Ставить підпис одержувача чека на корінці чека і передає його в банк.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ставить підпис одержувача чека на корінці чека і передає його в банк.2. Заповнює всі реквізити чека і корінця чека.

3. Перевіряє правильність заповнення чека.

4. Виконує всі, перераховані в пунктах 1-3, операції.

5. Виписує платіжне доручення.

 

18. Хто визначає форми платіжних документів для здійснення безготівкових платежів? Спросить

1. Головний бухгалтер.

2. Мінстат України.

Національний банк України.

4. Міністерство фінансів України.

5. Обслуговуючий банк.

 

19. Який метод оцінки і обліку довгострокових фінансових інвестицій застосовується відповідно до П(с)БО 12 за умови, якщо інвестор здійснює контроль за підприємством і має більш, ніж 50% голосів? Спросить

1. Фінансові інвестиції відображаються за методом справедливої вартості або за методом участі в капіталі.

2. Фінансові інвестиції відображаються за собівартістю.

3. Фінансові інвестиції відображаються за методом справедливої вартості.

4. Фінансові інвестиції відображаються за собівартістю або за методом участі в капіталі.

Фінансові інвестиції відображаються ураховуються за методом участі в капіталі.

 

20. Де ведеться облік розрахунків з іншими дебіторами?

1. В відомості 3.5.

2. В відомості 3.3.

В відомості 3.2.

4. В відомості 3.1.

5. В відомості 3.4.

 

Варіант 30

 

1. Для яких об’єктів згідно П(с)БО 7 може застосовуватися наступний метод нарахування амортизації: у першому місяці використання амортизації нараховується у розмірі 50% вартості, що амортизується, і 50% нараховується в місяці списання з балансу (вибуття зі складу активів)?

1. Основних засобів, орендованих на умовах фінансової оренди.

2. Малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів.

3. Будь-яких основних засобів і інших необоротних матеріальних активів.

4. Будь-яких інших необоротних матеріальних активів.

5. Інвентарної тари.

 

2. Хто несе відповідальність за достовірність інформації, відбитої в первинних документах, якими оформлюються операції з руху основних засобів?

1. Керівник підприємства.

2. Головний інспектор підприємства.

3. Постачальник.

4. Члени комісії, що підписали відповідні документи.

5. Головний бухгалтер.

 

3. Для чого необхідний опис інвентарних карток?

1. Контролю за правильністю написання в інвентарних картках.

Контролю за збереженням інвентарних карток.

3. Складання звітності про рух основних засобів.

4. Контролю збереження основних засобів за місцями експлуатації.

5. Для аналітичного обліку основних засобів.

 

4. Що розуміють під капітальними інвестиціями?

Витрати підприємства на придбання, створення, реконструкцію і технічне переозброєння об'єктів основних засобів і нематеріальних активів.

2. Витрати на будівництво об'єктівосновних засобів.

3. Витрати на проведення капітального ремонту основних засобів.

4. Передача основних засобів в статутний капітал іншого підприємства.

5. Витрати на проведення поточного ремонту основних засобів.

5. Скласти бухгалтерську проводку з такої господарської операції: «Списано знос реалізованого об’єкту основних засобів у сумі 1000 грн.».

1. Д 10 «Основні засоби» К 13 «Знос необоротних активів» - 1000грн.

2. Д 13 «Знос необоротних активів» К 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів» - 1000 грн.

3. Д 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів» К13 «Знос необоротних активів» - 1000грн.

4. Д 13 «Знос необоротних активів» К 10 «Основні засоби» - 1000 грн.

5. Д 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу» К 13 «Знос необоротних активів» - 1000грн.

 

 

6. Яка відмінна особливість виробничих запасів?

1. Одноразове використання в процесі виробництва, перенесення всієї вартості на собівартість виготовленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг).

2. Багатократне використання в процесі виробництва, перенесення вартості частинами на собівартість виготовленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг).

3. Багатократне використання в процесі виробництва, перенесення всієї вартості на собівартість виготовленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг).

4. Багатократне використання в процесі виробництва з нарахуванням зносу витрачених матеріалів.

5. Одноразове використання в процесі виробництва та перенесення вартості частинами на собівартість виготовленої продукції.

 

7. Яку проводку необхідно скласти під час відпуску запасних частин для модернізації устаткування, що призводить до збільшення очікуваних економічних вигод від об’єкта основних засобів?

1. Д – 92 К – 207.

2. Д – 943 К – 207.

Д – 152 К – 207.

4. Д – 104 К – 207.

5. Д – 91 К – 207.

 

8. За якою вартістю нематеріальні активи включаються до валюти балансу?

1. За первісною.

2. За справедливою.

3. За залишковою.

4. За переціненою.

5. За ринковою.

 

9. Внаслідок інвентаризації встановлено нестачу матеріалів на складі за балансовою вартістю 3460 грн., з вини матеріально-відповідальної особи. Розрахуйте суму матеріальних збитків, що підлягають відшкодуванню винуватцем, якщо відомо, що індекс інфляції складає 1,05.

1. 7058,40 грн.

2. 13078,80 грн.

3. 4359,60 грн.

Грн.

5. 9525,10 грн.

 

10. На підставі яких документів заповнюється відомість 3.3 або журнал 3 за рахунком 63?

1. На підставі первинних документів з оприбуткування матеріальних цінностей.

На підставі супровідних документів постачальників, прибуткових ордерів, актів приймання, тощо та виписок банку.

3. На підставі супровідних документів постачальників.

4. На підставі виписок банку з поточного рахунку.

5. На підставі супровідних документів постачальників та авансових звітів підзвітних осіб.

 

11. Який показник рахунку 23 характеризує собівартість виробленої продукції?

1. Сальдо на початок місяця.

2. Сальдо на кінець місяця

3. Оборот за дебетом.

4. Оборот за кредитом.

5. Сальдо на початок та на кінець місяця.

 

12. Що є моментом реалізації продукції?

1. Момент складання договору на відвантаження продукції покупцю.

Момент відвантаження продукції покупцю.

3. Момент доставки продукції покупцю.

4. Момент отримання грошових коштів від покупців.

5. Момент отримання авансів від покупця.

 

13. У якій оцінці відображається готова продукція в балансі та на рахунку 26 «Готова продукція»?

1. За відпускною ціною.

2. За оптовою ціною.

3. За фактичною собівартістю.

4. За договірною вартістю.

5. За справедливою вартістю.

 

14. Що відображається за дебетом рахунку 36?

1. Заборгованість підприємства за оплачену, але не відвантажену продукцію.

Заборгованість покупців підприємству за відвантажену продукцію.

3. Погашення заборгованості покупцями.

4. Списання заборгованості покупців.

5. Повернення продукції покупцями.

 

15. За не оприбуткування у касах готівки, яка встановлена відповідальність?

1. У однократному розмірі не оприбуткованої суми.

2. У трикратному розмірі не оприбуткованої суми.

У п’ятикратному розмірі не оприбуткованої суми.

4. У десятикратному розмірі не оприбуткованої суми.

5. У двократному розмірі не оприбуткованої суми.

 

16. Якою проводкою відображається первинна сума дисконту по облігаціям?

1. Д 952 Інші фінансові витрати»

К 521 «Зобов'язання по облігаціям».

2. Д 523 «Дисконт по випущеним облігаціям»

К 684 «Розрахунки по нарахованим відсоткам»».

3. Д 31 «Поточний рахунок»

К 523 «Дисконт по випущеним облігаціям».

4. Д 523 «Дисконт по випущеним облігаціям»

К 521 «Зобов'язання по облігаціям».

5. Д 521 «Зобов'язання по облігаціям»

К523 «Дисконт по випущеним облігаціям»

 

 

17. Визначення дебіторської заборгованості де наведено?

1. В П(с)БО 11.

2. В П(с)БО 10.

3. В П(с)БО 12.

4. В П(с)БО 13.

5. В П(с)БО 14.

 

18. Який з перерахованих документів є підставою для здачі готівки в банк на поточний рахунок?

1. Об’ява про внесення готівки.

2. Платіжне доручення.

3. Грошовий чек.

4. Платіжна вимога-доручення.

5. Розрахунковий чек.

 

19. Як визначається чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості?

1. Первісна вартість, помножена на коефіцієнт інфляції.

2. Первісна вартість плюс резерв сумнівних боргів.

Первісна вартість мінус резерв сумнівних боргів.

4. Переоцінена вартість мінус резерв сумнівних боргів.

5. Переоцінена вартість плюс резерв сумнівних боргів.

 

20. Кто є бенефіціар?

Підприємство, яке у своєму банку отримує кошти за відкритим акредитивом іншого підприємства за відвантажену продукцію.

2. Підприємство, яке відкрило акредитив у виконуючому банку.

3. Банк, який здійснює оплату за акредитивом.

4. Юридична або фізична особа, яка видала вексель.

5. Підприємство, якому в банку відкрило акредитив для розрахунків з постачальниками.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.76.48 (0.009 с.)