На картках складського обліку матеріалів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

На картках складського обліку матеріалів.2. У накопичувальній відомості.

3. У книзі залишку матеріалів.

4. У оборотній відомості.

5. В відомості обліку залишків матеріалів на складі.

11. Якою бухгалтерською проводкою відображається придбання 200 шт. облігацій невласної емісії номінальною вартістю 100 грн. з дисконтом 10 грн. терміном погашення 3 роки? ------------- спросить

1. Д – 14 К – 311 – 20000 грн.

2. Д – 35 К – 311 – 18000 грн.

Д – 14 К – 311 – 18000 грн.

4. Д – 311 К – 521 – 18000 грн.

5. Д – 521 К – 311 – 18000 грн.

 

12. Який з перелічених об’єктів не відноситься до поточної дебіторської заборгованості?

1. Заборгованість робітників підприємства за відшкодуванням матеріального збитку. Уточнить!!!!!!!!!

2. Заборгованість підзвітних осіб.

3. Заборгованість з оплати праці.

4. Заборгованість покупців за готові продукцію.

5. Заборгованість замовників за виконані роботи та послуги.

 

13. Який документ анулюється, якщо допущено помилковий запис?

1. Лімітно-забірна карта.

2. Накладна.

3. Вимога.

Чек.

5. Товарний звіт.

 

14. Який буде залишок рахунка «Виробництво», якщо залишок на початок місяця складає 10000 грн., витрати за місяць – 20000 грн., випуск продукції – 15000 грн.

Грн. (дебетовий).

2. 15000 грн. (кредитовий).

3. 5000 грн. (дебетовий).

4. 10000 грн. (кредитовий).

5. 5000 грн. (кредитовий).

 

15. Що означає наступна бухгалтерська проводка: Д – 372 К – 30?

1. Гроші надійшли до каси від підзвітних осіб.

Видані гроші під звіт.

3. Погашена заборгованість від підзвітних осіб.

4. Надійшов авансовий звіт від підзвітних осіб про витрати на відрядження.

5. Представлений авансовий звіт від підзвітної особи.

 

16. Який з перерахованих документів може бути використаний підприємством для первинного обліку безготівкових розрахунків?

1. Вимога на понадлімітний відпуск.

2. Лімітно-забірна карта.

3. Прибутковий ордер.

Платіжне доручення.

5. Накладна.

 

17. Якою бухгалтерською проводкою відображається пред’явлення постачальнику штрафних санкцій за невиконання договірних зобов’язань в розмірах, обумовлених договором?.

Д – 374 К – 631.

2. Д – 374 К – 719.

3. Д – 377 К – 719.

4. Д – 374 К – 715.

5. Д – 311 К – 374.

 

18. Який з перерахованих документів використовується для ведення аналітичного обліку розрахунків з векселями?

1. Відомість 3.4.

2. Відомість 3.5.

3. Відомість 3.6.

4. Відомість 3.3.

5. Жоден з наведених документів.

 

19. Як відображається в бухгалтерському обліку списання заборгованості покупців за відвантажену ним продукцію в рахунок раніше отриманого авансу?

1. Д - 301 К – 361.

Д - 681 К – 361.

3. Д - 361 К – 681.

4. Д - 361 К – 701.

5. Д - 361 К – 371.

 

20. За звітний період підприємство на вторинному ринку цінних паперів придбало акцій на суму 57000 грн. і реалізувало акцій на суму 51000 грн. Як ці операції будуть відображені у складі доходів і витрат звітного періоду для цілей оподаткування?

1. Доходи – 51000 грн., витрати – 57000 грн.

2. На витрати звітного періоду згідно з ПКУ відноситься збиток від операцій з цінними паперами 6000 грн.

3. Операції не відображаються у складі доходів і витрат звітного періоду для цілей оподаткування, а збиток від операцій з цінними паперами в сумі 6000 грн. відноситься на зменшення прибутку відповідних операцій з акціями майбутніх періодів.

4. Доходи – 51000 грн., витрати – 57000грн., збиток від операцій з цінними паперами в сумі 6000 грн. відноситься на зменшення прибутку відповідних операцій з акціями майбутніх періодів.

5. Операції не відображається у складі доходів і витрат для цілей оподаткування.

 

Варіант 29

 

1. Який з перерахованих документів використовується для ведення обліку основних засобів за місцями їх експлуатації?

1. Опис інвентарних карток.

2. Інвентарна картка.

Інвентарний список.

4. Картка обліку руху основних засобів.

5. Акт приймання – передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів.

 

2. Яким з перерахованих документів визначені принципи формування інформації про основні засоби в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності?

1. Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

2. Податковим кодексом України.

П(с)БО 7.

4. П(с)БО 10.

5. П(с)БО 1.

 

3. За рахунок яких джерел нараховується амортизація основних засобів культурно-побутового призначення?

1. Нараховується за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства.

2. Включається до складу адміністративних витрат.

3. Включається до складу витрат на збут.

Включається до складу інших витрат операційної діяльності.

5. Включається до складу інших витрат.

 

4. Яка з перерахованих операцій відбивається за кредитом рахунка 10 «Основні засоби»?

1. Реконструкція основних засобів.

2. Модернізація основних засобів.

3. Амортизація основних засобів.

Ліквідація основних засобів.

5. Витрати на капітальний ремонт основних засобів.

 

5. Чим є основні засоби згідно П(с)Б0 7 "Основні засоби"?

1. Матеріальні активи, призначені для використання у виробництві.

Матеріальні активи, які підприємство утримує для використання їх у процесі виробництва або поставки товарів, представлення послуг, здачі в оренду іншим особам, для здійснення адміністративних та соціально-культурних функцій,

Очікуваний строк корисного використання їх більше одного року.

3. Матеріальні активи, які підприємство утримує для використання їх у процесі виробництва та вартість яких більш 2500 грн.

4. Матеріальні активи призначені для здачі в оренду.

5. Матеріальні активи, які є на підприємстві для використовування у виробництві, здачі в оренду, для адміністративної мети протягом менше одного року.

 

6. Що розуміють під первісною вартістю виробничих запасів, придбаних за плату?

1. Собівартість їх придбання.

Їх покупна вартість плюс транспортно-заготівельні витрати.

3. Їх справедлива вартість

4. Їх покупна вартість.

5. Їх договірна вартість.

 

7. Який зперерахованих регістрів журнальної форми рахівництва служить для облікунадходження виробничих запасів від постачальників?

1. Відомость 3.2.

Відомость 3.3.

3. Відомость 3.5.

4. Журнал 4.

5. Журнал 5.

 

8. Визначте балансову вартість залишку запасів, якщо підприємство використовує метод середньозваженої собівартості. Наявна інформація: підприємство закупило матеріали у кількості 700 од. Придбання матеріалів здійснювалося в такій послідовності:

300 од. за ціною 30 грн.

200 од. за ціною 40 грн.

200 од. за ціною 50 грн.

Запаси матеріалів на початок місяця рівні 0. На кінець періоду залишилося 100 од.

1. 2429 грн.

Грн.

3. 3000 грн.

4. 5000 грн.

5. 4000 грн.

 

9. Яка, проводка складається під час оприбуткування брухту від списання інших необоротних матеріальних активів?

Д-209 К-112

2. Д-209 К-746

3 Д-209 К-745

4. Д-209 К-976

5.Д-209 К-712

 

10. Які зміни відбудуться в балансі під впливом операції з придбання матеріалів підзвітними особами?

Рівновеликі протилежні зміни двох статей в активі балансу.

2. Рівновеликі протилежні зміни двох статей в пасиві балансу.

3. Рівновелике збільшення однієї статті активу та одній статті пасиву балансу.

4.Рівновелике зменшення однієї статті активу та однієї статті пасиву балансу.

5. Збільшення двох статей в активі балансу.

 

11. Яким буде залишок на рахунку 30 «Каса», коли відомо, що початкове сальдо 100 грн., дебетовий обіг – 500 грн., кредитовий обіг – 200 грн.?

1. 200 грн. (дебетовий).

Грн. (дебетовий).

3. 400 грн. (кредитовий).

4. 200 грн. (кредитовий).

5. 300 грн. (дебетовий).

 

 

12. Якою бухгалтерською проводкою відображається наступна господарська операція «Отримані грошові кошти з поточного рахунку в касу для виплати заробітної плати?

1. Дебет 661 Кредит 3111.

2. Дебет 311 Кредит 301.

Дебет 301 Кредит 311.

4. Дебет 66 Кредит 301.

5. Дебет 311 Кредит 661.

 

13. Що відображається за дебетом рахунку 372?

1. Заборгованість підприємства підзвітній особі.

Заборгованість підзвітної особи підприємству.

3. Використані підзвітні суми на відрядження.

4. Використані підзвітні суми на на придбання бланків звітності.

5. Повернені до каси невикористані грошові кошти підзвітні суми.

 

14. Якою бухгалтерською проводкою відображається випуск готової продукції з виробництва?

1. Д – 90 К – 23.

Д – 26 К – 23.

3. Д – 23 К – 26.

4. Д – 26 К – 90.

5. Д – 26 К – 91.

15. Як групуються витрати за способом їх включення до собівартості окремих видів продукції?

1. Основні і накладні.

Виробничі й невиробничі. Спросить

Прямі та непрямі.

4. Витрати на продукцію та витрати періоду.

5. Поточні та одноразові.

 

16. Якою бухгалтерською проводкою відображається надходження доходу від перепродажу акцій невласної емісії (поточних фінансових інвестицій)?

1. Д – 311 К – 719.

2. Д – 311 К – 742.

3. Д – 311 К – 746.

4. Д – 311 К – 741.

Д – 311 К – 143. Спросить

 

17. Які з перерахованих операцій виконує касир при отриманні грошових коштів у касі банку?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.117 (0.013 с.)