Рахунок 73 «Інші фінансові доходи»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рахунок 73 «Інші фінансові доходи»Рахунок 73 «Інші фінансові доходи» призначено для обліку доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, які не обліковуються на рахунку 72 «Дохід від участі в капіталі».

 

Рахунок 73 «Інші фінансові доходи» має такі субрахунки:

731 «Дивіденди одержані»

732 «Відсотки одержані»

733 «Інші доходи від фінансових операцій»

За кредитом рахунку відображається визнана сума доходу, за дебетом — списання кредитового обороту на рахунок 79 «Фінансові результати».

На субрахунку 731 «Дивіденди одержані» узагальнюється інформація про належні дивіденди від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірніми та спільними.

На субрахунку 732 «Відсотки одержані» узагальнюється інформація про відсотки за облігаціями чи іншими цінними паперами, за якими не ведеться облік на субрахунку 731 «Дивіденди одержані», зокрема винагороди за здані в фінансову оренду необоротні активи тощо.

На субрахунку 733 «Інші доходи від фінансових операцій» узагальнюється інформація про інші доходи від фінансової діяльності, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 73 «Інші фінансові доходи», зокрема про доходи від амортизації премії за випущеними облігаціями.

Аналітичний облік фінансових доходів ведеться за об’єктами інвестування.

Рахунок 73 «Інші фінансові доходи» кореспондує

 

  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Фінансові результати» Виключено
    Виключено
    Виключено
    «Довгострокові фінансові інвестиції»
    Виключено
    Виключено
    «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»
    Виключено
    Виключено
    Виключено
    Виключено
    «Каса»
    «Рахунки в банках»
    «Короткострокові векселі одержані»
    «Поточні фінансові інвестиції»
    «Розрахунки з різними дебіторами»
    «Довгострокові позики»
    «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»
    «Короткострокові позики»
    Виключено
    «Розрахунки з учасниками»
    «Розрахунки за іншими операціями»

Рахунок 74 «Інші доходи»

Рахунок 74 «Інші доходи» призначено для обліку доходів, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства.

За кредитом рахунку 74 «Інші доходи» відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — належна сума непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов’язкових платежів)) та списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».

 

Рахунок 74 «Інші доходи» має такі субрахунки:

741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій»

742 «Дохід від відновлення корисності активів»

743 Субрахунок виключено

744 «Дохід від неопераційної курсової різниці»

745 «Дохід від безоплатно одержаних активів»

746 «Інші доходи від звичайної діяльності»

На субрахунку 741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій» узагальнюється інформація про доходи від реалізації фінансових інвестицій.

На субрахунку 742 «Дохід від відновлення корисності активів» узагальнюється інформація про визнані відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів» доходи від відновлення корисності активів.

На субрахунку 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці» узагальнюється інформація про курсові різниці за активами та зобов’язаннями в іноземній валюті, які пов’язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства.

На субрахунку 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів» узагальнюється інформація про доходи від безоплатно одержаних необоротних активів, фінансових інвестицій та цільового фінансування капітальних інвестицій. Дохід від цільового фінансування капітальних інвестицій та безоплатно одержаних необоротних активів, що підлягають амортизації, визначається у сумі, пропорційній сумі амортизації відповідних активів одночасно з її нарахуванням. Дохід від безоплатно одержаних земельних ділянок і фінансових інвестицій визнається при їх вибутті.

На субрахунку 746 «Інші доходи від звичайної діяльності» узагальнюється інформація про інші доходи від звичайної діяльності, які не відображені на інших субрахунках рахунку 74 «Інші доходи», зокрема від списання кредиторської заборгованості, що не виникла в ході операційного циклу, по закінченні строку позовної давності, від перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов’язань і непередбачених зобов’язань об’єкта придбання над сукупністю витрат на об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності, сума дооцінки об’єктів необоротних активів у випадках, передбачених положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Рахунок 74 «Інші доходи» кореспондує

 

  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Розрахунки за податками й платежами» «Основні засоби»
«Фінансові результати» «Інші необоротні матеріальні активи»
    «Нематеріальні активи»
    «Знос (амортизація) необоротних активів»
    «Довгострокові фінансові інвестиції»
    «Капітальні інвестиції»
    «Довгострокові біологічні активи»
    «Відстрочені податкові активи»
    «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»
    Виключено
    «Виробничі запаси»
    «Поточні біологічні активи»
    «Малоцінні та швидкозношувані предмети»
    «Товари»
    «Каса»
    «Рахунки в банках»
    «Короткострокові векселі одержані»
    «Поточні фінансові інвестиції»
    «Розрахунки з різними дебіторами»
    «Додатковий капітал»
    «Неоплачений капітал»
    «Цільове фінансування і цільові надходження»
    «Довгострокові позики»
    «Довгострокові векселі видані»
    «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»
    «Довгострокові зобов’язання з оренди»
    «Інші довгострокові зобов’язання»
    «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
    «Розрахунки за податками й платежами»
    «Розрахунки за страхуванням»
    «Розрахунки з учасниками»
    «Розрахунки за іншими операціями»
    «Доходи майбутніх періодів»

Рахунок 75 «Надзвичайні доходи»

Рахунок 75 «Надзвичайні доходи» застосовується для відображення доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій.

 

Рахунок 75 «Надзвичайні доходи» має такі субрахунки:

751 «Відшкодування збитків від надзвичайних подій»

752 «Інші надзвичайні доходи»

За кредитом рахунку відображається визнана сума відшкодування, зокрема від страхових організацій, втрат від надзвичайних подій, за дебетом — списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».

На субрахунку 751 «Відшкодування збитків від надзвичайних подій» відображається сума відшкодування втрат від надзвичайних подій, включаючи відшкодування витрат на попередження втрат від надзвичайних подій.

На субрахунку 752 «Інші надзвичайні доходи» відображається дохід від інших подій чи операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.

Рахунок 75 «Надзвичайні доходи» кореспондує

 

  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
«Фінансові результати» «Каса»
    «Рахунки в банках»
    «Розрахунки з іншими дебіторами»
    «Довгострокові позики»
    «Короткострокові позики»

Рахунок 76 «Страхові платежі»

Рахунок 76 «Страхові платежі» призначено для обліку страховиками надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами страхування.

За кредитом рахунку 76 «Страхові платежі» відображається збільшення у страховика страхових платежів, за дебетом — повернення страхувальнику страхових платежів у разі дострокового припинення дії договору страхування.

Щомісяця рахунок 76 закривається кореспонденцією з субрахунком 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг».

Рахунок 76 «Страхові платежі» кореспондуєПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.79.116 (0.009 с.)