У складі поточної дебіторської заборгованості.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У складі поточної дебіторської заборгованості.5. У складі сумнівної дебіторської заборгованості.

 

19. У якому з розділів бухгалтерського балансу відображаються грошові кошти?

1. У першому розділі активу.

2. У четвертому розділі пасиву.

3. У третьому розділі пасиву.

У другому розділі активу.

5. У третьому розділі активу.

 

20. Які з перерахованих документів застосовуються для здійснення безготівкових розрахунків за товари (роботи, послуги)?

1. Товарно-транспортні накладні.

2. Прибуткові та видаткові касові ордери.

3. Податкові накладні.

Розрахункові чеки.

5. Рахунки та накладні.

 

Варіант 12

 

1. Хто несе відповідальність за достовірність інформації, відбитої в первинних документах, якими оформлюються операції з руху основних засобів?

1. Керівник підприємства.

2. Головний інспектор підприємства.

3. Постачальник.

Члени комісії, що підписали відповідні документи.

5. Головний бухгалтер.

 

2. Як організується аналітичний облік основних засобів в бухгалтерії?

1. В накопичувальній відомості.

В інвентарних картках, які відкриваються на кожен об’єкт основних засобів.

3. В журналі 4.

4. В відомості 4.1.

5. В описі інвентарних карток по обліку основних засобів.

 

3. Для яких об’єктів згідно П(с)БО 7 може застосовуватися наступний метод нарахування амортизації: у першому місяці використання амортизації нараховується у розмірі 50% вартості, що амортизується, і 50% нараховується в місяці списання з балансу (вибуття зі складу активів)?

1. Основних засобів, орендованих на умовах фінансової оренди.

Малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів.

3. Будь-яких основних засобів і інших необоротних матеріальних активів.

4. Будь-яких інших необоротних матеріальних активів.

5. Інвентарної тари.

 

4. Яким документом оформлюється виконані ремонтні роботи?

1. Інвентарною карткою.

2. Вимогою.

Актом приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів.

4. Актом приймання-здачі.

5. Карткою обліку руху основних засобів.

 

5. За рахунок яких джерел нараховується амортизація виробничого устаткування?

1. нараховується за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства.

2. Включається до складу адміністративних витрат.

Включається до складу загальновиробничих витрат.

4. Включається до складу витрат на збут.

5. Включається до складу інших витрат операційної діяльності.

 

6. Який документ складається на станції залізної дороги під час встановлення нестачі матеріалів під час їх приймання?

1. Прибутковий ордер.

2. Акт про приймання.

3. Накладна.

Комерційний акт.

5. Наказ-накладна.

 

7. Якою бухгалтерською проводкою списується фактична собівартість виробничих запасів, відпущених на сторону в порядку реалізації?

1. Д – 901 К – 20.

2. Д – 902 К – 20.

Д – 943 К – 20.

4. Д – 712 К – 20.

5. Д – 949 К – 20.

 

8. Визначте фактичну собівартість матеріалів, що придбані, якщо відомо, що договірна вартість матеріалів без урахування ПДВ відповідно рахунку постачальника – 7560 грн.; за транспортування матеріалів до підприємства отриманий рахунок транспортної організації на суму 750 грн., у т.ч. ПДВ; за розвантаження матеріалів на складі нарахована заробітна плата робітникам – 200 грн.; проведені обов’язкові відрахування від заробітної плати робітників, нарахованої за розвантаження матеріалів на складі – 75 грн.

1. 8585 грн.

Грн.

3. 8385 грн.

4. 8185 грн.

5. 8310 грн.

 

9. Який з перерахованих регістрів журнальної форми рахівництва служить для відображення вартості транспортних послуг, митного збору, послуг біржі, пов'язаних з придбанням виробничих запасів?

1. Відомість 3.2.

Відомість 3.5.

3. Журнал 4.

4. Журнал 5.

5. Відомість 3.1.

 

10. Що означає наступна кореспонденція рахунків: Д-947 К -201?

1. Відображення уцінки матеріалів.

Фактична собівартість матеріалів, недостача яких установлена інвентаризацією.

3. Віднесення вартості матеріалів, недостача яких установлена інвентаризацією,на винуватців.

4. Договірна вартість матеріалів, недостача яких установлена інвентаризацією.

5. Відображення дооцінки матеріалів.

 

11. У яких регістрах журнальної форми рахівництва ведеться синтетичний облік грошових документів?

У журналі 1 та відомості 1.3.

2. У журналі 1 та відомості 1.1.

3. У касовій книзі.

4. У журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів.

5. У журналі 1 та відомості 1.2.

 

 

12. Як відобразити на рахунках бухгалтерського обліку наступну господарську операцію: «Проведена оплата матеріалів, які надійшли від постачальників»?

1. Д - 31 К – 63.

2. Д - 201 К – 63.

Д - 63 К – 311.

4. Д - 31 К – 311.

5. Д - 201 К – 311.

 

13. Якою кореспонденцією відображається отримання санаторно-курортних путівок?

1. Д - 949 К – 311.

Д - 331 К – 685.

3. Д - 685 К – 311.

4. Д - 23 К – 661.

5. Д - 685 К – 331.

 

14. У яких випадках підприємства мають право зберігати в касі готівку понад встановленого ліміту?

Протягом трьох днів виплати заробітної плати.

2. Протягом терміну, який узгоджено з обслуговуючим банком.

3. Протягом п'яти днів.

4. Протягом терміну, який визначено керівником підприємства.

5. Протягом трьох робочих днів, включаючи день отримання готівки в банку.

 

15. За перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах встановлена відповідальність?

1.У двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день.

2. У трикратному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день.

3. У п'ятикратному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день.

4. У десятикратному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день.

5. У двадцятикратному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день.

 

16. Кого підприємство може направити у відрядження?

1. Будь-яких фізичних осіб, з якими (або з працедавцями яких) існують договірні відносини.

2. Тільки фізичних осіб, які знаходяться з ним у трудових відносинах.

3. Фізичних осіб, які знаходяться з ним у трудових відносинах, а також фізичних осіб, які є членами керівних органів підприємства.

Фізичних осіб, які знаходяться з ним у трудових відносинах, є членами керівних органів підприємства або виконують роботи (надають послуги) за договорами цивільно-правового характеру.

5. Будь-яких фізичних осіб.

 

17. Коли можуть застосовуватись грошові чеки?

1. Для готівкових розрахунків за товари, роботи, послуги.

Лише для отримання готівки із банку в касу.

3. Як для розрахунків за товари, роботи, послуги, так й отримання готівки із банку в касу.

4. Для безготівкових розрахунків за товари, роботи, послуги.

5. Тільки для безготівкових розрахунків за роботи та послуги.

 

18. За якою вартістю відображаються в обліку поточні фінансові інвестиції в акції інших підприємств на момент їх придбання за грошові кошти?

1. За номінальною вартістю.

2. За справедливою вартістю.

3. За фактичною собівартістю.

4. За амортизованою вартістю.

За первісною вартістю.

 

19. Що таке переказний вексель?

1. Письмове розпорядження про примусове списання коштів з рахунка платника.

2.Письмовий документ, котрий містить простий, нічим не обумовлений наказ платнику уплатити певну суму грошей одержувачу у визначений термін у визначеному місці.

3. Письмовий документ, котрий містить просту, нічим не обумовлену обіцянку однієї особи уплатити певну грошову суму іншій особі у визначений термін у визначеному місці.

Вексель, що містить передавальний надпис – індосамент.

5. Спеціальний вексель, що не дає переходу права за документом до іншої особи.

 

20. Якою бухгалтерською проводкою відображається придбання 200 шт. облігацій невласної емісії, якщо їх номінальна вартість складає 100 грн. Облігації придбані з дисконтом 10 грн., термін погашення 3 роки?

1. Д – 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» - 20000 грн.

К – 311 «Поточний рахунок в національній валюті» - 20000 грн.

2. Д – 35 «Поточні фінансові інвестиції» - 18000 грн.

К – 311 «Поточний рахунок в національній валюті» - 18000 грн.

Д – 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» - 18000 грн.

К – 311 «Поточний рахунок в національній валюті» - 18000 грн.

4. Д – 311 «Поточний рахунок в національній валюті» - 18000 грн.

К – 521 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями» - 18000 грн.

5. Д – 311 «Поточний рахунок в національній валюті» - 18000 грн.

К – 35 «Поточні фінансові інвестиції» - 18000 грн.

 

Варіант 13

 

1. Який регістр застосовується для аналітичного обліку основних засобів за місцеми експлуатації?

1. Картки складського обліку.

2. Інвентарні картки.

3. Картка обліку руху основних засобів.

4. Опис інвентарних карток по обліку основних засобів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.173.209 (0.008 с.)