Проведена дооцінка накопиченого зносу основних засобів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Проведена дооцінка накопиченого зносу основних засобів.Д - 152 К - 207.

4. Д – 104 К – 207.

5. Д – 153 К – 207.

 

2. Що означає наступна бухгалтерська проводка:

Д – 423 «Дооцінка активів»

К – 131 «Знос основних засобів»?

1. Збільшена балансова вартість основних засобів під час проведення дооцінки.

2. Проведена дооцінка первісної вартості основних засобів.

Проведена дооцінка накопиченого зносу основних засобів.

4. Списано знос раніше дооцінених основних засобів.

5. Списана сума раніше проведеної дооцінки освновних засобів під час наступної оцінки.

 

3. Що таке вартість основних засобів, що амортизується?

1. Це сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією).

2. Це сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов’язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

3. Це історична (фактична) собівартість необоротних активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів.

Це первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.

5. Це первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх зносу.

 

4. Для яких об’єктів відповідно до П(с)БО 7 передбачений наступний метод амортизації: в першому місяці використання амортизація нараховується у розмірі 50% вартості, яка амортизується, та решта 50% - нараховується у місяці списання з балансу (вилучення з активів)?

1. Для основних засобів, що орендовані на умовах фінансової оренди.

2. Для будь-яких основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

3. Для основних засобів, що передані в операційну оренду.

Для малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів.

5. Для будь-яких інших необоротних матеріальних активів.

 

5. Який регістр застосовується для аналітичного обліку основних засобів?

1. Картка складського обліку.

Інвентарні картки.

3. Акт приймання - здачі основних засобів.

4. Акт списання основних засобів.

5. Накладна.

 

6. На підставі яких документів заповнюється відомість 3.3 за рахунком 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»?

1. На підставі первинних документів з оприбуткування матеріальних цінностей.

2. На підставі супровідних документів постачальників, прибуткових ордерів, актів приймання тощо та виписок банку та авансових звітів.

3. На підставі супровідних документів постачальників та платіжних документів.

4. На підставі виписок банку з поточного рахунку.

На підставі супровідних документів постачальників, прибуткових ордерів та виписок банку.

 

7. Для чого використовується накопичувальна відомість з витрачання матеріалів?

1. Для розрахунку фактичної собівартості матеріалів, що витрачені на виробництво.

2. Для документального оформлення витрачання матеріалів.

3. Для оформлення руху матеріалів на складі.

4. Для узагальнення даних первинних документів з витрачання матеріалів.

5. Для відображення даних про витрачання матеріалів за обліковою вартістю.

 

8. Яким документом оформлюється разовий відпуск матеріалів зі складу на виробництво?

1. Накладною на відпуск матеріалів на сторону.

2. Лімітно-забірною картою.

Накладною-вимогою на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів.

4. Вимогою.

5. Розпорядженням на відпуск.

 

9. На підставі якого документа приймаються гроші у касу?

Прибутковий касовий ордер.

2. Чек.

3. Платіжне доручення.

4. Розрахунковий касовий ордер.

5. Видатковий касовий ордер.

 

10. Яким документом оформлюється отримання готівки з поточного рахунку в касу для виплати заробітної плати?

1. Платіжним дорученням.

2. Платіжною вимогою-дорученням.

Грошовим чеком.

4. Розрахунковим чеком.

5. Випискою банка.

 

11. Форми первинного обліку касових операцій ким затверджені?

1. Постановами КМУ.

Постановами правління НБУ.

3. Міністерством фінансів України.

4. Міністерством статистики України.

5. Верховною Радою України.

12. Де можуть застосовуватись грошові чеки?

1. Для готівкових розрахунків за товари.

2. Для готівкових розрахунків за роботи та послуги.

Для отримання готівки із банка в касу.

4. Як для розрахунків за товари, роботи , послуги і для отримання готівки із банка в касу.

5. Для безготівкових розрахунків за товари, роботи і послуги.

 

13. Визначення дебіторської заборгованості де наведено?

1. П(с)БО 11.

П(с)БО 10.

3. П(с)БО 12.

4. П(с)БО 13.

5. П(с)БО 14.

 

14. Який з перерахованих документів є підставою для здачі грошової готівки в банк на поточний рахунок?

1. Об’ява про внесення готівки.

Платіжне доручення.

3. Грошовий чек.

4. Платіжна вимога-доручення.

5. Розрахунковий чек.

 

15. Де реєструються прибуткові та видаткові касові ордери?

1. В журналі реєстрації платіжних документів.

2. В касовій книзі.

3. В звіті касира.

В журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів.

5. В книзі скарг і пропозицій.

 

16. Якою з приведених нижче кореспонденцій рахунків відображається надходження з поточного рахунку в касу грошових коштів для виплати заробітної плати?

1. Дебет 31 Кредит 30.

2. Дебет 30 Кредит 66.

Дебет 30 Кредит 31.

4. Дебет 66 Кредит 30.

5. Дебет 66 Кредит 31

 

17. Якими з перерахованих документів оформлюються готівкові розрахунки?

1. Накладними.

Прибутковими і видатковими касовими ордерами.

3. Платіжними дорученнями.

4. Грошовими чеками.

5. Розрахунковими чеками.

 

18. Скільки поточних рахунків в банках України може відкрити підприємство?

1. Не більше 2-х поточних рахунків.

2. Не більше 1-го поточного рахунку.

3. Не більше 3-х поточних рахунків.

Не обмежену кількість поточних рахунків.

5. Не більш 5-ти поточних рахунків.

 

19. Що є фінансовими інвестиціями згідно з П(с)БО 2 «Баланс»?

Ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому.

2. Активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвесторів.

3. Грошові кошти та їх еквіваленти, що необмежені у використанні.

4. Вклади, внесені у спільну діяльність без створення юридичної особи.

5. Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.

 

20. Що відноситься до безнадійної дебіторської заборгованості?

Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником.

2. Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її повернення боржником або за якою минув строк позовної давності.

3. Сума заборгованості дебіторів підприємства на певну дату.

4. Сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

5. Сума поточної дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

 

Варіант 2.

1. Якою буде сума нарахованої амортизації виробничого устаткування за виробничим методом за місяць експлуатації, якщо відомо, що його первісна вартість – 30000 грн., накопичений знос за 2 роки експлуатації – 14000 грн., строк корисного використання – 4 роки, ліквідаційна вартість – 2000 грн., запланований обсяг виробництва продукції – 280000 шт., фактичний обсяг виробництва за місяць – 5000 шт.?

1. 535 грн.

Грн.

3. 285 грн.

4. 583 грн.

5. 535,7 грн.

 

2. За якою вартістю нематеріальні активи включаються до валюти балансу?

За первісною.

2. За залишковою.

3. За переціненою.

4. За ринковою.

5. За справедливою.

 

3. На якому рахунку ураховуються основні засоби, отримані в фінансову оренду?

На рахунку 10 «Основні засоби».

2. На рахунку 01 «Орендовані необоротні активи».

3. На рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи».

4. На рахунку 531 «Зобов’язання по фінансовій оренді».

5. На рахунку 109 «Інші основні засоби».

 

4. Який метод нарахування амортизації доцільніше використовувати для такого об’єкта основних засобів, як комп’ютерна техніка?

1. Прямолінійний метод.

2. Метод передбачений податковим законодавством.

3. Виробничий метод.

Метод прискореного зменшення залишкової вартості.

5. Кумулятивний метод.

 

5. Яка проводка складається під час оприбуткування відходів основного виробництва на склад?

1. Д – 209 К – 91.

Д – 209 К – 23.

3. Д – 23 К – 209.

4. Д – 209 К – 24.

5. Д – 91 К – 209.

 

6. Який документ складається на станції залізної дороги, якщо встановлена недостача матеріалів під час їх приймання?

1. Прибутковий ордер.

2. Акт про приймання матеріалів.

Комерційний акт.

4. Накладна.

5. Накладна – вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів.

 

7. Визначить фактичну собівартість витрачених матеріалів, якщо відомо:

- відпущено матеріалів на виробництво за договірними цінами – 18000 грн.;

- придбані матеріали за договірною вартістю – 20000 грн.;

- середній відсоток транспортно-заготівельних витрат – 8%.

1. 18144.

2. 19440.

3. 16560.

4. 14400.

5. 19400.

 

8. В якому реєстрі здійснюється повсякденний (поточний) облік руху матеріалів на складі при сальдовому методі обліку?

1. На картках складського обліку матеріалів.

2. В оборотній відомості.

Д – 943 К – 20.

3. Д – 902 К – 20.

4. Д – 712 К – 20.

5. Д –791 К – 20.

 

10. Визначте середній відсоток транспортно-заготівельних витрат на підставі наступних даних:

- залишок матеріалів на початок місяця за договірними цінами – 11300 грн.;

- сума транспортно-заготівельних витрат на початок місяця – 900 грн.;

- придбано за місяць матеріалів за договірними цінами – 4600 грн.;

- сума транспортно-заготівельних витрат за місяць – 440 грн.

1. 11,85%.

2. 10,92%.

3. 8,43%.

4. 9,56%.

5. 7,96%.

 

11. Заборгованість за договорами фінансової оренди за якою вартістю відображається в балансі?

1. За первісною вартістю.

2. За дисконтованою вартістю майбутніх платежів.

Наказу керівника.

3. Розпорядження головного бухгалтера.

4. Рішення касира.

5. Заяви підзвітної особи.

 

14. У яких випадках підприємства мають право зберігати готівку в касі понад встановленого ліміту?

У другому розділі активу.

5. У першому розділі пасиву.

 

17. Де реєструються платіжні документи, які здаються в банк?

1. В касовій книзі.

Прямолінійний метод.

2. Виробничий метод.

3. Метод зменшення залишкової вартості.

4. Метод прискореного зменшення залишкової вартості.

5. Кумулятивний метод.

 

2. По якому з перерахованих об’єктів основних засобів в податковому обліку не нараховується амортизація?

1. Службовому автотранспорту.

2. Засобам зв’язку.

За залишковою вартістю.

3. За амортизаційною вартістю.

4. За ліквідаційною вартістю.

5. За переоціненою вартістю.

 

6. Які з перерахованих витрат не включаються до первісної вартості виробничих запасів ?

1. Договірна вартість придбаних запасів.

П(с)БО 9.

4. Податковий кодекс України.

5. П(с)БО 2.

8. Яким з перерахованих первинних документів оформлюється повернення виробничих запасів з цехів на склад?

1. Накладна.

2. Прибутковий ордер.

3. Акт приймання матеріалів.

Відомість 3.3.

3. Відомість 3.2.

4. Відомість 3.5.

5. Журнал 4.

10. За якою вартістю відображаються виробничі запаси в бухгалтерському обліку?

1. За собівартістю.

2. За покупною вартістю.

За первісною вартістю.

4. За залишковою вартістю.

5. За плановою вартістю.

11. Який термін встановлений для подання авансового звіту для підзвітних осіб з сум, що видані на господарські потреби?

1. Протягом 10 днів після дня видачі готівки під звіт.

2. Протягом 3 днів після дня видачі готівки під звіт.

3. Протягом 5 банківських днів після дня видачі готівки.

4. Наступного дня після видачі готівки.

5. Термін регламентований наказом про облікову політику підприємства.

 

12. Що таке акредитив?

1. Письмове розпорядження про примусове стягнення коштів з рахунку платника на користь іншої особи.

2. Письмове доручення платника банку про списання з його рахунку зазначеної суми і її перерахування на рахунок одержувача.

Розрахункова операція, яка полягає в тім, що банк за дорученням свого клієнту отримує на підставі розрахункових документів грошові кошти на користь клієнта від платника за відвантажені йому товари чи надані послуги і зараховує ці кошти на рахунок клієнта.

4. Доручення банка покупця банку постачальника проводити оплату рахунків за продукцію чи послуги на умовах передбачених заявою покупця.

5. Доручення банку постачальника банку покупця проводити оплату рахунків за товари на умовах передбачених заявою постачальника.

 

13. За не оприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) у касах готівки встановлена відповідальність?

1. У однократному розмірі не оприбуткованої суми.

2. У трикратному розмірі не оприбуткованої суми.

За справедливою вартістю.

5. За договірною вартістю.

 

15. Кредитові обороти за рахунком 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками» накопичуються в?

Д – 949 К – 331.

3. Д – 685 К – 311.

4. Д – 23 К – 661.

5. Д – 685 К – 331.

 

18. Чи повинні реєструватися касові документи?

1. Так, мають завжди реєструватися.

2. Ні, не повинні реєструватися.

3. Можуть вибірково реєструватися.

4. Так, якщо це обумовлено в наказі «Про облікову політику підприємства».

5. Так, якщо це обумовлено наказом керівника підприємства.

 

 

19. На підставі якого документу можна перевірити правильність зарахування і списання грошових коштів з поточних рахунків в банках?

1. Касової книги.

ФІФО.

3. Ідентифікованої собівартості.

4. Ціни продажу.

5. Покупної вартості.

 

7. Які з перерахованих документів є підставою для заповнення розроблювальної таблиці №1 «Розрахунку розподілу матеріалів за направленням витрат»?

1. Картки складського обліку витрат.

2. Накопичувальні відомості витрат матеріалів.

3. Відомість руху матеріалів.

Актом приймання матеріалів.

4. Товарно-транспортною накладною.

5. Рахунком постачальника.

 

9. В якому регістрі журнальної форми обліку відображається надходження запасів від основних засобів, що ліквідовані?

1. В відомості 3.3.

2. В журналі 5.

В журналі 6.

4. В відомості 3.5.

5. В журналі 7.

 

10. Які з перерахованих первинних документів використовуються для відпуску виробничих запасів в цех?

1. Накладна.

Постановами НБУ.

2. Наказами Мінфіну.

3. Наказами Президента.

4. Розпорядчими документами підприємства.

5. Мінстатом України.

 

 

13. Укладання договорів про повну матеріальну відповідальність при прийнятті на роботу касира є обов’язковим?

Є обов’язковим.

2. Є обов’язковим, якщо це передбачено наказом про облікову політику на підприємстві.

3. Рекомендованим, по бажанню керівництва підприємства.

4. Обов’язковим лише при виконанні обов’язків касира за сумісництвом.

5. Не обов’язковим.

14 Платіжне доручення приймається банком для виконання на протязі якого строку?

1. На протязі дня у якому воно виписано.

2. Протягом трьох днів з дати виписки.

Грн. (дебетове).

3. 400 грн. (кредитове).

4. 500 грн. (дебетове).

5. 300 грн. (дебетове).

17. Ким встановлені граничні норми добових в Україні?

1. Законом.

2. Указами Президента.

3. Постановами Кабінету Міністрів України.

4. Наказами Міністерства фінансів України.

Інвентарні картки.

3. Акт приймання-здачі основних засобів.

4. Акт списання основних засобів.

5. Накладна.

 

2. Який з перелічених об’єктів входить до складу нематеріальних активів?

1. Комп’ютер.

2. Довідник з правового регулювання економічної діяльності.

3. Програмне забезпечення.

4. Офісні меблі.

5. Спецодяг.

 

3. Який з перерахованих методів припускає рівномірну амортизацію основних засобів?

1. Кумулятивний метод.

2. Виробничий метод.

Прямолінійний метод.

4. Метод зменшення залишкової вартості.

5. Метод прискореного зменшення залишкової вартості.

 

4. Що розуміють в бухгалтерському обліку під первісною вартістю основних засобів?

Фактичну (справедливу) собівартість споруди або придбання об’єкту, включаючи витрати з доставки та установки, страхуванню, державній реєстрації, а також інші витрати, пов’язані з виданням об’єкту до експлуатації.

2. Первісну вартість за вирахуванням суми зносу.

3. Амортизаційну вартість.

4. Вартість з відтворення при сучасному рівні цін, що склалися, норм і розцінок.

5. Суму грошових коштів (або вартість інших активів), яку підприємство чекає отримати від реалізації (ліквідації) об’єктів основних засобів після закінчення корисного використання, за вирахуванням витрат, пов’язаних з їх реалізацією (ліквідацією).

 

5. У якому з перерахованих випадків підприємство може провести переоцінку основних засобів?

1. Якщо його залишкова вартість відрізняється від справедливої вартості на 20%.

2. За розпорядженням податкової інспекції.

3. За розпорядженням адміністрації підприємства.

Відомості 3.3.

3. Відомості 3.5.

4. Журналі 4.

5. Журналі 3.

 

10. Що відноситься до виробничих запасів?

1. Матеріальні активи, які підприємство містить з метою використання в процесі виробництва або постачання товару, надання послуг, здачі в оренду, для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання яких більше одного року.

2. Матеріальні активи, які підприємство містить з метою використання в процесі виробництва або постачання товару, надання послуг, здачі в оренду, для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання яких більше одного року і вартості більше 2500 грн.

3. Матеріальні активи, які підприємство містить з метою використання в процесі виробництва або постачання товару, надання послуг, здачі в оренду, для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання яких менше одного року.

П(с)БО 10.

2. П(с)БО 11.

3. П(с)БО 12.

4. П(с)БО 15.

5. П(с)БО 16.

 

15. Заборгованість за договорами фінансової оренді відображається у балансі?

1. За первісною вартістю.

2. За дисконтованою вартістю майбутніх платежів.

Наказу керівника.

3. Наказу головного бухгалтера чи особи, що тимчасово виконує функції головного бухгалтера.

4. Рішення касиру.

5. За заявою підзвітної особи.

17. Скільки поточних рахунків в банках України може відкрити підприємство?

1. Не більше 2-х поточних рахунків.

2. Не більше 1-го поточних рахунків.

3. Не більше 3-х поточних рахунків.

Д –66 К - 30.

3. Д – 66 К - 23.

4. Д – 30 К - 66.

5. Д – 66 К - 641.

 

20. Який з зазначених документів обов’язково оформлюють на внески засновника підприємства готівкою?

1. Податкову накладну.

Прибутковий касовий ордер.

3. Акт експертизи щодо оцінки внеску.

4. Інвентарний опис.

5. Акт.

 

Варіант 6

 

1. Що розуміють під капітальними інвестиціями?

1. Витрати підприємства на придбання, створення, реконструкцію і технічне переозброєння основних засобів і нематеріальних активів.

Власні і орендовані.

3. Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи.

4. Виробничі й невиробничі.

5. основні засоби за місцями надходження.

 

3. За рахунок яких джерел нараховується амортизація основних засобів, використаних у сфері управління підприємством?

1. Нараховується за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства.

Інвентарна картка.

2. Опис інвентарних карток.

3. Інвентарний список.

4. Акт приймання – передачі.

5. Інвентарна книга.

 

6. Правильність ведення сортового обліку на складі перевіряється за допомогою якої звірки?

За первісною вартістю.

5. За справедливою вартістю.

 

8. Що відноситься до малоцінних швидкозношувальних предметів?

1. Матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання яких більше 1 року.

2. Матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання яких більше 1 року і вартості більше 1000 грн.

3. засоби праці, які використовуються не більше 1 року.

4. Матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання яких менше 1 року і вартості менше 1000 грн.

ФІФО.

2. Середньозваженої собівартості.

3. Ідентифікованої собівартості.

4. Ціни продажу.

5. Планової собівартості.

 

10. Які з перерахованих документів є підставою для заповнення розроблювальної таблиці № 1 «Відомість розподілу матеріалів і палива по рахунках і статтях витрат»?

1. Картки складського обліку або товарні книги.

2. Оборотні відомості з надходження і вибуття виробничих запасів.

3. Первинні документи з надходження виробничих запасів.

Д – 681 К – 361.

3. Д – 361 К – 681.

4. Д – 361 К – 701.

5. Д – 311 К – 361.

 

13. Якими з перерахованих документів оформлюються готівкові розрахунки?

1. Накладними.

2. Грошовими і розрахунковими чеками.

3. Платіжними дорученнями.

Постановами правління НБУ.

3. Міністерством фінансів України.

4. Мінстатом України.

5. Наказом Президента.

 

16. Які методи застосовуються на Україні для оцінки вибуття готової продукції?

1. Ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів, середньозваженої собівартості, собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО), нормативних витрат, ціни продажу.

2. Ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів, середньозваженої собівартості, собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО), ціни продажу.

Обов’язково.

2. Рекомендовано.

3. Обов’язково лише при виконанні обов’язків касира за сумісництвом.

4. Не обов’язково.

5. Якщо касир виконує також інші обов’язки.

 

18. Що є безнадійною дебіторською заборгованістю?

1. Будь-яка дебіторська заборгованість щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником.

Так.

2. Ні.

3. Лише у випадку втрати чекової книжки.

4. Лише у випадку закінчення чекової книжки.

5. Вірні відповіді 1, 3 та 4.

 

20. Заповнення платіжних інструментів визначених Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті може здійснюватись?

1. З використанням друкарських машин.

2. Лише ручним способом

3. З використанням спеціального програмного забезпечення.

4. Як машинним, так і ручним способом.

Капітальні інвестиції».

4. 20 «Виробничі запаси».

5. 40 «Статутний капітал».

 

6. Як здійснюється облік запасів в картках складського обліку?

У кількісному виразі.

2. У вартісному виразі.

3. У кількісно-вартісному виразі.

4. У якісному виразі.

5. У вартісному та якісному виразі.

 

7. Який з перерахованих регістрів журнальної форми рахівництва служить для обліку надходження виробничих запасів через підзвітних осіб?

Відомість 3.2.

2. Відомість 3.3.

3. Відомість 3.5.

4. Журнал 4.

5. Відомість 5.1.

 

8. Яким з перерахованих нормативних документів визначений порядок документального оформлення руху виробничих запасів?

1. Наказом Міністерства статистики України №352 від 29.12.95 р. «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку основних засобів».

2. Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Розпискою одержувача.

5. Прибутковим ордером.

 

10. Що використовується у якості первісної вартості вироблених власними силами запасів?

Фізичних осіб, які знаходяться з ними у трудових відносинах, а також фізичних осіб, які є членами керівних органів підприємства або виконують роботи (надають послуги) за договорами цивільно-правового характеру.

5. Будь-яких фізичних осіб.

 

13. Якою з приведених нижче кореспонденцією рахунків відображається надходження з поточного рахунку в касу грошових коштів для виплати заробітної плати?

Д – 30 К – 31.

2. Д – 31 К – 30.

3. Д – 30 К – 66.

4. Д – 66 К – 30.

5. Д – 66 К – 311.

 

14. Визначте залишок рахунка «Виробництво», якщо залишок на початок місяця складає 15000 грн., витрати за місяць – 25000 грн., випуск продукції – 23000 грн.

1. 15000 грн. (кредитовий).

Грн. (дебетовий).

3. 10000 грн. (дебетовий).

4. 13000 грн. (дебетовий).

5. 17000 грн. (кредитовий).

 

15. У якому з перелічених документів забороняється виправлення помилок?

1. Прибутковий ордер.

2. Акт приймання-передачі.

Прибутковий касовий ордер.

4. Вимога.

5. Накладна.

 

16. Гранична сума платежу готівкою одного підприємства (індивідуального підприємця) іншому протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами складає?

1. 5000 грн.

2. Не обмежена.

Грн.

4. 15000 грн.

5. 25000 грн.

 

17. Що означає бухгалтерський запис : Д – 301 К – 372?

1. Випуск з виробництва і оприбуткування на склад готової продукції.

2. Відображення податкового кредиту з ПДВ.

3. Повернення невикористаних підзвітних сум.

4. Виплату заробітної плати виробничим робочим.

5. Видані гроші під звіт.

 

18. Текстові елементи бланків платіжного доручення мають бути виконані якою мовою?

1. Будь-якою мовою.

2. Українською або російською мовою.

Українською мовою.

4. Російською мовою.

5. Українською мовою та мовою країни контрагента, якому здійснюється перерахування коштів.

 

19. Розрахунок резерву сумнівних боргів як визначається?

В відомості 3.1.

 

 

Варіант 8

 

1. Що розуміють в бухгалтерському обліку під залишковою вартістю основних засобів?

1. Фактичну (справедливу) собівартість споруди або придбання об’єкту, включаючи витрати по доставці та установці, страхуванню, державній реєстрації, а також інші витрати, пов’язані з введенням об’єкту в експлуатацію.

2. Первісну вартість за вирахуванням амортизаційної вартості основних засобів.

Виробничий метод.

5. Метод подвійного зменшення залишкової вартості.

 

3. Для обліку витрат на реконструкцію основних засобів призначений який рахунок?

1. 23 «Виробництво».

2. 10 «Основні засоби».

Капітальні інвестиції».

4. 91. «Загально виробничі витрати».

5. 14 «Довгострокові фінансові інвестиції».

 

4. Яким первинним документом оформлюється введення в експлуатацію придбаних основних засобів?

1. По накладній на внутрішнє переміщення.

2. Актом на списання.

Актом приймання-передачі.

4. Інвентарною карткою.

5. Інвентарним списком.

 

5. Як визначається фінансовий результат від вибуття основних засобів?

У журналі 5.

5. У журналі 3.

 

8. Які з перерахованих первинних документів використовуються для оприбуткування виробничих запасів?

П(с)БО 9.

4. Податковий кодекс України.

5. П(с)БО 1.

 

10. Який з перерахованих регістрів служить для обліку надходження виробничих запасів у результаті ліквідації основних засобів?

1. Відомість 3.3.

2. Відомість 3.5.

3. Журнал 4.

4. Журнал 5.

Журнал 6.

 

11. Який з перерахованих документів є наказом банку на перерахування грошових коштів з поточного рахунку підприємства на рахунок іншого підприємства або організації?

1. Оголошення на внесок готівкою.

Платіжне доручення.

3. Платіжна вимога – доручення.

4. Розрахунковий чек.

5. Інкасове доручення.

 

12. Що є підставою для обліку грошових коштів у дорозі у разі здачі виручки інкасаторові?

1. Прибутковий касовий ордер.

2. Платіжне доручення.

Супровідна відомість.

4. Касова книга.

5. Чек.

 

13Яким документом оформлюється отримання готівки з поточного рахунку в касу для виплати заробітної плати?

1. Платіжним дорученням.

2. Платіжною вимогою – дорученням.

Чеком.

4. Видатковим касовим ордером.

5. Розрахунковим чеком.

 

14. Які з перерахованих документів, що зберігається в касі підприємства, обліковуються на рахунку 08 «Бланки суворого звіту»?

1. Прибуткові касові ордери.

2. Видаткові касові ордери.

3. Чекові книжки.

Д – 521 К – 311 – 2000000 грн.

2. Д – 521 К – 61 – 2000000 грн.

3. Д – 521 – 2000000 та Д – 523 – 280000 К – 311 – 2280000 грн.

4. Д – 61 К – 311 – 2000000 грн., водночас Д – 521 К – 61 - 2000000 грн.

5. Д – 311 К – 521 – 2000000 грн.

 

18. Якою бухгалтерською проводкою відображається надходження доходу від перепродажу акцій невласної емісії (поточних фінансових інвестицій)?

1. Д – 311 К – 746.

2. Д – 311 К – 719.

3. Д – 311 К – 742.

Д – 311 К – 741.

5. Д – 311 К – 143.

 

19. Якою бухгалтерською проводкою має бути відображена в обліку відновлена дебіторська заборгованість, що раніше була списана за рахунок резерву сумнівних боргів, а пізніше відшкодовується дебітором?

1. Д – 36 К – 38, водночас К – 071.

Д – 36 К – 716, водночас К – 071.

3. Д – 377 К – 719, водночас К – 071.

4. Д – 311 К – 36, водночас К – 071.

5. Д – 36 К – 746, водночас К – 071.

 

20. Коефіцієнт сумнівності дебіторської заборгованості як встановлюється підприємством?

1. Виходячи з фактичної суми безнадійної дебіторської заборгованості за продукцію.

2. З термінів непогашення дебіторської заборгованості.

3. Виходячи з платоспроможності окремих дебіторів.

4. З урахуванням кількості дебіторів.

5. З урахуванням термінів прострочення дебіторської заборгованості.

 

Варіант 9

 

1. Що відбивається за кредитом рахунку 15 «Капітальні інвестиції»?

1. Витрати на проведення реконструкції основних засобів.

2. Витрати на будівництво об’єктів основних засобів.

3. Списання витрат на проведення поточного ремонту основних засобів.

Їх справедливої вартості.

2. Їх залишкової вартості.

3. Їх амортизаційної вартості.

4. Їх відновній вартості.

5. Їх ліквідаційній вартості.

 

4. Який з перерахованих документів є регістром аналітичного обліку основних засобів?

1. Накладна на внутрішнє переміщення.

2. Акт на списання основних засобів.

3. Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів.

За первісною вартістю.

8. Які з перерахованих документів є підставою для заповнення розроблювальної таблиці № 1 «Відомість розподілу матеріалів і палива по рахунках і статтях витрат»?

1. Картки складського обліку або товарні книги.

2. Оборотні відомості з надходження та вибуття виробничих запасів.

3. Первинні документи з надходження виробничих запасів.

За обліковими цінами.

 

10. Що означає такий бухгалтерський запис:

Д 201 «Сировина й матеріали» К 661 «Розрахунки за заробітною платою»?

1. Нараховано заробітну плату виробничим робітникам.

Д – 521 К – 311.

2. Д – 311 К – 352.

3. Д – 311 К – 143.

4. Д – 311 К – 373.

5. Д – 143 К – 311.

 

12. Якою бухгалтерською проводкою відображається списання безнадійної дебіторської заборгованості, що виникла у зв’язку з продажем основних засобів?

1. Д- 071.

2. Д – 38 К – 680 і водночас Д – 071.

Д – 944 К – 680.

4. Д – 38 К – 361.

5. Д – 944 К – 377.

 

 

13. Яким документом оформлюється отримання готівки з поточного рахунку у касу для виплати заробітної плати?

1. Оголошенням на внесок готівкою.

2. Платіжним дорученням.

3. Платіжною вимогою-дорученням.

Грошовим чеком.

5. Розрахунковим чеком.

 

14. Протягом якого строку підприємства мають право зберігати в своїх касах готівку понад встановлений ліміт?

Д – 143 К – 311 – 18000 грн.

4. Д – 311 К – 521 – 18000 грн.

5. Д – 311 К – 521 – 20000 грн.

 

19. Якою бухгалтерською проводкою відображається надходження доходу від перепродажу акцій невласної емісії (поточних фінансових інвестицій)?

1. Д – 311 К – 746.

2. Д – 311 К – 719.

3. Д – 311 К – 742.

Д – 311 К – 741.

5. Д – 311 К – 143.

 

20. Хто ухвалює рішення про списання простроченої дебіторської заборгованості підприємства?

1. Керівник підприємства.

2. Головний бухгалтер.

3. Представник податкової інспекції.

4. Представник обслуговуючого банку за узгодженням з боржником.

5. Ревізійна комісія підприємства.

 

 

Варіант 10

 

1. За рахунок яких джерел нараховується амортизація об’єктів основних засобів культурно – побутового призначення?

1. Нараховується за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства.

2. Включається до складу адміністративних витрат.

3. Включається до складу інших витрат.

Їх справедливої вартості.

4. Їх ліквідаційній вартості.

5. Їх амортизаційної вартості.

 

3. Який з перерахованих документів використовується для ведення обліку основних засобів за місцями їх експлуатації?

1. Інвентарна картка.

2. Опис інвентарних карток.

Інвентарний список.

4. Акт приймання – передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів.

5. Картка обліку руху основних засобів.

 

4. Який з перерахованих рахунків призначений для обліку основних засобів?

1. Рахунок 20.

Рахунок 10.

3. Рахунок 01.

4. Рахунок 30.

5. Рахунок 11.

 

5. Яким з перерахованих документів визначені принципи формування інформації про основні засоби в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності?

1. П(с)БО 10.

2. Податковим кодексом України.

П(с)БО 7.

4. П(с)БО 1.

5. Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

 

6. Визначте фактичну собівартість витрачених матеріалів, якщо відомо:

- відпущено матеріалів на виробництво за договірними цінами – 18000грн.;

- придбані матеріали за договірною вартістю – 20000 грн.;

- середній відсоток транспортно-заготівельних витрат – 8%.

1. 19440.

2. 16560.

3. 14400.

4. 18144.

5. 19400.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.174.50 (0.099 с.)