Прибутковим касовим ордером.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Прибутковим касовим ордером.4. Прибутковим касовим ордером та квитанцією про приймання коштів.

5. Записом в касову книгу.

 

15. Який економічний зміст наступної бухгалтерської проводки: Д – 311 К – 681?

1. Залік раніше одержаного авансу.

2. Отримання авансу від покупця.

3. Залік постачальником раніше отриманого авансу від покупця.

4. Надходження коштів від покупця для заключного розрахунку з постачальником.

5. Повернення постачальником раніше отриманого авансу від покупця.

 

16. Для якої з перерахованих операцій можливе здійснення розрахунків в безготівковому порядку?

1. При виплаті заробітної плати працівникам з каси підприємства.

2. При оплаті за продукцію (товари, роботи, послуги) з підзвітних сум.

При перерахуванні коштів з поточного рахунку покупця на поточний рахунок постачальника.

4. При отриманні грошових коштів з поточного рахунку в касу.

5. В жодному з перерахованих вище випадків.

 

17. У якій оцінці відображається готова продукція в балансі та на рахунку 26 «Готова продукція»?

1. За відпускною ціною

2. За оптовою ціною

За фактичною собівартістю.

4. За договірною вартістю.

5. За плановою собівартістю.

 

 

18. Що відображається за дебетом рахунку 371 «Розрахунки за виданими авансами»?

1. Зменшення кредиторської заборгованості за раніше сплаченими авансами.

Збільшення дебіторської заборгованості за сплаченими авансами.

3. Збільшення дебіторської заборгованості за раніше сплаченими авансами.

4. Зменшення зобов’язань за раніше сплаченими авансами.

5. Збільшення зобов’язань за сплаченими авансами.

 

19. Які з перелічених витрат розподіляються між об’єктами аналітичного обліку витрат звітного періоду?

Спросить

Адміністративні витрати.

2. Інші операційні витрати.

3. Загальновиробничі витрати.

4. Прямі матеріальні витрати.

5. Витрати на збут.

 

20. Якою бухгалтерською проводкою відображається придбання 200 шт. облігацій невласної емісії номінальною вартістю 100 грн. з дисконтом 10 грн. терміном погашення 3 роки?

Спросить

1. Д – 143 К – 311 – 20000 грн.

Д – 143 К – 311 – 18000 грн.

3. Д – 352 К – 311 – 18000 грн.

4. Д – 311 К – 521 – 18000 грн.

5. Д – 311 К – 521 – 20000 грн.

 

Варіант 26

 

1. Як на рахунках бухгалтерського обліку буде відображено оприбуткування нематеріальних активів?

1. Д – 12 «Нематеріальні активи» К – 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками».

Д – 12 «Нематеріальні активи» К – 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів.

3. Д -154 «Придбання (створення) нематеріальних активів К – 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками».

4. Д – 91 «Загальновиробничі витрати» К -12 «Нематеріальні активи».

5. Д – 92 «Адміністративні витрати» К -12 «Нематеріальні активи».

 

2. Що розуміють в бухгалтерському обліку під ліквідаційною вартістю основних засобів?

1. Фактичну (справедливу) собівартість споруди або придбання об'єкту, включаючи витрати по доставці і установці, страхуванню, державної реєстрації, а також інші витрати, пов'язані з введенням об'єкту в експлуатацію.

2. Первісну вартість за вирахуванням суми зносу.

3. Вартість з відтворення при сучасному рівні цін, що складалися, норм і розцінок.

4. Суму грошових коштів (або вартість інших активів), яку підприємство чекає отримати від реалізації (ліквідації) об'єктів основних засобів після закінчення корисного використання, за вирахуванням витрат, пов'язаних з їх реалізацією (ліквідацією).

5. Справедлива вартість необоротного активу за вирахуванням очікуваних витрат на його реалізацію.

 

3. По якому з перерахованих видів основних засобів в бухгалтерському обліку не нараховується амортизація?

1. По виробничим будівлях.

2. По адміністративних спорудах.

По земельним ділянкам.

4. По засобам зв’язку.

5. По передавальним пристроям.

4. Яким документом оформлюється придбання основних засобів?

1. Актом списання.

2. Накладною.

3. Прибутковим ордером.

Актом прийомки-передачі основних засобів.

5. Рахунком та накладною постачальника.

 

5. Що означає наступна бухгалтерська проводка:

Д – 423 «Дооцінка активів»

К – 131 «Знос основних засобів»?

1. Збільшена балансова вартість основних засобів під час проведення дооцінки.

2. Проведена дооцінка первісної вартості основних засобів.

Проведена дооцінка накопиченого зносу основних засобів.

4. Списано знос раніше дооцінених основних засобів.

5. Списана сума раніше проведеної дооцінки освновних засобів під час наступної оцінки.

 

6. Визначте середній відсоток транспортно-заготівельних витрат на підставі таких даних:

- залишок палива на початок місяця:

за фактичною собівартістю – 150 грн.;

за договірними цінами – 120 грн.;

- надійшло палива за місяць:

за фактичною собівартістю – 800 грн.;

- за договірними цінами – 680 грн.

1. 0,8%.

2. 1,18%.

3. 18,7%.

4. 5,3%.

5. 4,2%.

 

7. На підставі якого первинного документу відображається облік придбанних запасів на складі?

1. Рахунка постачальника.

Прибуткового ордера.

3. Картки складського обліку.

4. Акта прийому -передачі.

5. Вимоги.

 

8. Якою бухгалтерською проводкою списується фактична собівартість виробничих запасів, відпущених на сторону в порядку реалізації?

1. Д – 901 К – 20.

Д – 943 К – 20.

3. Д – 949 К – 20.

4. Д – 902 К – 20.

5. Д – 712 К – 20.

 

9. Яким документом оформлюється отримання готівки з поточного рахунку в касу для виплати заробітної плати?

1. Платіжним дорученням.

2. Платіжною вимогою-дорученням.

Грошовим чеком.

4. Розрахунковим чеком.

5. Випискою банка.

 

10. Який з перерахованих регістрів використовується для обліку надходження виробничих запасів від постачальника?

1. Відомість 3.1.

Відомість 3.3.

3. Відомість 3.5.

4. Відомість 3.2.

5. Журнал 5.

11. Яким документом оформлюється перерахування до бюджету сум податків утриманих із заробітної плати робітників підприємства?

1. Платіжною вимогою.

Платіжним дорученням.

3. Розрахунковим чеком.

4. Грошовим чеком.

5. Об’явою на внесок готівки.

 

12. Записи на синтетичному рахунку 311 «Поточний рахунок у національній валюті» виконуються на підставі яких документів?

1. Платіжних доручень та рахунків.

2. Довідок бухгалтерії.

3. Виписок банку з розрахункового рахунку з прикладеними до них первинних документів.

4. Тільки на підставі виписок банку з розрахункового рахунку.

5. Тільки на підставі платіжних доручень.

 

13. Який нормативний документ регламентує облік витрат підприємства?

1. Наказ про облікову політику.

2. П(с)БО 9 «Запаси».

3. Наказ керівника підприємства.

П(с)БО 16 «Витрати».

5. Податковим кодексом України.

 

14. Що визначає реалізовану продукцію?

1. Продукція, що прийнята відділом технічного контролю і здана на склад.

2. Продукція, яка знаходиться на складі покупця на відповідальному зберіганні.

3. Продукція відвантажена, але ще не сплачена.

4. Продукція оплачена, проте не відвантажена.

5. Продукція, що здана на склад.

 

15. Який економічний зміст наступної бухгалтерської проводки: Д – 901 К – 26?

1. Відвантажена готова продукція.

2. Повернення продукції покупцем.

3. Випуск готової продукції з виробництва на склад.

Списана собівартість реалізованої продукції.

5. Повернення готової продукції зі складу на виробництво.

 

 

16. Яким документом оформлюється отримання готівки з поточного рахунку в касу для виплати заробітної плати?

1. Оголошенням на внесок готівкою.

2. Платіжним дорученням.

Грошовим чеком.

4. Платіжною вимогою – дорученням.

5. Розрахунковим чеком.

 

17. Які фінансові санкції застосовуються до працівника, який несвоєчасно здав у бухгалтерію підприємства авансований звіт по відрядженню за кордон

1. 25 % виданої підзвітної суми готівки.

2. У двократному розмірі виданої підзвітної суми готі

Трикратний розмір заборгованості за обмінним курсом НБУ на дату погашення заборгованості.

4. У розмірі виданої готівки.

5. Санкції не передбачені.

 

18. Чи враховуються при встановленні ліміту залишку готівки у касі виплати, пов’язані з оплатою праці, стипендій, пенсій, дивідендів?

1. Завжди враховуються.

2. Враховуються лише надходження готівки для здійснення названих виплат.

3. Не враховуються.

4. Враховуються лише фактичні їх виплати.

5. Враховуються лише виплати, пов’язані з оплатою праці.

 

19. Який бухгалтерський запис робиться на суму ліміту чекової книжки?

1. Д – 311 К – 333.

Д – 313 К – 311.

3. Д – 333 К – 311.

4. Д – 30 К – 311.

5. Д – 313 К – 334.

 

20. Який економічний зміст наступної проводки Д – 301 К – 372?

1. Відображення податкового кредиту з ПДВ.

2. Видані гроші з каси підзвітній особі.

Повернення невикористаних підзвітних сум.

4. Виплачена заробітна плата бухгалтеру.

5. Представлений авансовий звіт підзвітної особи.

 

Варіант 27

 

1. Що таке амортизаційна вартість основних засобів?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.249.17 (0.01 с.)