Презентації виконаних самостійних завдань 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Презентації виконаних самостійних завдань 

№ теми Завдання Дата презентації
Тема 1 Опрацювання питання: Вивчити порядок визнання у фінансовій звітності окремих елементів активів, капіталу та зобов’язань. До 30 вересня
Тема 3 Опрацювання питання: Опанувати документальне оформлення операцій у касовій книзі та на рахунках в банку, їх перевірку. До 20 жовтня
Тема 4 Опрацювання питання: Ознайомитись з методикою обліку факторингових та форфейтингових операцій. До 1 листопада
Тема 7 Опрацювання питання: Вивчити методи оцінки інвентаризацій в акції та відображення їх у фінансовій звітності. Підготовка до модульного контролю. До 30 листопада
Тема 9 Опрацювання питання: Вивчити види облігацій, їх облік. Зробити розрахунок амортизації дисконту та премії по випущених і реалізованих облігаціях різними методами. До 5 грудня
Тема 10 Опрацювання питання: Показати формування капіталу в товариствах та особливості обліку. Облік змін капіталу та порядок розподілу прибутку (збитку). До 10 грудня
Тема 11 Опрацювання питання: Показати формування капіталу в корпорації та особливості обліку. Облік змін капіталу та порядок розподілу прибутку (збитку). До 15 грудня

 

 

НАВЧАЛЬНА КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з дисципліни «Облік в зарубіжних країнах»

для студентів спеціальності 6503 «Міжнародна економіка»

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми звітності Кількість балів
1.Обов’язкові      
1.1.Підготовка та участь у обговоренні питань, які вирішуються на практичних заняттях, експрес-опитування, тест-контролю Вересень-грудень Систематичність та активність на практичному занятті, проведення експрес-опитування, тест-контролю    
1.2.Виконання домашніх індивідуальних (розрахункових) завдань Вересень-грудень Перевірка правильності виконання індивідуальних завдань    
1.3.Підготовка до модульного контролю Жовтень, грудень Перевірка правильності виконання модульних завдань Середній бал за результатами 2-х модулів 10
Разом за обов’язкові види СРС: 50
ІІ. Вибіркові      
2.1.Участь в наукових конференціях, олімпіадах Відповідно до термінів проведення Результати участі в олімпіаді, тези доповіді (доповідь) на конференції    
2.2.Аналітичний огляд наукових публікацій Вересень-грудень Обговорення результатів під час практичних занять або ІКР  
Разом за вибіркові види СРС: 5
Разом балів за поточну успішність: 50
ІІІ. Семестровий контроль
Підготовка до іспиту Січень Письмова екзаменаційна робота
Разом: - -
Вечірня форма навчання (7-й семестр)
1.Обов’язкові      
1.1.Підготовка до практичних занять, ділової ігри, експрес-опитування, тест-контролю Вересень-грудень Систематичність та активність на практичному занятті, активна участь в проведенні ділової ігри експрес-опитування, тест-контроль    
1.2.Виконання домашніх індивідуальних (розрахункових) завдань Вересень-грудень Перевірка правильності виконання індивідуальних завдань    
1.3.Підготовка до модульного контролю Жовтень, грудень Перевірка правильності виконання модульних завдань Середній бал за результатами 2-х модулів 10
Разом за обов’язкові види СРС: 45
ІІ. Вибіркові      
2.1.Участь в наукових конференціях, олімпіадах Відповідно до термінів проведення Результати участі в олімпіаді, тези доповіді (доповідь) на конференції    
2.2.Аналітичний огляд наукових публікацій Вересень-грудень Обговорення результатів під час практичних занять або ІКР  
Разом за вибіркові види СРС: 5
Разом балів за поточну успішність: 50
ІІІ.Семестровий контроль
Підготовка до іспиту Січень Письмова екзаменаційна робота
Разом: - -
Заочна форма навчання (8-й семестр)
1.Обов’язкові      
1.Виконання контрольної роботи Листопад-березень Перевірка правильності виконання контрольної роботи  
Разом за обов’язкові види СРС: 15
ІІ. Вибіркові      
2.1.Аналітичний огляд останніх наукових публікацій Листопад-березень Обговорення результатів під час практичних занять або ІКР  
2.2. Аналіз виробничої ситуації Листопад-березень Обговорення результатів під час практичних занять або ІКР  
Разом за вибіркові види СРС: 5
Разом балів за поточну успішність: 20
ІІІ. Семестровий контроль
Підготовка до іспиту Березень Письмова екзаменаційна робота
Разом: - -

 

 

Індивідуально-консультативна робота

Графік проведення індивідуально-консультативної роботи з

дисципліни «Облік в зарубіжних країнах»

№ п/п Форми індивідуально- консультативної роботи Навчальні тижні, дата, час, місце проведення ІКР Кількість годин  
І ІІ ІІІ ІУ У УІ УІІ УШ  
Денна форма навчання 7-й семестр  
Індивідуальні заняття     Пн 15.00-16.00 На каф-рі   Пн 15.00-17.00 На каф-рі   Пн 15.00-17.00 На каф-рі Пн 15.00-17.00 На каф-рі      
Консультації       Пн 15.00-16.00 На каф-рі   Пн 15.00-16.00 На каф-рі   Пн 15.00-17.00 На каф-рі Пн 15.00-17.00 На каф-рі Пн 15.00-16.00 На каф-рі    
Перевірка виконання СРС     Пн 15.00-16.00 На каф-рі   Пн 15.00-16.00 На каф-рі   Пн 15.00-16.00 На каф-рі Пн 15.00-17.00 На каф-рі Пн 15.00-16.00 На каф-рі    
Разом                    
Вечірня форма навчання 7-й семестр
Індивідуальні Заняття     Вт 16.00-17.00 На каф-рі   Вт 16.00-17.00 На каф-рі   Вт 16.00-18.00 На каф-рі Пн 16.00-18.00 На каф-рі    
Консультації       Пн 16.00-17.00 На каф-рі   Пн 15.00-17.00 На каф-рі   Пн 16.00-18.00 На каф-рі Пн 16.00-17.00 На каф-рі Пн 16.00-17.00 На каф-рі  
Перевірка виконання СРС     Пн 16.00-17.00 На каф-рі   Вт 16.00-17.00 На каф-рі   Вт 16.00-17.00 На каф-рі Пн 16.00-18.00 На каф-рі Пн 16.00-17.00 На каф-рі  
Разом                  
Заочна форма навчання 7-й семестр
Індивідуальні заняття     Пн 16.00-17.00 На каф-рі   Пн 16.00-18.00 На каф-рі   Пн 16.00-18.00 На каф-рі Пн 16.00-18.00 На каф-рі Пн 16.00-18.00 На каф-рі  
Консультації       Пн 16.00-17.00 На каф-рі   Пн 16.00-18.00 На каф-рі   Пн 16.00-18.00 На каф-рі Пн 16.00-18.00 На каф-рі Пн 16.00-18.00 На каф-рі  
Перевірка виконання СРС     Пн 16.00-17.00 На каф-рі   Пн 16.00-17.00 На каф-рі   Пн 16.00-18.00 На каф-рі Пн 16.00-18.00 На каф-рі Пн 16.00-17.00 На каф-рі  
Разом                  
                                         

 

Методики активізації процесу навчання

Вивчення дисципліни «Облік в зарубіжних країнах» ґрунтується на використанні інноваційних навчальних технологій. Викладення лекційного матеріалу передбачає проведення проблемних лекцій та розгляд окремих дискусійних питань. На практичних заняттях використовуються ситуаційні завдання, круглі столи, робота в малих творчих групах, ділова гра.

На практичних заняттях проводяться дискусії з обговорення проблемних питань (зміст питань наводиться в планах семінарських занять).

1. Підготовка доповідей ( в тому числі наукова в рамках роботи наукового товариства) щодо розкриття особливостей організації обліку активів, зобов’язань або капіталу в певних країнах (тема та країна обираються студентами самостійно).

2. Здійснені студентами розрахунки при виконанні самостійних завдань обговорюються та визначаються фактори, які дозволять здійснити позитивний вплив на розраховані показники.

 

Використання інноваційних навчальних технологій з

дисципліни «Облік в зарубіжних країнах»

ТЕМА Вид інноваційної навчальної технології, що застосовується
На лекціях На практичних заняттях
1.Загальноприйняті принципи і системи обліку Проблемна лекція Розгляд ситуаційних завдань (кейсів) з урахуванням міжнародних стандартів обліку і звітності
2.Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація Проблемна лекція Розгляд ситуаційних завдань
3.Облік грошових коштів Розгляд окремих дискусійних питань Розгляд ситуаційних завдань
4.Облік розрахунків з дебіторами Розгляд окремих дискусійних питань Робота в малих творчих групах
5.Облік товарно-матеріальних запасів Розгляд окремих дискусійних питань Тренінг «Особливості оцінки і відображення в обліку матеріальних запасів
6.Облік довгострокових активів Проблемна лекція Робота в малих творчих групах
7.Облік фінансових вкладень та консолідована звітність Розгляд окремих дискусійних питань Ділова гра «Облік фінансових вкладень»
8.Облік короткострокових зобов’язань Розгляд окремих дискусійних питань Розгляд ситуаційних завдань (кейсів) з урахуванням міжнародних стандартів
9.Облік довгострокових зобов’язань Розгляд окремих дискусійних питань Робота в малих творчих групах
11.Облік власного капіталу і розподілу прибутку в корпораціях Розгляд окремих дискусійних питань Робота в малих творчих групах

 

Система поточного І ПІДСУМКОВОГО Контролю знань

Питання, що виносяться на екзамен з дисципліни

1. Інтернаціоналізація та стандартизація обліку у міжнародному масштабі: необхідність, сутність та значення.

2. Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку (GAAP), їх загальна сутність та значення.

3. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, їх сутність та призначення.

4. Національні стандарти обліку, їх сутність, призначення та зв’язок з МСБО.

5. Суть та основи побудови фінансового обліку.

6. Суть та основи побудови управлінського обліку.

7. Технологічний процес фінансового обліку, рахунки, регістри.

8. Склад фінансової звітності зарубіжних фірм та загальні вимоги до неї (якісні характеристики).

9. Баланс зарубіжних фірм, загальна побудова, оцінка статей.

10. Звіт про прибутки зарубіжних фірм, призначення, зміст та методика складання.

11. Звіт про рух грошових коштів, призначення, зміст та методика складання.

12. Звіт про власний капітал, призначення, зміст та методика складання.

13. Методика аналізу діяльності підприємства на основі фінансової звітності.

14. Облік і контроль грошей в касі.

15. Облік створення і використання фонду дрібних сум.

16. Відображення в обліку основних операцій по надходженню та вибуттю грошей на банківських рахунках.

17. Розходження між виписками банку та даними обліку на підприємстві, порядок їх регулювання. Погоджувальна таблиця.

18. Короткострокові фінансові інвестиції: облік акцій.

19. Короткострокові фінансові інвестиції: облік облігацій.

20. Порядок відображення (оцінки) короткострокових фінансових інвестицій (акцій, облігацій) в балансі.

21. Дебіторська заборгованість, її види, оцінка та порядок відображення в балансі.

22. Облік рахунків до одержання за відсутності та наявності ПДВ.

23. Особливості обліку рахунків до одержання при поверненні товарів клієнтами та наданні їм комерційних знижок (англо-американська система).

24. Особливості обліку рахунків до одержання при наданні клієнтам розрахункових знижок (англо-американська система).

25. Облік комерційних знижок, що надаються клієнтам, в західноєвропейських країнах.

26. Облік розрахункових знижок, що надаються клієнтам, в західноєвропейських країнах.

27. Методика визначення та облік резерву сумнівних боргів.

28. Пряме списання безнадійної дебіторської заборгованості.

29. Облік векселів до одержання та процентів по них.

30. Облік одержання від клієнтів раніше списаних безнадійних боргів.

31. Система постійного обліку запасів в зарубіжних країнах.

32. Система періодичного обліку запасів в зарубіжних країнах.

33. Оцінка запасів (витрачених та залишку) методами ФАЙФО та ЛАЙФО.

34. Оцінка запасів (витрачених та залишку) методами середньозваженої та ідентифікованої собівартості.

35. Оцінка і відображення складських запасів в балансі.

36. Порядок нарахування амортизації прямолінійним та виробничим (по кількості випущеної продукції) методами і відображення її обліку.

37. Нарахування амортизації методами подвійної норми та суми цифр років експлуатації і відображення її в обліку.

38. Облік надходження основних засобів за відсутності та наявності ПДВ.

39. Облік вибуття основних засобів за англо-американської системи.

40. Облік вибуття основних засобів за західноєвропейської системи.

41. Склад, характеристика, оцінка природних ресурсів та методика обліку їх надходження.

42. Методика нарахування, облік амортизації (виснаження) та списання вичерпаних природних ресурсів.

43. Сутність фінансових інвестицій, їх класифікація і оцінка.

44. Облік довгострокових інвестицій у боргові зобов’язання.

45. Облік довгострокових зобов’язань в акції інших підприємств.

46. Методика складання консолідованої фінансової звітності.

47. Облік рахунків до сплати (розрахунків з постачальниками) за відсутності та наявності ПДВ.

48. Облік повернення товарів та купівельних знижок при розрахунках з постачальниками (англо-американська система).

49. Методика обліку комерційних та розрахункових знижок при розрахунках з постачальниками в західноєвропейських країнах.

50. Облік заборгованості по векселях виданих.

51. Облік нарахування, утримань і виплати заробітної плати.

52. Облік довгострокових облігацій, випущених за номінальною вартістю.

53. Умови та облік випуску довгострокових облігацій з дисконтом, порядок відображення їх в балансі.

54. Облік процентів, нарахованих (сплачених) по довгостроковим облігаціям з дисконтом та облік амортизації дисконту.

55. Умови та облік випуску довгострокових облігацій з премією, порядок відображення їх в балансі.

56. Облік процентів, нарахованих (сплачених) по довгострокових облігаціях з премією та облік амортизації премії.

57. Умови та облік викупу компанією довгострокових облігацій, випущених раніше з дисконтом.

58. Умови та облік викупу компанією довгострокових облігацій, випущених раніше з премією.

59. Умови та облік викупу компанією довгострокових облігацій, випущених за номінальною вартістю.

60. Методика обліку конвертації довгострокових облігацій, випущених за номінальною вартістю, в прості акції компанії.

61. Облік конвертації довгострокових облігацій, випущених з дисконтом, в прості акції компанії.

62. Облік конвертації довгострокових облігацій, випущених з премією, в прості акції компанії.

63. Облік довгострокових векселів виданих.

64. Облік довгострокових зобов’язань, що виникають за фінансової оренди (лізингу).

65. Складові власного капіталу корпорацій, рахунки для їх обліку та порядок відображення в балансі.

66. Оцінки (вартість) акцій, що застосовуються в обліку.

67. Облік випуску (продажу) простих акцій з зазначеною номінальною вартістю.

68. Облік випуску (продажу) простих акцій без номінальної вартості.

69. Облік випуску (продажу) привілейованих акцій.

70. Мотиви та облік викупу власних акцій, порядок відображення викуплених акцій в балансі.

71. Облік операцій викупу власних акцій та подальшої їх реалізації.

72. Облік операцій викупу власних акцій та їх знищення.

73. Облік конвертації привілейованих акцій компанії в прості.

74. Облік організаційних витрат, понесених при створенні корпорації.

75. Облік нарахування та виплати дивідендів грошима.

76. Облік нарахування та виплати дивідендів акціями.

77. Облік розщеплення акцій.

78. Податки на прибуток корпорацій та облік розрахунків з бюджетом по них.

79. Облік розподілу прибутку корпорацій зарубіжних країн .

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 89; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.100.128 (0.009 с.)