Як сума прямих і накладних витрат на виготовлення таких об’єктів. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Як сума прямих і накладних витрат на виготовлення таких об’єктів.2. Як сума заборгованості підрядником за виконанні роботи.

3. Як сума прямих витрат на будівництво основних засобів.

4. У розмірі справедливої вартості об’єктів, що створені.

5. У розмірі амортизаційної вартості об’єктів, що створені.

6. Які з перерахованих первинних документів використовуються для відпуску виробничих запасів?

1. Накладна, прибутковий ордер або акт приймання.

Вимога, лімітно-забірна карта, накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, товарно-транспортна накладна.

3. Податкова накладна.

4. Договір купівлі - продажу.

5. Рахунок.

 

7. Як відображаються виробничі запаси в поточному обліку?

1. За собівартістю.

2. За покупною вартістю.

3. За залишковою вартістю.

4. За обліковими цінами або за фактичною собівартістю.

За первісною вартістю.

8. Які з перерахованих документів є підставою для заповнення розроблювальної таблиці № 1 «Відомість розподілу матеріалів і палива по рахунках і статтях витрат»?

1. Картки складського обліку або товарні книги.

2. Оборотні відомості з надходження та вибуття виробничих запасів.

3. Первинні документи з надходження виробничих запасів.

Первинні документи з вибуття виробничих запасів.

5. Накопичувальні відомості витрат матеріалів.

 

9. Як здійснюються записи в сальдових книгах?

1. У кількісному виразі.

2. У вартісному виразі.

3. У кількісно-вартісному виразі.

4. У якісному виразі.

За обліковими цінами.

 

10. Що означає такий бухгалтерський запис:

Д 201 «Сировина й матеріали» К 661 «Розрахунки за заробітною платою»?

1. Нараховано заробітну плату виробничим робітникам.

Нараховано заробітну плату за розвантаження матеріалів.

3. Оприбутковано безкоштовно одержані виробничі запаси.

4. Виплачено заробітну плату вантажникам.

5. Нараховано заробітну плату робітникам складу.

 

11. Якою бухгалтерською проводкою відображається погашення облігацій терміном 3 роки у підприємства інвестора?

Д – 521 К – 311.

2. Д – 311 К – 352.

3. Д – 311 К – 143.

4. Д – 311 К – 373.

5. Д – 143 К – 311.

 

12. Якою бухгалтерською проводкою відображається списання безнадійної дебіторської заборгованості, що виникла у зв’язку з продажем основних засобів?

1. Д- 071.

2. Д – 38 К – 680 і водночас Д – 071.

Д – 944 К – 680.

4. Д – 38 К – 361.

5. Д – 944 К – 377.

 

 

13. Яким документом оформлюється отримання готівки з поточного рахунку у касу для виплати заробітної плати?

1. Оголошенням на внесок готівкою.

2. Платіжним дорученням.

3. Платіжною вимогою-дорученням.

Грошовим чеком.

5. Розрахунковим чеком.

 

14. Протягом якого строку підприємства мають право зберігати в своїх касах готівку понад встановлений ліміт?

Протягом 3-х днів виплати заробітної плати.

2. Протягом терміну, узгодженого з обслуговуючим банком.

3. Протягом 5-ти днів.

4. Протягом терміну, визначеного керівника підприємства.

5. Протягом 10-ти днів.

 

15. Який розмір фінансових санкцій за перевищення встановленого ліміту касової готівки?

1. П’ятикратний розмір суми понадлімітної готівки.

Двократний розмір суми понадлімітної готівки за кожен день.

3. П’ятдесятикратний розмір не оподаткованого податком мінімуму доходів громадян.

4. Розмір витраченої готівки.

5. Санкції не передбачені.

 

16. Що є звітом касира?

1. Відривний листок журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів з прикладеними до нього прибутковими і видатковими касовими ордерами.

Відривний листок касової книги з прикладеними до нього прибутковими і видатковими касовими ордерами.

3. Обліковий регістр, який здається в банк для контролю касової дисципліни.

4. Список купюр, що знаходяться в касі на кінець робочого дня.

5. Касова книга.

 

17. Який метод оцінки і обліку довгострокових фінансових інвестицій застосовується відповідно до П(с)БО 12 за умови, якщо інвестор здійснює контроль за підприємством і має більш, ніж 50% голосів?

1. Фінансові інвестиції відображаються за методом справедливої вартості.

2. Фінансові інвестиції відображаються за методом справедливої вартості або за методом участі в капіталі.

3. Фінансові інвестиції відображаються за собівартістю.

4. Фінансові інвестиції відображаються за собівартістю або за методом участі в капіталі.

Фінансові інвестиції відображаються ураховуються за методом участі в капіталі.

 

18. Якою бухгалтерською проводкою відображається придбання 200 шт. облігацій невласної емісії номінальною вартістю 100 грн. з дисконтом 10 грн. терміном погашення 3 роки?

1. Д – 143 К – 311 – 20000 грн.

2. Д – 352 К – 311 – 18000 грн.

Д – 143 К – 311 – 18000 грн.

4. Д – 311 К – 521 – 18000 грн.

5. Д – 311 К – 521 – 20000 грн.

 

19. Якою бухгалтерською проводкою відображається надходження доходу від перепродажу акцій невласної емісії (поточних фінансових інвестицій)?

1. Д – 311 К – 746.

2. Д – 311 К – 719.

3. Д – 311 К – 742.

Д – 311 К – 741.

5. Д – 311 К – 143.

 

20. Хто ухвалює рішення про списання простроченої дебіторської заборгованості підприємства?

1. Керівник підприємства.

2. Головний бухгалтер.

3. Представник податкової інспекції.

4. Представник обслуговуючого банку за узгодженням з боржником.

5. Ревізійна комісія підприємства.

 

 

Варіант 10

 

1. За рахунок яких джерел нараховується амортизація об’єктів основних засобів культурно – побутового призначення?

1. Нараховується за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства.

2. Включається до складу адміністративних витрат.

3. Включається до складу інших витрат.

Включається до складу інших витрат операційної діяльності.

5. Включається до складу витрат на збут.

 

2. Чому дорівнює первісна вартість об’єктів основних засобів, які безоплатно поступили?

1. Їх залишкової вартості.

2. Їх відновній вартості.

Їх справедливої вартості.

4. Їх ліквідаційній вартості.

5. Їх амортизаційної вартості.

 

3. Який з перерахованих документів використовується для ведення обліку основних засобів за місцями їх експлуатації?

1. Інвентарна картка.

2. Опис інвентарних карток.

Інвентарний список.

4. Акт приймання – передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів.

5. Картка обліку руху основних засобів.

 

4. Який з перерахованих рахунків призначений для обліку основних засобів?

1. Рахунок 20.

Рахунок 10.

3. Рахунок 01.

4. Рахунок 30.

5. Рахунок 11.

 

5. Яким з перерахованих документів визначені принципи формування інформації про основні засоби в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності?

1. П(с)БО 10.

2. Податковим кодексом України.

П(с)БО 7.

4. П(с)БО 1.

5. Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

 

6. Визначте фактичну собівартість витрачених матеріалів, якщо відомо:

- відпущено матеріалів на виробництво за договірними цінами – 18000грн.;

- придбані матеріали за договірною вартістю – 20000 грн.;

- середній відсоток транспортно-заготівельних витрат – 8%.

1. 19440.

2. 16560.

3. 14400.

4. 18144.

5. 19400.

 

7. Якою бухгалтерською проводкою списується фактична собівартість виробничих запасів, відпущених на сторону в порядку реалізації?

1. Д – 901 К – 20.

2. Д – 791 К – 20.

3. Д – 712 К – 20.

Д – 943 К – 20.

5. Д – 902 К – 20.

 

8. Яким документом оформлюється разовий відпуск матеріалів зі складу на виробництво?

1. Накладною на відпуск матеріалів на сторону.

2. Вимогою.

3. Лімітно-забірною картою.

Накладною-вимогою.

5. Розпорядженням на відпуск.

 

9. Яким документом оформлюється отримання готівки з поточного рахунку в касу для виплати заробітної плати?

1. Платіжним дорученням.

2. Платіжною вимогою-дорученням.

Грошовим чеком.

4. Випискою банка.

5. Розрахунковим чеком.

 

10. В якому регістрі здійснюється повсякденний (поточний) облік руху матеріалів на складі при сальдовому методі обліку?

На картках складського обліку матеріалів.

2. У накопичувальній відомості.

3. У книзі залишку матеріалів.

4. У оборотній відомості.

5. В відомості обліку залишків матеріалів на складі.

 

11. Що використовується для оформлення розрахунків з підзвітними особами?

1. Платіжне доручення, розрахунковий чек, податкова накладна.

Авансовий звіт з прикладеними до нього документами, видатковий і прибутковий касові ордери.

3. Лімітно-забірну карту, наряд, маршрутний лист.

4. Усі, перераховані в пунктах 1-3, документи.

5. Накладна.

 

12. Які з перерахованих операцій виконує касир при отриманні грошових коштів у касі банку?

1. Заповнює всі реквізити чека і корінця чека.

2. Ставить підпис одержувача чека на корінці чека і передає його в банк.

3. Перевіряє правильність заповнення чека.

Виконує всі, перераховані в пунктах 1-3, операції.

5. Виписує платіжне доручення.

 

13. При класифікації дебіторської заборгованості на поточну і довгострокову враховують що?

1. Загальний очікуваний термін оплати заборгованості згідно з угодою.

2. Обсяг продажу товарів, робіт, послуг.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 404; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.99.209 (0.037 с.)