ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Прибутковими і видатковими касовими ордерами. 

 

Варіант 23

 

1. Що розуміють під капітальними інвестиціями?

1. Витрати підприємства на придбання, створення, реконструкцію і технічне переозброєння основних засобів і нематеріальних активів.

2. Витрати на будівництво об’єктів основних засобів.

3. Витрати на проведення капітального ремонту основних засобів.

4. Передача основних засобів в статутний капітал іншого підприємства.

5. Отримання основних засобів від іншого підприємства у якості внеску до статутного капіталу.

 

2. По якому з перерахованих об’єктів основних засобів в податковому обліку не нараховується амортизація?

1. Невиробничим фондам.

2. Виробничим будівлям.

3. Службовому автотранспорту.

4. Засобам зв’язку.

5. Інвентарю.

 

3. Що є підставою для відкриття інвентарних карток?

1. Інвентарний список.

2. Інвентарна книга.

Акт приймання-передачі основних засобів.

4. Технічний паспорт.

5. Рахунок та накладна постачальника.

 

4. Що означає бухгалтерська проводка: Д 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

К 12 «Нематеріальні активи»?

1. Отримані нематеріальні активи як додатковий внесок учасника.

Списано залишкову вартість нематеріальних активів, переданих до статутного капіталу іншого підприємства.

3. Відображена заборгованість до статутного капіталу.

4. Безоплатно передані нематеріальні активи.

5. Передані нематеріальні активи як внесок до статутного капіталу.

 

5. . Який з перерахованих методів припускає рівномірну амортизацію основних засобів?

Прямолінійний метод.

2. Виробничий метод.

3. Метод зменшення залишкової вартості.

4. Метод прискореного зменшення залишкової вартості.

5. Кумулятивний метод.

 

 

6. Що є підставою для заповнення відомості 3.3 по обліку рахунків з постачальниками та підрядниками?

Документи з витрачання виробничих запасів.

2. Документи з надходження виробничих запасів, податкові накладні, виписки банку, видаткові касові ордери.

3. Акт приймання - передачі.

4. Акти інвентаризації.

5. Документи з надходження виробничих запасів на склад.

 

7. Яка бухгалтерська проводка складається під час витрачання матеріалів на загальногосподарські потреби?

1. Д – 92 К -20.

2. Д – 20 К – 91.

3. Д – 91 К -20.

4. Д – 23 К -20.

5. Д – 91 К -25.

 

8. Підприємство закупило матеріали у кількості 600 од. Придбання матеріалів здійснювалося в такій послідовності:

100 од. за ціною 30 грн.

250 од. за ціною 35 грн.

2500 од. за ціною 40 грн.

Запаси матеріалів на початок місяця рівні 0. На кінець періоду залишилося 200 од. Визначте собівартість відпущених на виробництво матеріалів за методом середньозваженої собівартості.

1. 15250 грн.

2. 11000 грн.

Грн.

4. 13750 грн.

5. 12300 грн.

 

9. Що є регістром аналітичного обліку виробничих запасів?

1. Прибутковий ордер.

Картка складського обліку матеріалів.

3. Вимога.

4. Приймальний акт.

5. Комерційний акт.

10 Яка проводка складається під час безкоштовно отриманих виробничих запасів?

1. Д – 20 К – 424.

2. Д – 152 К – 745.

3. Д – 20 К – 745.

Д – 20 К – 718.

5. Д – 20 К – 733.

 

11. Якою бухгалтерською проводкою відображається придбання 200 шт. облігацій невласної емісії, якщо їх номінальна вартість складає 100 грн. Облігації придбані з дисконтом 10 грн., термін погашення 5 рокі?

1. Д – 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» - 20000 грн.

К – 311 «Поточний рахунок в національній валюті» - 20000 грн.

2. Д – 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» - 18000 грн.

К – 311 «Поточний рахунок в національній валюті» - 18000 грн.

3. Д – 311 «Поточний рахунок в національній валюті» - 18000 грн.

К – 521 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями» - 18000 грн.

4. Д – 311 «Поточний рахунок в національній валюті» - 18000 грн.

К – 35 «Поточні фінансові інвестиції» - 18000 грн.

5. Д – 521 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями» - 18000 грн.

К - 311 «Поточний рахунок в національній валюті» - 18000 грн.

 

 

12. Який час діє видана розрахункова чекова книжка?

Без обмеження строку.

2. 2 роки.

3. 5 років.

4. 1 рік.

5. 6 місяців.

 

13. Чи потрібно укладати договори про повну матеріальну відповідальність при прийнятті на роботу касира?

1. Рекомендовано.

Є обов’язковим.

3. Обов’язковим лише при виконанні обов’язків касира за сумісництвом.

4. Не обов’язковим.

5. Обов’язково, якщо касир виконує ще обов’язки бухгалтера.

 

14. Хто є бенефіціар?

Підприємство, яке у своєму банку отримує кошти за відкритим акредитивом іншого підприємства за відвантажену продукцію.

2. Підприємство, яке відкрило акредитив у виконуючому банку.

3. Банк, який здійснює оплату за акредитивом.

4. Юридична або фізична особа, яка видала вексель.

5. Банк , який перерахував кошти підприємства в інший банк для відкриття акредитиву на постачальника матеріалів.

 

15. На протязі якого строку платіжне доручення приймається для виконання?

1. Дня, у якому воно виписане.

2. Десяти днів з дати виписки.

Трьох днів з дати виписки.

4. П’яти днів.

5. Термін дії необмежений.

 

16. В якому обліковому регістрі ведеться облік за рахунком 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»?

1. В журналі 2.

2. В журналі 4.

3. В відомості 3.1.

4. В відомості 3.2.

5. В відомості 3.5.

 

17. Чи можна перерахувати кошти з розрахункової чекової книжки на поточний рахунок підприємства?

1. Ні.

2. Лише у випадку втрати чекової книжки.

Так, можна.

4. Лише у випадку закінчення чекової книжки.

5. Лише у випадку закінчення строку чекової книжки.

 

 

18. Що є безнадійною дебіторською заборгованістю?

1. Будь-яка дебіторська заборгованість щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником.

Поточна дебіторська заборгованість щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності.

3. Будь-яка дебіторська заборгованість за якою минув строк позовної давності.

4. Поточна дебіторська заборгованість за якою минув строк позовної давності.

5. Довгострокова дебіторська заборгованість.

 

19. Якою кореспонденцією відображається списання виданих працівникам підприємства санітарно-курортних путівок?

1. Д – 331 К – 685.

2. Д – 685 К – 311.

Д – 949 К – 331.

4. Д – 23 К – 661.

5. Д – 331 К – 661.

 

20. Чи повинні реєструватися касові документи?

1. Ні, не повинні реєструватися.

2. Можуть вибірково реєструватися.

Так, мають завжди реєструватися.

4. Так, якщо це обумовлено в наказі «Про облікову політику підприємства».

5. По рішенню головного бухгалтера.

 

Варіант 24

 

1. Що розуміють в бухгалтерському обліку під первісною вартістю основних засобів?

Фактичну (справедливу) собівартість споруди або придбання об’єкту, включаючи витрати з доставки та установки, страхуванню, державній реєстрації, а також інші витрати, пов’язані з ввданням об’єкту до експлуатації.

2. Первісну вартість за вирахуванням суми зносу.

3. Вартість з відтворення при сучасному рівні цін, що склалися, норм і розцінок.

4. Суму грошових коштів (або вартість інших активів), яку підприємство чекає отримати від реалізації (ліквідації) об’єктів основних засобів після закінчення корисного використання, за вирахуванням витрат, пов’язаних з їх реалізацією (ліквідацією).

5. Первісну вартість за вирахуванням ліквідаційної вартості.

 

2. У яких випадках рекомендується організовувати ведення аналітичного обліку основних засобів не в картках,а в книгах?

1. Великих підприємств.

2. Підприємств з великою кількістю об’єктів основних засобів.

Підприємств з невеликою кількістю об’єктів основних засобів.

4. Підприємств з незначною кількістю операцій з руху основних засобів.

5. На підприємствах, де є всі групи основних засобів.

 

3. Як організовується синтетичний облік основних засобів в бухгалтерії?

1. У інвентарних картках, які відкриваються на кожен об’єкт основних засобів.

2. У накопичувальній відомості.

Журналі 4.

4. У відомості 4.1.

5. У відомості 3.5.

 

4. За рахунок яких джерел нараховується амортизація основних засобів культурно-побутового призначення?

1. Нараховується за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства.

2. Включається до складу адміністративних витрат.

3. Включається до складу витрат на збут.

4. Включається до складу інших витрат операційної діяльності.

5. Включається до складу інших витрат.

 

5. Яким документом оформлюються виконані ремонтні роботи?

1. Інвентарною карткою.

2. Вимогою.

Актом приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів.

4. Актом приймання-передачі.

5. Накладною.

6. Яку бухгалтерську проводку слід скласти для відображення такої господарської операції: Використані матеріали на обслуговування обладнання?

1. Д -23 «Виробництво» К – 201 «Сировина й матеріали».

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.184.78 (0.017 с.)