Шкала оцінювання екзаменаційних завданьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Шкала оцінювання екзаменаційних завданьОцінка за 100-бальною шкалою РІВЕНЬ ЗНАНЬ
відмінний
добрий
задовільний
незадовільний

Зокрема, при оцінці теоретичних питань оцінка 10 балів виставляється при всебічному та повному висвітленні теоретичного матеріалу за наявності критичної оцінки стану вирішення певних проблем або власного бачення шляхів вирішення цих проблем; оцінка 8 балів виставляється при повному висвітленні теоретичного матеріалу без критичної оцінки або власного бачення шляхів вирішення проблемних питань; оцінка 6 виставляється, якщо на теоретичні питання була дана не точна або не повна відповідь; оцінка 0 балів виставляється у разі, якщо відповідь на поставлені питання неточна або неповна. Відповідно при оцінці виконання практичних завдань оцінка 10 балів виставляється при правильному та безпомилковому проведенні необхідних розрахунків (за умови наявності пояснень до цих розрахунків, застосованих формул (методик) і правильних коментарів до отриманих результатів. Оцінка 8 балів виставляється при правильному і безпомилковому вирішенні задачі але без пояснень до розрахунків, без посилань на певні формули чи методики і відсутності або помилкових коментарів до отриманих результатів. Оцінка 6 балів виставляється, якщо розрахунки були виконані частково або при їх виконанні були допущені суттєві помилки. Оцінка 0 балів виставляється у випадку, якщо задача не виконана взагалі, або при виконанні допущені помилки, які свідчать про недостатні знання формул або методик вирішення відповідних задач.

Таким чином результати спиту оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів(включно) для студентів денної і вечірньої форми навчання, та від 0 до 100 балів(включно) для студентів заочної форми навчання. В разі, коли відповідь студентів оцінена менше ніж 30 балів він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результатами поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит (за умови, що студент набрав не менше 30 балів). Якщо на іспиті студент набрав менше 30 балів, а отже отримав незадовільну оцінку, загальна підсумкова оцінка включає лише результати поточного контролю. До відомості обліку поточної і підсумкової успішності заносяться сумарні результати в балах поточного контролю та іспиту.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4- бальну та шкалу ECTS здійснюється в такому порядку:

 

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ Оцінка за національною шкалою Оцінка у формі заліку (для вибіркових дисциплін) Оцінка за шкалою ECTS
90-100 відмінно зараховано A
80-89 добре зараховано B
70-79 C
66-69 задовільно зараховано D
60-65 E
21-59 незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано – з можливістю повторного складання заліку FX
0-20 незадовільно з обов’язковим потворним вивченням дисципліни не зараховано - з обов’язковим повторним вивченням дисципліни F

 

9.4. Особливості поточного контролю знань студентів

Заочної форми навчання

Всі об’єкти поточного контролю поділяються на обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які всі студенти повинні виконати обов’язково під час опанування даної дисципліни, а до вибіркових належать альтернативні завдання, серед яких кожен студент може вибрати завдання на власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів.

Обов’язковими об’єктами поточного контролю знань є виконання контрольної роботи.

Порядок виконання та контроль за виконанням контрольної (домашньої) роботи

Оцінюється цей об’єкт поточного контролю в діапазоні від 0 до 15 балів

Обов’язковою умовою за пункт 1.2 є своєчасність представлення контрольної роботи. При несвоєчасності представлення контрольної роботи знімається 5 балів.

Тематика контрольних робіт містить 42 теми. Кожен студент обирає собі одну тему із запропонованих 14, а саме:

- студенти, прізвище яких починається з літер від “А” до “Й” включно – теми 1-7 та 36-42;

- студенти, прізвище яких починається з літер від “К” до “Р” включно – теми 8-14 та 29-35;

- студенти, прізвище яких починається з літер від “С” до “Я” включно – теми 15-28;

Обсяг контрольної роботи – 12 сторінок формату А 4. Сторінки слід пронумерувати.

При написанні контрольної роботи студент використовує рекомендовану літературу, а також, якщо є можливість, інші практичні матеріали. Матеріали обробляються і подаються творчо. Не слід допускати механічного переписування тексту того чи іншого літературного джерела. Важливо критично подати матеріал, зіставити методику та організацію обліку в зарубіжних країнах і в Україні.

Зміст теми контрольної роботи слід розкривати за такою схемою:

Вступ. У вступі розкривається важливість теми.

Основна частина. Виділяються і розкриваються основні питання теми.

Заключна частина. Даються основні висновки з досліджуваного питання та пропозиції про можливість використання зарубіжного досвіду в практиці підприємств України.

Приклад: Тема: Фінансова звітність зарубіжних фырм, її зміст, методика складання та аналізу.

Зміст Кіль-ть сторінок

Вступ 1

1.Склад фінансової звітності, її зміст та методика складання 8

2. Методика аналізу фінансового стану за даними звітності 10

Висновки та пропозиції 2

Література 1

Згідно з установленим графіком контрольна робота подається на кафедру міжнародного обліку і аудиту для перевірки викладачем. Захист робіт відбувається до початку іспиту під час аудиторних занять.

Таким чином, оцінка всіх обов’язкових завдань становить 15 балів із 20, якими оцінюється весь поточний контроль.

Вибіркові об’єкти поточного контролю та їх оцінювання:

- аналітичний огляд та критична оцінка наукових публікацій – 0-5 балів;

- аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки – 0-5 балів.

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до відомості обліку поточної та підсумкової успішності.

Підсумковий бал за результатами поточного контролю оформляється під час екзаменаційної сесії.


ЗРАЗОК МОДУЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

( для студентів денної і вечірньої форм навчання )

Модуль №1

Варіант __

1. Принцип повного висвітлення, його сутність та застосуванняв обліку і звітності.

2. Методика обліку надходження та амортизації природних ресурсів.

3. Оцінка і відображення складських запасів в балансі. Знецінення запасів та облік.

4. Рахунок на адресу покупця за відпущені товари: договірна ціна – 10500 дол., комерційна знижка – 500, розрахункова знижка – 2% (визначити), ПДВ – 10% (визначити). Через 15 днів надійшли гроші від покупця. Відобразити в обліку реалізацію товарів та надходження грошей.

5. Продано верстат (в кредит). Первісна вартість його 12000 дол., амортизація за період експтуатації – 7000 дол. Договірна ціна реалізації становить 3000 дол. Відобразити вибуття верстату в обліку за методикою США та західноєвропейських країн.

6. Фірма оцінила свого дебітора «К», борг якого становить 30000 дол., неплатоспроможним на 60%. В кінці року ( 31.12. 2001 р.) створено резерв сумнівних боргів. 25.02.2002 р. дебітор перерахував в остаточний розрахунок 15000 дол. Відобразити операції в обліку, зробивши необхідні розрахунки.

 

Зав.кафедри______________

 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Гармонізація та стандартизація обліку і фінансової звітності у міжнародному масштабі.

2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, їх призначення, склад та загальна інтерпретація.

3. Міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку: порівняльна характеристика за складом та змістом (на прикладі України).

4. Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку, їх зміст та інтерпретація.

5. Проблеми подальшої адаптації обліку в Україні до міжнародних стандартів.

6. Фінансовий та управлінський облік як дві галузі єдиної системи бухгалтерського обліку.

7. Фінансова звітність зарубіжних фірм: склад та загальні вимоги до її складання і подання.

8. Бухгалтерський баланс фірм зарубіжних країн: структура, зміст та оцінка статей.

9. Звіт про прибутки та збитки: структура, зміст та методика складання.

10. Звіт про рух грошових коштів: призначення , зміст та методика складання.

11. Звіт про власний капітал: призначення, зміст та методика складання.

12. Методика структурного (вертикального) та горизонтального аналізу звітності підприємств.

13. Методика аналізу фінансового стану підприємства на базі відносних показників.

14. Облік і контроль грошових коштів у зарубіжних фірмах.

15. Облік короткострокових фінансових інвестицій в зарубіжних країнах.

16. Облік довгострокових фінансових інвестицій в зарубіжних країнах.

17. Склад дебіторської заборгованості та облік рахунків до одержання з урахуванням наданих клієнтам знижок.

18. Методика розрахунку та облік сумнівної дебіторської заборгованості в зарубіжних країнах.

19. Облік розрахунків у зарубіжних країнах за допомогою векселів.

20. Системи обліку складських запасів в зарубіжних країнах.

21. Методи оцінки складських запасів та їх вплив на фінансові результати.

22. Склад, класифікація, оцінка довгострокових (необоротних) активів та порядок подання інформації у звітності.

23. Облік надходження і вибуття основних засобів.

24. Методи нарахування та облік амортизації основних засобів на підприємствах зарубіжних країн.

25. Переоцінка основних засобів та відображення її результатів в обліку.

26. Особливості обліку нематеріальних активів в зарубіжних країнах.

27. Природні ресурси, методика обліку придбання, експлуатації та списання.

28. Облік короткострокових зобов’язань по розрахунках з постачальниками з урахуванням комерційних та розрахункових знижок.

29. Облік заробітної плати і зобов’язань, пов’язаних з оплатою праці.

30. Методика обліку зобов’язань по довгострокових облігаціях, випущених за номінальною вартістю, з дисконтом та премією.

31. Методика обліку операцій викупу довгострокових облігацій та перетворення їх в акції.

32. Облік довгострокових зобов’язань по векселях виданих.

33. Облік довгострокових зобов’язань, пов’язаних з орендою майна.

34. Особливості обліку господарської діяльності в індивідуальних підприємствах.

35. Облік власного капіталу і розподілу прибутку в товариствах.

36. Облік формування власного капіталу в корпораціях.

37. Облік операцій викупу власних акцій, конвертації привілейованих акцій в прості.

38. Облік нарахування та виплати дивідендів в зарубіжних країнах.

39. Облік податку на прибуток та розподілу прибутків в акціонерних компаніях.

40. Визнання та загальна методика обліку витрат і доходів в зарубіжних країнах.

41. Класифікація витрат і доходів для цілей управлінського обліку.

42. Системи обліку витрат і калькулювання в зарубіжних країнах.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 125; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.28.52 (0.011 с.)