За кожним сумнівним боргом залежно від фінансового стану боржника.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

За кожним сумнівним боргом залежно від фінансового стану боржника.2. На підставі конкурентоспроможності покупця.

3. На підставі статистичних даних підприємств відповідної галузі.

4. Інше.

5. Не має правильної відповіді.

 

20. В якому обліковому регістрі ведеться аналітичний облік за рахунком 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»?

1. В журналі 2.

2. В відомості 3.2.

3. В журналі 3.

4. В журналі 4.

В відомості 3.1.

 

 

Варіант 8

 

1. Що розуміють в бухгалтерському обліку під залишковою вартістю основних засобів?

1. Фактичну (справедливу) собівартість споруди або придбання об’єкту, включаючи витрати по доставці та установці, страхуванню, державній реєстрації, а також інші витрати, пов’язані з введенням об’єкту в експлуатацію.

2. Первісну вартість за вирахуванням амортизаційної вартості основних засобів.

Первісну вартість за вирахуванням суми зносу.

4. Вартість відтворення при сучасному рівні цін, що склалися, норм і розцінок.

5. Суму грошових коштів (або вартість інших активів), яку підприємство чекає отримати від реалізації (ліквідації) об’єктів основних засобів після закінчення корисного використання, за вирахуванням витрат, пов’язаних з їх реалізацією (ліквідацією).

 

2. Який з перерахованих методів припускає нарахування амортизації залежно від результату експлуатації основних засобів?

1. Прямолінійний метод.

2. Кумулятивний метод.

3. Метод зменшення залишкової вартості.

Виробничий метод.

5. Метод подвійного зменшення залишкової вартості.

 

3. Для обліку витрат на реконструкцію основних засобів призначений який рахунок?

1. 23 «Виробництво».

2. 10 «Основні засоби».

Капітальні інвестиції».

4. 91. «Загально виробничі витрати».

5. 14 «Довгострокові фінансові інвестиції».

 

4. Яким первинним документом оформлюється введення в експлуатацію придбаних основних засобів?

1. По накладній на внутрішнє переміщення.

2. Актом на списання.

Актом приймання-передачі.

4. Інвентарною карткою.

5. Інвентарним списком.

 

5. Як визначається фінансовий результат від вибуття основних засобів?

Як різниця між доходом від вибуття і сумою залишкової вартості об’єктів, непрямих податків і витрат, пов’язаних з вибуттям.

2. Як різниця між доходом і витратами, пов’язаними з вибуттям.

3. Як різниця між первісною вартістю і зносом об’єкта, що вибув.

4. Як різниця між доходом від вибуття і первісною вартістю об’єктів, непрямих податків і витрат, пов’язаних з вибуттям.

5. Як різниця між первісною і справедливою вартістю вибуваючого об’єкту.

6. Який з перерахованих методів припускає облік фактичної собівартістю за кожною одиницею виробничих запасів?

1. ФІФО.

2. Середньозваженої собівартості.

Ідентифікованої собівартості.

4. Ціни продажу.

5. Середньозваженої та ідентифікованої собівартості.

 

7. Який з перерахованих регістрів журнальної форми рахівництва служить для обліку надходження виробничих запасів власного виробництва.

1. У відомості 3.2.

2. У відомості 3.3.

3. У відомості 3.5.

У журналі 5.

5. У журналі 3.

 

8. Які з перерахованих первинних документів використовуються для оприбуткування виробничих запасів?

Накладна, прибутковий ордер або акт приймання.

2. Вимога, лімітно-забірна карта, накладна – вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, товарно-транспортна накладна.

3. Податкова накладна.

4. Акт приймання-передачі.

5. Довіреність.

 

9. Який з перерахованих документів регламентує відображення виробничих запасів у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності?

1. П(с)БО 10.

2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

П(с)БО 9.

4. Податковий кодекс України.

5. П(с)БО 1.

 

10. Який з перерахованих регістрів служить для обліку надходження виробничих запасів у результаті ліквідації основних засобів?

1. Відомість 3.3.

2. Відомість 3.5.

3. Журнал 4.

4. Журнал 5.

Журнал 6.

 

11. Який з перерахованих документів є наказом банку на перерахування грошових коштів з поточного рахунку підприємства на рахунок іншого підприємства або організації?

1. Оголошення на внесок готівкою.

Платіжне доручення.

3. Платіжна вимога – доручення.

4. Розрахунковий чек.

5. Інкасове доручення.

 

12. Що є підставою для обліку грошових коштів у дорозі у разі здачі виручки інкасаторові?

1. Прибутковий касовий ордер.

2. Платіжне доручення.

Супровідна відомість.

4. Касова книга.

5. Чек.

 

13Яким документом оформлюється отримання готівки з поточного рахунку в касу для виплати заробітної плати?

1. Платіжним дорученням.

2. Платіжною вимогою – дорученням.

Чеком.

4. Видатковим касовим ордером.

5. Розрахунковим чеком.

 

14. Які з перерахованих документів, що зберігається в касі підприємства, обліковуються на рахунку 08 «Бланки суворого звіту»?

1. Прибуткові касові ордери.

2. Видаткові касові ордери.

3. Чекові книжки.

Путівки в будинки відпочинку, проїзні квитки, поштові марки.

5. Податкові накладні.

 

15. Який бухгалтерський запис робиться на суму ліміту отриманої чекової книжки?

1. Д – 311 К – 334.

2. Д – 313 К – 311.

3. Д – 23 К – 311.

4. Д – 30 К – 311.

5. Д – 312 К – 311.

 

16. Які зміни відбудуться в балансі під впливом такої господарської операції «Виплачена з каси заробітна плата»?

1. Рівновелике збільшення однієї статті активу та однієї статті пасиву балансу.

2. Рівновеликі протилежні зміни двох статей у активі балансу.

Рівновелике зменшення однієї статті активу та однієї статті пасиву балансу.

4. Рівновеликі протилежні зміни двох статей у пасиві балансу.

5. Зменшення однієї статті активу та збільшення однієї статті пасиву.

 

17. Підприємством випущено 2000 шт. облігацій номінальною вартістю 1000 грн., за облігацією строком на 3 роки під 14% річних. Якою бухгалтерською проводкою відображається погашення облігацій по закінчені 3 років?

Д – 521 К – 311 – 2000000 грн.

2. Д – 521 К – 61 – 2000000 грн.

3. Д – 521 – 2000000 та Д – 523 – 280000 К – 311 – 2280000 грн.

4. Д – 61 К – 311 – 2000000 грн., водночас Д – 521 К – 61 - 2000000 грн.

5. Д – 311 К – 521 – 2000000 грн.

 

18. Якою бухгалтерською проводкою відображається надходження доходу від перепродажу акцій невласної емісії (поточних фінансових інвестицій)?

1. Д – 311 К – 746.

2. Д – 311 К – 719.

3. Д – 311 К – 742.

Д – 311 К – 741.

5. Д – 311 К – 143.

 

19. Якою бухгалтерською проводкою має бути відображена в обліку відновлена дебіторська заборгованість, що раніше була списана за рахунок резерву сумнівних боргів, а пізніше відшкодовується дебітором?

1. Д – 36 К – 38, водночас К – 071.

Д – 36 К – 716, водночас К – 071.

3. Д – 377 К – 719, водночас К – 071.

4. Д – 311 К – 36, водночас К – 071.

5. Д – 36 К – 746, водночас К – 071.

 

20. Коефіцієнт сумнівності дебіторської заборгованості як встановлюється підприємством?

1. Виходячи з фактичної суми безнадійної дебіторської заборгованості за продукцію.

2. З термінів непогашення дебіторської заборгованості.

3. Виходячи з платоспроможності окремих дебіторів.

4. З урахуванням кількості дебіторів.

5. З урахуванням термінів прострочення дебіторської заборгованості.

 

Варіант 9

 

1. Що відбивається за кредитом рахунку 15 «Капітальні інвестиції»?

1. Витрати на проведення реконструкції основних засобів.

2. Витрати на будівництво об’єктів основних засобів.

3. Списання витрат на проведення поточного ремонту основних засобів.

Вартість переданих до експлуатації придбаних або створених об’єктів основних засобів і нематеріальних активів.

5. Вартість витрат на проведення капітального ремонту основних засобів.

 

2. Коли починає нараховуватися амортизація на введених в експлуатацію об’єктах?

1. З місяця введення їх в експлуатацію.

З місяця наступного за місяцем, в якому об’єкт був введений в експлуатацію.

3. З місяця, який передує місяцю його введення в експлуатацію.

4. З місяця вибуття з експлуатації.

5. З кварталу наступного за кварталом, в якому об’єкт був введений в експлуатацію.

 

3. Чому дорівнює первісна вартість об’єктів основних засобів, що поступили як внесок до статутного капіталу?

Їх справедливої вартості.

2. Їх залишкової вартості.

3. Їх амортизаційної вартості.

4. Їх відновній вартості.

5. Їх ліквідаційній вартості.

 

4. Який з перерахованих документів є регістром аналітичного обліку основних засобів?

1. Накладна на внутрішнє переміщення.

2. Акт на списання основних засобів.

3. Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів.

Інвентарна картка обліку основних засобів.

5. Акт на списання автотранспортних засобів.

 

5. Як визначається первісна вартість основних засобів, створених господарським способом?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.222.124 (0.025 с.)