Тема 10. Облік власного капіталу і розподілу прибутку в товариствах. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 10. Облік власного капіталу і розподілу прибутку в товариствах.1. Сутність та особливості створення та функціонування партнерств.

2. Облік формування капіталу в партнерствах і товариствах.

3. Особливості розподілу прибутку (збитку) в партнерствах і товариствах.

4. Облік виходу партнерів (учасників) та змін частки в партнерствах і

товариствах.

 

Тема 11. Облік власного капіталу і розподілу прибутку в корпораціях.

1. Складові власного капіталу та їх відображення у звітності.

2. Капітал корпорацій. Класифікація акцій та їх оцінка.

3. Облік випуску простих та привілейованих акцій.

4. Облік викупу власних акцій.

5. Облік конвертації привілейованих акцій в прості.

6. Нарахування та облік дивідендів за акціями.

7. Облік розщеплення акцій.

 

Плани ПРАКТИЧНИХ занять

План ПРАКТИЧНого заняття до теми 1

Контрольні питання

1. Основні принципи ведення обліку в зарубіжних фірмах (на прикладі США).

2. Методика і техніка записів в облікових регістрах та складання фінансової звітності зарубіжних фірм.

Практичні завдання

1. На підставі наведених в “Навчальних завданнях” даних записати господарські операції фірми “Амадей” в журнал реєстрації господарських операцій і визначити по них кореспондуючі рахунки.

2. Перенести записи з журналу реєстрації господарських операцій в Головну книгу та відобразити зареєстровані операції на відповідних рахунках.

3. Підрахувати залишки на рахунках Головної книги, перенести їх у робочу таблицю та скласти пробний баланс.

4. Зробити в робочій таблиці записи, що регулюють доходи і витрати фірми та скласти відрегульований пробний баланс.

5. На підставі відрегульованого пробного балансу скласти основні форми звітності фірми “Амадей”.

План ПРАКТИЧНого заняття до теми 2

Контрольні питання

1. Зміст, структура та оцінка статей бухгалтерського балансу.

2. Призначення і зміст Звіту про прибутки та збитки.

3. Методика аналізу фінансової звітності фірми.

Практичні завдання

1. На підставі наведених даних скласти Баланс фірми “Артур” на 01 січня.

2. Проаналізувати фінансовий стан фірми шляхом розрахунку відносних показників RATICS.

3. На підставі проведених розрахунків охарактеризувати загальний фінансовий стан фірми та надати рекомендації щодо його поліпшення.

 

План ПРАКТИЧНого заняття до теми 3

Контрольні питання

1. Склад грошових коштів та порядок їх відображення в Балансі.

2. Методика створення та використання фонду дрібних сум.

3. Документальне оформлення операцій у касовій книзі та на рахунках в банку, їх перевірка (звірка).

Практичні завдання

1.1. На підставі наведених даних відкрити Книгу дрібних сум та занести операції за місяць, згрупувавши їх за окремими видами витрат.

1.2. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку створення і використання фонду дрібних сум.

2.1. На підставі наведених даних зробити контрольну вивірку розрахункового рахунку в банку та касової книги.

2.2. Скласти погоджувальну таблицю та відобразити її результати в обліку.

 

План ПРАКТИЧНого заняття до теми 4

Контрольні питання

1. Особливості обліку рахунків до одержання.

2. Облік товарних закупок та їх продаж, облік наданих знижок та повернення проданих товарів.

3. Методика розрахунку та обліку резерву сумнівних боргів.

Практичні завдання

1. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з відвантаження товарів покупцю, за умови надання йому комерційної та розрахункової знижок.

2.1. На підставі наведених даних визначити залишок дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду, залишок резерву сумнівних боргів та витрат на створення резерву сумнівних боргів.

2.2. Списати дебіторську заборгованість, визнану безнадійною у звітному періоді методом прямого списання та за рахунок створеного резерву.

 

План ПРАКТИЧНого заняття до теми 5

Контрольні питання

1. Методика розрахунку собівартості реалізованих товарів.

2. Методи визначення вартості товарно-матеріальних запасів.

Практичні завдання

1. Провести оцінку реалізованих товарів та їх залишку на кінець місяця за методами LIFO, FIFO та середньозваженої ціни за системами постійного та періодичного обліку.

2. Проаналізувати результати, які будуть одержані за умови використання методів LIFO, FIFO та середньозваженої ціни за системами постійного та періодичного обліку.

 

План ПРАКТИЧНого заняття до теми 6

Контрольні питання

1. Класифікація, оцінка та облік надходження та вибуття основних засобів.

2. Види та методи розрахунку і обліку амортизації основних засобів.

Практичні завдання

1.1. На підставі наведених даних зробити розрахунок прискореної амортизації устаткування за 5 років (методом подвійної норми амортизації.

1.2. Відобразити визначені суми амортизації за перший рік на рахунках бухгалтерського обліку.

2. На підставі наведених даних визначити суму амортизації устаткування за перший рік експлуатації методом суми чисел років експлуатації та відобразити її суму на рахунках бухгалтерського обліку.

3. На підставі наведених даних визначити суму виснаження (амортизації) родовища за звітний період та відобразити рахунках бухгалтерського обліку операції з придбання та амортизації родовища.

 

ПЛАН ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 7

Контрольні питання

1.Сутність фінансових інвестицій, їх класифікація та оцінка.

2. Облік довгострокових інвестицій у боргові зобов’язання.

3. Облік довгострокових інвестицій в акції інших підприємств.

Практичні завдання

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку, зробивши попередньо необхідні розрахунки:

1.1. Придбання облігацій за номінальною вартістю, з премією та дисконтом.

1.2. Придбання акцій інших підприємств.

1.3. Методи обліку інвестицій в акції.

1.4. Відобразити на дату складання фінансової звітності інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі.

1.5. Скласти консолідовану фінансову звітність.

 

План ПРАКТИЧНого заняття до теми 8

Контрольні питання

1. Види короткострокових зобов’язань та порядок їх оцінки.

2. Облік короткострокових векселів до сплати та зобов’язань по заробітній платі.

Практичні завдання

1.1. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку вартість придбаних запасів, суму векселя, виданого в оплату заборгованості.

1.2. На підставі наведених даних визначити суму відсотків по векселю, які підлягають оплаті згідно терміну погашення та відобразити зазначені операції на рахунках бухгалтерського обліку.

2. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку нарахування заробітної плати персоналу фірми та проведені обов’язкові утримання.

 

План ПРАКТИЧНого заняття до теми 9

Контрольні питання

1. Види та облік випущених облігацій.

2. Облік реалізації облігацій за номінальною вартістю, з дисконтом чи премією.

3. Облік викупу облігацій та їх перетворення в акції.

Практичні завдання

1. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку, зробивши попередньо необхідні розрахунки:

1.1. вартість випущених і реалізованих з премією облігацій;

1.2. суму нарахованих відсотків за облігаціями та амортизацію відповідної частини премії;

1.3. конвертацію облігацій після шостого платіжного періоду за визначеними у завданні умовами обміну.

2. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку зробивши попередньо необхідні розрахунки:

2.1. вартість випущених і реалізованих з дисконтом облігацій;

2.2. суму нарахованих відсотків за облігаціями та амортизацію відповідної частини премії;

2.3. викуп облігацій після шостого платіжного періоду.

 

ПЛАН ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 10

Контрольні питання

1. Методика обліку формування капіталу товариства (партнерства) при їх створенні.

2. Облік змін капіталу (внесків) товариства (партнерства).

3. Порядок та облік розподілу прибутків (збитків) між партнерами.

Практичні завдання

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку, зробивши попередньо необхідні розрахунки:

1. Облік створення та формування капіталу товариства (партнерства).

2. Облік змін капіталу товариства (партнерства).

3. Облік ліквідації товариства (партнерства).

4. Розподіл прибутку (збитків) між партнерами товариства.

План ПРАКТИЧНого заняття до теми 11

Контрольні питання

1. Загальні положення функціонування корпорацій, їх формування та особливості обліку.

2. Облік змін капіталу корпорацій та порядок розподілу прибутків (покриття збитків)

Практичні завдання

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку зробивши попередньо необхідні розрахунки:

1. Випуск та реалізацію акцій без номінальної вартості;

2. Випуск та реалізацію привілейованих акцій без номінальної вартості;

3. Випуск та реалізацію акцій шляхом сплати грошових коштів, внесення устаткування, будівлі та патенту на винахід;

4. Викуп власних акцій на їх подальшу реалізацію своїм працівникам;

5. Конвертацію раніше випущених привілейованих акцій в прості;

6. Оголошення та виплата дивідендів акціонерам.

 

6. Самостійна робота студентів

Графік

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 121; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.204.73.51 (0.009 с.)