Активи, що використовуються не більше 1 року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року, та вартість яких менше 2500 грн.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Активи, що використовуються не більше 1 року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року, та вартість яких менше 2500 грн. 

9. Який з перерахованих методів припускає списання виробничих запасів у послідовності їх надходження на підприємство?

ФІФО.

2. Середньозваженої собівартості.

3. Ідентифікованої собівартості.

4. Ціни продажу.

5. Планової собівартості.

 

10. Які з перерахованих документів є підставою для заповнення розроблювальної таблиці № 1 «Відомість розподілу матеріалів і палива по рахунках і статтях витрат»?

1. Картки складського обліку або товарні книги.

2. Оборотні відомості з надходження і вибуття виробничих запасів.

3. Первинні документи з надходження виробничих запасів.

Первинні документи з вибуття виробничих запасів.

5. Накопичувальні відомості витрачання матеріалів.

 

11. Де реєструються прибуткові та видаткові касові ордери?

1. В журналі реєстрації платіжних документів.

В журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових документів.

3. В книзі скарг і пропозицій.

4. Касовій книзі.

5. В журналі 1 і відомості 1.2.

 

12. Як відображається в бухгалтерському обліку списання заборгованості покупців за відвантажену ним продукцію в рахунок раніше отриманого авансу?

1. Д – 301 К – 361.

Д – 681 К – 361.

3. Д – 361 К – 681.

4. Д – 361 К – 701.

5. Д – 311 К – 361.

 

13. Якими з перерахованих документів оформлюються готівкові розрахунки?

1. Накладними.

2. Грошовими і розрахунковими чеками.

3. Платіжними дорученнями.

Прибутковими і видатковими касовими ордерами.

5. Платіжними вимогами.

 

14. Для яких цілей один з наявних поточних рахунків повинен бути визначений підприємством як основний?

Для погашення заборгованості в безперечному порядку.

2. Для розрахунків з постачальниками.

3. Для отримання готівки в касу.

4. Для розрахунків з робітниками підприємства за допомогою карток.

5. Для розрахунків з бюджетом.

 

15. Форми первинного обліку касових операцій ким затверджені?

1. Постановами КМУ.

Постановами правління НБУ.

3. Міністерством фінансів України.

4. Мінстатом України.

5. Наказом Президента.

 

16. Які методи застосовуються на Україні для оцінки вибуття готової продукції?

1. Ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів, середньозваженої собівартості, собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО), нормативних витрат, ціни продажу.

2. Ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів, середньозваженої собівартості, собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО), ціни продажу.

Ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів, середньозваженої собівартості, собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО), нормативних витрат.

4. Ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів, середньозваженої собівартості, ціни продажу.

5. Середньозваженої собівартості та методом ФІФО.

 

17. Чи укладається договір про матеріальну відповідальність з касиром при прийнятті на роботу?

Обов’язково.

2. Рекомендовано.

3. Обов’язково лише при виконанні обов’язків касира за сумісництвом.

4. Не обов’язково.

5. Якщо касир виконує також інші обов’язки.

 

18. Що є безнадійною дебіторською заборгованістю?

1. Будь-яка дебіторська заборгованість щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником.

Поточна дебіторська заборгованість щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності.

3. Будь-яка дебіторська заборгованість за якою минув строк позовної давності.

4. Поточна дебіторська заборгованість за якою минув строк позовної давності.

5. Будь-яка дебіторська заборгованість.

 

19. Чи можна перерахувати кошти з розрахункової чекової книжки на власний поточний рахунок підприємства?

Так.

2. Ні.

3. Лише у випадку втрати чекової книжки.

4. Лише у випадку закінчення чекової книжки.

5. Вірні відповіді 1, 3 та 4.

 

20. Заповнення платіжних інструментів визначених Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті може здійснюватись?

1. З використанням друкарських машин.

2. Лише ручним способом

3. З використанням спеціального програмного забезпечення.

4. Як машинним, так і ручним способом.

З використанням спеціального програмного забезпечення та ручним способом.?

Варіант 7

1. Що розуміють в бухгалтерському обліку під відновною вартістю основних засобів?

1. Фактичну (справедливу) собівартість споруди або придбання об’єкту, включаючи витрати по доставці та установці, страхуванню, державній реєстрації, а також інші витрати, пов’язані з введенням об’єкту в експлуатацію.

2. Первісну вартість за вирахуванням суми зносу.

3. Вартість відтворення при сучасному рівні цін, що склалися, норм і розцінок.

4. Суму грошових коштів (або вартість інших активів), яку підприємство чекає отримати від реалізації (ліквідації) об’єктів основних засобів після закінчення корисного використання, за вирахуванням витрат, пов’язаних з їх реалізацією (ліквідацією).

5. Первісну вартість за вирахуванням ліквідаційної вартості.

 

2. Який з перерахованих методів використовується для нарахування амортизації малоцінних необоротних активів в бухгалтерському обліку?

1. Кумулятивний.

2. Метод зменшення залишкової вартості.

3. Прямолінійний або виробничий методи.

4. Виробничий метод.

5. Прямолінійний метод.

 

3. Яким документом оформлюються виконані ремонтні роботи?

1. Інвентарною карткою.

2. Актом приймання-передачі.

3. Вимогою.

Актом приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів.

5. Накладною (вимогою).

 

4. Як відображаються в обліку витрати на транспортування і підготовку до експлуатації безоплатно отриманих об’єктів основних засобів?

1. Включаються до складу операційних витрат.

2. Включаються до складу витрат діяльності підприємства.

Включаються до первісної вартості отриманих об’єктів.

4. Погашається за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства після сплати податків.

5. Включаються до ліквідаційної вартості об’єкта.

 

5. На якому рахунку ведеться облік витрат на придбання нематеріальних активів?

1. 12 «Нематеріальні активи».

2. 14 «Довгострокові фінансові інвестиції».

Капітальні інвестиції».

4. 20 «Виробничі запаси».

5. 40 «Статутний капітал».

 

6. Як здійснюється облік запасів в картках складського обліку?

У кількісному виразі.

2. У вартісному виразі.

3. У кількісно-вартісному виразі.

4. У якісному виразі.

5. У вартісному та якісному виразі.

 

7. Який з перерахованих регістрів журнальної форми рахівництва служить для обліку надходження виробничих запасів через підзвітних осіб?

Відомість 3.2.

2. Відомість 3.3.

3. Відомість 3.5.

4. Журнал 4.

5. Відомість 5.1.

 

8. Яким з перерахованих нормативних документів визначений порядок документального оформлення руху виробничих запасів?

1. Наказом Міністерства статистики України №352 від 29.12.95 р. «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку основних засобів».

2. Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Наказом Міністерства статистики України №193 від 21.06.96 р. «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку матеріалів».

4. Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9.

5. Податковим кодексом України.

 

9. Яким з первинних документів не здійснюється приймання матеріальних цінностей на складі?

1. Накладною.

2. Актом приймання матеріалів.

3. Товарно-транспортною накладною.

Розпискою одержувача.

5. Прибутковим ордером.

 

10. Що використовується у якості первісної вартості вироблених власними силами запасів?

Собівартість їх виробництва.

2. Їх покупна ціна плюс транспортно-заготівельні витрати.

3. Залишкова вартість.

4. Їх справедлива вартість.

5. Їх продажна вартість.

 

11. Що відображається за дебетом рахунку 30?

1. Безготівкові грошові кошти.

2. Грошові кошти в дорозі.

Готівкові кошти в касі підприємства.

4. Фактична собівартість реалізованої готової продукції.

5. Грошові кошти на поточному рахунку.

 

12. Кого підприємство може направити у відрядження?

1. Будь-яких фізичних осіб, з якими (або з працедавцями яких) існують договірні відносини.

2. Тільки фізичних осіб, які знаходяться з ними у трудових відносинах.

3. Фізичних осіб, які знаходяться з ними у трудових відносинах, а також фізичних осіб, які є членами керівних органів підприємства.

Фізичних осіб, які знаходяться з ними у трудових відносинах, а також фізичних осіб, які є членами керівних органів підприємства або виконують роботи (надають послуги) за договорами цивільно-правового характеру.

5. Будь-яких фізичних осіб.

 

13. Якою з приведених нижче кореспонденцією рахунків відображається надходження з поточного рахунку в касу грошових коштів для виплати заробітної плати?

Д – 30 К – 31.

2. Д – 31 К – 30.

3. Д – 30 К – 66.

4. Д – 66 К – 30.

5. Д – 66 К – 311.

 

14. Визначте залишок рахунка «Виробництво», якщо залишок на початок місяця складає 15000 грн., витрати за місяць – 25000 грн., випуск продукції – 23000 грн.

1. 15000 грн. (кредитовий).

Грн. (дебетовий).

3. 10000 грн. (дебетовий).

4. 13000 грн. (дебетовий).

5. 17000 грн. (кредитовий).

 

15. У якому з перелічених документів забороняється виправлення помилок?

1. Прибутковий ордер.

2. Акт приймання-передачі.

Прибутковий касовий ордер.

4. Вимога.

5. Накладна.

 

16. Гранична сума платежу готівкою одного підприємства (індивідуального підприємця) іншому протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами складає?

1. 5000 грн.

2. Не обмежена.

Грн.

4. 15000 грн.

5. 25000 грн.

 

17. Що означає бухгалтерський запис : Д – 301 К – 372?

1. Випуск з виробництва і оприбуткування на склад готової продукції.

2. Відображення податкового кредиту з ПДВ.

3. Повернення невикористаних підзвітних сум.

4. Виплату заробітної плати виробничим робочим.

5. Видані гроші під звіт.

 

18. Текстові елементи бланків платіжного доручення мають бути виконані якою мовою?

1. Будь-якою мовою.

2. Українською або російською мовою.

Українською мовою.

4. Російською мовою.

5. Українською мовою та мовою країни контрагента, якому здійснюється перерахування коштів.

 

19. Розрахунок резерву сумнівних боргів як визначається?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.80.6.131 (0.013 с.)