ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

На підставі супровідних документів постачальників, прибуткових ордерів, актів приймання, тощо та виписок банку.3. На підставі супровідних документів постачальників.

4. На підставі виписок банку з поточного рахунку.

5. На підставі супровідних документів постачальників та авансових звітів підзвітних осіб.

 

11. Який час діє видана розрахункова чекова книжка?

1. Без обмеження строку.

2. 2 роки.

3. 3 роки.

Рік.

5. 5 років.

 

12. Яка гранична сума платежу готівкою одного підприємства (індивідуального підприємця) іншому протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами?

1. 12000 грн.

2. 5000 грн.

Грн.

4. Не обмежена.

5. 25000 грн.

 

13. Конкретні вимоги до каси підприємства ким встановлюються?

1. Наказами Мінфіну.

Постановами НБУ.

3. Наказом про облікову політику підприємства.

4. Наказом директора підприємством.

5. Мінстатом України.

 

14. Якою мовою мають бути виконанні тестові елементи бланків платіжного доручення?

1. Будь-якою мовою.

Українською мовою. ???

3. Українською або російською мовами.

4. Російською мовою.

5. Українською мовою та мовою країни контрагента якому здійснюється перерахування коштів.

 

15. Підзвітним особам видається готівка з каси підприємства на підставі чого?

1. Чинного законодавства.

Наказу керівника.

3. Наказу головного бухгалтера.

4. Наказу керівника відділу, де працює підзвітна особа.

5. За рішенням касиру.

 

16. Протягом якого строку підприємства мають право зберігати в своїх касах готівку понад встановлений ліміт?

1. Протягом 2-х днів, включаючи день отримання готівки в банку.

Протягом 3-х робочих днів, включаючи день отримання готівки в банку для виплати заробітної плати.

3. Протягом терміну, узгодженого з обслуговуючим банком.

4. Протягом 5-ти днів.

5. Протягом терміну, визначеного керівником підприємства.

 

 

17. Що є звітом касира?

1. Відривний листок журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів з прикладеними до нього прибутковими і видатковими касовими ордерами.

2. Обліковий регістр, який здається в банк для контролю касової дисципліни.

Відривний листок касової книги з прикладеними до нього прибутковими і видатковими касовими документами.

4. Обліковий регістр, в якому ведеться облік касових операцій.

5. Касова книга.

 

18. Якою бухгалтерською проводкою відображається погашення облігацій терміном 3 роки, випущених номіналом, у підприємства - інвестора? Спросить

1. Д – 143 К – 311.

2. Д – 521 К – 311.

3. Д – 311 К – 352.

4. Д – 311 К – 143.

5. Д – 311 К – 373.

 

19. При класифікації дебіторської заборгованості на поточну і довгострокову враховують що?

1. Загальний очікуваний термін оплати заборгованості згідно з угодою.

2. Очікуваний термін, який залишився до погашення боргу з дати балансу.

Суму дебіторської заборгованості.

4. Класифікацію дебіторської заборгованості за термінами неплатежів.

5. Обсяг продажу товарів, робіт, послуг .

 

20. Підприємство здійснює безготівкові платежі з використанням інструментів, перелік яких хто визначає?

1. Установа банку.

Установа банку сумісно з податковою інспекцією.

3. Підприємство за узгодженням з обслуговуючим його банком.

4. Керівник підприємства.

5. Кредитори.

 

 

Варіант 22

 

1. Яким первинним документом оформлюється введення в експлуатацію придбаних основних засобів?

1. По накладній на внутрішнє переміщення.

Актом приймання-передачі.

3. Актом на списання.

4. Інвентарною карткою.

5. За вимогою.

 

2. Як відображаються в обліку витрати на транспортування і підготовку до експлуатації об’єктів основних засобів, отриманих у якості внеску до статутного капіталу?

1. Включаються до складу операційних витрат.

Включаються до первісної вартості отриманого об’єкту.

3. Включаються до складу витрат іншої діяльності.

4. Погашаються за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства після сплати податків.

5. Включається до складу надзвичайних витрат підприємства.

 

3. Який з перерахованих рахунків призначений для обліку власних основних засобів?

1. Рахунок 20.

Рахунок 10.

3. Рахунок 01.

4. Рахунок 12.

5. Рахунок 60.

 

4. Як визначається індекс переоцінки основних засобів?

Діленням справедливої вартості об’єкту на його залишкову вартість.

2. Діленням залишкової вартості об’єкту на його справедливу вартість.

3. Множенням залишкової вартості об’єкту на його справедливу вартість.

4. Органами Міністерства статистики України.

5. Міністерством фінансів України.

5. Як відбиваються в податковому обліку витрати на ремонт основних засобів?

1. Списуються в повному об’ємі за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства.

2. Списуються в повному об’ємі на витрати діяльності підприємства.

3. Включаються до складу витрат у розмірі 10% залишкової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року.

4. Включаються до складу витрат у розмірі 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації на початок звітного року.

5. Включаються до складу витрат у розмірі 20% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок кварталу.

 

6. Яка проводка складається під час оприбуткування відходів основного виробництва на склад?

1. Д – 209 К – 91.

Д – 209 К – 23.

3. Д – 23 К – 209.

4. Д – 209 К – 24.

5. Д – 24 К – 209.

 

7. На якому рахунку обліковуються бібліотечні основні фонди підприємства?

1. На рахунку 10.

На рахунку 11.

3. На рахунку 12.

4. На рахунку 13.

5. На рахунку 209.

 

8. Для чого використовується накопичувальна відомість з витрачання матеріалів?

1. Для розрахунку фактичної собівартості матеріалів, що витрачені на виробництво.

2. Для документального оформлення витрачання матеріалів.

3. Для оформлення руху матеріалів на складі.

Для узагальнення даних первинних документів з витрачання матеріалів.

5. Для визначення залишку матеріалів на початок місяця.

 

9. Яким документом оформлюється разовий відпуск матеріалів зі складу на виробництво?

1. Накладною на відпуск матеріалів на сторону.

2. Лімітно-забірною картою.

3. Вимогою.

Накладною-вимогою на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів.

5. Розпорядженням на відпуск.

 

10. Визначте середній відсоток транспортно-заготівельних витрат на підставі наступних даних:

- залишок матеріалів на початок місяця за договірними цінами – 11300 грн.;

- сума транспортно-заготівельних витрат на початок місяця – 900 грн.;

- придбано за місяць матеріалів за договірними цінами – 4600 грн.;

- сума транспортно-заготівельних витрат за місяць – 440 грн.

1. 11,85%.

2. 10,92%.

3. 8,43%.

4. 9,56%.

5. 11,2%.

 

11. В якому з розділів бухгалтерського балансу відображаються грошові кошти?

1. У першому розділі активу.

2. У третьому розділі активу.

У другому розділі активу.

4. У четвертому розділі пасиву.

5. У третьому розділі пасиву.

 

12. Якою кореспонденцією відображається отримання санаторно-курортних путівок?

1. Д - 949 К – 311.

2. Д - 685 К – 311.

3. Д - 92 К – 331.

Д - 331 К – 685.

5. Д - 92 К – 685.

 

 

13. Які з перерахованих документів застосовуються для здійснення безготівкових розрахунків за товари (роботи, послуги)?

1. Товарно-транспортні накладні.

2. Податкові накладні.

Розрахункові чеки.

4. Прибуткові та видаткові касові ордери.

5. Рахунки та накладні.

 

14. У яких регістрах журнальної форми рахівництва ведеться синтетичний облік грошових документів? Спросить

1. У журналі 1 та відомості 1.1.

2. У касовій книзі.

3. У журналі 1 та відомості 1.3.

4. У журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів.

5. У журналі 1 та відомості 1.2.

 

15. За якою з перелічених оцінок відображається заборгованість покупців?

За договірними цінами.

2. За плановими цінами.

3. За обліковою вартістю.

4. За плановими цінами або договірними цінами.

5. За плановою собівартістю.

 

16. На підставі чого підзвітним особам видається готівка з каси підприємства?

1. Чинного законодавства.

Наказу керівника.

3. Наказу головного бухгалтера чи особи, що тимчасово виконує функції головного бухгалтера.

4. Рішення касиру.

5. П(с)БО 10 «Дебіторська заборгованість».

 

17. Що є невідфактурованою поставкою товарів?

1. Поставка запасів від постачальника без товарно-супроводжувальних документів.

2. Оприбутковані запаси, попередньо оплачені.

3. Оприбутковані запаси, що будуть в подальшому оплачені.

4. Поставка товарів, що не відповідає умовам договору.

5. Поставка дефіцитних запасів.

 

18. В якому документі наведено визначення дебіторської заборгованості?

П(с)БО 10.

2. П(с)БО 11.

3. П(с)БО 2.

4. П(с)БО 12.

5. П(с)БО 15.

 

 

19. За звітний квартал підприємство на вторинному ринку цінних паперів придбало акцій на суму 346000 грн. і реалізувало акцій на суму 385000 грн. Як ці операції будуть відображені у складі доходів і витрат в обліку для цілей оподаткування?

 

  Доходи Витрати
1. 385000 грн. 0 грн.
2. 39000 грн. - прибуток 0 грн.
3. Не включається до доходів Не включається до витрат
4. 385000 грн. 346000 грн.
5. Не включається до доходів 346000 грн.

 

20. Якими з перерахованих документів оформлюються готівкові розрахунки?

1. Накладними.

2. Грошовими чеками.

3. Розрахунковими чеками.

4. Платіжними дорученнями.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.184.78 (0.014 с.)