Чиста теперішня вартість: визначення, економічна сутність, формула.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чиста теперішня вартість: визначення, економічна сутність, формула.Теорія фінансового менеджменту стверджує, що мета фірми— створити якомога більше багатство. Багатство формується тоді, коли ринкова вартість виробленої продукції (товару) перевищує вартість ресурсів, витрачених на її виробництво. В оцінці капітальних проектів необхідно користуватися правилом чистої теперішньої вартості, яке стверджує, що проект є прийнятним, якщо теперішня вартість очікуваних додаткових грошових потоків перевищує теперішню вартість прогнозованих негативних грошових потоків. Для того щоб створити багатство зараз, теперішня вартість прогнозованих грошових потоків має перевищувати теперішню вартість усіх прогнозованих негативних грошових потоків. Чиста теперішня вартість (NPV) проекту розраховується як сума всіх майбутніх грошових потоків, дисконтованих за певною ставкою дохідності, без дисконтованої вартості вкладених інвестицій. Правило чистої теперішньої вартості ілюструється такою формулою:

де Rt– величина грошового потоку; k- мінімальна необхідна ставка доходності; C - початкові витрати; n- тривалість проекту.

Іншими словами, чиста теперішня вартість — це сума всіх очікуваних грошових потоків (R,) починаючи з року 1 (ґ=1) до кінця життєвого циклу проекту (n), дисконтована за ставкою дисконтування проекту k, зменшена на вартість коштів, інвестованих у проект.

Правило чистої теперішньої вартості дає теоретично обґрунтовану відповідь на питання щодо прийняття або відхилення інвестиційної пропозиції.

 

Особливості розрахунку та використання показника чистої теперішньої вартості, переваги та недоліки методу.

Багатство формується тоді, коли ринкова вартість виробленої продукції (товару) перевищує вартість ресурсів, витрачених на її виробництво. Для того щоб створити багатство зараз, теперішня вартість прогнозованих грошових потоків має перевищувати теперішню вартість усіх прогнозованих негативних грошових потоків. Чиста теперішня вартість (NPV) проекту розраховується як сума всіх майбутніх грошових потоків, дисконтованих за певною ставкою дохідності, без дисконтованої вартості вкладених інвестицій. Метод NPV є універсальним, його результат дає відповідь стосовно прийнятності інвестиційної пропозиції. Порівняно простий для розрахунку і використання, але наперед необхідно визначитися стосовно ставки дисконтування та інших показників. Результат розрахунку є кількісною величиною, що за певних обставин, виключає абсолютно коректне порівняння інвестиційних пропозицій з різними параметрами, особливо за наявності обмежень по ресурсам при порівнянні неподільних проектів.

Первинні данні попередньо розраховуються на основі облікових даних (прибуток, амортизація). Попередньо треба зробити прогнозні розрахунки прибутку, амортизації, а для цього в свою чергу – прогнозний баланс.

50. Внутрішня норма дохідності: визначення, економічна сутність, формула.

Правило чистої теперішньої вартості дає теоретично обґрунтовану відповідь на питання щодо прийняття або відхилення інвестиційної пропозиції. Альтернативним підходом є розрахунок внутрішньої норми дохідності (IRR), якою є ставка дохідності, яка прирівнює очікувані чисті грошові потоки до початкових витрат. Для розрахунку 1RR необхідно вирішити відносно R таку формулу:

,

де r-ставка дохідності, яка дає NPV = 0, Rt– величина грошового потоку; C - початкові витрати; n- тривалість проекту.

а всі інші символи такі самі, як і у формулі NPV. Проект приймається за умови, якщо значення його внутрішньої норми дохідності більше, ніж ставка дохідності, яка вимагається за проектом. У цьому разі величина k з формули чистої теперішньої вартості представляє ставку дохідності, яка потребується. У переважній більшості випадків IRR метод оцінки капітальних проектів дає таке саме рішення стосовно прийняття чи відхилення пропозиції щодо інвестування. Проекти з позитивними значеннями чистої теперішньої вартості будуть мати вартість г більшу ніж вартість k.

(IRR) — ставки дисконту, використання якої б забезпечило рівність поточної вартості очікуваних грошових відтоків та поточної вартості очікуваних грошових притоків. Показник внутрішньої норми доходності -IRR хар-є макс допустимий відносний рівень витрат, які мають місце при реалізації інв проекту.

Практичне застосування цього методу зводиться до того, що в процесі аналізу вибирається два значення ставки дисконту і1 < i2таким чином, щоб в інтервалі (i1,i2) функція NPV=f(i) змінювала своє значення з "+" на "-" або навпаки. Т.ч., викор-ь таку формулу:

IRR = і1 + [NPVi1: (NPVi1 — NPVi2] • (i2-i11)

 

51. Особливості розрахунку та використання показника внутрішньої норми дохідності, переваги та недоліки методу.

Метод ВНД у порівняльному аналізі проектів можна використати умовно ( з огляду на екзогенні фактори, збільшення рівня ризику призводить до збільшення показника ВНД). На основі цього методу неможливо зробити висновки стосовно збільшення капіталу підприємства, а значить і багатства акціонерів. Критерій ВНД показує лише максимальний рівень витрат, який може бути асоційований з проектом, що оцінюється. У випадку, коли ціна інвестицій в обидва альтернативні проекти менша ніж значення ВНД для них,вибір може бути зроблено за додатковим критерієм, наприклад, NPV (чистою теп. варт-ю). Показник ВНД не має властивості адитивності. Тобто, NPV (A+B) = NPV(A) +NPV(B), IRR (A+B) не = IRR(A) + IRR(B)

Показник ВНД не прийнятний для аналізу неординарних інвестиційних потоків.

NPV = f(r) є алгебраїчним рівнянням К-го ступеню, де

К – кількість років реалізації проекту. А значить воно має стільки коренів скільки раз змінюється знак грошових потоків. Ординарним вважається проект по якому інвестиційні витрати, а значить, і негативне значення грошових потоків, мають місце лише в періоді 0. Якщо наявні негативні грошові потоки в інших періодах крім нульового, то вважається, що грошові потоки є неординарними.

У випадку суперечності між показниками ВНД (IRR) і ЧТВ (NPV) діє емпіричне правило: варто приймати той проект NPV якого більша , а IRR менша.

Індекс прибутковості: визначення, економічна сутність, формула.

методом оцінки рішень стосовно капіталовкладень вважається індекс прибутковості (РI), який ще інколи називається співвідношенням витрат І доходів. PI є часткою від ділення майбутніх грошових потоків на початкові витрати.

, де

r – ставка дисконтування, яка дає чиста теперішня вартість, що дорівнює 0.

Rt – очікувані чисті грошові потоки на кінець періоду,

С – початкові витрати капіталу, що здійснюються на поточний момент або ж теперішня вартість всіх витрат,

t – тривалість інвестиційного періоду,

n – життєвий цикл проекту.

Єдина різниця між NPV та PI в тому, що за викор-я NPV початкові витрати “-“ від PV очікуваних грошових потоків, а за розрахунку PI PV очікуваних грошових потоків “/” на початкові витрати. Проект приймається, якщо його прибутковість більша за 1, тобто, якщо за проектом Індекс прибутковості більше за 1 і NPV більша 0.

53. Особливості розрахунку та використання показника індексу прибутковості, переваги та недоліки методу.

методом оцінки рішень стосовно капіталовкладень вважається індекс прибутковості (РI), який ще інколи називається співвідношенням витрат І доходів. PI є часткою від ділення майбутніх грошових потоків на початкові витрати. Проект приймається, якщо його прибутковість більша за 1, тобто, якщо за проектом Індекс прибутковості більше за 1 і NPV більша 0.

Даний метод відноситься до універсального методу. Результат розрахунку є якісною величиною, що дає змогу порівнювати проекти з різними показниками. Дає пряму відповідь стосовно прийнятності проекту. Цей метод є простим для розрахунку і використання. Але необхідно наперед визначатися стосовно ставки дисконтування. Первинні дані попередньо розраховуються на основі облікових даних.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.024 с.)