На рахунку 35 «Поточні фінансові інвестиції».Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

На рахунку 35 «Поточні фінансові інвестиції».4. На рахунку 49 «Страхові резерви».

5. На рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції».

 

 

Варіант 19

1. У якому з перерахованих випадків допускається зміна первісної вартості об’єкту основних засобів?

1. Придбання нових об'єктів тієї ж групи основних засобі.

2. Реконструкції.

3. Здача об'єкту в оперативну оренду.

4. Отримання об'єкту в оперативну оренду.

5. Передача об’єкту в фінансову оренду.

 

2. Який з перерахованих чинників впливає на вибір методу нарахування амортизації?

1. Міри передбачуваної інтенсивності експлуатації устаткування.

2. Первинної вартості об'єкту основних засобів.

3. Вартості об'єкту основних засобів, щоамортизується.

4. Ліквідаційної вартості об'єкту основних засобів.

5. Ні який не впливає з перерахованих чинників.

 

3. Яким первинним документом оформляється списання реалізованих основних засобів?

1. По накладній на внутрішнє переміщення.

2. Актом на списання.

Актом приймання-передачі.

4. Інвентарною карткою.

5. Карткою обліку руху основних засобів.

 

4. Яка з перерахованих операцій відбивається за дебетом рахунка 10 «Основні засоби»?

1. Надходження основних засобів.

2. Ліквідація основних засобів.

3. Зниження ціни основних засобів.

4. Амортизація основних засобів.

5. Реалізація основних засобів.

 

5. Що відноситься до основних засобів відповідно до П(С) БО 7 «Основні засоби»?

Матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва або постачання товару, надання послуг, здачі в оренду, для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання яких більше 1 року.

2. Матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва або постачання товару, надання послуг, здачі в оренду, для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання яких більше 1 року і вартості більше 2500 грн.

3. Матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва або постачання товару, надання послуг, здачі в оренду, для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання яких менше 1 року.

4. Матеріальні активи, які підприємство містить з метою використання в процесі виробництва або постачання товару, надання послуг, здачі в оренду, дня здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання яких більше 1 року або вартості менше 2500 грн.

5. Матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва або постачання товару, надання послуг та вартість яких більше 3000 грн.

 

6. Якою бухгалтерською проводкою відображається списання послуг сторонніх організацій з доставки матеріалів?

Д 20 «Виробничі запаси»

К 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

2. Д 23 «Виробництво»

К 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

3. Д 92 «Адміністративні витрати»

К 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

4. Д 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

К 20 «Виробничі запаси».

5. Д 20 «Виробничі запаси»

К 285 «Торгова націнка».

 

7. На підставі якого первинного документу списуються витрати виробничих запасів на виробництво?

1. Акт.

2. Накладна (вимога) на внутрішнє переміщення матеріалу.

3. Видатковий ордер.

4. Наряд.

5. Комерційний акт.

 

8. Як організовується синтетичний облік товарно-матеріальних цінностей?

1. В кількісному виразі по видах товарно-матеріальних цінностей в складських картках.

2. У вартісному виразі по видах товарно-матеріальних цінностей в складських картках.

У вартісному виразі по видах товарно-матеріальних цінностей на окремих рахунках аналогічного найменування.

4. В кількісному виразі по видах товарно-матеріальних цінностей на окремих рахунках аналогічного найменування.

5. У вартісному виразі по видах цінностей в накопичувальній відомості.

 

9. По якій вартості товарно-матеріальні цінності відображаються в балансі?

1. За первісною вартістю.

2. За обліковими цінами.

3. По якнайменшій з оцінок: первісної вартості або чистої вартості реалізації.

4. По справедливій вартості.

5. По ринковій вартості.

10. Який з перерахованих методів припускає облік фактичної собівартості по кожній одиниці виробничих запасів?

1. ФІФО.

2. Нормативної вартості.

3. Середньозваженої ціни.

Ідентифікованої собівартості.

5. Договірній вартості.

 

 

11. Кредитові обороти за рахунком 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками» накопичуються в?

Журналі 3 (розділ I), відомість 3.1.

2. Журналі 1, відомість 1.1.

3. Журналі 5 (розділ I).

4. Журналі 3 (розділ I), відомість 3.6.

5. В відомості 3.2.

 

12. Що означає бухгалтерський запис: Д – 372 К – 301?

1. Отримання від постачальника палива.

Видачу з каси грошових коштів підзвітній особі.

3. Виплату заробітної плати виробничим робочим.

4. Повернення підзвітною особою невикористаних грошових коштів в касу.

5. Сплату за рахунок підзвітних сум за матеріали.

 

13. Якою кореспонденцією відображається списання виданих працівникам підприємства санітарно-курортних путівок:?

1. Д – 331 К – 685.

Д – 949 К – 331.

3. Д – 685 К – 311.

4. Д – 23 К – 661.

5. Д – 685 К – 331.

 

14. Чи повинні реєструватися касові документи?

Так, мають завжди реєструватися.

2. Ні, не повинні реєструватися.

3. Можуть вибірково реєструватися.

4. Так, якщо це обумовлено в наказі «Про облікову політику підприємства».

5. Так, якщо це обумовлено наказом керівника підприємства.

 

15. На підставі якого документу можна перевірити правильність зарахування і списання грошових коштів з поточних рахунків в банках?

1. Касової книги.

Виписки банку з поточних рахунків.

3. Платіжного доручення.

4. Журналу реєстрації платіжних документів.

5. Журналу 1 та відомості 1.2.

 

16. Підзвітним особам видається готівка з каси підприємства на підставі чого?

1. Чинного законодавства.

Наказу керівника.

3. Наказу головного бухгалтера чи особи, що тимчасово виконує функції головного бухгалтера.

4. Рішення касиру.

5. За заявою підзвітної особи.

 

17. Скільки поточних рахунків в банках України може відкрити підприємство?

1. Не більше 2-х поточних рахунків.

2. Не більше 1-го поточних рахунків.

3. Не більше 3-х поточних рахунків.

Не обмежену кількість поточних рахунків.

5. Не більше 5-ти поточних рахунків.

 

18. Який з перерахованих документів є підставою для здачі грошової готівки в банк на поточний рахунок?

Об’ява про внесення готівки.

2. Платіжне доручення.

3. Платіжна вимога – доручення.

4. Розрахунковий чек.

5. Грошовий чек.

 

19. Якою бухгалтерською проводкою буде відображена наступна господарська операція: «Виплачена заробітна плата виробничим працівникам»?

1. Д – 31 К - 60.

Д –66 К - 30.

3. Д – 66 К - 23.

4. Д – 30 К - 66.

5. Д – 66 К - 641.

 

20. Який з зазначених документів обов’язково оформлюють на внески засновника підприємства готівкою?

1. Податкову накладну.

Прибутковий касовий ордер.

3. Акт експертизи щодо оцінки внеску.

4. Інвентарний опис.

5. Акт.

 

Варіант 20

 

1. Яким з перерахованих нормативних документів визначений порядок документального оформлення руху основних засобів?

1. Наказом Міністерства статистики України №352 від 29.12.95 р. «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку основних засобів».

2. Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

3. Наказом Міністерства статистики України №193 від 21.06.96 р. «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку матеріалів».

4. Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».

5. Податковим кодексом України.

 

2. За якою вартістю основні засоби включаються до валюти балансу?

1.За залишковою вартістю.

2. За первісною вартістю.

3. За ліквідаційною вартістю.

4. За відновною вартістю.

5. За вартістю, що амортизується.

 

3. Коли припиняє нараховуватися амортизація по вибулих з експлуатації об’єктах?

1. З місяця наступного за місяцем, в якому об’єкт був введений в експлуатацію.

2. З місяця, який передує місяцю його введення в експлуатацію.

3. З місяця вибуття з експлуатації.

З місяця, наступного за місяцем вибуття з експлуатації.

5. За місяць до вибуття об’єкта з експлуатації.

 

4. Який з перерахований рахунків призначений для обліку орендованих основних засобів?

1. Рахунок 20.

2. Рахунок 10.

Рахунок 01.

4. Рахунок 30.

5. Рахунок 15.

 

5. Як визначається індекс переоцінки основних засобів?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.122.9 (0.01 с.)