Очікуваний термін, який залишився до погашення боргу з дати балансу.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Очікуваний термін, який залишився до погашення боргу з дати балансу.4. Класифікацію дебіторської заборгованості за термінами неплатежів.

5. Суму заборгованості.

 

14. За звітний період підприємств на вторинному ринку цінних паперів придбало акцій н суму 57000 грн. і реалізувало акцій на суму 51000 грн. Як ці операції будуть відображені у складі доходів і витрат звітного періоду для цілей оподаткування?

1. Доходи – 51000 грн., витрати – 57000 грн.

2. На витрати звітного періоду згідно з ПКУ відноситься збиток від операцій з цінними паперами 6000 грн.

Операції не відображаються у складі доходів і витрат звітного періоду для цілей оподаткування, а збиток від операцій з цінними паперами в сумі 6000 грн. відноситься на зменшення прибутку відповідних операцій з акціями майбутніх періодів.

4. Доходи – 51000 грн., витрати – 57000грн., збиток від операцій з цінними паперами в сумі 6000 грн. відноситься на зменшення прибутку відповідних операцій з акціями майбутніх періодів.

5. Операції не відображається у складі доходів і витрат для цілей оподаткування.

 

15. Хто визначає форми платіжних документів для здійснення безготівкових платежів?

1. Керівник підприємства.

Національний банк України.

3. Головний бухгалтер.

4. Міністерство фінансів України.

5. Мінстат України.

 

16. Які фінансові санкції застосовуються до працівника, який несвоєчасно здав у бухгалтерію підприємства авансований звіт по відрядженню за кордон?

1. 25 % виданої підзвітної суми готівки.

2. У двократному розмірі виданої підзвітної суми готівки.

3. Трикратний розмір заборгованості за обмінним курсом НБУ на дату погашення заборгованості.

4. У розмірі виданої готівки.

5. Санкції не передбачені.

 

17. Де ведеться аналітичний і синтетичний облік розрахунків з підзвітними особами?

1. У відомості 3.1.

У відомості 3.2.

3. У журналі 3.

4. У відомості 3.3.

5. У відомості 3.5.

 

 

18. Якою бухгалтерською проводкою відображається погашення облігацій терміном 3 роки, випущених за номіналом, у підприємства-інвестора?

Д – 521 К – 311.

2. Д – 211 К – 352.

3. Д – 531 К – 143.

4. Д – 311 К – 373.

5. Д – 143 К – 311.

 

 

19. Який економічний зміст такої бухгалтерської проводки

Д – 301 «Каса у національній валюті»

К – 311 «Поточний рахунок у національній валюті»?

1. Виплачена заробітна плата.

2. Здано гроші з каси на поточний рахунок.

Отримано гроші в касу з поточного рахунку.

4. Сплачено за розрахунково-касове обслуговування банку.

5. Отримані кошти від покупця за продукцію.

 

20. Які з перелічених витрат розподіляються між об’єктами аналітичного обліку витрат звітного періоду?

1. Загально виробничі витрати.

Адміністративні витрати.

3. Витрати на збут

4. Прямі матеріальні витрати.

5. Інші операційні витрати.

 

Варіант 11

 

1. Яка з перерахованих операцій відбивається за кредитом рахунка 10 «Основні засоби»?

1. Амортизація основних засобів.

Ліквідація основних засобів.

3. Витрати на придбання основних засобів.

4. Реконструкція основних засобів.

5. Витрати на ремонт основних засобів.

 

2. Як визначається величина амортизаційних відрахувань методом подвійного зменшення залишкової вартості основних засобів?

1. Діленням вартості, що амортизується, на очікуваний період часу використання об’єкту.

2. Множенням фактичного річного об’єму виробництва продукції на виробничу ставку амортизації.

3. Множенням залишкової вартості на річну норму амортизації.

Множенням залишкової вартості об’єкту основних засобів на подвоєну норму амортизації, обчислену виходячи з терміну корисного його використання.

5. Діленням вартості, що амортизується на кількість виготовленої продукції помноженої на два.

 

3. Яким з перерахованих нормативних документів визначений порядок документального оформлення руху основних засобів?

Наказом Міністерства статистики України №352 від 29.12.95 р. «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку основних засобів».

2. Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

3. Наказом Міністерства статистики України №193 від 21.06.96 р. «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку матеріалів».

4. Податковим кодексом України.

5. Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».

 

4. Що розуміють в бухгалтерському обліку під вартістю основних засобів, що амортизується?

1. Фактичну (справедливу) собівартість споруди або придбання об’єкту, включаючи витрати по доставці та установці, страхуванню, державній реєстрації.

2. Первісну вартість за вирахуванням суми зносу.

3. Вартість відтворення при сучасному рівні цін, що склалися, норм і розцінок.

Різницю між первинною або відновною вартістю об’єкту і його ліквідаційною вартістю.

5. Первісна вартість основних засобів.

 

5. Як на рахунках бухгалтерського обліку буде відображена оплата з підзвітних сум транспортних витрат з доставки матеріалів?

1. Д – 30 К – 37.

2. Д – 37 К – 63.

Д – 20 К – 372.

4. Д – 23 К – 372.

5. Д – 372 К – 301.

 

 

6. Визначте середній відсоток транспортно-заготівельних витрат на підставі таких даних:

- залишок матеріалів на початок місяця за договірними цінами – 9900 грн.

- залишок матеріалів на початок місяця за фактичною собівартістю – 10296 грн.

- придбано матеріалів за договірними цінами – 5300 грн.

- сума транспортно-заготівельних витрат за місяць – 212 грн.

1. 2%.

2. 3%.

3. 4%.

4. 6%.

5. 4,5%.

 

7. Які витрати не включаються до первинної вартості придбаних виробничих запасів, якщо підприємство є платником ПДВ?

1. Покупна вартість.

2. Витрати на транспортні послуги.

Податок на додану вартість.

4. Витрати на страхування ризиків транспортування.

5. Витрати на розвантаження матеріалів.

 

8. Яким документом оформлюється відпуск матеріалів зі складу в цех на виробництво продукції?

1. Довіреність.

2. Накладна.

3. Видатковий ордер.

Лімітно-забірна карта.

5. Картка складського обліку матеріалів.

 

9. Який з перелічених нижче видів матеріальних цінностей ураховується на рахунку 20 «Виробничі запаси»?

1. Інструменти.

2. Незавершені деталі в цеху.

3. Спецодяг.

Ящики для упакування матеріалів та готової продукції.

5. Готова продукція на складі.

 

10. Який з перелічених методів не відноситься до методів оцінки виробничих запасів?

1. Ідентифікованої собівартості.

2. ФІФО.

Прямолінійного списання.

4. Середньозваженої собівартості.

5. Нормативних витрат.

 

11. Який час діє видана розрахункова чекова книжка?

Без обмеження строку.

2. 2 роки.

3. 1 рік.

4. 5 років.

5. 3 роки.

 

 

12. Конкретні вимоги до каси підприємства встановлюються чим?

Постановами НБУ.

2. Наказами Мінфіну.

3. Розпорядчими документами підприємства.

4. Мінстатом України.

5. Наказом про облікову політику.

 

13. Індосамент – це

1. Векселедержатель.

2. Векселедавець.

Спеціальний запис, що підтверджує перехід права за документом до іншої особи.

4. Третя особа.

5. Спеціальний запис, що не дає переходу права за документом до іншої особи.

 

14. Платіжне доручення приймається банком для виконання на протязі?

1. Дня, у якому воно виписане.

2. Трьох днів з дати виписки.

Десяти днів з дати виписки.

4. Термін дії необмежений.

5. Двох днів з дати використання.

 

15. За перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів яка встановлена відповідальність?

1. У розмірі 100% виданих під звіт сум.

2. У розмірі 50% виданих під звіт сум.

3. У розмірі 25% виданих під звіт сум.

4. У розмірі 5% виданих під звіт сум.

5. У розмірі 10% виданих під звіт сум.

 

16. Бенефіціар – це?

1. Одержувач коштів за чеком із чекової книжки.

2. Одержувач коштів за векселем.

Одержувач коштів по відкритому акредитиву.

4. Особа, яка обслуговується банком.

5. Це робітник підприємства.

 

17. Що таке сумнівний борг?

Будь-яка дебіторська заборгованість щодо якої існує невпевненість про її погашення боржником.

2. Поточна дебіторська заборгованість щодо якої існує невпевненість про її погашення боржником.

3. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги щодо якої існує невпевненість про її погашення боржником.

4. Поточна дебіторська заборгованість щодо якої існує впевненість про її погашення боржником.

5. Не погашена дебіторська заборгованість.

 

 

18. Довгострокова дебіторська заборгованість, яка підлягає погашенню протягом 12 місяців з дати балансу відображається у?

1. У складі довгострокової дебіторської заборгованості.

2. У складі інших оборотних активів.

3. У складі витрат майбутніх періодів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.222.124 (0.009 с.)