Первинна або переоцінена вартість основних засобів мінус ліквідаційна вартість.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Первинна або переоцінена вартість основних засобів мінус ліквідаційна вартість.2. Первинна або переоцінена вартість.

3. Первинна вартість плюс ліквідаційна вартість.

4. Переоцінена вартість мінус знос.

5. Первинна вартість мінус знос.

 

2. На якому рахунку ураховуються основні засоби, отримані у фінансову оренду?

1. На рахунку 01 «Орендовані необоротні активи».

2. На рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи».

На рахунку 10 «Основні засоби».

4. На рахунку 531 «Зобов’язання по фінансовій оренді».

5. На рахунку 109 «Інші основні засоби».

 

3. Який метод нарахування амортизації доцільніше використовувати для такого об’єкта основних засобів, як комп’ютерна техніка?

1. Метод передбачений податковим законодавством.

2. Виробничий метод.

Метод прискореного зменшення залишкової вартості.

4. Прямолінійний метод.

5. Кумулятивний метод.

 

4. Як класифікуються основні засоби залежно від їх приналежності?

1. Ті, що діють та знаходяться в запасі.

2. Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи.

Власні і орендовані.

4. Балансові та забалансові.

5. Виробничі й невиробничі.

 

5. Як відображаються в обліку витрати на транспортування і підготовку до експлуатації безоплатно отриманих об’єктів основних засобів?

1. Включаються до складу інших витрат звичайної діяльності.

Включаються до первісної вартості отриманого об’єкту.

3. Включаються до складу операційних витрат.

4. Включаються до складу надзвичайних витрат підприємства.

5. Погашаються за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства після сплати податків.

6. На кому рахунку визначається фактична собівартість матеріалів?

1. 23 «Виробництво».

2. 26 «Готова продукція».

3. 28 «Товари».

Виробничі запаси»,

5. 25 «Напівфабрикати».

7. Яку бухгалтерську проводку слід скласти для відображення такої господарської операції: Використані матеріали на господарське обслуговування цеху?

1. Д -23 «Виробництво» К – 201 «Сировина й матеріали».

2. Д -91«Загальновиробничі витрати» К – 201 «Сировина й матеріали».

Д -92 «Адміністративні витрати» К – 201 «Сировина й матеріали».

4. Д - 201 «Сировина й матеріали» К - 91«Загальновиробничі витрати».

5. Д - 93 «Витрати на збут» К – 201 «Сировина й матеріали».

 

8. Підприємство закупило матеріали у кількості 600 од. Придбання матеріалів здійснювалося в такій послідовності:

300 од. за ціною 30 грн.

250 од. за ціною 35 грн.

200 од. за ціною 40 грн.

Запаси матеріалів на початок місяця рівні 0. На кінець періоду залишилося 200 од. Визначте собівартість відпущених на виробництво матеріалів за методом ФІФО.

1. 15250 грн.

2. 11000 грн.

3. 14500 грн.

4. 13750 грн.

5. 12120 грн.

 

9. В яких одиницях вимірювання заповнюють лімітно-забірні карти?

1. У грошових одиницях під час виписку запасів.

2. У кількісних та грошових одиницях вимірювання під час виписку запасів.

3. У кількісних одиницях вимірювання під час виписку запасів, а потім таксується бухгалтером.

4. Тільки у кількісних одиницях вимірювання.

5. У кількісних та грошових одиницях в бухгалтерії.

 

10. Який з перелічених методів не відноситься до методів оцінки виробничих запасів?

1. Ідентифікованої собівартості.

2. Нормативних витрат.

3. Середньозваженої собівартості.

Прямолінійного списання.

5. ФІФО.

 

11. Яким первинним документом супроводжується відвантаження покупцям готової продукції?

1. Накладною, податковою накладною, рахунком.

2. Наказ-накладною, рахунком, податковою накладною.

3. Рахунком.

4. Договором купівлі-продажу.

5. За домовленістю між покупцем та продавцем.

 

12. Які з перерахованих витрат не відносяться на собівартість продукції?

 

1. Прямі матеріальні витрати.

2. Прямі витрати на оплату праці.

3. Загальновиробничі витрати.

4. Адміністративні витрати.

5. Відрахування до Пенсійного фонду з сум прямих витрат на оплату праці.

 

13. На підставі яких документів відображаються касові операції з надходження та видатків грошових коштів?

1. Прибуткові та видаткові касові ордери.

2. Чекові книжки.

3. Розрахункові-платіжні відомості.

4. Векселі.

5. Розрахункові чеки.

 

14. За якою вартістю відображаються в обліку поточні фінансові інвестиції в акції інших підприємств на момент їх придбання за грошові кошти?

1. За номінальною вартістю.

За справедливою вартістю.

3. За фактичною собівартістю.

4. За амортизованою вартістю.

5. За залишковою вартістю.

 

15 . Якою бухгалтерською проводкою відображається надходження доходу від перепродажу акцій невласної емісії?

1. Д – 311 К – 719.

2. Д – 311 К – 732.

Д – 311 К – 741.

4. Д – 311 К – 746.

5. Д – 311 К – 703.

 

16. Якою бухгалтерською проводкою відображається списання безнадійної дебіторської заборгованості, що виникла у зв’язку з виконанням робіт та послуг?

1. Д - 38 К – 680 і водночас Д – 071.

2. Д – 071.

Д - 38 К – 361 і водночас Д – 071.

4. Д - 944 К – 377.

5. Д - 944 К – 071.

 

17. Який розмір фінансових санкцій за перевищення встановленого ліміту касової готівки?

Двократний розмір суми понадлімітної готівки за кожен день.

2. П’ятикратний розмір суми понадлімітної готівки.

3. Санкції не передбачені.

4. Десятикратний розмір не оподаткованого податком мінімуму доходів громадян.

5. Розмір понадлімітної суми готівки.

 

 

18. Де ведеться аналітичний і синтетичний облік розрахунків з підзвітними особами?

1. У відомості 3.5.

2. На картках аналітичного обліку.

У відомості 3.2.

4. У відомості 3.3.

5. У відомості 3.1.

 

19. Який економічний зміст такої бухгалтерської проводки

Д – 301 «Каса у національній валюті»

К – 311 «Поточний рахунок у національній валюті»?

1. Здано гроші з каси на поточний рахунок.

2. Сплачено за розрахунково-касове обслуговування банку.

Отримано гроші в касу з поточного рахунку.

4. Виплачена заробітна плата.

5. Отримані кошти від покупця за продукцію.

 

 

20. На підставі якого документу можна перевірити правильність зарахування і списання грошових коштів з поточних рахунків в банках?

1. Касової книги.

2. Платіжного доручення.

Виписки банку з поточних рахунків.

4. Журналу реєстрації платіжних документів.

5. Журналу 1 та відомості 1.2.

 

Варіант 28

 

1. У якому з перерахованих випадків інвентаризація основних засобів обов’язкова?

1. При передачі в оренду об’єкта основних засобів.

2. При списанні основних засобів у зв’язку з їх фізичним зносом.

При зміні матеріально-відповідальних осіб.

4. При отриманні об’єкта основних засобів в оренду.

5. У разі отримання основних засобів за бартерним контрактом.

 

2. Який регістр застосовується для аналітичного обліку основних засобів?

1. Картки складського обліку.

2. Накладна.

Інвентарні картки

4. Акт приймання-передачі основних засобів.

5. Акт списання основних засобів.

 

3. Що розуміють в бухгалтерському обліку під залишковою вартістю основних засобів?

1. Фактичну (справедливу) собівартість споруди або придбання об’єкту, включаючи витрати по доставці та установці, страхуванню, державній реєстрації, а також інші витрати, пов’язані з введенням об’єкту в експлуатацію.

2. Первісну вартість за вирахуванням амортизаційної вартості основних засобів.

Первісну вартість за вирахуванням суми зносу.

4. Вартість відтворення при сучасному рівні цін, що склалися, норм і розцінок.

5. Суму грошових коштів (або вартість інших активів), яку підприємство чекає отримати від реалізації (ліквідації) об’єктів основних засобів.

 

4. Для обліку витрат на реконструкцію основних засобів призначений який рахунок?

1. 23 «Виробництво».

2. 10 «Основні засоби».

3. 91 «Загальновиробничі витрати».

Капітальні інвестиціями».

5.14 «Довгострокові фінансові інвестиції».

 

5. Чому дорівнює первісна вартість об’єктів основних засобів, що поступили як внесок до статутного капіталу?

Їх справедливої вартості.

2. Їх залишкової вартості.

3. Їх вартості, яка амортизується

4. Їх відновній вартості.

5. Їх ліквідаційній вартості.

 

6. Визначте фактичну собівартість витрачених матеріалів, якщо відомо:

- відпущено матеріалів на виробництво за договірними цінами – 18000грн.;

- придбані матеріали за договірною вартістю – 20000 грн.;

- середній відсоток транспортно-заготівельних витрат – 8%.

1. 19440.

2. 16560.

3. 14400.

4. 18144.

5. 19400.

 

7. Якою бухгалтерською проводкою списується фактична собівартість виробничих запасів, відпущених на сторону в порядку реалізації?

1. Д – 901 К – 20.

2. Д – 791 К – 20.

3. Д – 712 К – 20.

Д – 943 К – 20.

5. Д – 902 К – 20.

 

8. Яким документом оформлюється разовий відпуск матеріалів зі складу на виробництво?

1. Накладною на відпуск матеріалів на сторону.

2. Вимогою.

3. Лімітно-забірною картою.

Накладною-вимогою.

5. Розпорядженням на відпуск.

9. Яким документом оформлюється отримання готівки з поточного рахунку в касу для виплати заробітної плати?

1. Платіжним дорученням.

2. Платіжною вимогою-дорученням.

Грошовим чеком.

4. Випискою банка.

5. Розрахунковим чеком.

 

10. В якому регістрі здійснюється повсякденний (поточний) облік руху матеріалів на складі при сальдовому методі обліку?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.76.48 (0.011 с.)