ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ ТА ПОДАТКОВОЇ РОБОТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ ТА ПОДАТКОВОЇ РОБОТИ 

НЕОБХІДНО ЗНАТИ: сутність податкової роботи, суб'єкти податкової роботи, основні елементи податкової роботи, завдання та функції органів державної податкової адміністрації (ДПА) різних рівнів, права та обов'язки працівників ДПА, процедура поставлення на податковий облік та зняття з нього, законодавча база, що регламентує податкову робо­ту в Україні.

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ:податкова робота, елементи податкової роботи, податкова служба, функції органів ДПА, податковий облік, права та обов'язки праців­ників ДПА.

Теоретичні положення

Податкова робота─ це діяльність держави та її органів, а також платників у процесі правового регламентування, на­рахування, сплати та зарахування податків і податкових платежів, а також контролю за своєчасністю та повнотою їх надходження до бюджету.

Суб'єкти податкової роботив Україні та їх функції:

1) Верховна Рада України:

─ приймає закони загальної та спеціальної дії у сфері оподаткування.

2) органи виконавчої влади( Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів, Державне казначейство, Міністерство економіки):

─ забезпечують дію механізмів справляння податків і податкових платежів.

3) органи податкової служби (ДПАУ):

─ здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства;

─ розробляють нормативно-правову базу дії законів про оподаткування;

─ здійснюють облік платників і податкових надходжень;

─ здійснюють стягнення податків тощо.

4) Платники податків:

─ нараховують і сплачують податки;

─ подають податкову звітність;

─ несуть відповідальність за порушення податкового законодавства.

Податкова робота включає в себе такі основні елементи:

─ встановлення правової бази;

─ нарахування та обчислення податків і податкових платежів, їх облік;

─ визначення способів утримання та стягнення податків
(із джерела сплати, за платіжним повідомленням, за податковою декларацією);

─ розрахунки з бюджетом - визначення форм (авансові
платежі, платежі за фактом) і способів (готівкові, безготівкові).

Податкова служба─сукупність державних органів, які організовують і контролюють надходження податків і подат­кових платежів.

До органів податкової служби відносять, загалом, ДПА України, податкову міліцію, митні органи, Пенсійний фонд України, ФСС України.

Завдання та функції органів державної податкової адміністрації (ДПА) різного рівня наведені нижче.

1ДПА Україниє центральним органом виконавчої влади у сфері оподаткування, займає рівень міністерства в ієрархії державної влади.

Завдання та функції:

─ розроблення нормативно-методичного забезпечення механізму дії законів про окремі податки;

─ координування діяльності всієї податкової служби;

─ роз’яснення окремих норм законодавчих актів про податки, інші платежі;

─ затвердження методик розрахунку податку та податкових платежів, а також форм податкової звітності;

─ контроль за діяльністю низових рівнів податкової роботи;

─ кадрова політика;

─ прогнозування, аналіз надходження податків, інших платежів, джерел податкових надходжень, розроблення пропозицій щодо збільшення та зменшення втрат бюджету;

─ внесення в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства, розроблення проектів міжнародних договорів стосовно оподаткування;

─ розроблення основних напрямів, форм і методів проведення перевірок додержання податкового та валютного законодавства;

─формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб ─ платників податків та Єдиного банку данних про платників податеів ─ юридичних осіб;

─ інші функції відповідно до Закону України «Про державну податкову службу в Україні».

2ДПА в областяхзабезпечує інформаційний і правовий зв’язок між низовою ланкою і ДПА України; очолюють ДПА в областях голови, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням голови ДПС України.

Завдання та функції:

─ роз’яснення правової бази щодо оподаткування;

─ контроль за діяльністю низової ланки;

─ здійснення перевірок та переперевірок діяльності окремих платників;

─ кадрова політика;

─ інші функції відповідно до Закону України «Про державну податкову службу в Україні».

3Державна податкова інспекція (ДПІ)безпосередньо виконує податкову роботу.

Завдання та функції:

─ контроль за дотриманням податкового законодавства;

─ облік платників податків і податкових платежів, їх реєстрація;

─ облік податкових надходжень до бюджету, цільових бюджетних та позабюджетних фондів;

─ роз’яснення правової бази щодо оподаткування і робота з платниками податків;

─ прийняття та опрацювання податкової звітності;

─ притягнення до адміністративної відповідальності порушників податкового законодавства;

─ проводення перевірки фактів приховування та заниження сум податків, інших платежів;

─ здійснення контролю за законністю валютних операцій;

─ проводення роботи, пов’язаної з виявленням, обліком, оцінкою та реалізацією безгосподарського майна, майна, що перейшло за правом успадкування до держави, скарбів і конфіскованого майна;

─ розгляд звернень громадян, підприємств, установ і організацій з питань оподаткування, а також скарги на дії посадових осіб державних податкових інспекцій;

─ кадрова політика;

─ інші функції відповідно до Закону України «Про державну податкову службу в Україні».

ТЕМА 4 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

НЕОБХІДНО ЗНАТИ: законодавчу базу, що регламентує відповідальність платників податків, види відповідаль­ності за порушення податкового законодавства.

НЕОБХІДНО ВМІТИ: визначати розмір адміністратив­них штрафів, розмір фінансових санкцій та пені за пору­шення податкового законодавства.

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ: адміністративний штраф, фінансова санкція, пеня, податкове зобов'язання, податковий борг, примусове стягнення, податкова вимога, податкова застава, документальна перевірка, камеральна перевірка.

 

Теоретичні положення

Законодавством визначені такі терміни:

1) платники податків ─ юридичні особи, їх філії, відді­лення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус суб'єктів підприємницької діяльності чи не мають такого статусу, на яких згідно із законами покладено обов'язок ут­римувати та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), пеню та штрафні санкції;

2) податкове зобов'язання ─ зобов'язання платника по­датків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та у строки, визначені цим законом або іншими законами України;

3) податковий борг (недоїмка) ─ податкове зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостій­но узгоджене платником податків або узгоджене в адмініст­ративному чи судовому порядку, але не сплачене у встанов­лений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов'язання;

4) пеня ─ плата у вигляді процентів, нарахованих на су­му податкового боргу (без урахування пені), що справляється з платника податків у зв'язку з несвоєчасним погашенням податкового зобов'язання;

5) штрафна санкція (штраф) ─ .плата у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов'язання (без урахування пені та штрафних санкцій), яка справ­ляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним правил оподаткування, визначених відповідними законами;

6) примусове стягнення ─ звернення стягнення на акти­ви платника податків у рахунок погашення його податкового боргу, без попереднього узгодження його суми таким платни­ком податків;

7) активи платника податків ─ кошти, матеріальні та не­матеріальні цінності, що належать юридичній або фізичній особі за правом власності або повного господарського ведення;

8) податкове повідомлення ─ письмове повідомлення органу контролю про обов'язок платника податків сплатити суму податкового зобов'язання, визначену органом контролю у випадках, передбачених законом;

9) податкова вимога ─ письмова вимога податкового органу до платника податків погасити суму податкового боргу;

10) податкова декларація, розрахунок ─ документ, що
подається платником податків до органу контролю у строки, встановлені законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податку, збору (обов'язкового платежу).

За порушення податкового законодавства платники по­датків несуть адміністративну, фінансову та кримінальну відповіда­льність.

Рішення про застосування адміністративних штрафів та фінансових санкцій відповідно до Закону України «Про дер­жавну податкову службу» приймає начальник ДПІ, в якій відбувається облік платника податків.

Адміністративна відповідальність за порушення податко­вого законодавства застосовується до винних осіб, якими на підприємстві є директор та головний бухгалтер.

Розміри адміністративних штрафів наведені в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 - Адміністративна відповідальність осіб, винних у порушенні податкового законодавства

Вид адміністративного порушення Штраф на посадових осіб
Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків (відсутність податкового обліку, порушення порядку ведення податкового обліку, у тому числі не подання або несвоєчасне подання аудиторських висновків, подання яких передбачено законами України) 5-10 НМДГ (повторно протягом року 10-15 НМДГ)
Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) 5-10 НМДГ (повторно протягом року 10-15 НМДГ)
Не виконання законних вимог посадових осіб органів державної податкової служби попередження або штраф у розмірі 5- 10 НМДГ (повторно протягом року 10-15 НМДГ)
Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи 2-3НМДГ (повторно протягом року 3-5 НМДГ)
Порушення порядку заняття господарською діяльністю (здійснення діяльності без державної реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності, що містить ознаки підприємницької, або здійснення без одержання ліцензії видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону) 3-5 НМДГ з конфіс-кацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої (повторно протягом року 5-8 НМДГ )
Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат (неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, не ведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов'язкову форму обліку) попередження або 3-8НМДГ (повторно протягом року 5-8 НМДГ)

Відповідно до Закону України «Про порядок сплати зо­бов'язань платників податків перед бюджетами та дер-жавними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-ІІІ зі змінами та доповненнями в Україні передбачені наступні термі-ни по­дання податкових декларацій та розрахунків (табл. 4.2).

 

Таблиця 4.2 -Терміни подання податкових декларацій та розрахунків

Базовий податковий (звітний) період Термін подання декларації
Календарний місяць(у тому числі при сплаті місячних авансових внесків) протягом 20 календарних днів, що йдуть за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця
Календарний кварталабо календарне півріччя (у т. ч. при сплаті квартальних або піврічних авансових внесків) протягом 40 календарних днів, що йдуть за останнім календар-ним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя)
Календарний рік(крім ПДФО) протягом 60 календарних днів, що йдуть за останнім календарним днем звітного (податкового) року
Календарний рік для платників ПДФО до 1 квітня року, наступного за звітним

 

Узгоджене податкове зобов'язання необхідно сплатити протягом 10 календарних днів.

За деякі порушення податкового законодавства передба­чена фінансова відповідальність суб'єктів господарської дія­льності (табл. 4.3).

Механізм нарахування пені. Пеня нараховується на суму податкового боргу (у тому числі суму штрафних санкцій за їх наявності) із розрахунку 120% річних облікової ставки Національного банку Украї­ни, що діяла на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календар­ний день прострочення у його сплаті.

 

Таблиця 4.3 – Фінансова відповідальність суб’єктів господарської діяльності за деякі порушення податкового законодавства

Вид порушення Примітка Сума штрафних санкцій
Неподання податкової деклараціїу строки, визначені законодавством 10 НМДГ за кожне таке не- подання або її затримку
Неподання або несвоєчасне подання декларації про доходи фізичних осіб, отриманих протягом зайняття посади, що підпадають під визначення суб’єктів корупційних діянь для фізичних осіб, які займають посади, що підпадають під визначення суб’єктів корупційних діянь відповідно до закону 30 НМДГ за кожне таке не- подання або її затримку
ДПС самостійно визначає суму податкового зобов’язання (ПЗ)платника податків на підставах, викладених у пункті 1 10 НМДГ за кожне таке неподання або її затримку + 10% суми ПЗ за кожний повний або неповний місяць затримки податкової декларації, але не більше 50% від суми нарахованого ПЗ та не менше 10 НМДГ

 

Продовження табл. 4.3

ДПС донараховує суму ПЗ платника податків за даними документаль-них перевірок 10% від суми недоплати (заниження суми ПЗ) за кожний із податкових періодів, установлених для такого податку, збору, починаючи з податкового періоду, на який припадає така недоплата, та закінчуючи податковим періодом, на який припадає отримання таким платником податків податкового повідомлення, але не більше 50% такої суми та не менше 10 НМДГ сукупно за весь строк недоплати
ДПС донараховує суму ПЗ платника податків за даними камеральних перевірок 5% суми донарахованого ПЗ, але не менше 1 НМДГ сукупно за весь строк недоплати, незалежно від кількості податкових періодів, що минули
Платник податків не сплачує узгоджену суму ПЗпротягом граничних строків при затримці до 30 календарних днів 10% погашеної суми податкового боргу (ПБ)
при затримці від 31 до 90 календарних дніввключно 20% погашеної суми ПБ
при затримці, що є більшоюпонад 90 календарних днів 50% погашеної суми ПБ

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.173 (0.015 с.)