Якщо його залишкова вартість суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Якщо його залишкова вартість суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу.5. Якщо його залишкова вартість суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу, але не менш яка на 10%.

 

6. Які з перерахованих витрат не включаються до первісної вартості виробничих запасів?

Нестачі та понаднормові втрати запасів.

2. Витрати на придбання запасів.

3. Послуги товарних бірж.

4. Митні збори і мито.

5. Витрати на страхування вантажу під час транспортування.

 

7. Який з перерахованих документів регламентує відображення виробничих запасів у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності?

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 10.

2. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 9.

4. Податковий кодекс України.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1.

 

8. Яким з перерахованих первинних документів оформлюється повернення виробничих запасів з цехів на склад?

1. Накладна або акт приймання.

Накладна – вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів.

3. Податкова накладна.

4. Рахунок - фактура.

5. Прибутковий ордер.

 

9. Який з перерахованих регістрів журнальної форми рахівництва служить для обліку надходження виробничих запасів від постачальника? Облік надходження виробничих запасів ведеться у:

1. Відомості 3.2.

Відомості 3.3.

3. Відомості 3.5.

4. Журналі 4.

5. Журналі 3.

 

10. Що відноситься до виробничих запасів?

1. Матеріальні активи, які підприємство містить з метою використання в процесі виробництва або постачання товару, надання послуг, здачі в оренду, для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання яких більше одного року.

2. Матеріальні активи, які підприємство містить з метою використання в процесі виробництва або постачання товару, надання послуг, здачі в оренду, для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання яких більше одного року і вартості більше 2500 грн.

3. Матеріальні активи, які підприємство містить з метою використання в процесі виробництва або постачання товару, надання послуг, здачі в оренду, для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання яких менше одного року.

Активи, які містяться для виробничого використання, подальшого продажу.

5. Активи, які перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва.

 

11. Документ, який видається працівнику підприємства на підставі наказу (розпорядження) керівника для виконання службового доручення поза постійним місцем роботи, у відрядженні – це?

Посвідчення про відрядження.

2. Акт приймання виконаних підрядних робіт.

3. Наказ про приймання на роботу.

4. Лист.

5. Наказ про відрядження.

 

12. За перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах встановлена відповідальність?

У двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день.

2. У трикратному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день.

3. У п’ятикратному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день.

4. У десятикратному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день.

5. У сумі перевищення встановленого ліміту залишку готівки в касі.

 

13. Грошові чеки можуть застосовуватись?

1. Для готівкових розрахунків за товари, роботи, послуги.

Можуть застосовуватись лише для отримання готівки із банку в касу.

3. Як для розрахунків за товари, роботи, послуги, так і для отримання готівки із банку в касу.

4. Для безготівкових розрахунків за товари, роботи, послуги.

5. Для готівкових розрахунків з Укрпоштою.

 

14. Визначення дебіторської заборгованості наведено в?

П(с)БО 10.

2. П(с)БО 11.

3. П(с)БО 12.

4. П(с)БО 15.

5. П(с)БО 16.

 

15. Заборгованість за договорами фінансової оренді відображається у балансі?

1. За первісною вартістю.

2. За дисконтованою вартістю майбутніх платежів.

За справедливою вартістю майбутніх платежів.

4. За переоціненою вартістю.

5. За відновною вартістю.

 

16. Підзвітним особам видається готівка з каси підприємства на підставі чого?

1. Чинного законодавства.

Наказу керівника.

3. Наказу головного бухгалтера чи особи, що тимчасово виконує функції головного бухгалтера.

4. Рішення касиру.

5. За заявою підзвітної особи.

17. Скільки поточних рахунків в банках України може відкрити підприємство?

1. Не більше 2-х поточних рахунків.

2. Не більше 1-го поточних рахунків.

3. Не більше 3-х поточних рахунків.

Не обмежену кількість поточних рахунків.

5. Не більше 5-ти поточних рахунків.

 

18. Який з перерахованих документів є підставою для здачі грошової готівки в банк на поточний рахунок?

Об’ява про внесення готівки.

2. Платіжне доручення.

3. Платіжна вимога – доручення.

4. Розрахунковий чек.

5. Грошовий чек.

 

19. Якою бухгалтерською проводкою буде відображена наступна господарська операція: «Виплачена заробітна плата виробничим працівникам»?

1. Д – 31 К - 60.

Д –66 К - 30.

3. Д – 66 К - 23.

4. Д – 30 К - 66.

5. Д – 66 К - 641.

 

20. Який з зазначених документів обов’язково оформлюють на внески засновника підприємства готівкою?

1. Податкову накладну.

Прибутковий касовий ордер.

3. Акт експертизи щодо оцінки внеску.

4. Інвентарний опис.

5. Акт.

 

Варіант 6

 

1. Що розуміють під капітальними інвестиціями?

1. Витрати підприємства на придбання, створення, реконструкцію і технічне переозброєння основних засобів і нематеріальних активів.

Витрати на будівництво об’єктів основних засобів.

3. Витрати на проведення капітального ремонту основних засобів.

4. Передача основних засобів в статутний капітал іншого підприємства.

5. Витрати на поточний ремонт основних засобів.

 

2. Як класифікують основні засоби залежно від їх приналежності?

1. Ті, що діють і знаходяться в запасі.

Власні і орендовані.

3. Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи.

4. Виробничі й невиробничі.

5. основні засоби за місцями надходження.

 

3. За рахунок яких джерел нараховується амортизація основних засобів, використаних у сфері управління підприємством?

1. Нараховується за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства.

Включається до складу адміністративних витрат.

3. Включається до складу загальновиробничих витрат.

4. Включається до складу інших витрат операційної діяльності.

5. Включається до складу витрат на збут.

 

4. Як визначається індекс переоцінки основних засобів?

1. Діленням справедливої вартості об’єкту на його амортизаційну вартість.

Діленням справедливої вартості об’єкту на його залишкову вартість.

3. Множенням залишкової вартості об’єкту на його справедливу вартість.

4. Діленням залишкової вартості об’єкту на його справедливу вартість.

5. Органами Міністерства статистики України.

 

5. Який з перерахованих документів використовується для ведення обліку основних засобів за місцями їх експлуатації?

Інвентарна картка.

2. Опис інвентарних карток.

3. Інвентарний список.

4. Акт приймання – передачі.

5. Інвентарна книга.

 

6. Правильність ведення сортового обліку на складі перевіряється за допомогою якої звірки?

Сумових підсумків кожної групи матеріалів за сальдовою книгою і аналогічних показників відомості 5.1.

2. підсумкових показників сальдових книг і карток складського обліку.

3. Облікової інформації первинних документів з надходження та вибуття з узагальню вальними показниками відомості 5.1.

4. . Сумових підсумків кожної групи матеріалів за сальдовою книгою та показників журналу ордеру 5.

5. Сумових підсумків кожної групи матеріалів за сальдовою книгою і аналогічних показників відомості 3.3.

 

7. Як відображаються виробничі запаси в бухгалтерському обліку?

1. За собівартістю.

2. За покупною вартістю.

3. За залишковою вартістю.

За первісною вартістю.

5. За справедливою вартістю.

 

8. Що відноситься до малоцінних швидкозношувальних предметів?

1. Матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання яких більше 1 року.

2. Матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання яких більше 1 року і вартості більше 1000 грн.

3. засоби праці, які використовуються не більше 1 року.

4. Матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання яких менше 1 року і вартості менше 1000 грн.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.173.249 (0.011 с.)