінансової звітності.

 

Тема 8. Облік короткострокових зобов’язань.

Види короткострокових зобов’язань та їх оцінка. Облік заборгованості по рахунках постачальників. Облік комерційних та розрахункових знижок, наданих постачальниками. Облік заборгованості по векселях виданих. Облік інших короткострокових зобов’язань: заборгованості по податках, дивідендах до оплати, авансах від клієнтів, по поточній частині довгострокових зобов’язань. Облік заробітної плати та зобов’язань по заробітній платі.

 

Плани лекцій

Плани ПРАКТИЧНИХ занять

План ПРАКТИЧНого заняття до теми 1

Контрольні питання

1. Основні принципи ведення обліку в зарубіжних фірмах (на прикладі США).

2. Методика і техніка записів в облікових регістрах та складання фінансової звітності зарубіжних фірм.

Практичні завдання

1. На підставі наведених в “Навчальних завданнях” даних записати господарські операції фірми “Амадей” в журнал реєстрації господарських операцій і визначити по них кореспондуючі рахунки.

2. Перенести записи з журналу реєстрації господарських операцій в Головну книгу та відобразити зареєстровані операції на відповідних рахунках.

3. Підрахувати залишки на рахунках Головної книги, перенести їх у робочу таблицю та скласти пробний баланс.

4. Зробити в робочій таблиці записи, що регулюють доходи і витрати фірми та скласти відрегульований пробний баланс.

5. На підставі відрегульованого пробного балансу скласти основні форми звітності фірми “Амадей”.

План ПРАКТИЧНого заняття до теми 2

Контрольні питання

1. Зміст, структура та оцінка статей бухгалтерського балансу.

2. Призначення і зміст Звіту про прибутки та збитки.

3. Методика аналізу фінансової звітності фірми.

Практичні завдання

1. На підставі наведених даних скласти Баланс фірми “Артур” на 01 січня.

2. Проаналізувати фінансовий стан фірми шляхом розрахунку відносних показників RATICS.

3. На підставі проведених розрахунків охарактеризувати загальний фінансовий стан фірми та надати рекомендації щодо його поліпшення.

 

План ПРАКТИЧНого заняття до теми 3

Контрольні питання

1. Склад грошових коштів та порядок їх відображення в Балансі.

2. Методика створення та використання фонду дрібних сум.

3. Документальне оформлення операцій у касовій книзі та на рахунках в банку, їх перевірка (звірка).

Практичні завдання

1.1. На підставі наведених даних відкрити Книгу дрібних сум та занести операції за місяць, згрупувавши їх за окремими видами витрат.

1.2. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку створення і використання фонду дрібних сум.

2.1. На підставі наведених даних зробити контрольну вивірку розрахункового рахунку в банку та касової книги.

2.2. Скласти погоджувальну таблицю та відобразити її результати в обліку.

 

План ПРАКТИЧНого заняття до теми 4

Контрольні питання

1. Особливості обліку рахунків до одержання.

2. Облік товарних закупок та їх продаж, облік наданих знижок та повернення проданих товарів.

3. Методика розрахунку та обліку резерву сумнівних боргів.

Практичні завдання

1. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з відвантаження товарів покупцю, за умови надання йому комерційної та розрахункової знижок.

2.1. На підставі наведених даних визначити залишок дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду, залишок резерву сумнівних боргів та витрат на створення резерву сумнівних боргів.

2.2. Списати дебіторську заборгованість, визнану безнадійною у звітному періоді методом прямого списання та за рахунок створеного резерву.

 

План ПРАКТИЧНого заняття до теми 5

Контрольні питання

1. Методика розрахунку собівартості реалізованих товарів.

2. Методи визначення вартості товарно-матеріальних запасів.

Практичні завдання

1. Провести оцінку реалізованих товарів та їх залишку на кінець місяця за методами LIFO, FIFO та середньозваженої ціни за системами постійного та періодичного обліку.

2. Проаналізувати результати, які будуть одержані за умови використання методів LIFO, FIFO та середньозваженої ціни за системами постійного та періодичного обліку.

 

План ПРАКТИЧНого заняття до теми 6

Контрольні питання

1. Класифікація, оцінка та облік надходження та вибуття основних засобів.

2. Види та методи розрахунку і обліку амортизації основних засобів.

Практичні завдання

1.1. На підставі наведених даних зробити розрахунок прискореної амортизації устаткування за 5 років (методом подвійної норми амортизації.

1.2. Відобразити визначені суми амортизації за перший рік на рахунках бухгалтерського обліку.

2. На підставі наведених даних визначити суму амортизації устаткування за перший рік експлуатації методом суми чисел років експлуатації та відобразити її суму на рахунках бухгалтерського обліку.

3. На підставі наведених даних визначити суму виснаження (амортизації) родовища за звітний період та відобразити рахунках бухгалтерського обліку операції з придбання та амортизації родовища.

 

ПЛАН ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 7

Контрольні питання

1.Сутність фінансових інвестицій, їх класифікація та оцінка.

2. Облік довгострокових інвестицій у боргові зобов’язання.

3. Облік довгострокових інвестицій в акції інших підприємств.

Практичні завдання

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку, зробивши попередньо необхідні розрахунки:

1.1. Придбання облігацій за номінальною вартістю, з премією та дисконтом.

1.2. Придбання акцій інших підприємств.

1.3. Методи обліку інвестицій в акції.

1.4. Відобразити на дату складання фінансової звітності інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі.

1.5. Скласти консолідовану фінансову звітність.

 

План ПРАКТИЧНого заняття до теми 8

Контрольні питання

1. Види короткострокових зобов’язань та порядок їх оцінки.

2. Облік короткострокових векселів до сплати та зобов’язань по заробітній платі.

Практичні завдання

1.1. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку вартість придбаних запасів, суму векселя, виданого в оплату заборгованості.

1.2. На підставі наведених даних визначити суму відсотків по векселю, які підлягають оплаті згідно терміну погашення та відобразити зазначені операції на рахунках бухгалтерського обліку.

2. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку нарахування заробітної плати персоналу фірми та проведені обов’язкові утримання.

 

План ПРАКТИЧНого заняття до теми 9

Контрольні питання

1. Види та облік випущених облігацій.

2. Облік реалізації облігацій за номінальною вартістю, з дисконтом чи премією.

3. Облік викупу облігацій та їх перетворення в акції.

Практичні завдання

1. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку, зробивши попередньо необхідні розрахунки:

1.1. вартість випущених і реалізованих з премією облігацій;

1.2. суму нарахованих відсотків за облігаціями та амортизацію відповідної частини премії;

1.3. конвертацію облігацій після шостого платіжного періоду за визначеними у завданні умовами обміну.

2. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку зробивши попередньо необхідні розрахунки:

2.1. вартість випущених і реалізованих з дисконтом облігацій;

2.2. суму нарахованих відсотків за облігаціями та амортизацію відповідної частини премії;

2.3. викуп облігацій після шостого платіжного періоду.

 

ПЛАН ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 10

Контрольні питання

1. Методика обліку формування капіталу товариства (партнерства) при їх створенні.

2. Облік змін капіталу (внесків) товариства (партнерства).

3. Порядок та облік розподілу прибутків (збитків) між партнерами.

Практичні завдання

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку, зробивши попередньо необхідні розрахунки:

1. Облік створення та формування капіталу товариства (партнерства).

2. Облік змін капіталу товариства (партнерства).

3. Облік ліквідації товариства (партнерства).

4. Розподіл прибутку (збитків) між партнерами товариства.

План ПРАКТИЧНого заняття до теми 11

Контрольні питання

1. Загальні положення функціонування корпорацій, їх формування та особливості обліку.

2. Облік змін капіталу корпорацій та порядок розподілу прибутків (покриття збитків)

Практичні завдання

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку зробивши попередньо необхідні розрахунки:

1. Випуск та реалізацію акцій без номінальної вартості;

2. Випуск та реалізацію привілейованих акцій без номінальної вартості;

3. Випуск та реалізацію акцій шляхом сплати грошових коштів, внесення устаткування, будівлі та патенту на винахід;

4. Викуп власних акцій на їх подальшу реалізацію своїм працівникам;

5. Конвертацію раніше випущених привілейованих акцій в прості;

6. Оголошення та виплата дивідендів акціонерам.

 

6. Самостійна робота студентів

Графік

НАВЧАЛЬНА КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з дисципліни «Облік в зарубіжних країнах»

для студентів спеціальності 6503 «Міжнародна економіка»

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми звітності Кількість балів
1.Обов’язкові      
1.1.Підготовка та участь у обговоренні питань, які вирішуються на практичних заняттях, експрес-опитування, тест-контролю Вересень-грудень Систематичність та активність на практичному занятті, проведення експрес-опитування, тест-контролю    
1.2.Виконання домашніх індивідуальних (розрахункових) завдань Вересень-грудень Перевірка правильності виконання індивідуальних завдань    
1.3.Підготовка до модульного контролю Жовтень, грудень Перевірка правильності виконання модульних завдань Середній бал за результатами 2-х модулів 10
Разом за обов’язкові види СРС: 50
ІІ. Вибіркові      
2.1.Участь в наукових конференціях, олімпіадах Відповідно до термінів проведення Результати участі в олімпіаді, тези доповіді (доповідь) на конференції    
2.2.Аналітичний огляд наукових публікацій Вересень-грудень Обговорення результатів під час практичних занять або ІКР  
Разом за вибіркові види СРС: 5
Разом балів за поточну успішність: 50
ІІІ. Семестровий контроль
Підготовка до іспиту Січень Письмова екзаменаційна робота
Разом: - -
Вечірня форма навчання (7-й семестр)
1.Обов’язкові      
1.1.Підготовка до практичних занять, ділової ігри, експрес-опитування, тест-контролю Вересень-грудень Систематичність та активність на практичному занятті, активна участь в проведенні ділової ігри експрес-опитування, тест-контроль    
1.2.Виконання домашніх індивідуальних (розрахункових) завдань Вересень-грудень Перевірка правильності виконання індивідуальних завдань    
1.3.Підготовка до модульного контролю Жовтень, грудень Перевірка правильності виконання модульних завдань Середній бал за результатами 2-х модулів 10
Разом за обов’язкові види СРС: 45
ІІ. Вибіркові      
2.1.Участь в наукових конференціях, олімпіадах Відповідно до термінів проведення Результати участі в олімпіаді, тези доповіді (доповідь) на конференції    
2.2.Аналітичний огляд наукових публікацій Вересень-грудень Обговорення результатів під час практичних занять або ІКР  
Разом за вибіркові види СРС: 5
Разом балів за поточну успішність: 50
ІІІ.Семестровий контроль
Підготовка до іспиту Січень Письмова екзаменаційна робота
Разом: - -
Заочна форма навчання (8-й семестр)
1.Обов’язкові      
1.Виконання контрольної роботи Листопад-березень Перевірка правильності виконання контрольної роботи  
Разом за обов’язкові види СРС: 15
ІІ. Вибіркові      
2.1.Аналітичний огляд останніх наукових публікацій Листопад-березень Обговорення результатів під час практичних занять або ІКР  
2.2. Аналіз виробничої ситуації Листопад-березень Обговорення результатів під час практичних занять або ІКР  
Разом за вибіркові види СРС: 5
Разом балів за поточну успішність: 20
ІІІ. Семестровий контроль
Підготовка до іспиту Березень Письмова екзаменаційна робота
Разом: - -

 

 

Питання, що виносяться на екзамен з дисципліни

1. Інтернаціоналізація та стандартизація обліку у міжнародному масштабі: необхідність, сутність та значення.

2. Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку (GAAP), їх загальна сутність та значення.

3. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, їх сутність та призначення.

4. Національні стандарти обліку, їх сутність, призначення та зв’язок з МСБО.

5. Суть та основи побудови фінансового обліку.

6. Суть та основи побудови управлінського обліку.

7. Технологічний процес фінансового обліку, рахунки, регістри.

8. Склад фінансової звітності зарубіжних фірм та загальні вимоги до неї (якісні характеристики).

9. Баланс зарубіжних фірм, загальна побудова, оцінка статей.

10. Звіт про прибутки зарубіжних фірм, призначення, зміст та методика складання.

11. Звіт про рух грошових коштів, призначення, зміст та методика складання.

12. Звіт про власний капітал, призначення, зміст та методика складання.

13. Методика аналізу діяльності підприємства на основі фінансової звітності.

14. Облік і контроль грошей в касі.

15. Облік створення і використання фонду дрібних сум.

16. Відображення в обліку основних операцій по надходженню та вибуттю грошей на банківських рахунках.

17. Розходження між виписками банку та даними обліку на підприємстві, порядок їх регулювання. Погоджувальна таблиця.

18. Короткострокові фінансові інвестиції: облік акцій.

19. Короткострокові фінансові інвестиції: облік облігацій.

20. Порядок відображення (оцінки) короткострокових фінансових інвестицій (акцій, облігацій) в балансі.

21. Дебіторська заборгованість, її види, оцінка та порядок відображення в балансі.

22. Облік рахунків до одержання за відсутності та наявності ПДВ.

23. Особливості обліку рахунків до одержання при поверненні товарів клієнтами та наданні їм комерційних знижок (англо-американська система).

24. Особливості обліку рахунків до одержання при наданні клієнтам розрахункових знижок (англо-американська система).

25. Облік комерційних знижок, що надаються клієнтам, в західноєвропейських країнах.

26. Облік розрахункових знижок, що надаються клієнтам, в західноєвропейських країнах.

27. Методика визначення та облік резерву сумнівних боргів.

28. Пряме списання безнадійної дебіторської заборгованості.

29. Облік векселів до одержання та процентів по них.

30. Облік одержання від клієнтів раніше списаних безнадійних боргів.

31. Система постійного обліку запасів в зарубіжних країнах.

32. Система періодичного обліку запасів в зарубіжних країнах.

33. Оцінка запасів (витрачених та залишку) методами ФАЙФО та ЛАЙФО.

34. Оцінка запасів (витрачених та залишку) методами середньозваженої та ідентифікованої собівартості.

35. Оцінка і відображення складських запасів в балансі.

36. Порядок нарахування амортизації прямолінійним та виробничим (по кількості випущеної продукції) методами і відображення її обліку.

37. Нарахування амортизації методами подвійної норми та суми цифр років експлуатації і відображення її в обліку.

38. Облік надходження основних засобів за відсутності та наявності ПДВ.

39. Облік вибуття основних засобів за англо-американської системи.

40. Облік вибуття основних засобів за західноєвропейської системи.

41. Склад, характеристика, оцінка природних ресурсів та методика обліку їх надходження.

42. Методика нарахування, облік амортизації (виснаження) та списання вичерпаних природних ресурсів.

43. Сутність фінансових інвестицій, їх класифікація і оцінка.

44. Облік довгострокових інвестицій у боргові зобов’язання.

45. Облік довгострокових зобов’язань в акції інших підприємств.

46. Методика складання консолідованої фінансової звітності.

47. Облік рахунків до сплати (розрахунків з постачальниками) за відсутності та наявності ПДВ.

48. Облік повернення товарів та купівельних знижок при розрахунках з постачальниками (англо-американська система).

49. Методика обліку комерційних та розрахункових знижок при розрахунках з постачальниками в західноєвропейських країнах.

50. Облік заборгованості по векселях виданих.

51. Облік нарахування, утримань і виплати заробітної плати.

52. Облік довгострокових облігацій, випущених за номінальною вартістю.

53. Умови та облік випуску довгострокових облігацій з дисконтом, порядок відображення їх в балансі.

54. Облік процентів, нарахованих (сплачених) по довгостроковим облігаціям з дисконтом та облік амортизації дисконту.

55. Умови та облік випуску довгострокових облігацій з премією, порядок відображення їх в балансі.

56. Облік процентів, нарахованих (сплачених) по довгострокових облігаціях з премією та облік амортизації премії.

57. Умови та облік викупу компанією довгострокових облігацій, випущених раніше з дисконтом.

58. Умови та облік викупу компанією довгострокових облігацій, випущених раніше з премією.

59. Умови та облік викупу компанією довгострокових облігацій, випущених за номінальною вартістю.

60. Методика обліку конвертації довгострокових облігацій, випущених за номінальною вартістю, в прості акції компанії.

61. Облік конвертації довгострокових облігацій, випущених з дисконтом, в прості акції компанії.

62. Облік конвертації довгострокових облігацій, випущених з премією, в прості акції компанії.

63. Облік довгострокових векселів виданих.

64. Облік довгострокових зобов’язань, що виникають за фінансової оренди (лізингу).

65. Складові власного капіталу корпорацій, рахунки для їх обліку та порядок відображення в балансі.

66. Оцінки (вартість) акцій, що застосовуються в обліку.

67. Облік випуску (продажу) простих акцій з зазначеною номінальною вартістю.

68. Облік випуску (продажу) простих акцій без номінальної вартості.

69. Облік випуску (продажу) привілейованих акцій.

70. Мотиви та облік викупу власних акцій, порядок відображення викуплених акцій в балансі.

71. Облік операцій викупу власних акцій та подальшої їх реалізації.

72. Облік операцій викупу власних акцій та їх знищення.

73. Облік конвертації привілейованих акцій компанії в прості.

74. Облік організаційних витрат, понесених при створенні корпорації.

75. Облік нарахування та виплати дивідендів грошима.

76. Облік нарахування та виплати дивідендів акціями.

77. Облік розщеплення акцій.

78. Податки на прибуток корпорацій та облік розрахунків з бюджетом по них.

79. Облік розподілу прибутку корпорацій зарубіжних країн .

 

На практичних заняттях

Номер заняття Номер теми Вид навчальної роботи Максимальна кількість балів
Виступи на практичних заняттях
Виступи на практичних заняттях
Експрес-контроль
Виступи на практичних заняттях
Виступи на практичних заняттях
Експрес-контроль
Виступи на практичних заняттях
Тест-контроль
Виступи на практичних заняттях
Тест-контроль
Виступи на практичних заняттях
Тест-контроль
- Модуль 1 Шкала та порядок оцінювання наведено нижче
Виступи на практичних заняттях
Виступи на практичних заняттях
Тест-контроль
Виступи на практичних заняттях
- Модуль 2 Шкала та порядок оцінювання наведено нижче
Разом 16 -

 

Виконані індивідуальні (розрахункові) завдання оцінюються в 10 балів.

Програма дисципліни “Облік в зарубіжних країнах” складається з двох модулів. Перший модуль включає наступні теми “Загальноприйняті принципи і системи обліку”, “Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація”, “Облік грошових коштів”, “Облік розрахунків з дебіторами”, “Облік товарно-матеріальних запасів”, “Облік довгострокових активів”, “Облік фінансових вкладень та консолідована звітність”.

Другий модуль охоплює наступні теми дисципліни: “Облік короткострокових зобов’язань”, “Облік довгострокових зобов’язань”, “Облік власного капіталу і розподілу прибутку в корпораціях”, “Основи управлінського обліку”.

Завдання, що входять до цих модулів, наведені в робочій програмі дисципліни і виконуються під час проведення письмових контрольних робіт. До кожного модуля включається 5 завдань.

Заочної форми навчання

Всі об’єкти поточного контролю поділяються на обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які всі студенти повинні виконати обов’язково під час опанування даної дисципліни, а до вибіркових належать альтернативні завдання, серед яких кожен студент може вибрати завдання на власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів.

Обов’язковими об’єктами поточного контролю знань є виконання контрольної роботи.

Порядок виконання та контроль за виконанням контрольної (домашньої) роботи

Оцінюється цей об’єкт поточного контролю в діапазоні від 0 до 15 балів

Обов’язковою умовою за пункт 1.2 є своєчасність представлення контрольної роботи. При несвоєчасності представлення контрольної роботи знімається 5 балів.

Тематика контрольних робіт містить 42 теми. Кожен студент обирає собі одну тему із запропонованих 14, а саме:

- студенти, прізвище яких починається з літер від “А” до “Й” включно – теми 1-7 та 36-42;

- студенти, прізвище яких починається з літер від “К” до “Р” включно – теми 8-14 та 29-35;

- студенти, прізвище яких починається з літер від “С” до “Я” включно – теми 15-28;

Обсяг контрольної роботи – 12 сторінок формату А 4. Сторінки слід пронумерувати.

При написанні контрольної роботи студент використовує рекомендовану літературу, а також, якщо є можливість, інші практичні матеріали. Матеріали обробляються і подаються творчо. Не слід допускати механічного переписування тексту того чи іншого літературного джерела. Важливо критично подати матеріал, зіставити методику та організацію обліку в зарубіжних країнах і в Україні.

Зміст теми контрольної роботи слід розкривати за такою схемою:

Вступ. У вступі розкривається важливість теми.

Основна частина. Виділяються і розкриваються основні питання теми.

Заключна частина. Даються основні висновки з досліджуваного питання та пропозиції про можливість використання зарубіжного досвіду в практиці підприємств України.

Приклад: Тема: Фінансова звітність зарубіжних фырм, її зміст, методика складання та аналізу.

Зміст Кіль-ть сторінок

Вступ 1

1.Склад фінансової звітності, її зміст та методика складання 8

2. Методика аналізу фінансового стану за даними звітності 10

Висновки та пропозиції 2

Література 1

Згідно з установленим графіком контрольна робота подається на кафедру міжнародного обліку і аудиту для перевірки викладачем. Захист робіт відбувається до початку іспиту під час аудиторних занять.

Таким чином, оцінка всіх обов’язкових завдань становить 15 балів із 20, якими оцінюється весь поточний контроль.

Вибіркові об’єкти поточного контролю та їх оцінювання:

- аналітичний огляд та критична оцінка наукових публікацій – 0-5 балів;

- аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки – 0-5 балів.

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до відомості обліку поточної та підсумкової успішності.

Підсумковий бал за результатами поточного контролю оформляється під час екзаменаційної сесії.


ЗРАЗОК МОДУЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

( для студентів денної і вечірньої форм навчання )

Модуль №1

Варіант __

1. Принцип повного висвітлення, його сутність та застосуванняв обліку і звітності.

2. Методика обліку надходження та амортизації природних ресурсів.

3. Оцінка і відображення складських запасів в балансі. Знецінення запасів та облік.

4. Рахунок на адресу покупця за відпущені товари: договірна ціна – 10500 дол., комерційна знижка – 500, розрахункова знижка – 2% (визначити), ПДВ – 10% (визначити). Через 15 днів надійшли гроші від покупця. Відобразити в обліку реалізацію товарів та надходження грошей.

5. Продано верстат (в кредитПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 195; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.012 с.)