ТЕМА 5 ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 5 ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

НЕОБХІДНО ЗНАТИ: осіб, що є платниками ПДВ, об'єкт оподаткування ПДВ, порядок визначення суми ПДВ до сплати (до відшкодування) за звітний період, дату ви­никнення податкових зобов'язань та податкового кредиту.

НЕОБХІДНО ВМІТИ: визначати податкові зобов'язання та податковий кредит із ПДВ, розраховувати суму ПДВ до сплати (до відшкодування) за звітний період.

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ: додана вартість, податок на додану вартість, платники ПДВ, податкові зо­бов'язання, податковий кредит, відшкодування ПДВ, опе­рації, звільнені від оподаткування, операції, що не є об'єк­том оподаткування, касовий метод нарахування ПДВ.

 

Теоретичні положення

Податок на додану вартість (ПДВ) за своєю сутністю є уні­версальним акцизом, що автоматично враховує усі зміни в товарному асортименті і яким обкладається валовий оборот підприємств та організацій.

Податок на додану вартість ─ це непрямий податок із до­даної вартості, яка створюється на всіх стадіях виробництва та обігу, що включається у вигляді надбавки в ціну товару, робіт та послуг і цілком оплачується кінцевим споживачем товарів, робіт, послуг. Додана вартість за своєю сутністю на­ближається до значення знову створеної вартості, тобто части­ни національного доходу, виробленого на даному підприємстві.

Нарахування ПДВздійснюється згідно з нормами Закону України «Про податок на додаткову вартість» від 03.04.97 р. №168/97 ВР зі змінами та доповненнями.

Платником ПДВє будь-яка особа, яка:

─ здійснює або планує здійснювати господарську діяльність та реєструється за своїм добровільним рішенням як платник цього податку;

─ підлягає обов'язковій реєстрації як платник цього податку;

─ імпортує товари (супутні послуги) в обсягах, що підля-гають оподаткуванню цим податком.

Об'єктом оподаткування є операції платників податку з:

─ поставки (продажу) товарів та послуг на території Ук­раїни;

─ ввезення товарів (супутніх послуг) на територію України;

─ вивезення товарів (супутніх послуг) за територію України.

Поставка товарів ─ це будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари.

Ставки ПДВ в Україні становлять 20% та 0% від об'єкта оподаткування.

Податковим періодом із ПДВ є один календарний місяць або один календарний квартал залежно від обсягу оподатковуваних операцій платника податку за минулі дванад­цять місячних податкових періодів.

У процесі розрахунку сум ПДВ протягом звітного періоду слід пам'ятати, що існує ряд операцій, за якими ПДВ не стя-гується (табл. 5.1).

Таблиця 5.1 - Операції, за якими ПДВ не стягується

Найменування операції Характерна ознака Перелік операцій
Операції, що оподатковуються за ставкою 0% додана вартість створюється (об’єкт оподаткування виникає), ПДВ нараховується за ставкою 0% - експортні операції; - продаж товарів у безмитних магазинах; - надання транспортних послуг із перевезення пасажирів, вантажів за межами митної території України
Операції, що не є об’єктом оподаткування ПДВ додана вартість відсутня, передача права власності не відбувається - нарахування та виплата зарплат, пенсій, стипендій; - емісія цінних паперів; - передача майна на збереження або в оперативну оренду; - надання послуг зі страхування; - обіг валютних цінностей
Операції, що звільнені від оподаткування ПДВ додана вартість створюється, передача права власності здійснюється, але ПДВ не нараховується - поставка вітчизняних продук-тів дитячого харчування спеціалізованими магазинами; - поставка (передплата) періодичних видань ЗМІ, поставка зошитів, навчальних посібників (вітчизняного виробництва); - надання культових послуг релігійними організаціями; - надання послуг з охорони здоров’я; - поставка медичних препаратів за переліком КМУ

Сума ПДВ, що підлягає сплаті в бюджет (відшкодуванню з бюджету) за підсумками податкового періоду, дорівнює розміру податкових зобов'язань платника податку, яка змен­шена на суму податкового кредиту такого періоду (формула 5):

ПДВ = ПЗ - ПК, (5)

де ПЗ ─ податкові зобов'язання;

ПК ─ податковий кредит.

Якщо за звітний період сума податкового кредиту переви­щує суму податкових зобов'язань, то в декларації з ПДВ відбивається сума ПДВ до відшкодування з бюджету.

Податкове зобов'язання ─ загальна сума податку, одер­жана (нарахована) платником податку в звітному періоді.

Податковий кредит ─ сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду.

Датою виникнення податкових зобов'язань з поставки товарів (робіт, послуг) вважається дата, яка припадає на по­датковий період, протягом якого відбувається будь-яка з по­дій, що сталася раніше:

─ дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата то­варів (робіт, послуг), що підлягають поставці, а у разі поставки товарів (робіт, послуг) за готівкові гроші, дата їх оприбуткування в касі платника податку, а за відсутності такої дата інкасації готівкових коштів у банківській установі, що обслуговує платника податку;

─ дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) – дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку.

Дата виникнення податкових зобов'язань з ПДВ у деяких інших випадках визначається таким чином (табл. 5.2).

Податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого вико­ристання в оподатковуваних операціях у межах господарсь­кої діяльності платника податку, а також у зв'язку з прид­банням (будівниц-

Таблиця 5.2 - Визначення дати виникнення податкових зобов'язань з ПДВ

Вид операції Дата виникнення податкових зобов'язань
Поставка товарів або послуг з використан-ням торговельних автоматів Дата виймання з таких торговельних апаратів або подібного устаткування грошової виручки
Поставка товарів (ро-біт, послуг) з викорис-танням кредитних або дебетових карток, дорожніх,комерційних, персональних або інших чеків Дата оформлення податкової накладної, що засвідчує факт надання платником податку товарів (робіт, послуг) покупцю, або дата виписування відповідного рахунку (товарного чека) залежно від того, яка подія відбулася раніше
Операції фінансової оренди (лізингу) Дата фактичного передання об'єкта фінансової оренди (лізингу) у корис-тування орендарю (лізингоотриму-вачу)
Продаж товарів (робіт, послуг) з оплатою за рахунок бюджетних коштів Дата надходження таких коштів на поточний рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якому іншому вигляді, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов'язаннями перед таким бюджетом
Ввезення (імпортування) товарів Дата оформлення ввізної митної декларації із зазначенням у ній суми податку, що підлягає сплаті

 

 

Продовження табл. 5.2

Імпортування робіт (послуг) Дата списання коштів з розрахун-кового рахунку платника податку в оплату робіт (послуг) або дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) нерезидентом залежно від того, яка з подій відбулася першою
Виконання з контрак-тів, визначених довго-строковими відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» Дата збільшення валового доходу виконавця довгострокового контракту

 

твом, спорудженням) основних фондів з метою подальшого використання у межах господарської діяльності платника податку.

У випадку, коли платник податку здійснює операції з продажу товарів (робіт, послуг), що звільнені від оподатку­вання або не є об'єктом оподаткування, суми податку, спла­чені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, по­слуг), вартість яких належить до складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів і нематеріальних ак­тивів, що підлягають амортизації, належать відповідно до складу валових витрат виробництва (обігу) та на збільшення вартості основних фондів і нематеріальних активів і до по­даткового кредиту не включаються.

Датою виникнення права платника податку на податко­вий кредит у разі придбання товарів (послуг) вважається да­та здійснення однієї з подій:

─ дата списання коштів із банківського рахунку платника
податку в оплату товарів (робіт, послуг), дата виписування
відповідного рахунку (товарного чеку) у разі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків;

─ дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт
придбання платником податку товарів (робіт, послуг).

Порядок визначення дати виникнення права платника податку на податковий кредит в інших випадках наведено в таблиці 5.3.

 

Таблиця 5.3 - Визначення дати виникнення податкового кредиту з ПДВ

 

Вид операції Дата виникнення податкового кредиту
Операції із ввезення (пересилання) товарів (робіт, послуг) Дата сплати податку за податковими зобов'язаннями
Операції фінансової оренди (лізингу) Дата фактичного отримання об'єкта фінансового лізингу таким орендарем
Довгострокові контракти Дата збільшення валових витрат замовника довгострокового контракту

 

 

Не дозволяється включення до податкового кредиту будь-яких витрат зі сплати податку, що не підтверджені податко­вими накладними чи митними деклараціями, а при імпорті робіт (послуг) актом прийняття робіт (послуг) чи банківсь­ким документом, який засвідчує перерахування коштів в оп­лату вартості таких робіт (послуг).

Особа, яка протягом останніх дванадцяти календарних місяців мала оподатковувані поставки, вартість яких не перевищує визначену законодавством суму (на 1.01.06 ця сума становить 300000 грн) без урахування цього податку, може вибрати касовий метод податкового обліку.

Рішення про вибір касового методу подається податково­му органу разом із заявою про податкову реєстрацію або по­датковою декларацією за звітний (податковий) період, про­тягом якого був зроблений такий вибір.

Протягом строку застосування касового методу платник податку зазначає про це у податкових деклараціях з цього податку.

Платник податку, що обрав касовий метод обліку, не має права його застосовувати:

─ до імпортних та експортних операцій;

─ до операцій із поставки підакцизних товарів.

Якщо товари (послуги) залишаються неоплаченими по­вною сумою (з урахуванням цього податку) протягом 3 по­даткових місяців, що йдуть за місяцем, у якому відбулася їх поставка платником податку, який вибрав касовий метод (протягом кварталу, що йде за кварталом їх надання, для платників податку, що вибрали квартальний податковий період), та такий платник не розпочав процедуру врегулю­вання сумнівної, безнадійної заборгованості відповідно до законодавства, то сума нарахованих податків підлягає вклю­ченню до складу податкових зобов'язань такого платника податку за наслідками наступного податкового періоду.

Звітним документом із податку на додану вартість є Дек­ларація з податку на додану вартість, яка подається платни­ком у податковий орган протягом терміну, передбаченого для місячного (квартального) податкового періоду залежно від того, який податковий період застосовується платником податку: для місячного податкового періоду декларація по­дається протягом 20 календарних днів, а для квартального періоду ─ протягом 40 календарних днів, що йдуть за ос­таннім днем звітного податкового періоду. Сплата податку здійснюється протягом десяти днів, що йдуть за останнім днем граничного терміну подання Декларації з податку на додану вартість.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.13.53 (0.011 с.)