Рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами»На рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами» ведеться облік розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами за авансами виданими, нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членів кредитних спілок та за іншими операціями.

 

Рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами» має такі субрахунки:

371 «Розрахунки за виданими авансами»

372 «Розрахунки з підзвітними особами»

373 «Розрахунки за нарахованими доходами»

374 «Розрахунки за претензіями»

375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків»

376 «Розрахунки за позиками членам кредитних спілок»

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

378 «Розрахунки з державними цільовими фондами»

379 «Розрахунки за операціями з деривативами»

За дебетом рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами» відображається виникнення дебіторської заборгованості, за кредитом — її погашення чи списання.

На субрахунку 371 «Розрахунки за виданими авансами» ведеться облік авансів, наданих іншим підприємствам.

На субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» ведеться облік розрахунків з підзвітними особами. Сальдо субрахунку може бути як дебетовим, так і кредитовим. Такі показники відображаються розгорнуто: дебетове сальдо — в складі оборотних активів, кредитове сальдо — в складі зобов’язань балансу підприємства.

На субрахунку 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» ведеться облік нарахованих дивідендів, відсотків, роялті тощо, які підлягають отриманню.

На субрахунку 374 «Розрахунки за претензіями» ведеться облік розрахунків за претензіями, які пред’явлені постачальникам, підрядникам, транспортним та іншим організаціям, а також за пред’явленими їм та визнаними штрафами, пенею, неустойками.

На субрахунку 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» ведеться облік розрахунків за відшкодуванням підприємству завданих збитків у результаті нестач і втрат від псування цінностей, нестач та розкрадання грошових коштів, якщо винуватця виявлено.

На субрахунку 376 «Розрахунки за позиками членам кредитних спілок» ведеться облік розрахунків за позиками членам кредитних спілок у кредитних спілках.

На субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» ведеться облік розрахунків за іншими операціями, облік яких не відображається на інших субрахунках рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами», зокрема розрахунки за операціями, пов’язаними із здійсненням спільної діяльності (без створення юридичної особи), усі види розрахунків з працівниками (крім розрахунків з оплати праці та з підзвітними особами), інші розрахунки.

На субрахунку 378 «Розрахунки з державними цільовими фондами» ведеться облік розрахунків з державними цільовими фондами, зокрема розрахунків з тимчасової непрацездатності тощо.

На субрахунку 379 «Розрахунки за операціями з деривативами» ведеться облік розрахунків за операціями з деривативами. В кінці місяця субрахунок закривається шляхом списання сальдо у кореспонденції з рахунком інших операційних доходів або інших витрат операційної діяльності.

Аналітичний облік ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення.

 

Рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами» кореспондує

 

  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Основні засоби» «Основні засоби»
«Інші необоротні матеріальні активи» «Інші необоротні матеріальні активи»
«Довгострокові фінансові інвестиції» «Нематеріальні активи»
    «Довгострокові фінансові інвестиції»
Виключено    
Виключено «Капітальні інвестиції»
       
    Виключено
«Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи» «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»
«Гудвіл» «Гудвіл»
«Виробничі запаси» «Виробничі запаси»
«Поточні біологічні активи» «Поточні біологічні активи»
«Малоцінні та швидкозношувані предмети» «Малоцінні та швидкозношувані предмети»
«Виробництво» «Виробництво»
«Брак у виробництві» «Напівфабрикати»
«Напівфабрикати» «Готова продукція»
«Готова продукція» «Продукція сільськогосподарського виробництва»
«Продукція сільськогосподарського виробництва» «Товари»
«Товари» «Каса»
«Каса» «Рахунки в банках»
«Рахунки в банках» «Інші кошти»
«Інші кошти» «Короткострокові векселі одержані»
«Розрахунки з покупцями та замовниками» «Поточні фінансові інвестиції»
    «Розрахунки з покупцями та замовниками»
    «Витрати майбутніх періодів»
«Витрати майбутніх періодів» «Цільове фінансування і цільові надходження»
«Цільове фінансування і цільові надходження»    
«Довгострокові позики»    
«Короткострокові позики» «Довгострокові позики»
«Розрахунки за податками й платежами» «Довгострокові векселі видані»
    «Короткострокові позики»
«Розрахунки за іншими операціями» «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»
«Доходи майбутніх періодів»    
«Доходи від реалізації» «Короткострокові векселі видані»
«Іншій операційний дохід» «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
«Інші фінансові доходи»    
«Інші доходи» «Розрахунки за податками й платежами»
«Надзвичайні доходи»    
    «Розрахунки за страхуванням»
    «Розрахунки з оплати праці»
    «Розрахунки з учасниками»
    «Розрахунки за іншими операціями»
    «Матеріальні витрати»
    «Інші операційні витрати»
    «Інші затрати»
    «Загальновиробничі витрати»
    «Адміністративні витрати»
    «Витрати на збут»
    «Інші витрати операційної діяльності»
    «Надзвичайні витрати»

 

Рахунок 38 «Резерв сумнівних боргів»

На рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів» ведеться облік резервів за сумнівною дебіторською заборгованістю, щодо якої є ризик неповернення.

Основні вимоги до визнання та оцінки резерву сумнівних боргів викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість».

За кредитом рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів» відображається створення резерву сумнівних боргів у кореспонденції з рахунками обліку витрат, за дебетом — списання сумнівної заборгованості в кореспонденції з рахунками обліку дебіторської заборгованості або зменшення нарахованих резервів у кореспонденції з рахунком обліку доходів.

 

Рахунок 38 «Резерв сумнівних боргів» кореспондує

 

  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Розрахунки з покупцями та замовниками» «Інші операційні витрати»
    Виключено
«Інший операційний дохід» «Інші витрати операційної діяльності»

 

Рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів»

Рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів» призначено для узагальнення інформації щодо здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах.

До витрат, облік яких ведеться на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів», відносяться витрати, пов’язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості; з освоєнням нових виробництв та агрегатів; сплачені авансом орендні платежі; оплата страхового поліса, оплата торгового патенту; передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо.

За дебетом рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів» відображається накопичення витрат майбутніх періодів, за кредитом — їх списання (розподіл) та включення до складу витрат звітного періоду.

Аналітичний облік витрат майбутніх періодів ведеться за їх видами.

 

Рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів» кореспондує

 

  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Інші необоротні матеріальні активи» «Капітальні інвестиції»
«Знос (амортизація) необоротних активів» «Виробництво»
«Виробничі запаси» «Розрахунки з різними дебіторами»
«Малоцінні та швидкозношувані предмети» «Інші операційні витрати»
«Каса» «Інші затрати»
«Рахунки в банках» «Загальновиробничі витрати»
«Розрахунки з різними дебіторами» «Адміністративні витрати»
«Забезпечення майбутніх витрат і платежів» «Витрати на збут»
Розрахунки з постачальниками та підрядниками» «Інші витрати операційної діяльності»
«Розрахунки за податками й платежами» «Надзвичайні витрати»
«Розрахунки за страхуванням»    
«Розрахунки з оплати праці»    
«Розрахунки за іншими операціями»    

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.012 с.)