Актом прийомки-передачі основних засобів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Актом прийомки-передачі основних засобів.3. Накладною.

4. Прибутковим ордером.

5. Інвентарною карткою.

4. Скласти бухгалтерську проводку з такої господарської операції: "Списано знос реалізованого об'єкта основних засобів у сумі 1000 грн.".

1. Д 10 "Основні засоби"

К 13 "Знос необоротних активів" - 1000 грн.

2. Д 13 "Знос необоротних активів"

К 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів" -1000 грн.

3.Д 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів
К 13 "Знос необоротних активів"-1000 грн.

4. Д 13 "Знос необоротних активів"

К 10 "Основні засоби" – 1000 грн.

5. Д - 286 Необоротні активи та групи вибуття, утримані для продажу

К – 13 "Знос необоротних активів"-1000 грн.

 

5. Що розуміють в бухгалтерському обліку під залишкового вартістю основних засобів?

1. Фактичну (справедливу) собівартість споруди або придбання об'єкта, включаючи витрати по доставці і установці, страхуванню, державній реєстрації, а також інші витрати, пов'язані з введенням об'єкту в експлуатацію.

2. Первісну вартість за вирахуванням суми зносу.

3. Вартість з відтворення при сучасному рівні цін, що склалися, норм і розцінок.

4. Суму грошових коштів (або вартість інших активів), яку підприємство чекає отримати від реалізації (ліквідації) об'єктів основних засобів після закінчення корисного використання, за вирахуванням витрат, пов'язаних з їх реалізацією (ліквідацією).

5. Первісну вартість за вирахуванням ліквідаційної вартості.

 

6. Що розуміють під первісною вартістю виробничих запасів, придбаних за плату?

1. Собівартість їх придбання.

Їх покупна вартість плюс транспортно-заготівельні витрати.

3. Їх справедлива вартість

4. Їх покупна вартість.

5. Їх договірна вартість.

 

7. Який зперерахованих регістрів журнальної форми рахівництва служить для облікунадходження виробничих запасів від постачальників?

1. Відомость 3.2.

Відомость 3.3.

3. Відомость 3.5.

4. Журнал 4.

5. Журнал 5.

 

8. Визначте балансову вартість залишку запасів, якщо підприємство використовує метод середньозваженої собівартості. Наявна інформація: підприємство закупило матеріали у кількості 700 од. Придбання матеріалів здійснювалося в такій послідовності:

300 од. за ціною 30 грн.

200 од. за ціною 40 грн.

200 од. за ціною 50 грн.

Запаси матеріалів на початок місяця рівні 0. На кінець періоду залишилося 100 од.

1. 2429 грн.

Грн.

3. 3000 грн.

4. 5000 грн.

5. 4000 грн.

 

9. Яка, проводка складається під час оприбуткування брухту від списання інших необоротних матеріальних активів?

Д-209 К-112

2. Д-209 К-746

3. Д-209 К-745

4. Д-209 К-976

5. Д-209 К-712

 

10. Які зміни відбудуться в балансі під впливом операції з придбання матеріалів підзвітними особами?

Рівновеликі протилежні зміни двох статей в активі балансу.

2. Рівновеликі протилежні зміни двох статей в пасиві балансу.

3. Рівновелике збільшення однієї статті активу та одній статті пасиву балансу.

4.Рівновелике зменшення однієї статті активу та однієї статті пасиву балансу.

5. Збільшення двох статей в активі балансу.

 

11. Форми первинного обліку касових операцій ким затверджені?

1. Постановами КМУ.

Постановами правління НБУ.

3. Міністерством фінансів України.

4. Мінстатом України.

5. Верховною Радою України.

 

12. Де можуть застосовуватись грошові чеки?

1. Для готівкових розрахунків за товари.

2. Для готівкових розрахунків за роботи та послуги.

Для отримання готівки із банку в касу.

4. Як для розрахунків за товари, роботи, послуги, так й отримання готівки із банку в касу.

5. Для безготівкових розрахунків за товари, роботи, послуги.

 

13. Заборгованість за договорами фінансової оренди за якою вартістю відображаються в балансі?

1. За первісною вартістю.

2. За дисконтованою вартістю майбутніх платежів.

За справедливою вартістю майбутніх платежів.

4. За переоціненою вартістю.

5. За залишковою вартістю.

 

14. За перевищення встановленого ліміту залишку готівки в касі, яка встановлена відповідальність?

1. У однократному розмірі суми виявленої понадлімітної готівки за кожний день.

У двократному розмірі суми виявленої понадлімітної готівки за кожний день.

3. У двократному розмірі суми виявленої понадлімітної готівки.

4. У трикратному розмірі суми виявленої понадлімітної готівки за кожний день.

5. У десятикратному розмірі суми виявленої понадлімітної готівки.

 

15. Підзвітним особам видається готівка з каси підприємства на підставі чого?

1. Чинного законодавства.

Наказу керівника.

3. Розпорядження головного бухгалтера.

4. Рішення касира.

5. Заяви підзвітної особи.

 

16. Якою проводкою відображається первинна сума дисконту по облігаціям?

1. Д 952 Інші фінансові витрати»

К 521 «Зобов'язання по облігаціям».

2. Д 523 «Дисконт по випущеним облігаціям»

К 684 «Розрахунки по нарахованим відсоткам»».

3. Д 31 «Поточний рахунок»

К 523 «Дисконт по випущеним облігаціям».

4. Д 523 «Дисконт по випущеним облігаціям»

К 521 «Зобов'язання по облігаціям».

5. Д 521 «Зобов'язання по облігаціям»

К523 «Дисконт по випущеним облігація

 

 

17. Визначення дебіторської заборгованості де наведено?

1. В П(с)БО 11.

2. В П(с)БО 10.

3. В П(с)БО 12.

4. В П(с)БО 13.

5. В П(с)БО 14.

 

18. Який з перерахованих документів є підставою для здачі готівки в банк на поточний рахунок?

1. Об’ява про внесення готівки.

2. Платіжне доручення.

3. Грошовий чек.

4. Платіжна вимога-доручення.

5. Розрахунковий чек.

 

19. Як визначається чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості?

1. Первісна вартість, помножена на коефіцієнт інфляції.

2. Первісна вартість плюс резерв сумнівних боргів.

Первісна вартість мінус резерв сумнівних боргів.

4. Переоцінена вартість мінус резерв сумнівних боргів.

5. Переоцінена вартість плюс резерв сумнівних боргів.

 

20. Хто є бенефіціар?

Підприємство, яке у своєму банку отримує кошти за відкритим акредитивом іншого підприємства за відвантажену продукцію.

2. Підприємство, яке відкрило акредитив у виконуючому банку.

3. Банк, який здійснює оплату за акредитивом.

4. Юридична або фізична особа, яка видала вексель.

5. Підприємство, якому в банку відкрило акредитив для розрахунків з постачальниками.

 

 

Варіант 15

 

1. Який економічний зміст наступної бухгалтерської проводки:

Д 10 "Основні засоби" К 15 "Капітальні інвестиції"?

1. Відображено нарахування зносу основних засобів.

Зараховано об'єкт до складу основних засобів.

3. Списані основні засоби.

4. Списано знос ліквідованих основних засобів.

5. Списується ліквідаційна вартість основних засобів.

2. Що таке амортизаційна вартість основних засобів?

Первинна вартість мінус ліквідаційна вартість.

2. Первинна вартість.

3. Первинна вартість плюс ліквідаційна вартість.

4. Первинна вартість мінус знос.

5. Відновна вартість мінус знос.

 

3. Як класифікуються основні засоби залежно від їх приналежності?

1. Ті, що діють і знаходяться в запасі.

2. Власні і орендовані.

3. Основні засоби I, II, III і IV груп.

4. Виробничі і невиробничі.

5. Основні засоби передані в операційну та фінансову оренду.

 

4. Що розуміють в бухгалтерському обліку під відновною вартістю основних засобів?

1. Фактичну (справедливу) собівартість споруди або придбання об'єкту, включаючи
витрати по доставці і установці, страхуванню, державній реєстрації, а також інші витрати,
пов'язані з введенням об'єкту в експлуатацію.

2. Первісну вартість за вирахуванням суми зносу;

3. Вартість з відтворення при сучасному рівні цін, що склалися, норм і розцінок;

4. суму грошових коштів (або вартість інших активів), яку підприємство чекає отримати від реалізації (ліквідації) об'єктів основних засобів після закінчення корисного використання, за вирахуванням витрат, пов'язаних з їх реалізацією (ліквідацією).

5. Первісну вартість за вирахуванням ліквідаційної вартість.

 

5. Який економічний зміст наступної бухгалтерської проводки:

Д-т 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» К-т 12 «Нематеріальні активи»?

1. Передано нематеріальні активи як внесок до статутного капіталу.

2. Списано залишкову вартість нематеріальних активів, переданих до статуту іншогопідприємства.

3. Відображена заборгованість до статутного капіталу.

4. Безоплатно передані нематеріальні активи.

5. Списуються нематеріальні активи.

 

6. На підставі якого документа відпускаються матеріали зі складу на виробництво?

1. Маршрутна картка.

2. Прибутковий ордер.

3. Накладна.

Лімітно-забірна картка.

5. Акт.

 

7. Якою бухгалтерською у проводкою списуються фактична собівартість виробничих запасів, відпущених на сторону в порядку реалізації?

1.Д-901 К-20.

2.Д-943 К-20.

З.Д-902 К-20.

4.Д-712 К-20.

5.Д-949 К-20.

 

8. Підприємство закупило матеріали у кількості 500 од. Придбання матеріалів здійснювалося в такій послідовності:

100 од. за ціною 30 грн.

2 00 од. за ціною 40 грн.

200 од. за ціною 50 грн.

Початкові запаси рівні 0. На кінець періоду залишилося 200 од. Визначить собівартість відпущених матеріалів за методом середньозваженої собівартості.

1. 15 250.

2. 11 000.

3. 14 500.

4. 12 600.

5. 10000.

 

9. Який економічний зміст наступної бухгалтерської проводки:

Д 23 «Виробництво» К 20 «Виробничі запаси»?

1. Випущена та оприбуткована на склад готова продукція.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.122.9 (0.013 с.)