Наступного дня після видачі готівки. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Наступного дня після видачі готівки.5. Термін регламентований наказом про облікову політику підприємства.

 

12. Що таке акредитив?

1. Письмове розпорядження про примусове стягнення коштів з рахунку платника на користь іншої особи.

2. Письмове доручення платника банку про списання з його рахунку зазначеної суми і її перерахування на рахунок одержувача.

3. Розрахункова операція, яка полягає в тім, що банк за дорученням свого клієнту отримує на підставі розрахункових документів грошові кошти на користь клієнта від платника за відвантажені йому товари чи надані послуги і зараховує ці кошти на рахунок клієнта.

Доручення банка покупця банку постачальника проводити оплату рахунків за продукцію чи послуги на умовах передбачених заявою покупця.

5. Доручення банку постачальника банку покупця проводити оплату рахунків за товари на умовах передбачених заявою постачальника.

 

13. За не оприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) у касах готівки встановлена відповідальність:

1. У однократному розмірі не оприбуткованої суми.

2. У трикратному розмірі не оприбуткованої суми.

У п’ятикратному розмірі не оприбуткованої суми.

4. У десятикратному розмірі не оприбуткованої суми.

5. Штрафні санкції не передбачені.

 

14. Як поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом, відображається у балансі:

1. За первісною вартістю.

2. За дисконтованою вартістю.

3. За чистою реалізаційною вартістю.

За справедливою вартістю.

5. За договірною вартістю.

 

15. Який бухгалтерський запис робиться на суму ліміту отриманої чекової книжки?

1. Д – 311 К – 334.

2. Д – 313 К – 311.

3. Д – 23 К – 311.

4. Д – 30 К – 311.

5. Д – 312 К – 311.

 

16. Які зміни відбудуться в балансі під впливом такої господарської операції «Виплачена з каси заробітна плата»?

1. Рівновелике збільшення однієї статті активу та однієї статті пасиву балансу.

2. Рівновеликі протилежні зміни двох статей у активі балансу.

3. Рівновелике зменшення однієї статті активу та однієї статті пасиву балансу.

4. Рівновеликі протилежні зміни двох статей у пасиві балансу.

5. Зменшення однієї статті активу та збільшення однієї статті пасиву.

 

17. Підприємством випущено 2000 шт. облігацій номінальною вартістю 1000 грн., за облігацією строком на 3 роки під 14% річних. Якою бухгалтерською проводкою відображається погашення облігацій по закінчені 3 років?

1. Д – 521 К – 311 – 2000000 грн.

2. Д – 521 К – 61 – 2000000 грн.

3. Д – 521 – 2000000 та Д – 523 – 280000 К – 311 – 2280000 грн.

4. Д – 61 К – 311 – 2000000 грн., водночас Д – 521 К – 61 - 2000000 грн.

5. Д – 311 К – 521 – 2000000 грн.

 

18. Якою бухгалтерською проводкою відображається надходження доходу від перепродажу акцій невласної емісії (поточних фінансових інвестицій)?

1. Д – 311 К – 746.

2. Д – 311 К – 719.

3. Д – 311 К – 742.

Д – 311 К – 741.

5. Д – 311 К – 143.

 

 

19. Якою бухгалтерською проводкою має бути відображена в обліку відновлена дебіторська заборгованість, що раніше була списана за рахунок резерву сумнівних боргів, а пізніше відшкодовується дебітором?

1. Д – 36 К – 38, водночас К – 071.

Д – 36 К – 716, водночас К – 071.

3. Д – 377 К – 719, водночас К – 071.

4. Д – 311 К – 36, водночас К – 071.

5. Д – 36 К – 746, водночас К – 071.

 

20. Коефіцієнт сумнівності дебіторської заборгованості як встановлюється підприємством?

1. Виходячи з фактичної суми безнадійної дебіторської заборгованості за продукцію.

2. З термінів непогашення дебіторської заборгованості.

3. Виходячи з платоспроможності окремих дебіторів.

4. З урахуванням кількості дебіторів.

5. З урахуванням термінів прострочення дебіторської заборгованості.

 

 

Варіант 17

 

1. Що розуміють в бухгалтерському обліку під ліквідаційною вартістю основних засобів?

1. Фактичну (справедливу) собівартість споруди або придбання об'єкту, включаючи витрати по доставці і установці, страхуванню, державної реєстрації, а також інші витрати, пов'язані з введенням об'єкту в експлуатацію.

2. Первісну вартість за вирахуванням суми зносу.

3. Вартість з відтворення при сучасному рівні цін, що складалися, норм і розцінок.

4. Суму грошових коштів (або вартість інших активів), яку підприємство чекає отримати від реалізації (ліквідації) об'єктів основних засобів після закінчення корисного використання, за вирахуванням витрат, пов'язаних з їх реалізацією (ліквідацією).

5. Відновлену вартість за вирахуванням суми зносу.

 

2. На якому рахунку ведеться облік витрат на виготовлення, спорудження, придбання інвентарних об'єктів

основних засобів?

1. На рахунку 10 "Основні засоби".

2. На рахунку 15 "Капітальні інвестиції".

3. На рахунку 23 "Виробництво".

4. На рахунку 40 "Статутний капітал".

5. На рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи".

 

3. Визначте річну суму амортизації будівлі при рівномірному способі списання вартості.

Вихідні дані:

первісна вартість - 500000 грн.

ліквідаційна вартість - 4000 грн.

термін корисної експлуатації - 25 років.

1. 21000.

2. 19840.

3. 20000.

4. 20160.

5. 16000.

 

4. У якому з перерахованих випадків підприємство може провести переоцінку основних засобів?

1. Якщо його залишкова вартість відрізняється від справедливої вартості на 20%.

2. За розпорядженням податкової інспекції.

3. За розпорядженням адміністрації підприємства.

Якщо його залишкова вартість суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу.

5. Якщо його залишкова вартість відрізняється від справедливої вартості на 10%.

 

5. Який з перерахованих документів використовується для ведення обліку основних засобів за місцями їх експлуатації?

1. Інвентарна картка.

2. Опис інвентарних карток.

Інвентарний список.

4. Акт приймання-передачі.

5. Картка руху основних засобів.

 

6. На якому синтетичному рахунку ведеться облік руху палива?

1. 22 "Малоцінні швидкозношувальні предмети".

2. 20 "Виробничі запаси".

3. 26 "Готова продукція".

4. 209 "Інші матеріали".

5. 25 "Напівфабрикати".

 

7. Визначити фактичну собівартість витрачених на виробництво матеріалів, відібравши для цього необхідні дані:

середній відсоток транспортно-заготівельних витрат - 3%;

вартість придбаних матеріалів за договірними цінами - 15800 грн.;

вартість витрачених матеріалів за договірними цінами - 22400 грн.

Грн.

2. 474 грн.

3. 23072 грн.

4. 198 грн.

5. 1146 грн.

 

8. Яка бухгалтерська проводка буде складфється при оплаті заборгованості постачальникам за придбані матеріали?

1. Д 31 "Поточний рахунок".

К 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками".

2. Д 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками".

К 31 "Поточний рахунок".

3. Д 201 "Сировина й матеріали".

К 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками".

4. Д 201 "Сировина й матеріали".

К 31 "Поточний рахунок".

5. Д 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками".

К 20 "Виробничі запаси".

 

9. Який з перелічених методів не відноситься до методів оцінки виробничих запасів?

1. Ідентифікованої собівартості.

2. Нормативних витрат.

3. Середньозваженої собівартості.

Прямолінійного списання.

5. Метод ФІФО.

 

10. Що є регістром аналітичного обліку виробничих запасів?

1. Прибутковий ордер.

Картка складського обліку матеріалів.

3. Вимога.

4. Приймальний акт.

5. Акт приймання матеріалів.

11. Який документ видається працівнику підприємства на підставі наказу (розпорядження) керівника для виконання службового доручення поза постійним місцем роботи, у відрядженні?

Посвідчення про відрядження.

2. Акт приймання виконаних підрядних робіт.

3. Наказ про приймання на роботу.

4. Лист.

5. Наказ про відрядження.

 

12. За перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах встановлена відповідальність.

У двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день.

2. У трикратному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день.

3. У п'ятикратному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день.

4. У десятикратному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день.

5. У сумі перевищення встановленого ліміту залишку готівки в касі.

 

13. Грошові чеки можуть застосовуватись.

1. Для готівкових розрахунків за товари, роботи, послуги.

Можуть застосовуватись лише для отримання готівки із банка в касу.

3. Як для розрахунків за товари, роботи, послуги, так і для отримання готівки із банка в касу.

4. Для безготівкових розрахунків за товари, роботи, послуги.

5. Для готівкових розрахунків з Укрпоштою.

 

14. Визначення дебіторської заборгованості наведене в:

П(с)БО 10.

2. П(с)БО 11.

3. П(с)БО 12.

4. П(с)БО 15.

5. П(с)БО 16.

 

15. Заборгованість за договорами фінансової оренди в балансі відображається:

1. За первісною вартістю.

2. За дисконтованою вартістю майбутніх платежів.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 403; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.244.181 (0.022 с.)